Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-2013 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 23/10.5.2013 Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία (αρ.32 παρ.5 Ν.4075/2012 ΦΕΚ 89Α /11-4-2012 & Υπουργική Απόφαση Φ80000/10255/334/13-6-2012 ΦΕΚ 1849Β)

(Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία (αρ.32 παρ.5 Ν.4075/2012 ΦΕΚ 89Α /11-4-2012 & Υπουργική Απόφαση Φ80000/10255/334/13-6-2012 ΦΕΚ 1849Β))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ 10 / 5 /2013
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ13/90/779742

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
(ΟΑΕΕ)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
ΠΛΗΡΟΦ: Ελ.Δουλκερίδου
ΤΗΛΕΦ: 210 5285598
FAX: 210 5285599
ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 23

ΘΕΜΑ: Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία (αρ.32 παρ.5 Ν.4075/2012 ΦΕΚ 89Α /11-4-2012 & Υπουργική Απόφαση Φ80000/10255/334/13-6-2012 ΦΕΚ 1849Β)

Σχετ.: Οι αρ. 42/2012 & 10/2013 εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας

Α. Με τη διάταξη της παρ. 5 άρθρο 32 του Ν.4075/2012 δόθηκε το δικαίωμα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ να επιλέξουν, με αίτησή τους, την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του Π.Δ. 5/2007.

Με την αρ. Φ.80000/10255/334/6.6.2012 Υπουργική Απόφαση καθορίστηκαν ο τρόπος, τα όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης.

Με τις πιο πάνω σχετικές εγκύκλιες της Υπηρεσίας μας έχουν δοθεί οδηγίες για την υλοποίηση της διάταξης και της Υπουργικής Απόφασης.

Β. Με την αρ. Φ.80000/10398/303/18.4.2013 ΦΕΚ 1091Β, Υπουργική Απόφαση αντικαθίσταται η παράγραφος 3 της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης (που ρύθμιζε τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης).

Με τη νέα Υπουργική Απόφαση προβλέπεται ότι:

- Σε περίπτωση απώλειας, για οποιοδήποτε λόγο, του δικαιώματος κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία, ο ασφαλισμένος δικαιούται να επανέλθει με νεότερη αίτησή του για μία και μόνο ακόμη φορά.

- Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που κατετάγησαν σε κατώτερη κατηγορία από 13/6/2012 (ημερομηνία δημοσίευσης προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης) και μέχρι τη δημοσίευση της νέας απώλεσαν το δικαίωμα, για οποιοδήποτε λόγο, δύνανται να επανέλθουν για μια και μόνο φορά.

Και στις δύο περιπτώσεις το δικαίωμα κατάταξης στην επιλεγείσα κατηγορία και η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αρχίζουν από το επόμενο της αίτησης ακέραιο δίμηνο εφόσον ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με τη διάταξη και την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση.

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού δίνονται οι πιο κάτω οδηγίες-διευκρινίσεις:

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

- Ασφαλισμένοι που δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα δικαιούνται να το ασκήσουν δύο φορές.

- Για την άσκηση του δικαιώματος για πρώτη φορά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αρ. 42/2012 και 10/2013 εγκυκλίους.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΣΚΗΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ 13/6/2012 ΚΑΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΩΛΕΣΕΙ

- Δικαιούνται να το ασκήσουν άλλη μία φορά.

- Για την άσκησή του υποβάλλεται νέα αίτηση.

- Το δικαίωμα ενεργοποιείται από το επόμενο της αιτήσεως ακέραιο δίμηνο.

- Η νέα αίτηση δεν αποτελεί συνέχεια ή ενεργοποίηση της πρώτης.

Εξετάζεται ως νέα αίτηση.

Ως εκ τούτου, ως ασφαλιστική κατηγορία για την ενεργοποίηση του δικαιώματος λογίζεται αυτή που έχει διαμορφωθεί κατά τη νέα αίτηση.

Οι εισφορές του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την απώλεια του δικαιώματος (πρώτη φορά) έως την ενεργοποίησή του για δεύτερη φορά καταβάλλονται στην κατηγορία που διαμορφώθηκε μετά την απώλεια.

- Λοιποί όροι και προϋποθέσεις που έχουν οριστεί με τις αρ. 42/2012 και 10/2013 εγκύκλιες οδηγίες, ισχύουν.

- Εκπρόθεσμη καταβολή (έστω και κατά μία ημέρα) ή έκπτωση από δικαίωμα ρύθμισης εισφορών συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος το οποίο δε μπορεί να ασκηθεί για τρίτη φορά.

Προσοχή! Στους ασφαλισμένους που ασκούν το δικαίωμα για πρώτη ή δεύτερη φορά θα πρέπει να επισημαίνεται η υποχρέωση της εμπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων.

- Αιτήσεις για άσκηση του δικαιώματος για δεύτερη φορά, που έχουν υποβληθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της νέας Υπουργικής Απόφασης (2/5/2013), θα ικανοποιηθούν από το επόμενο ακέραιο δίμηνο της ημερομηνίας δημοσίευσης της απόφασης (4ο δίμηνο).

- Τέλος, δεν προβλέπεται ενεργοποίηση του δικαιώματος σε κανένα στάδιο λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Ως εκ τούτου, αιτήματα που, ενδεχομένως, θα υποβληθούν για ενεργοποίηση δικαιώματος λόγω εκπρόθεσμης καταβολής θα απαντώνται, σύμφωνα με τα ισχύοντα, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η ΗΔΙΚΑ, σε συνεργασία με την Υπηρεσία μας έχει τροποποιήσει την ήδη υπάρχουσα εφαρμογή προκειμένου να γίνονται δεκτές αιτήσεις άσκησης δικαιώματος για δεύτερη φορά, με τους ελέγχους και τις προϋποθέσεις που έχουν προβλεφθεί και για την πρώτη άσκηση δικαιώματος.

Με τις τροποποιήσεις δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης των αιτήσεων κάθε ασφαλισμένου και φραγής στην περίπτωση που εξαντλεί το δικαίωμα. Στα πλαίσια των αλλαγών, έχει τροποποιηθεί η πράξη κατάταξης στην επιλεγείσα κατηγορία και το έντυπο αίτησης (συν/να).

Επισημαίνουμε ότι, κατά τη συναλλαγή με τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να μεταφέρεται η προσπάθεια του Οργανισμού να συνδράμει τους ασφαλισμένους στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν και να επισημαίνεται η υποχρέωση συνέπειας στις πληρωμές τους ώστε να μην απωλέσουν το δικαίωμα ξανά.

Του παρόντος να λάβουν γνώση, με ευθύνη των Προϊσταμένων, όλοι οι υπάλληλοι.Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


2 Σχόλια

image description k | Μαΐου 14, 2013 8:03 π.μ. | Απάντηση
Εντάχθηκα σε ρύθμιση τον Αύγουστο του 2012 με σκοπό να κατέβω 2 κατηγορίες.Λόγω της άψογης εξυπηρέτησης της υπηρεσίας σας,και της διάθεσης σας να συνδράμετε στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε,και ενώ τηρώ ευλαβικά τη ρύθμιση από τότε,το αποτέλεσμα ήταν, αφού 1/1/13 ανέβηκα άλλη μια κατηγορία,να κατέβω τελικώς μία κατηγορία στην ουσία, στο 2ο δίμηνο του ¨13,και να καταντήσω ζήτουλας (κάθε τρίμηνο να τρέχω για να μου θεωρήσετε για ένα μόνο τρίμηνο το βιβλιάριο ασθενείας,και αυτό με απίστευτη ταλαιπωρία του στυλ πρέπει να πληρώσετε και το τελευταίο δίμηνο που δεν έχει λήξει ακόμα, και να έρθετε μετά να σας θεωρήσουμε )και όλα αυτά επειδή έχω ρυθμισμένο το απίστευτο ποσό των χιλίων ευρώ,(μια ταχυπληρωμή).Μη συνδράμετε άλλο ρε παιδιά, αφήστε καλύτερα.....
image description panicd7 | Μαΐου 14, 2013 8:38 μ.μ. | Απάντηση
Καθώς οι άνεργοι έχουν ξεπεράσει το 27% και η περιουσία τους έχει σε μεγάλο βαθμό καταληστευθεί, τα ταμεία σύντομα θα φαλήρουν, το κράτος λοιπόν θα "εξασφαλίσει" "νόμιμη" σύνταξη 360 ευρώ το μήνα σε κάθε συνταξιούχο . Ποιός λοιπόν είναι ο λόγος να δίνουμε απο 450 το μήνα εισφορές η να πέσουμε μια κλάση κ να δίνουμε 400 ή 390 . Η αρχή της ανταποδοτικότητας συνίσταται στο να δίνεις σήμερα 230 για να πάρεις σε 20 χρόνια (!!!) 360 που η αξία του χρήματος λόγω πληθωρισμού θα έχει μειωθεί και τα χρήματα σου θα έχουν επενδυθεί . Λέω λοιπόν απο αύριο να δίνουμε 230 και βλέπουμε .
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο