Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-2007 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 370/16.10.2007 Λογιστικός χειρισμός για την επιστροφή των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με την μορφή αφορολόγητου αποθεματικού του ν.3220/2004

(Λογιστικός χειρισμός για την επιστροφή των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με την μορφή αφορολόγητου αποθεματικού του ν.3220/2004)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2007 
Αριθμός Πρωτοκόλλου:370ΑΠ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, e-mail: [email protected]
                             
ΘΕΜΑ: Λογιστικός χειρισμός για την επιστροφή των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με την μορφή αφορολόγητου αποθεματικού του ν.3220/2004
ΕΡΩΤΗΜΑ
«Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3220/2004, προβλεπόταν ότι οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν.2601/1998, δικαιούνταν να σχηματίζουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων μέχρι του 35% των συνολικών αδιανέμητων κερδών των χρήσεων 2003 έως και 2008. Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.3427/2005, το άρθρο 2 του Ν.3220/2004, καταργήθηκε για εισοδήματα που προέκυπταν από την 01/01/2005 και μετά.  Με την έκδοση της υπ’ αριθμ’ D204587/19-07-2007 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων των άρθρων 2 και 3 του Ν.3220/2004 κρίθηκε ως παράνομη κρατική  ενίσχυση (C37/2005) και η χώρα μας καλείται να ανακτήσει το σύνολο και εντόκως από τις τότε δικαιούχους επιχειρήσεις, των ποσών των ενισχύσεων που έλαβαν με την μορφή αφορολόγητου αποθεματικού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων μηνών. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), με υπόμνημά του, ζητά την λογιστική απεικόνιση στα βιβλία των επιχειρήσεων, της επιστροφής των ενισχύσεων αυτών για τις χρήσεις 2003 και 2004 καθώς επίσης, κατά πόσο, απαιτείται τροποποίηση των οικονομικών καταστάσεων των εν λόγω χρήσεων, με δεδομένο ότι ορισμένες επιχειρήσεις εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Π.» 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα ποσά,  για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις, τα οποία προκύπτουν σε σχέση με τα    αφορολόγητα αποθεματικά που σχηματίσθηκαν κατά τις χρήσεις 2003 και 2004, αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, κατά τον χρόνο που καθίστανται απαιτητά από το Ελληνικό Δημόσιο, ως εξής: 
1) Για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Π., ως Φόρος Εισοδήματος (έξοδο), στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων.
2) Για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ως Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου (έξοδο), στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.
Ως χρόνος που τα ποσά αυτά καθίστανται απαιτητά από το Ελληνικό Δημόσιο, θεωρείται   ο χρόνος δημοσίευσης της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και  εφόσον, από νομικής απόψεως κρίνεται, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα προσφυγής και δικαίωσης.  
Σε κάθε περίπτωση, στις Σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων, δίδονται οι προβλεπόμενες από το αντίστοιχο Πλαίσιο, γνωστοποιήσεις.
Με την καταβολή του αναλογούντος φόρου, τα αντίστοιχα αφορολόγητα αποθεματικά, μεταφέρονται στα Αποτελέσματα εις Νέον και μπορούν να διανέμονται ελεύθερα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο