Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2013 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 28/29.4.2013 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή/τριας ως προαπαιτούμενο για την έκδοση άδειας εργασίας των Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων

(Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή/τριας ως προαπαιτούμενο για την έκδοση άδειας εργασίας των Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 29 / 4 / 2013
Αριθμ. Πρωτ. Α21/404/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Καρρά Ξ.
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 28

ΘΕΜΑ : «Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή/τριας ως προαπαιτούμενο για την έκδοση άδειας εργασίας των Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων »

Σχετ.: 1. Η υπ’αριθμ.Φ9/οικ.1012/14-6-93 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 425/Β’/14-6- 93)
2. Η υπ’αριθμ. 60/95 εγκύκλιος της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ80000/28875/1856/23-3-2012 (ΦΕΚ1175/10-4-2012) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την έκδοση άδειας εργασίας των Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

1. ΓΕΝΙΚΑ

Με την υπ’ αριθμ. 60/95 εγκύκλιο της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είχαν κοινοποιηθεί οι διατάξεις της υπ’αριθμ.Φ9/οικ.1012/14-6-96 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 425/Β’/14-6-93) με την οποία, μεταξύ άλλων, καθορίστηκε ότι αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση της άδειας εργασίας των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 14 του Ν.1976/91, είναι το Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου διαμονής τους, ως προϋποθέσεις δε για την έκδοση της άδειας εργασίας των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων ορίζονταν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Απολυτήριο τουλάχιστον γυμνασίου
β) Πιστοποιητικό υγείας
γ) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
δ) Πιστοποιητικό μηνιαίας τουλάχιστον εκπαίδευσης σε πλήρη απασχόληση σε νοσοκομείο 200 κλινών και άνω.

2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ80000/28875/1856/23-3-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται ότι:

« Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 της υπ’ αριθμ. Φ9/οικ.1012/1993 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 425) αντικαθίσταται ως εξής: «Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-τριας ή Βοηθού Νοσηλευτήτριας».

Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης απαλείφεται.

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .»

Κατόπιν τούτου, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καθίσταται σαφές ότι, για την έκδοση της άδειας εργασίας των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων δεν απαιτείται πλέον απολυτήριο τουλάχιστον γυμνασίου, αλλά ,απαραίτητη προϋπόθεση, από 10-4-2012 και εφεξής (ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω ΚΥΑ), είναι η προσκόμιση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή-τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή –τριας, απαλείφεται δε η περίπτωση δ’ και δεν αναζητείται πλέον πιστοποιητικό μηνιαίας τουλάχιστον εκπαίδευσης σε πλήρη απασχόληση σε νοσοκομείο 200 κλινών και άνω.

Όσον αφορά στην έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή –τριας αυτή θα πρέπει να προσκομισθεί στις υπηρεσίες μας για άδειες εργασίας που θα εκδίδονται από 10-4-2012 και εφεξής, δεδομένου ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση έκδοσης της σχετικής άδειας εργασίας που χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κατά τη διαδικασία ανανέωσης της άδειας εργασίας δεν θα αναζητείται.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες για να αποκτήσουν την εν λόγω άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή –τριας θα πρέπει να απευθύνονται στην Δ/νση Υγείας της Περιφέρειας του τόπου της κατοικίας τους προκειμένου να ενημερωθούν και να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Σε περιπτώσεις που έχουν ήδη εκδοθεί άδειες εργασίας από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την 10-4-2012 χωρίς την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας, με ευθύνη της υπηρεσίας θα πρέπει να κληθούν και να ενημερωθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι/νες προκειμένου να την προσκομίσουν. Σε περιπτώσεις δε που δεν προσκομιστεί παρότι ενημερώθηκαν δεν θα είναι δυνατή η ανανέωση της άδειας εργασίας τους.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο