Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-2011 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ12 1054641 ΕΞ 8.4.2011 Η ζημία που προκύπτει από την πώληση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου πριν από τη λήξη του αναγνωρίζεται φορολογικά για έκπτωση

(Η ζημία που προκύπτει από την πώληση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου πριν από τη λήξη του αναγνωρίζεται φορολογικά για έκπτωση)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Απριλίου 2011
Αριθ. Πρωτ. Δ12 1054641 ΕΞ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210-3375311, 312
ΦΑΞ: 210-3375001

ΘΕΜΑ: Η ζημία που προκύπτει από την πώληση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου πριν από τη λήξη του αναγνωρίζεται φορολογικά για έκπτωση.

ΣΧΕΤ: Η από 18.2.2011 αίτησή σας.

Σε συνέχεια του αριθ. 1085983/11077/Β0012/21.7.2010 εγγράφου μας και αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, το εισόδημα το οποίο προκύπτει από μερίσματα και τόκους ιδρυτικών τίτλων και μετοχών των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, ομολογιών και χρεογράφων γενικά του Ελληνικού Δημοσίου ή ημεδαπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ημεδαπών επιχειρήσεων κάθε είδους, καθώς και από αμοιβές και ποσοστά των διοικητικών συμβούλων και εκτός μισθού αμοιβές και ποσοστά των διευθυντών και διαχειριστών των ανωνύμων εταιριών, αποτελεί εισόδημα από κινητές αξίες.

2. Όπως έχει διευκρινισθεί με την 1089083/10505/Β0012/ΠΟΛ.1240/22.8.1996 εγκύκλιο μας, η ωφέλεια που αποκτά δικαιούχος ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου από τη μεταβίβαση (προεξόφληση) του τίτλου μαζί με τα προσαρτημένα σε αυτόν τοκομερίδια, δηλαδή το ποσό που εισπράττει πέραν του κεφαλαίου, αποτελεί για αυτόν εισόδημα από τόκους, οι οποίοι προέρχονται από το ομόλογο και αποκτώνται κατά το χρόνο μεταβίβασης αυτού,

3. Επίσης, με την 1109161/2317/Α0012/2004 διαταγή μας έχει γίνει δεκτό, ότι σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο - δικαιούχος ομολογιακού δανείου μεταβιβάσει το ομόλογο πριν από τη λήξη του, το ποσό που εισπράττει πέρα από την αξία του ομολόγου αποτελεί εισόδημα από τόκους, φορολογείται με τις γενικές διατάξεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 2238/1994.

4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι σε περίπτωση που ανώνυμη εταιρία μεταβιβάσει ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου πριν από τη λήξη του σε τιμή μικρότερη της τιμής αγοράς του, η ζημία που προκύπτει από την πράξη αυτή της προεξόφλησης, μετά τον συνυπολογισμό των δεδουλευμένων τόκων μέχρι την ημέρα της μεταβίβασης, αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, καθόσον και το κέρδος (ωφέλεια) που προκύπτει από την ίδια αιτία φορολογείται, όπως προαναφέρθηκε, με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος.
Ακριβές Αντίγραφο   
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας   

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο