Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-03-1998 ]

ΠΟΛ.1115/24.3.1998 Καθορισμός του τρόπου παραχώρησης εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης στο Υπουργείο Πολιτισμού για μερική ή ολική καταβολή του φόρου κληρονομίας,κληροδοσίας και δωρεάς

(Καθορισμός του τρόπου παραχώρησης εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης στο Υπουργείο Πολιτισμού για μερική ή ολική καταβολή του φόρου κληρονομίας,κληροδοσίας και δωρεάς )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 24 Μαρτίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1014706/80/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ Α'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.: 1115

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τρόπου παραχώρησης εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης στο Υπουργείο Πολιτισμού για μερική ή ολική καταβολή του φόρου κληρονομίας, κληροδοσίας και δωρεάς.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α'/ /24.12.1997) "θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης".
2. Τις διατάξεις των άρθρων 81 και 82 του Ν.Δ.118/1973 (ΦΕΚ 202/Α'/6.9.1973) "Περί κώδικος φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, προικών και κερδών εκ λαχείων".
3. Την ανάγκη καταβολής του φόρου κληρονομίας, κληροδοσίας και δωρεάς σε είδος με παραχώρηση στο Υπουργείο Πολιτισμού εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης ίσης αξίας".
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ.356/1974 (ΦΕΚ 90/Α'/1974) "περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων".
5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1997 (ΦΕΚ 922/Β'), για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τον τρόπο παραχώρησης εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης στο Υπουργείο Πολιτισμού για μερική ή ολική καταβολή του φόρου κληρονομίας, κληροδοσίας ή δωρεάς ως ακολούθως:

1. Οταν αντικείμενο κληρονομίας, κληροδοσίας και δωρεάς είναι εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης, ο υπόχρεος σε φόρο - κληρονόμος, κληροδόχος, δωρεοδόχος - μπορεί να καταβάλει μερικά ή ολικά τον οικείο φόρο, που αναλογεί σ' αυτά, σε είδος, με παραχώρηση αυτών των εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης ίσης αξίας με το φόρο, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η παραχώρηση των έργων τέχνης στο σύνολό τους ή μέρους αυτών για τη μερική ή ολική καταβολή του φόρου που αναλογεί σ' αυτά είναι στην κρίση και την επιλογή του φορολογούμενου.
Η παραχώρηση των έργων τέχνης στην εξ αδιαιρέτου και εξ αδιαθέτου διαδοχή, γίνεται μετά από αυτούσια διανομή, με την οποία περιέρχονται σε καθένα από τους κληρονόμους, κληροδόχους, συγκεκριμένα έργα τέχνης.
Ο υπόχρεος σε φόρο υποχρεούται να υποβάλει αίτηση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη διεύθυνση Καλών Τεχνών του Υπουργείου Πολιτισμού. Η αίτηση υποβάλλεται με την οικεία δήλωση ή και μέχρι το στάδιο της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και όχι βραδύτερον του έτους πριν τη
συμπλήρωση του χρονικού ορίου από του οποίου το δημόσιο εκπίπτει του δικαιώματός του για επιβολή του οικείου φόρου.
Με την αίτηση συνυποβάλλονται: α) αντίγραφο δήλωσης αποδοχής κληρονομίας ή κληροδοσίας. Σε περίπτωση δωρεάς υποβάλλεται αντίγραφο συμβολαίου δωρεάς μέχρι την ημερομηνία σύνταξης συμβολαίου παραχώρησης των έργων τέχνης και β) δήλωση του υπόχρεου σε φόρο για την παραχώρηση των λεπτομερώς περιγραφομένων έργων τέχνης στο Υπουργείο Πολιτισμού.

2. Ως αξία των παραχωρούμενων εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης λαμβάνεται υποχρεωτικά εκείνη που προσδιορίζεται από την ειδική εκτιμητική επιτροπή που συγκροτείται κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, βάσει της οποίας υπολογίζεται και ο οικείος φόρος. Η έκθεση εκτίμησης κοινοποιείται στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε καμία περίπτωση δεν αποδίδεται στον οφειλέτη η τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας των παραχωρούμενων έργων τέχνης και του οφειλόμενου φόρου.
Αν μετά τον προσδιορισμό της αξίας ο υπόχρεος σε φόρο αμφισβητήσει την αξία, θεωρώντας ότι αυτή είναι ανώτερη ή κατώτερη της πραγματικής, έχει τη δυνατότητα αφενός να προσφύγει κατά της πράξης προσδιορισμού φόρου κληρονομίας - κληροδοσίας ή δωρεάς στα Διοικητικά Δικαστήρια, αφετέρου να ανακαλέσει την αίτησή του για την παραχώρηση των έργων τέχνης στο Υπουργείο Πολιτισμού, με την προϋπόθεση ότι θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα της εκτίμησης.

3. Η παραχώρηση του συνόλου ή μέρους των εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης στο Υπουργείο Πολιτισμού κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων ενεργείται με την παράδοση αυτών στον Προϊστάμενο της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού. Κατά την παράδοση αυτών συντάσσεται εις τριπλούν πρωτόκολλο και
υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καλών Τεχνών του Υπουργείου Πολιτισμού και του υπόχρεου σε φόρο, στον οποίο παραδίδεται ένα αντίγραφο. Στο πρωτόκολλο παράδοσης αναφέρονται τα στοιχεία του κληρονομούμενου και η χρονολογία θανάτου, τα στοιχεία του κληρονόμου και, σε περίπτωση δωρεάς, τα
στοιχεία του δωρητή και δωρεοδόχου, τα στοιχεία του οικείου συμβολαίου, καθώς και το ποσό του φόρου για την καταβολή του οποίου παραχωρούνται τα έργα τέχνης.

4. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης των εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης στο Υπουργείο Πολιτισμού, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού υποχρεούται να αποστείλει αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης στον Προϊστάμενο της αρμόδιας
ΔΟΥ, ο οποίος προβαίνει στη συνέχεια στις απαιτούμενες ενέργειες για τη λογιστική τακτοποίηση της οφειλής κατά το ισόποσο της αξίας των παραχωρηθέντων εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του οικείου φόρου, οι προσαυξήσεις θα υπολογίζονται μέχρι την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παράδοσης των έργων τέχνης που αναφέρονται στην παρ. 3 της παρούσας.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο