Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-2013 ]

Αριθμ. Δ19Β 5018919 ΕΞ 10.5.2013 Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το οικονομικό έτος 2013

(Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το οικονομικό έτος 2013)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. Δ19Β 5018919 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β' 1303/30-05-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 της από 14−11−1975 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «Περί Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR» που κυρώθηκε με το Νόμο 1020/1980 (ΦΕΚ 32/Α/5−2−1980).

2. Την αριθμ. Τ.1861/34/Β0019/15−4−2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 836/Β/12−5−2008), «Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης δελτίων TIR σε εξουσιοδοτούμενο Οργανισμό καθώς και τρόποι διαχείρισης του δικαιώματος αυτού» και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 8 αυτής, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται: «Ο εξουσιοδοτούμενος …..προβαίνει στην είσπραξη δικαιωμάτων για κάθε δελτίο TIR. Η διατίμηση κάθε δελτίου TIR καθώς και κάθε τίτλου μεμονωμένης εγγύησης κοινοτικής/κοινής διαμετακόμισης καθορίζεται κάθε έτος με απόφασή μας..»

3. Την αριθμ. Ο.688/26/Β0019/5−8−2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 1691/Β/22−8−2008), «Περί ανάθεσης−εξουσιοδότησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης των δελτίων TIR στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ)».

4. Την από 19−12−2006 Πράξη Μεμονωμένης Εγγύησης με Τίτλους, της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), η οποία έγινε αποδεκτή στις 22−12−2006 από την 19η Δ/νση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Την αριθμ. Δ19Β 5007318 ΕΞ 2012 ΑΥΟ (ΦΕΚ 463/Β/24−2−2012) «Διατίμηση δελτίων TIR και τίτλων Μεμονωμένης Εγγύησης για το οικονομικό έτος 2012».

6. Τα με αριθμ. Α9/3314/22−3−2012, Α9/5431/29−10−2012 και Α8/5805/5−12−2012 έγγραφα της ΟΦΑΕ, με τα οποία υπεβλήθησαν αντίστοιχα ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως έτους 2011, ο προϋπολογισμός για το έτος 2013 και αντίγραφα τιμολογίων αγοράς δελτίων TIR από το διεθνή οργανισμό IRU.

7. Τον προϋπολογισμό του 2013, στον οποίο υπολογίζονται έσοδα που προκύπτουν από αυξημένη τιμή των μεμονωμένων εγγυήσεων.

8. Το με αριθμ. πρωτ. Α8/1/0120/22−1−2013 έγγραφο της ΟΦΑΕ «Κατάθεση αποθεματικού ετών 2008, 2009, 2010, 2011» με το οποίο μας δηλώνει ότι δεν θα καταθέσει το αποθεματικό που οφείλει να καταθέσει από το έτος 2008 έως σήμερα λόγω έλλειψης πλεονάσματος.

9. Την με αριθμ. πρωτ. 3232/29−3−2012 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου που διενεργήθηκε στην ΟΦΑΕ για το χρονικό διάστημα από 1/1 έως 31/12/2009 και από 1/1 έως 31/12/2010 από Οικονομικούς Επιθεωρητές και κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας με το αριθμ πρωτ. 3232/3−4−2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης Αθηνών και με το αριθμ. ΔΕΚΟ 1070542 ΕΞ/3−2012 έγγραφο της Δ/νσης Επιθεώρησης Δ.Δ., Ν.Π. και ΔΕΚΟ.

10. Την προσχώρηση της Κροατίας και της Τουρκίας στη Σύμβαση της 20ης Μαΐου 1987 περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης και στη Σύμβαση της 20ης Μαΐου 1987 για την απλούστευση των διατυπώσεων στις εμπορευματικές συναλλαγές, η οποία συνεπάγεται αφενός εκτύπωση νέων τίτλων μεμονωμένης εγγύησης από την ΟΦΑΕ και αύξηση εξόδων στη διαχείριση αυτών και αφετέρου περαιτέρω μείωση χορηγούμενων δελτίων TIR.

11. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/24−9−2012 (ΦΕΚ 2574/Β΄/24−9−2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

12. Την αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ 28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β΄/28−1−2013) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι τιμές πωλήσεως των Δελτίων TIR και των Τίτλων Μεμονωμένης Εγγύησης για το οικονομικό έτος 2013, ως ακολούθως:

α. ΔΕΛΤΙΑ TIR

− 20φυλλο δελτίο TIR: εβδομήντα πέντε (75) ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο.

− 14φυλλο δελτίο TIR: Εβδομήντα τέσσερα (74) ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο.

− 4φυλλο δελτίο TIR: Πενήντα δύο (52) ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο.

β. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

− Περιορισμένης ισχύος: Είκοσι πέντε (25) ΕΥΡΩ.

− Απεριορίστου ισχύος: Είκοσι έξι ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά (26,50).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο