Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-04-1998 ]

ΠΟΛ.1104/3.4.1998 Χορήγηση έναρξης εργασιών επιτηδεύματος σε αλλοδαπούς

(Χορήγηση έναρξης εργασιών επιτηδεύματος σε αλλοδαπούς )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 3 Απριλίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1045170/1691/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'
2) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 15η ΚΩΔ. ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'

ΠΟΛ.: 1104

ΘΕΜΑ: Χορήγηση έναρξης εργασιών επιτηδεύματος σε αλλοδαπούς.
ΣΧΕΤ.: α) Εγκύκλιος 10145305/543/ΠΟΛ. 1032/2-2-98
β) Εγκύκλιος 1108720/7799/ΠΟΛ. 1308/19-11-97

Με τις υπ' αριθ. 10145305/543/και 1108720/7799/εγκυκλίους, είχατε ενημερωθεί για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος σε αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα.
Επειδή έχει ήδη αρχίσει από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας η καταγραφή των αλλοδαπών οικονομικών μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα, σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.359/1997 και προς αντιμετώπιση των δυσχερειών που δημιουργούνται, κρίνεται σκόπιμο να παρασχεθούν περαιτέρω οδηγίες και διευκρινίσεις.

1. Για την έναρξη εργασιών επιτηδεύματος τα αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα υποχρεούνται να προσκομίσουν στη ΔΟΥ, εκτός των άλλων δικαιολογητικών που ορίζονται για τα ημεδαπά Φυσικά Πρόσωπα και τα παρακάτω:

α) Οι αλλοδαποί κάτοικοι εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, άδεια παραμονής και εργασίας τους στην Ελλάδα, καθώς και φωτοτυπία του διαβατηρίου τους επίσημα μεταφρασμένη.
Ειδικά οι αλλοδαποί, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ.359/1997 και έχουν καταθέσει στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ τα σχετικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση της κάρτας προσωρινής διαμονής τους στην Ελλάδα (άσπρη ή πράσινη κάρτα), η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδεύματος τους χορηγείται από τις ΔΟΥ, είτε με την προσκόμιση της βεβαίωσης κατάθεσης των δικαιολογητικών στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ,
είτε με την προσκόμιση της σχετικής κάρτας, εφόσον τους έχει χορηγηθεί από τις ίδιες υπηρεσίες.

β) Οι αλλοδαποί κάτοικοι των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης καταθέτουν φωτοτυπία του διαβατηρίου τους, καθώς και πιστοποιητικό της αρμόδιας φορολογικής αρχής της Χώρας τους, από το οποίο να φαίνονται τα πλήρη στοιχεία τους, η διεύθυνσή τους, η μέχρι τότε οικονομική τους δραστηριότητα, καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου τους, εφόσον τους είχε αποδοθεί στη Χώρα τους.

γ) Οι ελληνικής εθνικότητας (ομογενείς) υπήκοοι άλλων Κρατών, φωτοτυπία του διαβατηρίου τους, θεωρημένο από αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, για παραμονή τους στην Ελλάδα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που μπορεί να είναι ίσο και με τη διάρκεια ισχύος του διαβατηρίου τους, καθώς και πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να αποδεικνύεται η Ελληνική τους Εθνικότητα, εφόσον αυτή δεν αναγράφεται επί του διαβατηρίου τους.


2. Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά και η διαδικασία που ορίζονται για την έναρξη εργασιών επιτηδεύματος για τα ημεδαπά Φυσικά Πρόσωπα, τηρούνται υποχρεωτικά και στις παραπάνω περιπτώσεις, ήτοι:

α) Θεωρημένο μισθωτήριο συμφωνητικού ή τίτλος κυριότητας χώρου επαγγελματικής εγκατάστασης.
β) Βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΒΕ ή στο ΤΑΕ ή σε άλλο αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα όπως προβλέπεται από σχετικές διατάξεις.
γ) Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, όπου από σχετικές διατάξεις απαιτείται.
δ) Επιτόπιος έλεγχος (αυτοψία) για τη διαπίστωση του χώρου επαγγελματικής εγκατάστασης.

3. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα θεωρείται περιορισμένος αριθμός φορολογικών στοιχείων κατά την έναρξη επιτηδεύματος, αλλά και στις αμέσως επόμενες θεωρήσεις, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση από τη ΔΟΥ της συνέχισης της οικονομικής δραστηριότητας.
Ειδικά για τους αλλοδαπούς, στους οποίους χορηγείται βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδεύματος με την προσκόμιση της βεβαίωσης κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, η θεώρηση των φορολογικών στοιχείων τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα φύλλα (μέχρι δέκα φύλλα δελτίων αποστολής, τιμολογίων ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση). Σε κάθε επόμενη θεώρηση θα εξετάζεται υποχρεωτικά η υποβολή των δηλώσεων, που είχαν υποχρέωση να υποβάλουν από τις ισχύουσες διατάξεις και θα τηρείται η διαδικασία του άρθρου 36 του ΚΒΣ.
Επίσης, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητο, ειδικά για επαγγέλματα υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής, θα διενεργείται σε σύντομο διάστημα από τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης εργασιών και δεύτερος έλεγχος αυτοψίας στην επαγγελματική εγκατάσταση, για τη διαπίστωση της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης.

4. Οι υπ' αριθ. 1014530/543/και 1108720/7799/εγκύκλιοί μας ανακαλούνται.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο