Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-2013 ]

Αριθμ. Δ6Α 1083491 ΕΞ 22.5.2013 Σύσταση, εσωτερική διάρθρωση, κατανομή αρμοδιοτήτων και χρόνος έναρξης λειτουργίας της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Συντονισμού στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

(Σύσταση, εσωτερική διάρθρωση, κατανομή αρμοδιοτήτων και χρόνος έναρξης λειτουργίας της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Συντονισμού στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Δ6Α 1083491 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β' 1250/22-05-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας ..... και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α΄14)», συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Α΄81) «Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της παραγράφου Β της υποπαραγράφου Β1 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107)

β) του Π.Δ. 284/1988 (Α΄128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

γ) του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (Α΄213) και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄221).

δ) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

στ) του άρθρου 1 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης....» ( Α΄147).

2. To αριθ. 538/22.5.2013 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ 28.1.2013 (Β΄130 και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Το αριθ. ΔΟΑ/Φ.4.2 οικ/13806/15.5.2013 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν της αναφερθείσας στο αριθ. 538/22.5.2013 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

αποφασίζουμε:

1. Συστήνεται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Συντονισμού, επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

2. Η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, ως εξής:

Α. Tμήμα Α΄− Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού

α) Συντονισμός της δράσης όλων των Γενικών Δ/νσεων, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή των επιχειρησιακών σχεδίων με το στρατηγικό σχέδιο και μεταξύ τους και η αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και λοιπών πόρων.

β) Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και παρακολούθηση της υλοποίησής του.

γ) Παρακολούθηση και συντονισμός της πορείας εκτέλεσης όλων των έργων που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, είτε από κοινοτικούς είτε από εθνικούς πόρους για την αποφυγή επικαλύψεων και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για το θέμα αυτό.

δ) Συντονισμός της προετοιμασίας του Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

ε) Παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

στ) Εισήγηση της ανακατανομής των μη−μισθολογικών πόρων μεταξύ των υπηρεσιών ή των δράσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε συμφωνία με τις κείμενες δημοσιονομικές διατάξεις.

ζ) Συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων β, δ, ε και στ της παρούσας παραγράφου.

η) Παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, προς υποβοήθηση της λογοδοσίας του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

θ) Εισήγηση της λήψης διορθωτικών μέτρων και γενικότερα μέριμνα για την ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Β. Τμήμα Β΄ − Ποιότητας και Αποδοτικότητας

α) Εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

β) Προσδιορισμός δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και εξειδίκευση τους σε γενικούς και ειδικούς δείκτες.

γ) Μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και των υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτό, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών.

δ) Εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει του Διεθνούς Οργανισμού Πιστοποίησης − ISO).

ε) Σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επιμέρους αξιολογήσεις.

στ) Σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η οποία υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και συγχρόνως διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ζ) Συλλογή στοιχείων και δεδομένων, που αναφέρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, στην παρακολούθηση της εξέλιξης και επεξεργασίας των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και στην προώθηση της ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο μέσο.

η) Συνεργασία με κέντρα τεκμηρίωσης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.

θ) Εισήγηση εφαρμογής των καλύτερων πρακτικών σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ι) Συμμετοχή σε διαδικασίες βράβευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Β΄ − Ποιότητας και Αποδοτικότητας θα ασκούνται μετά την παύση λειτουργίας της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας, η οποία θα ορισθεί με νεότερη απόφαση.

Γ. Γραφείο Διοίκησης Έργου (Γ.Α.Ε.)

α) Διοίκηση και υλοποίηση του έργου μεταρρύθμισης της φορολογικής διοίκησης, μετά την έγκρισή του.

β) Συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων αυτής για τις ανάγκες του έργου.

γ) Συντονισμός και κατεύθυνση όλων των δραστηριοτήτων του έργου για τη διασφάλιση της κατάρτισης συνεκτικού σχεδίου, καθώς και της ομαλής και έγκαιρης υλοποίησης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο.

δ) Διασφάλιση της διασύνδεσης και επικοινωνίας με επαγγελματικές ενώσεις, καθώς και με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

ε) Κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων για την πρόοδο του έργου στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

3. Της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων των Τμημάτων και του Γραφείου της, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, όλων των κλάδων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων.

Το Γραφείο Διοίκησης Έργου στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και από τον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

4. Ορίζουμε την 1/7/2013, ως χρόνο έναρξης λειτουργίας της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο