Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-1998 ]

ΠΟΛ.1097/27.3.1998 Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής της περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 31 του v.2238/1994

(Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής της περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 31 του v.2238/1994 )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΚαθορισμός του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής της περ. ι' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994
1041081/728/Β0012/ΠΟΛ.1097/27.3.1998

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. ι' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α').
2. Την υπ' αριθ. 1079048/1117/Α0006/25.7.1997 απόφασή μας "Ορισμός μελών της Επιτροπής της περ. ι' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994", όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1022249/585/Α0006/15.2.1998 ομοία.
3. Την υπ' αριθ. 1071870/10664/Β0012/απόφασή μας (ΦΕΚ 598/Β'), με την οποία καθορίσθηκαν τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην ως άνω Επιτροπή για την παροχή έγκρισης προς έκπτωση αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων κ.λπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
4. Το γεγονός ότι πρέπει να καθορισθεί ο τρόπος λειτουργίας της ως άνω Επιτροπής, καθώς και ορισμένα άλλα διαδικαστικά ζητήματα.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την υπ' αριθ. 1123812/1424/Α0006/14.11.1996 απόφασή μας (ΦΕΚ 1052/Β'), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 1047373/598/Α0006/ /29.4.1997 (ΦΕΚ 366/Β') ομοία, με την οποία μεταβιβάσθηκε στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές κ.λπ., η εξουσία να υπογράφουν "Με Εντολή Υπουργού".


Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής της περ. ι' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, ως εξής:

1. Η Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση κατόπιν κλήτευσης των τακτικών μελών ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, των αναπληρωματικών μελών, από τον Πρόεδρο αυτής, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει όταν ο αριθμός των παρόντων μελών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των απόντων. Η κλήτευση γίνεται τηλεφωνικώς ή προφορικώς από τον Πρόεδρο ή το Γραμματέα της Επιτροπής, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Επιτροπής και αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία φέρει χρονολογία και υπογραφή του προσώπου που έκανε την κλήτευση.

2. Η Επιτροπή, προκειμένου να εξετάσει την υποβληθείσα αίτηση και τα συνοδεύοντα αυτή στοιχεία και πληροφορίες κάθε αιτούσας επιχείρησης και να λάβει απόφαση γι' αυτή, δύναται να καλεί εκπρόσωπο της αιτούσας επιχείρησης, με σκοπό να της παράσχει οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία, την οποία κρίνει ως αναγκαία για τη λήψη της απόφασής της.

3. Η Επιτροπή, αφού εξετάσει την υποβληθείσα αίτηση και τα συνοδεύοντα αυτή στοιχεία και πληροφορίες κάθε αιτούσας επιχείρησης, λαμβάνει απόφαση κατά πλειοψηφία και είτε εγκρίνει, είτε περιορίζει, είτε απορρίπτει την έκπτωση των σχετικών δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα της οικείας διαχειριστικής περιόδου κάθε αιτούσας επιχείρησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη με την οποία τάσσεται η ψήφος του Προέδρου. Η απόφαση της Επιτροπής λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία και διατυπώνεται σε πρακτικά συνεδριάσεως, στα οποία γράφονται τα ονόματα των μελών που συμμετείχαν στη λήψη της απόφασής της, καθώς και η γνώμη και το όνομα του μέλους που τυχόν μειοψήφησε. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και το Γραμματέα της Επιτροπής. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών λόγω δυστροπίας κάποιου από τα μέλη της Επιτροπής, δεν συνεπάγεται την ακυρότητα της απόφασης που έχει ληφθεί, αλλά γίνεται σχετική σημείωση στο πρακτικό συνεδρίασης.

4. Με βάση τα πρακτικά συνεδριάσεως συντάσσεται απαντητικό έγγραφο σε τρία (3) αντίτυπα για κάθε αιτούσα επιχείρηση, το οποίο περιέχει την απόφαση της Επιτροπής και υπογράφεται από τον Πρόεδρο αυτής. Μετά από ειδοποίηση προς την κάθε αιτούσα επιχείρηση, που γίνεται με κάθε δυνατό τρόπο από το Γραμματέα της Επιτροπής, επιδίδεται απ' αυτόν στο κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών ένα αντίτυπο του εγγράφου αυτού, στο νόμιμο εκπρόσωπό της ή σε πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτή. Για την επίδοσή του συντάσσεται έκθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. Αλλο αντίτυπο του ως άνω απαντητικού εγγράφου αποστέλλεται στη ΔΟΥ, στην αρμόδια της οποίας υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση και το τελευταίο αντίτυπο παραμένει στην Επιτροπή εντός του φακέλου που δημιουργείται για την κάθε
αιτούσα επιχείρηση.

5. Η Επιτροπή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της αλληλογραφεί μέσω του Προέδρου της απευθείας με κάθε δημόσια αρχή ή υπηρεσία. Κατά τα λοιπά, η λειτουργία της Επιτροπής γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.1599/1986.

6. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο