Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-04-2013 ]

Αρ. πρωτ.: 116/8.4.2013 Αντιμετώπιση από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ της «καταγγελίας ως Λόγο λύσης προσωπικών εταιρειών» και των «δηλώσεων εξόδου» ομορρύθμων εταίρων από τις προσωπικές εταιρείες

(Αντιμετώπιση από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ της «καταγγελίας ως Λόγο λύσης προσωπικών εταιρειών» και των «δηλώσεων εξόδου» ομορρύθμων εταίρων από τις προσωπικές εταιρείες)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 08 Απριλίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 116

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Θέμα : Αντιμετώπιση από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ της «καταγγελίας ως Λόγο λύσης προσωπικών εταιρειών» και των «δηλώσεων εξόδου» ομορρύθμων εταίρων από τις προσωπικές εταιρείες.

Σε απάντηση του υπ' αριθμ. πρωτ. 5976/05-03-2013 εγγράφου σας, ως και σχετικών ερωτημάτων αναφορικά με το εν θέματι ζήτημα, το Εποπτικό Συμβούλιο διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το προϊσχύσαν δίκαιο η καταγγελία της προσωπικής εταιρίας από έναν εταίρο οδηγούσε στην άμεση λύση της προσωπικής εταιρίας, ανεξαρτήτως εάν υπήρχε ή όχι σπουδαίος λόγος για την καταγγελία (αυτό είχε μόνο σημασία για την ενδεχόμενη αποζημίωση των άλλων εταίρων για τη ζημία που υπέστησαν από τη λύση της εταιρίας).

2. Μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4072/2012 τα της λύσης των προσωπικών εταιρειών και εξόδου εταίρου διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 259 επ. του ανωτέρω νόμου. Ειδικότερα:

2.1. Δεν υπάρχει πλέον δικαίωμα του εταίρου για καταγγελία της εταιρικής σύμβασης με άμεση διαπλαστική ισχύ και ανεξαρτήτως της ύπαρξης σπουδαίου λόγου, εκτός αν ρητά προβλέπεται στο καταστατικό (σύμφωνα με την παρ 1, εδάφιο δεύτερο, του άρθρου 259 του Ν 4072/2012).

2.2. Η εταιρία λύεται με δικαστική απόφαση. Ο εταίρος έχει το δικαίωμα με αίτησή του ενώπιον του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) να ζητήσει τη λύση της εταιρίας για σπουδαίο λόγο. (βλ. άρθρο 259 παρ.1δ του Ν 4072/2012).

2.3. Μπορεί, επίσης, με αίτηση ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου να ζητηθεί η με δικαστική απόφαση έξοδος εταίρου (κατά το άρθρο 262) και ο αποκλεισμός εταίρου (κατά το άρθρο 263).

2.4.Ο ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταίρος μπορεί με δήλωσή του προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους να εξέλθει της εταιρίας οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως της διάρκειας αυτής.

3. Επομένως οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, πρέπει να αντιμετωπίζουν διακριτά και να ενεργούν κατά περίπτωση ως εξής:

3.1. Οι κοινοποιούμενες αιτήσεις, που υποβάλλονται στο Μονομελές Πρωτοδικείο για τη λύση της εταιρίας (ή πιο σπάνια για τον αποκλεισμό - έξοδο κάποιου εταίρου), θα καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ, και θα εκδίδεται (αναρτάται) περιληπτική ανακοίνωση, πλην όμως, μέχρι την έκδοση απόφασης, δεν θα αλλάζει το status της εταιρίας, αφού η εταιρία με μόνη την υποβολή της αίτησης και χωρίς την έκδοση της δικαστικής απόφασης δεν λύεται.

3.2. Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται και αφορούν στην έξοδο εταίρου (άρθρο 262), στον αποκλεισμό εταίρου (άρθρο 263) ή στη λύση της εταιρείας (άρθρο 259), θα καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ και θα εκδίδεται (αναρτάται) περιληπτική ανακοίνωση και εφόσον αποφασίζεται η λύση της εταιρείας, τότε θα αλλάζει ανολογα το status της εταιρείας (π.χ. σε λύση, κλπ). Εάν πρόκειται για δικαστική απόφαση εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου θα μεταβάλλεται ανάλογα και η εταιρική σύνθεση και θα καταχωρίζεται η ημερομηνία της δικαστικής απόφασης εξόδου η αποκλεισμού στα στοιχεία του εταίρου.

3.3. Οι δηλώσεις εξόδου από την εταιρία που απευθύνουν οι αποχωρούντες εταίροι (συνήθως με εξώδικη δήλωση), προς την εταιρία και τους υπόλοιπους εταίρους, θα καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ και θα εκδίδεται (αναρτάται) περιληπτική ανακοίνωση, αλλά δεν θα αλλάζει το status της εταιρίας γιατί η εταιρία δεν λύεται. Ταυτόχρονα στα στοιχεία του εξερχομένου εταίρου θα καταχωρείται, ως ημερομηνία εξόδου του (αποχώρησης), η ημερομηνία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και απόδοσης ΚΑΚ της Δήλωσης Εξόδου.

Σημειώνεται ότι: Η αποχώρηση ενός εκ των εταίρων δεν επιφέρει τη λύση της εταιρίας, ακόμη και στην περίπτωση της διμελούς ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας (η εταιρία λύεται μόνο εφόσον, εντός 2 μηνών από της αποχωρήσεως του εταίρου, δεν καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ τροποποίηση του καταστατικού για είσοδο νέου εταίρου).

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί και δεν καταχωρισθεί τροποποίηση για είσοδο εταίρου, τότε οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, θα αλλάζουν αυτεπάγγελτα το status της εταιρείας (π.χ. λύση).

Επισημαίνεται δε ότι: ο αποχωρών εταίρος εξακολουθεί να ευθύνεται για εταιρικές υποχρεώσεις που είχαν γεννηθεί μέχρι τη δημοσίευση της αποχωρήσεώς του στο ΓΕΜΗ.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο