Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-05-2013 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 31/22.5.2013 Δηλώσεις οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτών

(Δηλώσεις οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 22 / 5 /2013
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/ 267

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 5215242-245-246
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 31

ΘΕΜΑ : «Δηλώσεις οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτών»

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 38/1998 (κεφ. 4), 4/2002 (σελ. 25) & 83/2011.

Σε συνέχεια των οδηγιών της 83/2011 εγκυκλίου διαταγής μας, σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.11321/30149/1961/15.12.2011 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 3115/τ.Β΄/30-12-2011), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 65 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/τ.Α΄/5-8-2011) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», σχετικά με την επιβολή προστίμου για τη μη αναγγελία ή την εκπρόθεσμη αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού στον Ο.Α.Ε.Δ. και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Γ Ε Ν Ι Κ Α

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 περ. στ΄ του Ν.2556/1997 θεσπίστηκε, από 1/4/1998, υποχρέωση των εργοδοτών να αναγγέλλουν, εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών, στον Ο.Α.Ε.Δ. τις οικειοθελείς αποχωρήσεις των μισθωτών τους.

Η υποχρέωση αυτή είναι ανεξάρτητη από την προϋπάρχουσα υποχρέωση των εργοδοτών να αναγγέλλουν στον Ο.Α.Ε.Δ. κάθε καταγγελία σύμβασης εργασίας (απόλυση) εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών, από της παραδόσεως του εγγράφου της απόλυσης στο μισθωτό (άρθρα 9 του Ν.3198/1955 & 11 παρ. 1 του Ν.Δ. 212/1969). Τυχόν παράλειψη αυτής της διατύπωσης δεν επιφέρει ακυρότητα της απόλυσης, αλλά συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη εργοδότη (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. Ν.3198/1955).

Συνεπώς, οι οδηγίες της παρούσας δεν αφορούν περιπτώσεις μη αναγγελίας ή εκπρόθεσμης αναγγελίας καταγγελιών συμβάσεων εργασίας.

Ι Σ Χ Υ Ο Ν Κ Α Θ Ε Σ Τ Ω Σ

Με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3996/2011, που τέθηκαν σε ισχύ στις 5/8/2011, αντικαταστάθηκαν αυτές του άρθρου 6 παρ. 1 περ. δ΄ του Ν.2972/2001 (οι οποίες προηγουμένως είχαν τροποποιήσει το άρθρο 2 παρ. 1 περ. στ΄ του Ν.2556/1997) ως προς τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους εργοδότες, όταν δεν αναγγέλλουν ή αναγγέλλουν εκπρόθεσμα τις οικειοθελείς αποχωρήσεις μισθωτών τους.

Συγκεκριμένα, εάν ο εργοδότης δεν αναγγείλει, εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών, στον Ο.Α.Ε.Δ. κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού του και εφόσον η αποχώρηση αυτή δεν αποδεικνύεται από κανένα επίσημο έγγραφο στοιχείο, τα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του επιβάλλουν πρόστιμο, το ύψος του οποίου κατά περίπτωση διαμορφώνεται ως εξής :

Τετρακόσια (400, 00 €) ευρώ, όταν η οικειοθελής αποχώρηση δηλώνεται μετά τη λήξη της προαναφερόμενης οκταήμερης προθεσμίας και έως την τελευταία εργάσιμη για το δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα, απ’ αυτόν που έληξε η προθεσμία αυτή.

Οκτακόσια (800,00 €) ευρώ, όταν η δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης υποβληθεί μετά τη τελευταία εργάσιμη για το δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα, απ’ αυτόν που έληξε η οκταήμερη προθεσμία ή δεν υποβληθεί.

Η προθεσμία της αναγγελίας αρχίζει από την επόμενη ημέρα της οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού και λήγει όταν παρέλθει ολόκληρη η τελευταία ημέρα της οκταήμερης προθεσμίας. Σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα της προθεσμίας συμπίπτει με αργία, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη για το δημόσιο ημέρα.

Τα προαναφερόμενα ισχύουν για σχετικές παραβάσεις εργοδοτών που εντοπίστηκαν σε ελέγχους, οι οποίοι διενεργήθηκαν από 5/8/2011 μέχρι τη λήψη της παρούσας (η επιβολή των κυρώσεων αυτών είχε παραμείνει σε εκκρεμότητα κατ’ εφαρμογή των οδηγιών της 83/2011 εγκυκλίου μας) ή θα εντοπισθούν σε μελλοντικούς ελέγχους, ανεξάρτητα από τις μισθολογικές περιόδους που αφορούν.

Η επιβολή των προστίμων θα γίνεται με σύνταξη Πράξεως Επιβολής Αυτοτελώς Προστίμου (Π.Ε.Α.Π.), τύπος κίνησης «233» - Π.Ε.Α.Π. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ.

Επειδή, οι εν λόγω διατάξεις προβλέπουν ότι, σε περίπτωση εξόφλησης του συγκεκριμένου προστίμου εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της αντίστοιχης Π.Ε.Α.Π. παρέχεται έκπτωση 20%, θα πρέπει, αμέσως μετά την επίδοση της Π.Ε.Α.Π., να ενημερώνεται το Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (καταχώριση ημερομηνίας επίδοσης).

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ

- Ως επίσημα έγγραφα, από τα οποία επίσης μπορεί να αποδειχθεί (άμεσα ή έμμεσα) η ακριβής ημερομηνία αποχώρησης μισθωτού από την εργασία του, νοούνται όσα έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους από τον καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία (άρθρο 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Ως τέτοια μπορεί ενδεικτικά να είναι : στρατολογικά έγγραφα, έγγραφα Ο.Α.Ε.Δ., γνωματεύσεις ιατρών κρατικών νοσοκομείων κ.λ.π.

Επίσης, ως επίσημα έγγραφα νοούνται και όσα ιδιωτικά έγγραφα έχουν θεωρηθεί από δημόσιες αρχές ή έχουν κατατεθεί σ’ αυτές.

- Οικειοθελείς αποχωρήσεις υπηκόων τρίτων χωρών, που στερούνται τα προβλεπόμενα για τη νόμιμη απασχόλησή τους έγγραφα, παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

- Με την ίδια Π.Ε.Α.Π. παρέχεται η δυνατότητα να επιβληθούν κυρώσεις για περισσότερες από μία παραβάσεις περί μη αναγγελίας ή εκπρόθεσμης αναγγελίας οικειοθελών αποχωρήσεων μισθωτών.

- Εάν οικειοθελής αποχώρηση μισθωτού δεν αναγγελθεί και από κανένα επίσημο έγγραφο ή την υποβληθείσα Α.Π.Δ. (πεδίο 35 ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) δεν προκύπτει η τελευταία ημέρα εργασίας του, ως ημερομηνία αποχώρησης θα λαμβάνεται η τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα.

- Όταν ο έλεγχος διενεργείται πριν την τελευταία εργάσιμη για το δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα, απ’ αυτόν που έληξε η οκταήμερη προθεσμία αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού και διαπιστώνεται ότι δεν υποβλήθηκε σχετική αναγγελία, θα επιβάλλεται πρόστιμο τετρακοσίων (400,00€) ευρώ (κατά τη σύνταξη της αντίστοιχης Π.Ε.Α.Π., θα καταχωρείται στο πεδίο «ημερομηνία αναγγελίας» η ημερομηνία του ελέγχου).

- Όταν ο έλεγχος διενεργείται μετά την πάροδο του επόμενου μήνα, απ’ αυτόν που έληξε η οκταήμερη προθεσμία αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού και διαπιστώνεται ότι δεν υποβλήθηκε σχετική αναγγελία, θα επιβάλλεται πρόστιμο οκτακοσίων (800,00€) ευρώ (κατά τη σύνταξη της αντίστοιχης Π.Ε.Α.Π., θα καταχωρείται στο πεδίο «ημερομηνία αναγγελίας» η ημερομηνία του ελέγχου).\

Επισημαίνεται ότι από 1/3/2013 οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα έντυπα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ( ΣΕΠΕ ) και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ( ΟΑΕΔ ), όπως Αναγγελία Πρόσληψης, Πίνακα Προσωπικού, Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού κ.λ.π, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της με αριθ. 5072/6/25.2.2013 ΑΥΕΚΑ (ΦΕΚ 449/τ.Β΄/2013) επισυνάπτεται.

Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α :

Σε έλεγχο που διενεργείται στις 27/3/2013 διαπιστώνεται ότι οικειοθελής αποχώρηση μισθωτού, που έλαβε χώρα στις 27/5/2011, αναγγέλθηκε στις 29/7/2011.

1. Στον εργοδότη θα επιβληθεί πρόστιμο τετρακοσίων (400,00€) ευρώ, διότι η αναγγελία έγινε πριν παρέλθει η τελευταία εργάσιμη για το δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα, απ’ αυτόν που έληξε η οκταήμερη προθεσμία (η οκταήμερη προθεσμία έληξε στις 6/6/2011).

Σε έλεγχο που διενεργείται στις 27/3/2013 διαπιστώνεται ότι οικειοθελής αποχώρηση μισθωτού, που έλαβε χώρα στις 27/5/2011, αναγγέλθηκε στις 1/8/2011.

2. Στον εργοδότη θα επιβληθεί πρόστιμο οκτακοσίων (800,00€) ευρώ, διότι η αναγγελία έγινε αφού παρήλθε η τελευταία εργάσιμη για το δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα, απ’ αυτόν που έληξε η οκταήμερη προθεσμία (η οκταήμερη προθεσμία έληξε στις 6/6/2011) .

Σε έλεγχο που διενεργείται στις 27/3/2013 διαπιστώνεται ότι οικειοθελής αποχώρηση μισθωτού, που έλαβε χώρα στις 27/5/2011 δεν αναγγέλθηκε .

3. Στον εργοδότη θα επιβληθεί πρόστιμο οκτακοσίων (800,00€) ευρώ.

Κατά τη σύνταξη της αντίστοιχης Π.Ε.Α.Π., θα καταχωρηθεί στο πεδίο «ημερομηνία αναγγελίας» η ημερομηνία του ελέγχου (27/3/2013).

Σε έλεγχο που διενεργείται στις 30/4/2013 διαπιστώνεται ότι οικειοθελής αποχώρηση μισθωτού, που έλαβε χώρα στις 28/2/2013 δεν αναγγέλθηκε.

4. Στον εργοδότη θα επιβληθεί πρόστιμο τετρακοσίων (400,00€) ευρώ.

Κατά τη σύνταξη της αντίστοιχης Π.Ε.Α.Π., θα καταχωρηθεί στο πεδίο «ημερομηνία αναγγελίας» η ημερομηνία του ελέγχου (30/4/2013).

5. Σε έλεγχο διαπιστώνεται ότι για καταγγελίες συμβάσεων εργασίας δύο εργαζομένων που έλαβαν χώρα στις 27/5/2011, η μία δεν αναγγέλθηκε στον Ο.Α.Ε.Δ. ενώ η άλλη αναγγέλθηκε στις 10/6/2011.

Στον εργοδότη δεν θα επιβληθούν κυρώσεις από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


2 Σχόλια

image description γιωργοσ | May 24, 2013 10:53 AM | Απάντηση
Τι έκανε λέει; Καθυστέρησε την κατάθεση της Οικειοθελούς Αποχώρησης στον ΟΑΕΔ; Στην πυρά! στην πυρά! Άκου, πρόστιμο μόνο 800 ευρώ! Κι αν φταίει ο λογιστής -τι να πρωτοπρολάβει ο καημένος!- πάρτε του και το σπίτι! Να καταλάβουν όλοι επί τέλους τι σημαίνει Ιδρυμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Ασφαλίσεων!
image description ΛΟΓΙΣΤΗΣ | May 26, 2013 11:38 AM | Απάντηση
Παίρνεις τηλέφωνο στο ΙΚΑ ή στο Υπουργείο Οικονομικών να ζητήσεις διευκρίνιση και δεν απαντούν που να έχεις το Χριστό ... μπάρμπα. Ποιό είναι το πρόστιμο;
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο