Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-05-2013 ]

Αριθμ. Φ. 10070/4886/208/30.4.2013 Καθορισμός εισφορών «Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα» του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (E.T.A.Π. − Μ.Μ.Ε.)

(Καθορισμός εισφορών «Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα» του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (E.T.A.Π. − Μ.Μ.Ε.))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Φ. 10070/4886/208

(ΦΕΚ Β' 1214/20-05-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3655/2008 (Α΄ 58).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 40055/11439/1169/2009 (Β΄1184) υπουργικής απόφασης «Ανασύνταξη τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.− Μ.Μ.Ε.)».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4075/2012 (Α΄ 89), της παρ. ΙΒ. 1α του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και του άρθρου 46 του Ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) και του Π.Δ. 88/2012 (Α΄ 143) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 “Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141)”».

7. Το Π.Δ/γμα 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθμ. 57/30.1.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Α.Π.− Μ.Μ.Ε.,

αποφασίζουμε:

Οι προβλεπόμενες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη καθώς και τα προβλεπόμενα κάθε είδους έσοδα για παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήμα ανά Τομέα του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.), που εντάχθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4075/2012 (Α΄ 89), της περ. ΙΒ. 1α του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και του άρθρου 46 του Ν. 4144/2013 (Α΄ 88), κατανέμονται για παροχές σε είδος (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και σε χρήμα (Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα) ως ακολούθως:

1) Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.):

α. Η εισφορά των ασφαλισμένων συντακτών και υπαλλήλων, συνολικού ποσοστού 6,00% επί των πάσης φύσεως αποδοχών (συμπεριλαμβανομένων των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας) κατανέμονται για παροχές ασθένειας σε είδος σε ποσοστό 4,20% (1,40% σε βάρος του ασφαλισμένου και 2,80% σε βάρος του εργοδότη) και για παροχές ασθένειας σε χρήμα σε ποσοστό 1,80% (0,60% σε βάρος του ασφαλισμένου και 1,20% σε βάρος του εργοδότη).

β. Η εισφορά των ασφαλισμένων ιδιοκτητών, συνολικού ποσοστού 6,00% επί του ποσού επί του οποίου υπολογίζεται η τακτική μηνιαία εισφορά για τον Τομέα ΑΙΣΥΤ κατανέμεται σε ποσοστό 4,20% για παροχές ασθένειας σε είδος και σε ποσοστό 1,80% για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

γ. Η εισφορά των ασφαλισμένων Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επίκαιρων Τηλεόρασης, συνολικού ποσοστού 6,00%, υπολογιζόμενο επί του 30/πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη κατανέμεται σε ποσοστό 4,20% για παροχές ασθένειας σε είδος και σε ποσοστό 1,80%. για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

δ. Η εισφορά των υπαλλήλων του Τομέα Ασφάλισης, Υγείας και Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.), συνολικού ποσοστού 8,65% επί του συνόλου των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών, κατανέμεται σε ποσοστό 6,45% (2,15% σε βάρος του ασφαλισμένου και 4,30% σε βάρος του εργοδότη) για παροχές ασθένειας σε είδος και σε ποσοστό 2,20% (0,40% σε βάρος του ασφαλισμένου και 1,80% σε βάρος του εργοδότη) για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

ε. Η εισφορά, συνολικού ποσοστού 2% επί του καταβαλλόμενου ποσού επιδόματος ασθένειας, κατανέμεται σε ποσοστό 1,40% για παροχές ασθενείας σε είδος και σε ποσοστό 0,60% για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

στ. Ετήσια εισφορά από τον πόρο του αγγελιοσήμου των Τομέων Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επίκαιρων Τηλεόρασης της παρ. 5 του άρθρου 2335/1995 (Α΄ 187) όπως ισχύει κάθε φορά κατανέμεται σε ποσοστό 70% για παροχές ασθενείας σε είδος και σε ποσοστό 30%για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

ζ. Το ποσό που προκύπτει από το 20% των 8,5/20 του αγγελιοσήμου που προέρχεται από τις διαφημίσεις περιοδικού τύπου (α.ν. 248/1967 Α,243) κατανέμεται σε ποσοστό 70%για παροχές ασθένειας σε είδος και σε ποσοστό 30%για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

2) Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών (Τ.Υ.Τ.Τ.Α.)

α. Εργατική εισφορά συνολικού ποσοστού 0,98% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των σφαλισμένων, κατανέμεται σε ποσοστό 0,69% για παροχές ασθένειας σε είδος και σε ποσοστό 0,29% για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

β. Εργοδοτική εισφορά συνολικού ποσοστού 0,714% ή 2,24% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των σφαλισμένων, κατανέμεται, στην πρώτη περίπτωση σε ποσοστό 0,50% για παροχές ασθένειας σε είδος και σε ποσοστό 0,214% για παροχές ασθένειας σε χρήμα και στην δεύτερη περίπτωση σε ποσοστό 1,57% για παροχές ασθένειας σε είδος και σε ποσοστό 0,67% για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

γ. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Π.Δ. 492/1979 πρόσθετη ασφαλιστική εισφορά ανερχόμενη σε 0,5% επί του ποσού της εκάστοτε χορηγούμενης ανώτατης κύριας σύνταξης κατανέμεται κατά 50% για παροχές ασθένειας σε είδος και κατά 50% για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

δ. Το 14% του αγγελιοσήμου που προέρχεται από τις διαφημίσεις περιοδικού τύπου, ημερησίων εφημερίδων, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, κατανέμεται σε ποσοστό 9,80% για παροχές ασθένειας σε είδος και σε ποσοστό 4,20% για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

3) Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (Τ.Υ.Ε.Υ.Π.Α.)

Α. Εισφορά εργοδότη:

α. Το ποσό των συνολικών εσόδων που προκύπτει από το 1% επί της τιμής εκάστου πωλουμένου στην Αθήνα, τον Πειραιά και τα περίχωρα, φύλλου ημερησίας εφημερίδας η οποία βαρύνει κατά 0,50% τα δικαιώματα των εκδοτών και κατά 0,50% την προμήθεια των πρακτορείων διανομής τύπου κατανέμεται σε ποσοστό 80% για παροχές ασθένειας σε είδος και σε ποσοστό 20% για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

β Το σύνολο των εσόδων που προκύπτει από την εισφορά των εργοδοτών υπέρ του Τομέα Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (ΤΥΕΥΠΑ) σε ποσοστό 2% επί της τιμής εκάστου περιοδικού ή άλλου, εντύπου που πωλείται δια τον εφημεριδοπωλών στην Αθήνα, τον Πειραιά και τα περίχωρα, βαρύνουσα κατά 1% τα δικαιώματα των εκδοτών ή άλλων εντύπων και κατά 1% την προμήθεια των πρακτορείων διανομής τύπου κατανέμεται σε ποσοστό 80% για παροχές ασθένειας σε είδος και σε ποσοστό 20% για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

Β. Εισφορά ασφαλισμένου:

α. Το σύνολο των εσόδων που προκύπτει από το 1% επί της τιμής πώλησης εφημερίδων, περιοδικών ή άλλων εντύπων παρακρατούμενη από τα δικαιώματα των Εφημεριδοπωλών Αθηνών – Πειραιώς και περιχώρων κατανέμεται σε ποσοστό 80% για παροχές ασθένειας σε είδος και σε ποσοστό 20% για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

β. Το σύνολο των εσόδων που προκύπτει, υπέρ του Τομέα Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (Τ.Υ.Ε.Υ.Π.Α.), σε ποσοστό 2% επί του συνόλου των αποδοχών των υπαλλήλων των πρακτορείων διανομής τύπου, αποδίδεται εξολοκλήρου για παροχές ασθένειας σε είδος.

Γ. Η προβλεπόμενη εισφορά 2% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των υπαλλήλων του Τομέα Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (Τ.Υ.Ε.Υ.Π.Α.), αποδίδεται εξολοκλήρου στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο