Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-2007 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 293/24.7.2007

()

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα,24 Ιουλίου 2007 
Αριθμός Πρωτοκόλλου 293ΑΠ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: [email protected]                              
               
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ
Ερωτήματα που προκύπτουν, όταν εταιρεία που εφαρμόζει τα ΔΠΧΠ, απορροφά άλλη εταιρεία, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και συγκεκριμένα:
(i) ποια είναι η ημερομηνία της απόκτησης και πως προσδιορίζεται το τίμημα εξαγοράς όταν αυτό αφορά συμμετοχικούς τίτλους (μετοχές) της απορροφώσας.
(ii)  πως προσδιορίζεται η υπεραξία, ποιος είναι ο μετέπειτα της απόκτησης λογιστικός χειρισμός της και από πότε γίνεται η ενοποίηση των αποτελεσμάτων της απορροφηθείσας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 3, στις εξαγορές επιχειρήσεων, (η συγχώνευση με απορρόφηση είναι εξαγορά), οι καθοριστικές για τον λογιστικό χειρισμό ημερομηνίες είναι: 
(i) η ημερομηνία της απόκτησης (acquisition date), που είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο αγοράζων (απορροφώσα) αποκτά ουσιαστικά τον έλεγχο της απορροφώμενης. 
(ii) η ημερομηνία ανταλλαγής (date of exchange), η οποία στην περίπτωση που η επιχειρηματική συνένωση γίνεται σε μία συναλλαγή (όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση), ταυτίζεται με την ημερομηνία απόκτησης (προσάρτημα Α, Καθορισμένων Όρων του ΔΠΧΠ 3).
Οι ημερομηνίες απόκτησης και ανταλλαγής, επέρχονται κατά τον χρόνο που εκτιμάται ότι η απορροφώσα αποκτά ουσιαστικά τον έλεγχο της απορροφώμενης. Για παράδειγμα, ως τέτοια ημερομηνία στις περιπτώσεις συγχώνευσης με απορρόφηση θα μπορούσε στην πλέον αμφισβητούμενη περίπτωση, να θεωρηθεί η ημερομηνία έγκρισης της συγχώνευσης από τις αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.
β. Το κόστος της επιχειρηματικής συνένωσης, επιμετράται από τον αποκτώντα (απορροφώσα), στο σύνολο, κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, των εύλογων αξιών των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν και των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν από την απορροφώσα ως αντάλλαγμα της απόκτησης του ελέγχου επί της απορροφώμενης, πλέον τυχόν άλλου κόστους που αποδίδεται άμεσα στην επιχειρηματική συνένωση (παρ. 24 του ΔΠΧΠ 3).
γ. Στην περίπτωση διαπραγματεύσιμων συμμετοχικών τίτλων, η δημοσιευόμενη τιμή τους κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, παρέχει την καλύτερη ένδειξη για την εύλογη αξία τους και πρέπει να χρησιμοποιείται, με εξαίρεση κάποιες σπάνιες περιπτώσεις……………..Η δημοσιευμένη τιμή κατά την ημερομηνία ανταλλαγής δεν είναι αξιόπιστη, μόνον όταν έχει επηρεασθεί από μία στενότητα της αγοράς……….(παρ. 27 ΔΠΧΠ3)
δ. Κατά την ημερομηνία της απόκτησης, ο αποκτών αναγνωρίζει την θετική (χρεωστική) υπεραξία ως περιουσιακό στοιχείο και την επιμετρά αρχικά στο κόστος κτήσεώς της, που είναι η διαφορά του κόστους της συνένωσης πάνω από τη συμμετοχή του αποκτώντος στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται σύμφωνα με την παρ. 36 του ΔΠΧΠ 3 (παρ. 51 ΔΠΧΠ 3). Μετά την αρχική αναγνώριση, η υπεραξία επιμετράται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης, οι οποίες και αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσεως όταν προκύπτουν και δεν επιτρέπεται να αναστραφούν μελλοντικά (παρ.54 ΔΠΧΠ3 και 124 ΔΛΠ 36). Σύμφωνα με την παρ. 36 του ΔΠΧΠ 3, ο αποκτών αναγνωρίζει το σύνολο των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων του αποκτωμένου, ανεξαρτήτως του αν τα στοιχεία αυτά έχουν αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις του αποκτώμενου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο (άϋλο), που πρέπει να αναγνωρισθεί από την αποκτώσα εταιρεία είναι το πελατολόγιο του αποκτώμενου (το οποίο δεν έχει αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις του) και το οποίο μεταγενέστερα αποσβένεται από τον αποκτώντα στον εκτιμώμενο ωφέλιμο χρόνο ζωής του (Επεξηγηματικά παραδείγματα περίπτωση Β, ΔΠΧΠ 3).
ε. Τα έσοδα και τα έξοδα της αποκτώμενης επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της αποκτώσας από την ημερομηνία της απόκτησης όπως ορίζεται από το ΔΠΧΠ 3 (παρ. 30 ΔΛΠ 27).
στ. Κατά την απόκτηση λογίζονται οι σχετικοί αναβαλλόμενοι φόροι οι οποίοι επηρεάζουν την αξία κτήσεως της υπεραξίας κατά την αρχική της αναγνώριση (παρ. 19, 26γ και 66 του ΔΛΠ 12). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο