Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-04-2013 ]

ΠΟΛ.1092/29.4.2013 Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την δήλωση απόδοσης εισφοράς σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (Φ.Ε.Κ. Α΄77), συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄18) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄81)

(Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την δήλωση απόδοσης εισφοράς σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (Φ.Ε.Κ. Α΄77), συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄18) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄81))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Απριλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ    
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ    
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 10184
Πληροφορίες: Δόσης Ελ.
Τηλέφωνο: 210- 3375149
FAX: 210- 3375001    
          
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1092

Θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την δήλωση απόδοσης εισφοράς σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (Φ.Ε.Κ. Α΄77), συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄18) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄81)».

Μετά την έκδοση της ΠΟΛ.1078/17.4.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία κοινοποιήθηκαν οι παραπάνω διατάξεις και μετά τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της στην πράξη τόσο από τις Δ.Ο.Υ. όσο και από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, κρίνεται απολύτως αναγκαία η έκδοση συμπληρωματικών διευκρινίσεων μαζί με σχετικά παραδείγματα και υποδείγματα της δήλωσης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών εγγράφων, ως ακολούθως:

1. Αναφορικά με τους υπόχρεους σε υποβολή της δήλωσης εισφοράς, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Όπως διευκρινίστηκε με την παραπάνω Α.Υ.Ο., η εν λόγω εισφορά δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα δυνάμει του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 και ασχολούνται επιπλέον των λοιπών εργασιών που προβλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους και με την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία. Αντιθέτως τονίζεται ότι, είναι αυτονόητο πως η εισφορά αυτή θα επιβάλλεται και στις επιχειρήσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (Φ.Ε.Κ. Α’ 77), δεδομένου ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις φορολογούνται ομοίως και απολαμβάνουν των προνομίων των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και με την προϋπόθεση ότι έχουν το ίδιο αντικείμενο εργασιών με τους υπόλοιπους υπόχρεους σε δήλωση εισφοράς.

2. Αναφορικά με τα συνυποβαλλόμενα με τη δήλωση δικαιολογητικά, διευκρινίζουμε τα εξής:

Δεδομένου ότι οι τράπεζες εκδίδουν μία και μοναδική βεβαίωση συνολικού ετήσιου εισαγόμενου συναλλάγματος σε δολάρια Η.Π.Α. μετατρεπόμενα σε ευρώ, με βάση τις ετήσιες επιμέρους και πιθανόν πολυάριθμες για κάθε εταιρία Β.Α.Σ., οι οποίες φυλάσσονται από τις τράπεζες που εκδίδουν τις βεβαιώσεις αυτές, για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων και για την απρόσκοπτη εφαρμογή της διάταξης, κρίνεται σκόπιμο με την υποβολή της δήλωσης εισφοράς για το διαχειριστικό έτος 2012 (όπως το συνημμένο σχετικό υπόδειγμα δήλωσης 4), η προσκόμιση επικυρωμένου από την τράπεζα αντιγράφου της σχετικής βεβαίωσης συναλλάγματος (υπόδειγμα 2 και 3 αναλόγως του νομίσματος εισαγωγής), μαζί με την υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων των εταιριών για τα ποσά του ετήσιου εισαγόμενου συναλλάγματος (υπόδειγμα 1). Για τα τρία επόμενα διαχειριστικά έτη (2013,2014,2015) αντί να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εισαγόμενου συναλλάγματος, θα μπορεί εναλλακτικά από τις τράπεζες να χορηγηθεί μια επιπλέον πρωτότυπη ετήσια βεβαίωση εισαγόμενου συναλλάγματος.

3. Αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς , τις ισοτιμίες των νομισμάτων, τη συμπλήρωση της σχετικής δήλωσης που πρέπει να υποβληθεί και τον τρόπο καταβολής της εισφοράς, διευκρινίζουμε τα εξής:

Η εισφορά η οποία υπολογίζεται σε δολάρια Η.Π.Α. μετατρεπόμενα σε ευρώ καταβάλλεται μαζί με την ειδική ετήσια δήλωση (όπως το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα δήλωσης εισφοράς) κατά το ένα τέταρτο (1/4) της οφειλόμενης εισφοράς σε ευρώ και υπολογίζεται με βάση την ισοτιμία που προκύπτει από τον μέσο όρο της ισοτιμίας μεταξύ δολαρίου Η.Π.Α. και ευρώ του εισαχθέντος από την επιχείρηση συναλλάγματος  κατά την διάρκεια του διαχειριστικού έτους, όπως προκύπτει από τη σχετική επικυρωμένη βεβαίωση της τράπεζας ή των τραπεζών και όχι με βάση την ισοτιμία των παραπάνω νομισμάτων κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης της κάθε επιχείρησης, όπως λανθασμένα ή εκ παραδρομής καθορίστηκε με την ΠΟΛ.1078/17.4.2013 Α.Υ.Ο.. Τα άλλα τρία τέταρτα (3/4) της εισφοράς καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του έτους υποβολής της δήλωσης. Συνημμένα ακολουθεί παράδειγμα δήλωσης υπολογισμού εισφοράς προς διευκόλυνση των υπόχρεων επιχειρήσεων και των Δ.Ο.Υ. παραλαβής των δηλώσεων και για την αποφυγή τυχόν λαθών.

Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο συνάλλαγμα που έχει εισαχθεί από μία επιχείρηση είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο των 50.000 δολαρίων Η.Π.Α., η εισφορά θα πρέπει να υπολογιστεί για τα 50.000 δολάρια  Η.Π.Α. (50.000 × 5% = 2.500$). Το ποσό της διαφοράς συναλλάγματος μέχρι τις 50.000 δολάρια που τυχόν δεν έχει εισαχθεί, θα υπολογιστεί σε ευρώ με βάση την ισοτιμία δολαρίου Η.Π.Α. και ευρώ της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του διαχειριστικού έτους που αφορά τη δήλωση. Τέλος, με την παρούσα  δεν αλλάζουν οι προθεσμίες υποβολής της δήλωσης, δηλαδή παραμένουν αυτές που καθορίστηκαν από τις ισχύουσες διατάξεις και από την ΠΟΛ.1078/17.4.2013 Α.Υ.Ο..

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
Ακριβές αντίγραφο                                       
Ο Προϊστ. της Γραμματείας                          

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο