Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-2013 ]

Ρ.Α.Ε. αριθμ. απόφ. 163/10.4.2013 Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011, προϋπολογιστικά για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2013

(Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011, προϋπολογιστικά για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2013)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. απόφ. 163/2013

(ΦΕΚ Β' 1119/10-05-2013)

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Συνεδρίαση την 10η Απριλίου 2013)

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργά Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011, όπως ισχύει και ιδίως την περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 143.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», ΦΕΚ Α'85/4.6.2010, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Α' 129/27.06.2006, όπως ισχύει.

4. Την απόφαση 102/2007 της ΡΑΕ «Μεθοδολογία υπολογισμού του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 3 του Ν. 2773/1999, και υπολογισμός του ύψους αυτού για το έτος 2007», ΦΕΚ Β' 890/05.06.2007.

5. Την απόφαση 1186/2010 της ΡΑΕ «Τροποποίηση Μεθοδολογίας υπολογισμού τον μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 3 του Ν. 2773/1999», ΦΕΚ Β' 1372/02.09.2010.

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 655/17.05.2005), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 103/31.01.2012), καθώς και Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 104/31.01.2012), όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του Π.Δ 139/2001, (ΦΕΚ Α' 121/18.6/2001), «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)».

9. Το υπ' αρ. Ι-168892/27.02.2013 έγγραφο της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με το οποίο υπέβαλλε στη ΡΑΕ στοιχεία για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και το κόστος αυτής, διακριτά για την Κρήτη, Ρόδο και τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το Α' εξάμηνο του έτους 2013.

10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη Ρ.Α.Ε., δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σκέφτηκε ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011, η Ρ.Α.Ε. εγκρίνει το μέσο μεταβλητό κόστος παραγωγής των εγκατεστημένων μονάδων παραγωγής, με εξαίρεση τις μονάδες Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Συναφώς, βάσει της απόφασης 1186/2010 της Ρ.Α.Ε., το κόστος αυτό προσδιορίζεται προϋπολογιστικά διακριτά ανά εξάμηνο κάθε έτους, προκειμένου να λάβουν χώρα οι σχετικές εκκαθαρίσεις.

Για τον ως άνω υπολογισμό του μέσου μεταβλητού κόστους στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η εταιρεία ΔΕΔ-ΔΗΕ Α.Ε., με το υπ' αριθμ. Ι-168892/27.02.2013 έγγραφο, υπέβαλε στη ΡΑΕ τις ακόλουθες εκτιμήσεις της σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες και μονάδες Α.Π.Ε. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), τις αντίστοιχες ποσότητες καυσίμων, καθώς και το μέσο πρόσθετο μεταβλητό κόστος των θερμικών μονάδων, διακριτά για την Κρήτη, Ρόδο και τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το Α' εξάμηνο του 2013:

Πίνακας 1

 

Κρήτη

Ρόδος

Λοιπά ΜΔΝ

Σύνολο

Παραγωγή συμβατικών μονάδων (MW h)

Α' Τρίμηνο 2013

489.108

128.140

381.475

998.723

 

Β' Τρίμηνο 2013

584.933

167.658

370.970

1.123.561

 

 

1.074.041

295.797

752.445

2.122.284

Παραγωγή μονάδων ΑΠΕ (MWh)

Α' Τρίμηνο 2013

140.010

20.080

48.940

209.030

 

Β' Τρίμηνο 2013

147.960

21.850

51.850

221.660

 

 

287.970

41.930

100.790

430.690

Κατανάλωση Μαζούτ (tn)

Α' Τρίμηνο 2013

107.270

29.311

71.088

207.669

 

Β'Τρίμηνο 2013

115.822

35.841

68.219

219.883

 

 

223.092

65.152

139.307

427.552

Κατανάλωση Diesel (klit)

Α' Τρίμηνο 2013

22.105

2.947

16.024

41.076

 

Β' Τρίμηνο 2013

41.640

7.713

16.120

65.472

 

 

63.744

10.660

32.144

106.548

Πρόσθετο μεταβλητό κόστος θερμι­κών μονάδων (€/Mwh)

Α' Τρίμηνο 2013

1,39

0,60

3,36

 

 

Β' Τρίμηνο 2013

2,81

0,23

3,29

 Με το ίδιο έγγραφο η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εκτιμά ότι για το Α' εξάμηνο του 2013 οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για τους συμβατικούς σταθμούς των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών θα ανέλθουν σε 1.592.561 τόνους (tri), οι οποίοι θα καλυφθούν μέσω της αγοράς αντίστοιχων δικαιώματα εκπομπών CO2.

Επειδή, οι τιμές του πίνακα 1 σχετικά με τις εκτιμήσεις της παραγωγής από μονάδες Α.Π.Ε. και το πρόσθετο μεταβλητό κόστος των συμβατικών μονάδων, καθώς και οι εκτιμήσεις για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, θεωρούνται εύλογες ως βάση για την εκτίμηση του προϋπολογιστικού μέσου μεταβλητού κόστους στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το Α' εξάμηνο του 2013 με βάση τόσο τα απολογιστικά στοιχεία για το 2012 για την ίδια περίοδο όσο και το βαθμό διείσδυσης των Α.Π.Ε.. Επειδή, ωστόσο, οι εκτιμώμενες από τον Διαχειριστή ΜΔΝ τιμές του πίνακα 1 σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες και τις καταναλώσεις καυσίμου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα απολογιστικά στοιχεία για το 2012 για την ίδια περίοδο, όσο και τις προβλέψεις για την εξέλιξη του φορτίου στα ΜΔΝ και το μείγμα καυσίμου σε αυτά, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις για την παραγωγή Α.Π.Ε. στα ΜΔΝ, οδηγούν σε αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δεν συνάδει με το ρυθμό μεταβολής (μείωσης) της ζήτησης κατά τα τελευταία έτη, θα πρέπει να αναθεωρηθούν ελαφρώς. Μια πιο εύλογη εκτίμηση της παραγωγής από συμβατικές μονάδες με βάση την μεταβολή της ζήτησης των τελευταίων ετών, καθώς και οι αντίστοιχες καταναλώσεις καυσίμου, παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα 2:

Πίνακας 2

Εκτίμηση ΡΑΕ

 

Κρήτη

Ρόδος

Λοιπά ΜΔΝ

Σύνολο

Παραγωγή συμ­βατικών μονάδων (MW h)

Α' Τρίμηνο 2013

529.990

129.920

381.060

1.040.970

 

Β' Τρίμηνο 2013

532.040

168.150

368.150

1.068.340

 

 

1.062.030

298.070

749.210

2.109.310

Κατανάλωση Μα­ζούτ (tn)

Α' Τρίμηνο 2013

116.236

29.718

71.011

216.965

 

Β' Τρίμηνο 2013

105.349

35.946

67.701

208.996

 

 

221.585

65.665

138.711

425.961

Κατανάλωση Diesel (klit)

Α' Τρίμηνο 2013

23.952

2.988

16.007

42.947

 

Β' Τρίμηνο 2013

37.874

7.735

15.998

61.607

 

 

61.827

10.723

32.004

104.554


Επειδή, οι διεθνείς τιμές αργού πετρελαίου ($/bbl) για το έτος 2012 διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 111,65 $/bbl, ενώ από τον Ιανουαρίου 2013 έως σήμερα διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στα 112,55 $/bbl με πτωτική όμως τάση, με βάση τα τρέχοντα στοιχεία, την τάση της εξέλιξης της τιμής του πετρελαίου, καθώς και τις διαθέσιμες αναλύσεις και εκτιμήσεις για την τιμή του brent για το Α' εξάμηνο του 2013, θεωρείται ως εύλογη τιμή βάσης τα 110 $/bbl.

Επειδή, αντίστοιχα, η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου για το έτος 2012 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 1,286 ευρώ/ δολάριο με ανοδικές τάσεις κατά το τελευταίο εξάμηνο, ενώ από τον Ιανουαρίου 2013 έως σήμερα διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 1,3204 ευρώ/δολάριο, με πτωτικές τάσεις, κατά συνέπεια για το Α' εξάμηνο του 2013 κρίνεται ως εύλογη τιμή βάσης τα 1,3 ευρώ/δολάριο.

Επειδή, με βάση τις ανωτέρω δύο παραδοχές για το αργό πετρέλαιο και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, καθώς και τα εκτιμώμενα στοιχεία του πίνακα 2 σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις καταναλώσεις καυσίμου και του πίνακα 1 κατά τα λοιπά, το κόστος καυσίμου (πλην ΕΦΚ) διαμορφώνεται διακριτά για Κρήτη, Ρόδο και λοιπά ΜΔΝ ως εξής:

 

 

Κρήτη

Ρόδος

Λοιπά ΜΔΝ

Κόστος καυσίμου πλην ΕΦΚ (€/Mwh)

Α' Τρίμηνο 2013

148,14

137,90

128,35

Β' Τρίμηνο 2013

154,65

145,73

128,03ενώ το μέσο κόστος καυσίμου για όλα τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το Α' εξάμηνο του 2013 εκτιμάται σε 145,11 €/MWh, σταθμισμένο με την εκτιμώμενη παραγωγή Α.Π.Ε. για την αντίστοιχη περίοδο.

Επειδή, με βάση τους ισχύοντες ΕΦΚ για μαζούτ και diesel, η επιβάρυνση στο κόστος καυσίμου διαμορφώνεται διακριτά για Κρήτη, Ρόδο και λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ως εξής:

 

 

Κρήτη

Ρόδος

Λοιπά ΜΔΝ

Επιβάρυνση ΕΦΚ (€/Mwh)

Α' Τρίμηνο 2013

26,95

18,17

24,39

Β' Τρίμηνο 2013

36,85

27,08

24,89ενώ η μέση επιβάρυνση στο κόστος καυσίμου για όλα τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το Α' εξάμηνο του 2013 υπολογίζεται σε 29,41 €/MWh.

Επειδή, το μέσο πρόσθετο μεταβλητό κόστος παραγωγής των θερμικών μονάδων για το Α' εξάμηνο του 2013 εκτιμάται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε 2,23 €/MWh.

Επειδή, οι τιμές δικαιωμάτων CO2, όπως διαμορφώνονται διεθνώς μέσω των αντίστοιχων δημοπρασιών, από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι και σήμερα, φαίνεται να σταθεροποιούνται γύρω στα 4 €/tn, για το Α' εξάμηνο του 2013 κρίνεται ως εύλογη τιμή βάσης για την αγορά δικαιωμάτων CO2 τα 5 ευρώ/tn. Συνεπώς με βάση τις εκτιμώμενες ποσότητες εκπομπών CO2 και παραγωγής συμβατικών μονάδων, το κόστος αγοράς των δικαιωμάτων CO2 για το Α' εξάμηνο του 2013 εκτιμάται σε 3,78 €/MWh.

Επειδή, το πλήρες μέσο μεταβλητό κόστος παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το Α' εξάμηνο του 2013 προκύπτει αθροιστικά ως το συνολικό κόστος καυσίμου (καθαρό κόστος καυσίμου και Ε.Φ.Κ.), το πρόσθετο μεταβλητό κόστος παραγωγής των συμβατικών μονάδων και το κόστος αγοράς των δικαιωμάτων CO2, όπως υπολογίστηκαν ανωτέρω, δηλαδή διαμορφώνεται σε 180,53 €/MWh,

αποφασίζει:

Τον καθορισμό του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011, προϋπολογιστικά για το Α' εξάμηνο του 2013, σε 180,53 €/MWh.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο