Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-05-2013 ]

Αριθμ. οικ. 84977/26.4.2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ 86223/13.06.2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής περί Σύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, την περίπτωση (δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3908/2011 και την περίπτωση (β) της παρ. 4 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 καθώς και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ 86223/13.06.2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής περί Σύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, την περίπτωση (δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3908/2011 και την περίπτωση (β) της παρ. 4 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 καθώς και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. οικ. 84977

(ΦΕΚ Β' 1209/20-05-2013)

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261/Α΄/23.12.2004) και ειδικότερα την περίπτωση (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 αυτού, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Φ.Ε.Κ. 8/ Α΄/01.02.2011) και ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρθρου 16 αυτού.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος − Νέα Εταιρική Μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση Θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α΄/11.04.2012) και ειδικότερα την περίπτωση (β) του άρθρου 241 αυτού.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) και ειδικότερα τα άρθρα 186 (Αρμοδιότητα Τομέας Α΄ υπ’ αριθμ. 20) και 280 (Ι και III) όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44403/20.10.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β΄/04.11.2011).

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 25810/07/02/2013 Περιφέρεια Αττικής απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής στον Περιφερειακό Σύμβουλο Αθανασιάδη Λεωνίδα του Κωνσταντίνου» (ΦΕΚ 375/Β΄/19.02.2013),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. οικ 86223/13.6.2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής, αντικαθίστανται ως εξής:

1. Συστήνεται στην έδρα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, την διάταξη της περίπτωσης (δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3908/2011 και την διάταξη της περίπτωσης (β) της παρ. 4 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι:

− Ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για τη άσκηση αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

− Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής.

− Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής.

− Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

− Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

− Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

− Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών.

− Ένας (1) εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

− Ένας (1) εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

2. Της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής προεδρεύει εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για την άσκηση αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ή ο νόμιμος Αναπληρωτής του που ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής.

3. Για κάθε μέλος και τον Γραμματέα της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 86223/13.6.2012 απόφασής μας.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2013

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο