Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-2013 ]

Αριθ. πρωτ.: 2/49106/0026/17.5.2013 Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

(Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 17 - 5 - 2013
Αριθ. πρωτ. : 2/49106/0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ : 26η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
TMHMA: A

Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ. : 11526 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ιωάννης Καπόπουλος
Τηλέφωνο : 210 6987745
FAX : 210 6987730

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές »

1. Σας γνωρίζουμε ότι, με την παράγραφο Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α.107) προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

2. α. Ειδικότερα με τις διατάξεις αυτές που ισχύουν αναδρομικά από τις 16 Μαρτίου 2013 καταργείται το π.δ. 166/2003 (Α.138) και συντέμνεται η προθεσμία πληρωμής των δικαιούχων πιστωτών του Δημοσίου και λοιπών φορέων της περ. (2) της υποπαραγράφου Ζ3 (ορισμοί) κατά τις εμπορικές συναλλαγές, η οποία δε μπορεί να υπερβαίνει τα οριζόμενα με τις περ. (3), (4) και (6) της υποπαραγράφου Ζ5 (ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ) χρονικά όρια.

β. Κατά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής ο δικαιούχος δικαιούται νόμιμο τόκο υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση, εφόσον έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις και δεν έχει λάβει το οφειλόμενο ποσό εμπρόθεσμα, εκτός αν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση.

γ. Περαιτέρω επανακαθορίζεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας (υποπ. Ζ3 περ. 6) και προβλέπεται ότι, ο δικαιούχος δικαιούται επιπλέον και εφόσον ο τόκος αυτός καθίσταται απαιτητός: α) κατ’ αποκοπή αποζημίωση σαράντα (40) ΕΥΡΩ ως έξοδα είσπραξης και β) εύλογη αποζημίωση για σχετικά υπολειπόμενα έξοδα είσπραξης που οφείλονται στην καθυστερημένη πληρωμή (δαπάνη για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου ή οργανισμού είσπραξης οφειλών κ.λπ.) [υποπαρ. Ζ7).

3. Κατόπιν αυτού και προς το σκοπό επίσπευσης των πληρωμών προωθείται προς έκδοση κ.υ.α. με την οποία τροποποιείται η υφιστάμενη προθεσμία έκδοσης των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων (2/67911/004/3.12.04 κυα [Β. 1854], η οποία ορίζεται εφεξής σε είκοσι (20) ημέρες από την περιέλευση στην οικεία ΥΔΕ των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. Για τον ίδιο λόγο και προκειμένου να μην επιβαρύνεται εφεξής το δημόσιο κ.λπ. με πρόσθετες δαπάνες, τόκους υπερημερίας και έξοδα είσπραξης οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να εκκαθαρίζονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.

4. Οι οικονομικές υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται να αποστέλλουν άμεσα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις οικείες ΥΔΕ προς αποφυγή καθυστερήσεων στην πληρωμή των συναλλασσομένων και καταβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων. Προς τούτο οι Οικονομικά Υπεύθυνοι των οικείων φορέων παρακαλούνται να επιδείξουν σχετική επιμέλεια και να οργανώσουν τη διαδικασία άμεσης αποστολής των δικαιολογητικών.

5. Οι Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρακαλούνται, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω να επιταχύνουν τη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων στις προβλεπόμενες περιπτώσεις προς το σκοπό σύντμησης των χρονικών περιθωρίων.

6. Σημειώνεται ότι: α) οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και επί δημοσίων έργων (παρ. 11 του προοιμίου της ανωτέρω οδηγίας) τροποποιούμενων εμμέσως σχετικά των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας [(ν. 3669/2008) Α.110], β) οι διατάξεις του π.δ/τος 166/2003 παραμένουν ισχυρές για τις συμβάσεις που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος του (υποπαρ. Ζ15).

7. Τέλος, επισημαίνεται η διάταξη της περ. (6) της υποπαραγράφου Ζ5 η οποία παρέχει τη δυνατότητα επιμήκυνσης της προθεσμίας πληρωμής μέχρι 60 ημέρες προκειμένου αυτή να εκτιμάται και να αξιοποιείται κατά το στάδιο σύναψης των σχετικών συμβάσεων.Ο Αναπλ. Υπουργός
Χρήστος Σταϊκούρας

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστ/νος της Διεκ/σης α.α.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο