Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-2007 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 292/24.7.2007

()

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα,24 Ιουλίου 2007 
Αριθμός Πρωτοκόλλου292ΑΠ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: [email protected]                            
               
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ
Από εταιρεία που εφαρμόζει τα Δ.Π.Χ.Π., από 01.01.2005, τίθενται ερωτήματα σχετικά με:
(i) τις επιδράσεις – προσαρμογές αλλαγής λογιστικής πολιτικής, από επιμέτρηση στο ιστορικό κόστος σε επιμέτρηση σε εύλογη αξία, επενδύσεων σε ακίνητα και ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων.
(ii) κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων που προέκυψε στην χρήση 2004 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92, η οποία και κατέστησε τα αποτελέσματα εις νέο της χρήσεως 2006 αρνητικά, λόγω μη αναγνώρισης της για σκοπούς ΔΠΧΠ, με συνέπεια την μη δυνατότητα διανομής μερίσματος.
(iii) τη δυνατότητα συμψηφισμού, των αρνητικών αποτελεσμάτων εις νέον με τις θετικές διαφορές που θα προκύψουν από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(i) τα θέματα των επιδράσεων – προσαρμογών αλλαγής πολιτικής καθορίζονται από το ΔΛΠ 8.
(ii) όταν οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους, τα κέρδη ή οι ζημίες επιμέτρησης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και συνεπώς σε κάθε περίπτωση καταλήγουν στα αποτελέσματα εις νέον. 
(iii) Τα ΔΠΧΠ δεν θίγουν θέματα διανομής κερδών. Η διανομή κερδών είναι αντικείμενο των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20, οι οποίες σε σημαντικό βαθμό προέρχονται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες. Για το θέμα αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ με απόφασή του κατά την 17/02/2006 εξέδωσε οδηγίες αναφορικά με τη διανομή κερδών από τις οικονομικές μονάδες που συντάσσουν ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, στην οποία και σας παραπέμπουμε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο