Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-10-2007 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 380/12.10.2007 Μετατροπή Ατομικής Επιχείρησης σε ΕΠΕ με βάση τις Διατάξεις Του Ν.1297/72

(Μετατροπή Ατομικής Επιχείρησης σε ΕΠΕ με βάση τις Διατάξεις Του Ν.1297/72)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2007 
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 380ΑΠ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ερμού Και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 – 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3286 343  Fax: 210 3286 075, E-Mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Μετατροπή Ατομικής Επιχείρησης σε ΕΠΕ με βάση τις Διατάξεις Του Ν.1297/72 
ΕΡΩΤΗΜΑ
«Την 31/5/2007, η Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, ενέκρινε το ενεργητικό και το παθητικό, του προς μετατροπή κλάδου Ατομικής Επιχείρησης, με σκοπό την ίδρυση Ε.Π.Ε. Το καταστατικό της νεοϊδρυθείσας Ε.Π.Ε., καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου, την 07/09/2007. Η δήλωση έναρξης των εργασιών της Ε.Π.Ε. έγινε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., την 03/10/2007. Η πρώτη θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων, πρόκειται να γίνει την 08/10/2007. Για το χρονικό διάστημα από 01/06/2007 έως και σήμερα, η συγκεκριμένη δραστηριότητα του μετατρεπόμενου κλάδου της Ατομικής Επιχείρησης συνέχισε την λειτουργία της, κάνοντας τις νόμιμες εγγραφές στα βιβλία Β΄ κατηγορίας τα οποία τηρεί. Ερωτώνται: 
(ι) ποιές είναι οι λογιστικές εγγραφές έναρξης της Ε.Π.Ε.,(Ισολογισμός έναρξης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20),
(ιι) ποια είναι   η σωστή λογιστική απεικόνιση των οικονομικών πράξεων του κλάδου από 01/06/2007 έως  και  την  ημέρα  θεώρησης Βιβλίων και Στοιχείων στο Α.Φ.Μ. της Ε.Π.Ε.,
που είναι καταχωρημένα στα Β΄ κατηγορίας βιβλία της Ατομικής Επιχείρησης,
(ιιι) ποιες είναι οι λογιστικές εγγραφές που πρέπει να γίνουν, στα Β’ κατηγορίας βιβλία της Ατομικής Επιχείρησης,
(ιv) ποια είναι  η λογιστική απεικόνιση της προκύπτουσας υπεραξίας της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 1297/08.12.1972.»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Οι λογιστικές εγγραφές έναρξης, γίνονται στους κατά περίπτωση λογαριασμούς του Ε.Γ.Λ.Σ. (Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου), με βάση τις αξίες που έχουν προσδιορισθεί από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20.
2. Οι λογιστικές πράξεις που έχουν γίνει για λογαριασμό της ΕΠΕ  και έχουν καταχωρηθεί  στα βιβλία Β΄ κατηγορίας της Ατομικής Επιχείρησης, μπορούν να μεταφερθούν στα βιβλία της Ε.Π.Ε., με συγκεντρωτικές, κατά λογαριασμό εγγραφές.
3. Εάν οι λογιστικές εγγραφές, που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της Ατομικής Επιχείρησης, έχουν γίνει απλογραφικά, μεταφέρονται στα βιβλία της ΕΠΕ με αρνητική καταχώρησή τους. Εάν έχουν γίνει διπλογραφικά, μεταφέρονται με αντιλογισμό.
4. Η υπεραξία που προέκυψε από τις διατάξεις του Ν. 1297/1972, καταχωρείται σε Λογαριασμούς Τάξεως ( Κ.Α.04/08 του Ε.Γ.Λ.Σ.) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                               
ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                          
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο