Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-05-2013 ]

Αριθμ. ΔΕΛ Α 1072429 ΕΞ 25.4.2013 Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου

(Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου)

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αριθμ. ΔΕΛ Α 1072429 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β' 1186/15-05-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

3. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1039/13.2.2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 342), όπως ισχύει, περί του ανακαθορισμού της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου, αναστολή λειτουργίας των Π.Ε.Κ. και μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεών τους στις Δ.Ο.Υ.

4. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει και την αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ 28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 130/28.1.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Το αριθ. 5467/11.3.2013 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. (Α΄− Β΄) Ιωαννίνων (Α΄− Β΄ Ιωαννίνων –Δελβινακίου − Κόνιτσας – Μετσόβου).

6. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Αναθέτουμε στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α΄ Λάρισας τη διενέργεια τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των οικονομικών ετών 2000−2010 του «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (Α.Φ.Μ. 099530269).

Β. Η ανωτέρω Δ.Ο.Υ. θα συντάξει όλες τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου για τα οικονομικά έτη 2000−2010 και θα αποστείλει αυτές στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Α΄− Β΄) Ιωαννίνων (Α΄− Β΄ Ιωαννίνων –Δελβινακίου − Κόνιτσας – Μετσόβου) για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο