Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-2013 ]

Αριθμ. Φ. 10060/13503/569/21.5.2013 Καθορισμός εισφορών Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του Ενιαίου Ταμείου Αυτοτελώς Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)

(Καθορισμός εισφορών Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του Ενιαίου Ταμείου Αυτοτελώς Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 21/5/2013
Αριθ. Πρωτ: Φ. 10160/13503/569

(ΦΕΚ Β' 1306/30-05-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΑΣΦ/ΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10
Πληροφορίες : Α. Καραμπλιάνη
Τηλέφωνο:210-3368.224
ΦΑΞ : 210-3368.186

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εισφορών Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του Ενιαίου Ταμείου Αυτοτελώς Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1Γ του άρθρου 47 του Ν. 4075/2012 (Α΄ 89) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ., Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. ΙΒ.1β του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 − 2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3655/2008 (Α΄ 58), «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

6. Τις διατάξεις του πδ/τος 85/2012 (Α΄ 141) και του π.δ/τος 88/2012 (Α΄ 143) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 “Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141)”».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τις αριθ. 214/24−1−2013 και 228/29−4−2013 αποφάσεις του Δ. Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Τ.Α.Α.,

αποφασίζουμε:

Οι προβλεπόμενες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη καθώς και τα πάσης φύσεως έσοδα για παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήμα ανά Τομέα του Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α., ο οποίος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 42, 44 και 47 του Ν. 4075/2012 (Α΄ 89) και της περ. ΙΒ.1β του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) εντάχθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατανέμονται για παροχές ασθένειας σε είδος (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και για παροχές ασθένειας σε χρήμα (Λογαριασμός παροχών σε χρήμα Ε.Τ.Α.Α.), ως ακολούθως:

1. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών

α) Το ποσό από τους ετήσιους κοινούς πόρους του τομέα από τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως έχει καθορισθεί με την Υ.Α. Φ.30222/14099/574/2008 (Β΄ 1943) σε ποσοστό 65%, κατανέμεται σε ποσοστό 80% για παροχές ασθένειας σε είδος (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και σε ποσοστό 20% για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

β) Η εισφορά των υπαλλήλων του ΕΤΑΑ − Τομέα Ασφάλισης Νομικών, συνολικού ποσοστού 7,65% επί των αποδοχών, κατανέμεται για παροχές ασθένειας σε είδος σε ποσοστό 6,45% (2,15% σε βάρος του ασφαλισμένου και 4,30% σε βάρος του εργοδότη) και για παροχές ασθένειας σε χρήμα σε ποσοστό 1,20% (0,40% σε βάρος του ασφαλισμένου και 0,80% σε βάρος του εργοδότη).

2. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά

α) Το ποσό από τους ετήσιους κοινούς πόρους από τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές κατανέμεται σε ποσοστό 80% για παροχές ασθένειας σε είδος (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και σε ποσοστό 20% για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

β) Η εισφορά των υπαλλήλων του Τομέα, συνολικού ποσοστού 7,65% επί των αποδοχών, κατανέμεται για παροχές ασθένειας σε είδος σε ποσοστό 6,45% (2,15% σε βάρος του ασφαλισμένου και 4,30% σε βάρος του εργοδότη) και για παροχές ασθένειας σε χρήμα σε ποσοστό 1,20% (0,40% σε βάρος του ασφαλισμένου και 0,80% σε βάρος του εργοδότη).

3. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

α) Το ποσό από τους ετήσιους πόρους από τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, κατανέμεται σε ποσοστό 75% για παροχές ασθένειας σε είδος (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και σε ποσοστό 25% για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

β) Η εισφορά των υπαλλήλων του Τομέα, συνολικού ποσοστού 7,65% επί των αποδοχών, κατανέμεται για παροχές ασθένειας σε είδος σε ποσοστό 6,45% (2,15% σε βάρος του ασφαλισμένου και 4,30% σε βάρος του εργοδότη) και για παροχές ασθένειας σε χρήμα σε ποσοστό 1,20% (0,40% σε βάρος του ασφαλισμένου και 0,80% σε βάρος του εργοδότη).

4. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών

Το ποσό από τους ετήσιους πόρους από τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, κατανέμεται σε ποσοστό 90% για παροχές ασθένειας σε είδος (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και σε ποσοστό 10% για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

5. Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων

α) Το ποσό από τους ετήσιους πόρους, κατανέμεται σε ποσοστό 80% για παροχές ασθένειας σε είδος (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και σε ποσοστό 20% για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

β) Η εισφορά των υπαλλήλων των Τομέων Συμβολαιογράφων και των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων του Κράτους, συνολικού ποσοστού 7,65% επί των αποδοχών, κατανέμεται για παροχές ασθένειας σε είδος σε ποσοστό 6,45% (2,15% σε βάρος του ασφαλισμένου και 4,30% σε βάρος του εργοδότη) και για παροχές ασθένειας σε χρήμα σε ποσοστό 1,20% (0,40% σε βάρος του ασφαλισμένου και 0,80% σε βάρος του εργοδότη).

6. Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

α. Οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, συνολικού ποσοστού 6,45% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων (παλαιοί ασφαλισμένοι) και επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία κατατάσσονται οι μετά την 1/1/1993 ασφαλισμένοι (νέοι ασφαλισμένοι), καταβάλλεται για παροχές ασθένειας σε είδος.

Η πρόσθετη εισφορά των ελεύθερων επαγγελματιών παλαιών ασφαλισμένων, που θεσπίσθηκε με την παρ. 14β του άρθρου 44 του Ν. 3986/2012 (Α΄ 152) σε ποσοστό 0,65% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας αποδίδεται για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

β. Των έμμισθων ασφαλισμένων του Τομέα συνολικού ποσοστού 6,45% επί του συνόλου των αποδοχών κατανέμεται για παροχές ασθένειας σε είδος σε ποσοστό 6,45% (2,15% σε βάρος του ασφαλισμένου και 4,30% σε βάρος του εργοδότη)

γ. Των υπαλλήλων του Τομέα, συνολικού ποσοστού 7,65% επί του συνόλου των αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας και ανώτερες από το οκταπλάσιο αυτής, κατανέμονται για παροχές ασθένειας σε είδος σε ποσοστό 6,45% (2,15% σε βάρος του ασφαλισμένου και 4,30% σε βάρος του εργοδότη) και για παροχές ασθένειας σε χρήμα σε ποσοστό 1,20% (0,40% σε βάρος του ασφαλισμένου και 0,80% σε βάρος του εργοδότη).

7. Τομέας Υγείας Υγειονομικών

α. Οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, συνολικού ποσοστού 6,45% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων (παλαιοί ασφαλισμένοι) και επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία κατατάσσονται οι μετά την 1/1/1993 ασφαλισμένοι (νέοι ασφαλισμένοι), καταβάλλεται για παροχές ασθένειας σε είδος.

Η πρόσθετη εισφορά των ελεύθερων επαγγελματιών παλαιών ασφαλισμένων, που θεσπίσθηκε με την παρ. 14β του άρθρου 44 του Ν. 3986/2012 (Α΄ 152) σε ποσοστό 0,65% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας αποδίδεται για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

β. Των έμμισθων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης παλαιών και νέων ασφαλισμένων συνολικού ποσοστού 7,65% επί του συνόλου των αποδοχών, κατανέμονται για παροχές ασθένειας σε είδος σε ποσοστό 6,45% (2,15% σε βάρος του ασφαλισμένου και σε ποσοστό 4,30% σε βάρος του εργοδότη) και για παροχές ασθένειας σε χρήμα σε ποσοστό 1,20% (0,40% σε βάρος του ασφαλισμένου και 0,80% σε βάρος του εργοδότη).

γ. Των έμμισθων παλαιών ασφαλισμένων, που ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα του υγειονομικού, συνολικού ποσοστού 9,30% επί του συνόλου των αποδοχών, κατανέμονται για παροχές ασθένειας σε είδος σε ποσοστό 6,45% (2,15% σε βάρος του ασφαλισμένου και σε ποσοστό 4,30% σε βάρος του εργοδότη) και για παροχές ασθένειας σε χρήμα σε ποσοστό 2,85% το οποίο βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλισμένο.

δ. Των υπαλλήλων του Τομέα συνολικού ποσοστού 7,65% επί του συνόλου των αποδοχών κατανέμονται για παροχές ασθένειας σε είδος σε ποσοστό 6,45% (2,15% σε βάρος του ασφαλισμένου και 4,30% σε βάρος του εργοδότη) και για παροχές ασθένειας σε χρήμα σε ποσοστό 1,20% (0,40% σε βάρος του ασφαλισμένου και 0,80% σε βάρος του εργοδότη).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο