Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-05-2013 ]

Αριθμ. Φ 10053/11270/692/2.5.2013 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μη επιδοτούμενους ανέργους, ασφαλισμένους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του ETAΠ − ΜΜΕ για τις γιορτές Πάσχα 2013

(Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μη επιδοτούμενους ανέργους, ασφαλισμένους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του ETAΠ − ΜΜΕ για τις γιορτές Πάσχα 2013)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Φ 10053/11270/692

(ΦΕΚ Β' 1214/20-05-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 39−51 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του β.δ. 456/1967 (ΦΕΚ 143 Α΄), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 63/1975 (ΦΕΚ 21 Α΄).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48. 52 και 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 201 Α΄).

4. Τα Π.Δ. 85/2012 και 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄).

5. Την πρόταση του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ − ΜΜΕ που διατυπώθηκε κατά την υπ’ αριθμ. 68/4.4.2013 συνεδρίασή του.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ − ΜΜΕ (Ν.Π.Δ.Δ.) ύψους εκατόν τριάντα ενός χιλιάδων εκατό σαράντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (€131.144,55) για το τρέχον οικονομικό έτος.

Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει εγγραφεί στον ΚΑΕ 0652 του προϋπολογισμού του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ ΜΜΕ. η οποία ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.500.000),

αποφασίζουμε:

Στους ανέργους καθώς και σε όσους επιδοτήθηκαν ως άνεργοι, λόγω επίσχεσης, ασφαλισμένους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ − ΜΜΕ, των οποίων η επιδότηση, λόγω τακτικής ανεργίας ή επίσχεσης, τερματίστηκε μέσα στο προ της 1ης Απριλίου 2013 επτάμηνο και εφόσον από τη λήξη της επιδότησής τους μέχρι την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία, δεν έχουν εργαστεί σε εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας περισσότερο από δύο μήνες, χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις γιορτές του Πάσχα 2013.

Το ποσό αυτής ορίζεται ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μηνιαίου επιδόματος που έλαβε κάθε δικαιούχος, όταν επιδοτήθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαΐου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο