Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-04-2013 ]

Αρ. πρωτ.: 18571/26.4.2013 Παροχή Οδηγιών για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων (με παροχή δυνατότητας προκαταβολής έως και ποσοστού 100% της επιχορήγησης με εγγυητική επιστολή καθώς και για τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικής επιστολής με δεσμευμένο λογαριασμό), κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄90)

(Παροχή Οδηγιών για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων (με παροχή δυνατότητας προκαταβολής έως και ποσοστού 100% της επιχορήγησης με εγγυητική επιστολή καθώς και για τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικής επιστολής με δεσμευμένο λογαριασμό), κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄90))

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα 26 Απριλίου 2013
Αρ. πρωτ.: 18571

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 105 63
Πληροφορίες: Ν. Μπιτούνη
Τηλ.: 210 3332273

Εγκύκλιος

ΘΕΜΑ: Παροχή Οδηγιών για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων (με παροχή δυνατότητας προκαταβολής έως και ποσοστού 100% της επιχορήγησης με εγγυητική επιστολή καθώς και για τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικής επιστολής με δεσμευμένο λογαριασμό), κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄90).

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄90) προβλέπεται ότι:

«1. Από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 31-12-2014 και με δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσμίας με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά το τελευταίο εδάφιο του στοιχ. (iii), της περ. α΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 (Α΄261) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της επιχορήγησης που προβλέπεται στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10% από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές, αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος ή σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης.
Δεν μπορεί να καταβληθεί προκαταβολή σε ποσοστό άνω του 50% της συνολικής επιχορήγησης, με εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται ειδικά από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.). Στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου να καταβληθεί προκαταβολή έως και 100% της προβλεπόμενης επιχορήγησης, το υπόλοιπο της εγγύησης άνω του 50%, μπορεί να καλυφθεί με εγγυητική επιστολή που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους φορείς, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πλην της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
Μετά την πιστοποίηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό 50% και άνω, σύμφωνα με τα ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης της ίδιας συμμετοχής από το φορέα της επένδυσης, αποδεσμεύεται η κατατεθειμένη Εγγυητική Επιστολή και ο επενδυτής:
α. λαμβάνει το υπόλοιπο της αναλογούσας επιχορήγησης μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης σε ποσοστό έως και 100% ή
β. δύναται να προσκομίσει νέα Εγγυητική Επιστολή, για το υπολειπόμενο ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης προσαυξημένης κατά 10% δύναται να προσκομίσει νέα Εγγυητική Επιστολή, για το υπολειπόμενο ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να του καταβληθεί το ισόποσο της αναλογούσας επιχορήγησης, έως την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης. Οι εγγυητικές επιστολές, αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου αυτής μπορεί να εκδίδονται από τις τράπεζες και με την αίρεση, το ποσό της προκαταβολής να κατατίθεται απευθείας σε δεσμευμένο από την Τράπεζα λογαριασμό.»

2. Σε εφαρμογή της παραπάνω διάταξης και για περιορισμένο κατ’ αρχάς χρονικό διάστημα, ήτοι έως και την 31-12-2014, διάστημα που μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και να υποβοηθηθεί η δυνατότητα υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, παρέχονται στους επενδυτές οι ακόλουθες δυνατότητες:

α. Οι επενδυτές μπορούν να αιτούνται καταβολή προκαταβολής επιχορήγησης ποσοστού έως και 100% της συνολικής επιχορήγησης, με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10%, αντί ποσοστού 50% όπως προβλεπόταν στην περ. α΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 (Α΄261) .

β. Δεν μπορεί να καταβληθεί προκαταβολή σε ποσοστό άνω του 50% της συνολικής επιχορήγησης, με εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται ειδικά από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), διότι η έκδοση εγγυητικών επιστολών από το ΕΤΕΑΝ αποτελεί ήδη μορφή ενίσχυσης.
Στις περιπτώσεις αυτές το ποσοστό προκαταβολής άνω του 50% καλύπτεται επίσης με εγγυητική επιστολή εκτός του ΕΤΕΑΝ.

γ. Γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται, εκτός των Τραπεζών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από λοιπούς πιστοποιημένους και εξουσιοδοτημένους σε έκδοση εγγυητικών επιστολών φορείς, κατά την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

δ. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, προκειμένου να λάβουν συμπληρωματική προκαταβολή επιχορήγησης, προσκομίζουν επίσης συμπληρωματικές του ποσού εγγυητικές επιστολές, κατά τα παραπάνω.

ε. Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου αυτής μπορεί να εκδίδονται από τις τράπεζες και με την αίρεση, το ποσό της προκαταβολής να κατατίθεται απευθείας σε δεσμευμένο από την Τράπεζα λογαριασμό, αντί να εκταμιεύονται στο όνομα του επενδυτή ή του νομίμου εκπροσώπου του.

στ. Οι εγγυητικές επιστολές αποδεσμεύονται με έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα βεβαιώνει την συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησης του ποσού της προκαταβολής και πάντως μέχρι την έκδοση βεβαιώσεως του αρμόδιου οργάνου, με την οποία η Τράπεζα θα απαλλάσσεται από κάθε είδους υποχρέωση που προκύπτει από την εγγύηση αυτή.

ζ. Σε περίπτωση που το οριστικοποιημένο ποσό επιχορήγησης είναι χαμηλότερο από το ποσό που ορίστηκε με την απόφαση υπαγωγής, η εγγυητική επιστολή εκπίπτει μερικώς και το ποσό της έκπτωσης επιστρέφεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τον τρόπο που θα προσδιορίζεται με το έγγραφο της ανωτέρω περ. στ’.

η. Ως προς τον έλεγχο γνησιότητας των προσκομιζομένων εγγυητικών επιστολών, εφαρμογή έχουν τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. 26022/8.6.2012 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Οδηγίες ελέγχου γνησιότητας εγγυητικών επιστολών και αποδέσμευσής τους ….».

θ. Ζητήματα προκαταβολής για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο νόμο 3908/2011 ρυθμίζονται με το σχετικό προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού. Προκειμένου για την ίση μεταχείριση των επενδυτών, θα ακολουθήσει τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων (Π.Δ. 33/2011 και Π.Δ. 35/2011) από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ώστε να παρέχεται και γι’ αυτά δυνατότητα προκαταβολής επίσης έως και σε ποσοστό 100% της επιχορήγησης και με ανάλογους όρους.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο