Σχόλια

Βλέπε και απόφαση 11463/6.6.2013 "Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 9814/ 17.5.2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β'1222/20.5.2013) «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»"

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-05-2013 ]

Αριθμ. 9814/17.5.2013 Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου

(Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 9814

(ΦΕΚ Β' 1222/20-05-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. του Ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Α' 68), όπως ισχύει, ιδίως των άρθρων 1, 2 και 7 παρ. 4 αυτού.

2. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α' 112).

3. του άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους OTA» (Α' 102), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το Π.Δ. 73/2011 (Α' 178).

4. των άρθρων 28 παρ. 1 και 52 παρ. 1, καθώς και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. του άρθρου έκτου, παρ. 4 του Ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α' 51).

6. του Π.Δ. 258/1993 « Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α' 112 - Διορθ. Σφαλμ. Α' 122), όπως έχει διαδοχικά τροποποιηθεί με το Π.Δ. 171/1994 «Τροποποίηση του Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α' 108), με το Π.Δ. 137/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (Α' 107), με το Π.Δ. 163/1997 «Για την οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τη στελέχωση της και τα ειδικά προσόντα του προσωπικού της» (Α' 144), με το Π.Δ. 82/1998 «Τροποποίηση Π.Δ. υπ' αριθμ. 137/1996 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (Α' 74), με το Π.Δ. 11/2003 «Τροποποίηση του Οργανισμού του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» (Α' 7), με το Ν. 3166/2003 « Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης» (Α' 178), με το Π.Δ. 23/2004 «Τροποποίηση Οργανισμού του Υπουργείου Τύπου και MME και αναδιοργάνωση Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης» (Α' 16) και με το Π.Δ. 122/2009 «Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του Κλάδου ΔΕ2 Δακτυλογράφων-Στενοδακτυλογράφων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών στους Κλάδους ΠΕΙ Διοικητικός, ΠΕ4 Μεταφραστών-Διερμηνέων και ΔΕ15 Τεχνικός» (Α' 153).

7. του Π.Δ. 181/1994 « Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α' 116).

8. του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 221), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. του άρθρου 5 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α' 147 - Διορθ. Σφαλμ. Α' 154).

10. των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 73/2011 (Α' 178).

11. του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 141).

12. του Π.Δ. 90/2012 « Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 144).

13. της υπ' αριθμ. Υ31/28.06.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη» (Β' 2056).

14. της υπ' αριθμ. Υ70/11.07.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Συμεών Κεδίκογλου» (Β' 2116)

II. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα υπ' αριθμ. 23/14.1.2013 της Διεύθυνσης Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων.

III. To γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ότι οι παρακάτω εφημερίδες έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε καταχωρίσεις δημοσιεύσεων της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3548/2007:

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΑΓΡΙΝΙΟ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΡΓΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑ

ΜΑΧΗΤΗΣ

ΑΡΤΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΙΓΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΙΓΙΟ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

ΛΕΙΒΑΔΙΑ

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

ΘΗΒΑ

ΣΚΥΤΑΛΗ

ΘΗΒΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΠΡΩΙΝΗ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΔΡΑΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΣ

Η ΡΟΔΙΑΚΗ

ΡΟΔΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Η ΓΝΩΜΗ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

 

ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΕΡΜΗΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΗΜΕΡΑ ΤΣΗ ΖΑΚΥΘΟΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

 

ΠΑΤΡΙΣ

ΠΥΡΓΟΣ

ΠΡΩΙΝΗ

ΠΥΡΓΟΣ

ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΒΕΡΟΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ

ΛΑΟΣ

ΒΕΡΟΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ

ΒΕΡΟΙΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

Η ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΒΑΛΑ

ΕΝΗΜΕΡΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΚΑΒΑΛΑ

ΚΑΒΑΛΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ

ΠΡΩΙΝΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

ΚΑΒΑΛΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

ΑΛΗΘΕΙΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Η ΓΝΩΜΗ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΠΡΩΪΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ

Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΝΕΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΩΙΝΗ

ΚΙΛΚΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΓΡΑΜΜΗ

ΚΟΖΑΝΗ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΘΑΡΡΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ

O ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΠΡΩΙΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ

ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΣΥΡΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ

ΝΑΞΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΣΠΑΡΤΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

ΑΝΑΤΟΛΗ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΕΜΠΡΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΒΟΛΟΣ

ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΘΑΡΡΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΦΩΝΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΑΓΩΝΑΣ

ΞΑΝΘΗ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗ

ΕΜΠΡΟΣ

ΞΑΝΘΗ

ΘΡΑΚΗ

ΞΑΝΘΗ

ΑΜΑΧΗΤΗΣ

ΞΑΝΘΗ

ΞΑΝΘΗNEWS

ΞΑΝΘΗ

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΡΕΒΕΖΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΧΡΟΝΟΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

Η ΠΡΟΟΔΟΣ

ΣΕΡΡΕΣ

ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ

ΣΕΡΡΕΣ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ

ΛΑΜΙΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

 

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΧΑΝΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΘΡΙΑΣΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

 

ΑΙΧΜΗ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΓΕΓΟΝΟΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΜΑΧΗΤΗΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΠΑΛΜΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΡΓΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

ΑΜΒΡΑΚΙΑ

ΑΡΤΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

ΑΡΤΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΤΡΑ

ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΙΓΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

ΔΙΑΒΗΜΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΜΑΧΗΤΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΡΑΜΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝ

ΔΡΑΜΑ

ΨΙΘΥΡΟΙ PRESS

ΔΡΑΜΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

ΓΝΩΜΗ

ΡΟΔΟΣ

Η ΔΡΑΣΙΣ

ΡΟΔΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΩΣ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΡΟΔΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΜΕΘΟΡΙΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

ΒΕΡΟΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ

ΝΑΟΥΣΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

ΜΟΙΡΕΣ

ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΕΚΔΟΣΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

7 ΜΕΡΕΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΔΕΥΤΕΡΙΑΤΙΚΗ ΠΡΩΙΝΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΒΑΛΑ

ΞΥΡΑΦΙ

ΚΑΒΑΛΑ

ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

ΣΕΝΤΡΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΥΡΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΒΟΛΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΑΚΡΙΤΑΣ

ΞΑΝΘΗ

ΤΟΛΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 

ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ

ΕΔΕΣΣΑ

ΠΕΛΛΑ NEWS

ΠΕΛΛΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

 

ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

ΡΕΘΕΜΝΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

 

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

GUNDEM

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

 

ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ

ΣΑΜΟΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

 

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΣΕΡΡΕΣ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ

ΣΕΡΡΕΣ

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

ΣΕΡΡΕΣ

ΝΙΓΡΙΤΑ

ΣΕΡΡΕΣ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΗΧΩ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

 

ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ

ΦΩΚΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ

ΑΜΦΙΣΣΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΚΙΣΑΜΟΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΑΘΜΟΝΙΟΝ ΒΗΜΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΙΓΑΛΕΩ - Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΜΑΡΥΣΙΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ

ΕΒΔΟΜΗ

ΠΑΛΛΗΝΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΓΑΡΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΚΟΡΩΠΙ

ΖΩ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ - ΕΔΩ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΜΟΣΧΑΤΟ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΝΕΑ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

ΠΑΛΜΟΣ

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

30 ΜΕΡΕΣ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΧΤΥΠΟΣ

Ν.ΙΩΝΙΑ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο