Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-2007 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 257/24.7.2007

()

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα,24 Ιουλίου 2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου257ΑΠ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: [email protected]                           
                 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ
Ερωτάται, ποια είναι η ορθή απεικόνιση σύμφωνα με το ΔΛΠ 41 της κατάστασης αποτελεσμάτων, του πίνακα συμφωνίας αξιών έναρξης και λήξης των βιολογικών στοιχείων και του πίνακα γνωστοποίησης του αποτελέσματος από τα βιολογικά στοιχεία, σε μία καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής κρέατος η οποία αγοράζει ζώντα ζώα τα οποία παχύνονται και στη συνέχεια σφάζονται και πωλούνται είτε χωρίς προηγούμενη επεξεργασία είτε τυποποιούνται και πωλούνται σε διάφορους τύπους και συσκευασίες. Τέλος, ερωτάται από ποια ποσά θα πρέπει να αποτελείται το κονδύλιο «Μικτό κέρδος» καθώς και το κονδύλιο «Κέρδος επιμέτρησης σε εύλογες αξίες βιολογικών στοιχείων» των δημοσιευόμενων «Στοιχείων και Πληροφοριών Περιόδου».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα θέματα προσδιορισμού και εμφάνισης των αποτελεσμάτων από βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, καθορίζονται στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» σε συνάρτηση με το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων».
Το ΔΛΠ 41 στο Προσάρτημα των επεξηγηματικών παραδειγμάτων, παραθέτει ενδεικτικό υπόδειγμα οικονομικών καταστάσεων παραπέμποντας ταυτόχρονα στο ΔΛΠ 1. Γενικότερα, τα θέματα που αντιμετωπίζονται στη λογιστική των εύλογων αξιών είναι:
(i) η αποφυγή του διπλού λογισμού των εσόδων. Δηλαδή κέρδη επιμέτρησης στην εύλογη αξία που εμφανίσθηκαν στην χρήση 200x, δεν μπορούν να εμφανίζονται ως πωλήσεις χωρίς καμιά προσαρμογή στη χρήση 200x+1.
(ii) δεν έχει εφαρμογή η έννοια του κόστους πωληθέντων, διότι ο προσδιορισμός του που γίνεται μέσω της ισότητας Κόστος Πωληθέντων = Αποθέματα Έναρξης + Αγορές Περιόδου – Αποθέματα Τέλους, προϋποθέτει τα αποθέματα να επιμετρώνται με βάση το κόστος κτήσεως.
Με δεδομένα τα ανωτέρω, η παρουσίαση της κατάστασης αποτελεσμάτων, μπορεί να γίνεται με την χρήση κάποιου από τους κατωτέρω τρόπους, οι οποίοι παρουσιάζονται με ένα αριθμητικό παράδειγμα.
Αποτελέσματα χρήσεως μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων:
Πωλήσεις 1.000
Κόστος πωληθέντων (800)
Μικτό κέρδος 200
Λοιπά έσοδα 30
Έξοδα (Διοίκησης – Διάθεσης – Λοιπά) (80) (30-40-10)
Τόκοι (20)
Κέρδη προ φόρων 130
Φόρος εισοδήματος (36)
Καθαρό κέρδος 94

Αποτελέσματα χρήσεως βιολογικών περιουσιακών στοιχείων:
Αποτέλεσμα επιμέτρησης σε εύλογη αξία 4.000
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (2.500)
Έξοδα (Διοίκησης – Διάθεσης - Λοιπά) (500) (250-150-100)
Τόκοι (100)
Κέρδος προ φόρων 900
Φόρος εισοδήματος (244)
Καθαρό κέρδος 656
Το αποτέλεσμα επιμέτρησης στην εύλογη αξία έχει προκύψει ως εξής:
Αποθέματα βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έναρξης 1.000
Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 600
Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων περιόδου (4.500)
Αποτέλεσμα επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία 4.000
Αποθέματα βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης 1.100
(α) Με βάση τα παραπάνω, αν η επιχείρηση επιθυμεί να εμφανίσει στην κατάσταση αποτελεσμάτων τις πωλήσεις των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, η κατάσταση αποτελεσμάτων θα είναι της μορφής:
(i) Εμφάνιση εξόδων κατά λειτουργία
Μη βιολογικά Βιολογικά Σύνολο
Πωλήσεις 1.000 4.500 5.500
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 0 (500) (500)
Κόστος πωληθέντων (800) 0 (800)
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0 (2.500) (2.500)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 200 1.500 1.700
Λοιπά έσοδα 30 0 30
Έξοδα διοίκησης (30) (250) (280)
Έξοδα διάθεσης (40) (150) (190)
Λοιπά έξοδα (10) (100) (110)
Τόκοι (20) (100) (120)
Κέρδος προ φόρων 130 900 1.030
Φόρος εισοδήματος (36) (244) (280)
Καθαρό κέρδος περιόδου 94 656 750
(ii) Εμφάνιση εξόδων κατ’ είδος
Μη βιολογικά Βιολογικά Σύνολο
Πωλήσεις 1.000 4.500 5.500
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 0 (500) (500)
Μεταβολή αποθεμάτων (μη βιολογικών) 200 (70) 130
Αγορές αποθεμάτων (μη βιολογικών) (1.000) (1.300) (2.300)
Λοιπά έσοδα 30 0 30
Παροχές εργαζομένων (50) (640) (690)
Αποσβέσεις (20) (750) (770)
Λοιπά έξοδα (10) (240) (250)
Τόκοι (20) (100) (120)
Κέρδος προ φόρων 130 900 1.030
Φόρος εισοδήματος (36) (244) (280)
Καθαρό κέρδος περιόδου 94 656 750

(β) Αν η επιχείρηση δεν επιθυμεί να εμφανίσει στην κατάσταση αποτελεσμάτων τις πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, η κατάσταση αποτελεσμάτων θα είναι της μορφής:
(i) Εμφάνιση εξόδων κατά λειτουργία
Μη βιολογικά Βιολογικά Σύνολο
Πωλήσεις 1.000 0 1.000
Μεταβολή επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 0 4.000 4.000
Κόστος πωληθέντων (800) 0 (800)
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0 (2.500) (2.500)
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 200 1.500 1.700

Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι όμοια με υπό α(i) ανωτέρω.
(ii) Εμφάνιση εξόδων κατ’ είδος
Μη βιολογικά Βιολογικά Σύνολο
Πωλήσεις 1.000 0 1.000
Μεταβολή επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 0 4.000 4.000
Μεταβολή αποθεμάτων (μη βιολογικών) 200 (70) 130
Αγορές αποθεμάτων (μη βιολογικών) (1.000) (1.300) (2.300)
Λοιπά έσοδα 30 0 30
Παροχές εργαζομένων (50) (640) (690)
Αποσβέσεις (20) (750) (770)
Λοιπά έξοδα (10) (240) (250)
Τόκοι (20) (100) (120)
Κέρδος προ φόρων 130 900 1.030
Φόρος εισοδήματος (36) (244) (280)
Καθαρό κέρδος περιόδου 94 656 750

Όσον αφορά τα «Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου» το ΣΛΟΤ δεν είναι αρμόδιο να απαντήσει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο