Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-04-2013 ]

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφ. 1/644/22.4.2013 Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006

(Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

(ΦΕΚ Β' 982/23-04-2013)

AΠΟΦΑΣΗ
1/644/22.4.2013
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 27 παρ. 5 του ν. 3461/2006 (ΦΕΚ Α/106/2006) «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α’ 146).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση ορίζονται οι διαδικασίες καταβολής και βεβαίωσης καταβολής του ανταλλάγματος και οι διαδικασίες μεταβίβασης των κινητών αξιών (εφεξής οι «κινητές αξίες») σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3461/2006.

Άρθρο 2
Απόφαση Άσκησης Δικαιώματος Εξαγοράς

1. Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση από τον προτείνοντα του δικαιώματος εξαγοράς, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ν. 3461/2006, ορίζει την ημέρα παύσης (αναστολής) της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών που αφορά το δικαίωμα εξαγοράς. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Ε.Χ.Α.Ε. και δημοσιεύεται από τον προτείνοντα την επόμενη εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 3461/2006.

2. Η ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών απέχει τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η καταβολή του ανταλλάγματος γίνεται αμελλητί μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που καταρτίσθηκαν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης.

Άρθρο 3
Ενημέρωση Χειριστών από ΕΧΑΕ - Υποχρεώσεις Χειριστών-Ενέργεις ΕΧΑΕ

1. Η Ε.Χ.Α.Ε. ενημερώνει τους Χειριστές για την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τον προτείνοντα την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήψη της.

2. Οι Χειριστές των Λογαριασμών ΣΑΤ στους οποίους είναι καταχωρημένες οι κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας:

(α) ενημερώνουν άμεσα κάθε έναν από τους πελάτες τους, που είναι κάτοχοι κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας για την άσκηση από τον Προτείνοντα του δικαιώματος εξαγοράς,

(β) μεριμνούν για τη λήψη ειδικής εξουσιοδότησης από τους πελάτες τους, που είναι κάτοχοι των κινητών αξιών, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες για τη λήψη του ανταλλάγματος της εξαγοράς για λογαριασμό τους και σε περίπτωση που το τίμημα/αντάλλαγμα για την απόκτηση των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας συνίσταται ή περιλαμβάνει κινητές αξίες, ενημερώνουν τους πελάτες τους για την εναλλακτική δυνατότητα να επιλέξουν την καταβολή μετρητών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3461/2006,

γ) γνωστοποιούν στην ΕΧΑΕ., το αργότερο την επόμενη ημέρα από την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που καταρτίσθηκαν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης, τις «εντολές συμμετοχής» στη διαδικασία της εξαγοράς για όλους τους πελάτες και για όλες τις υπό εξαγορά κινητές αξίες που βρίσκονται υπό τον χειρισμό τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθεί η ΕΧΑΕ, προκειμένου, η ΕΧΑΕ να προβεί σε μεταφορά του συνόλου των παραπάνω υπό εξαγορά κινητών αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό των Μερίδων των πελατών τους στο ΣΑΤ. Οι «εντολές συμμετοχής» που γνωστοποιούνται στην ΕΧΑΕ σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση περιλαμβάνουν πληροφορίες ιδίως για:

(i) τον συνολικό αριθμό κινητών αξιών, που είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεως, και των οποίων οι κάτοχοι, τούς έχουν εξουσιοδοτήσει ειδικά για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη του ανταλλάγματος, καθώς και ονομαστική κατάσταση με τα στοιχεία αυτών και τον αριθμό των κινητών αξιών που κατέχουν, σε περίπτωση που το αντάλλαγμα συνίσταται ή περιλαμβάνει κινητές αξίες,

(ii) τον συνολικό αριθμό κινητών αξιών, που είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεως, για τις οποίες δεν έχουν λάβει ειδική εξουσιοδότηση λήψης του ανταλλάγματος, καθώς και ονομαστική κατάσταση με τα στοιχεία αυτών και τον αριθμό των κινητών αξιών που κατέχουν.

Στις περιπτώσεις κινητών αξιών που βρίσκονται ήδη στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του πελάτη (ιδίως κινητές αξίες για τις οποίες έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί), ή που βρίσκονται σε Λογαριασμό Χειριστή υπό ειδική εκκαθάριση, η προηγούμενη «εντολή συμμετοχής» του Χειριστή ή η δήλωση εξουσιοδότησης δεν απαιτούνται για την πραγματοποίηση από την ΕΧΑΕ των απαιτούμενων ενεργειών.

(δ) αποστέλλουν στην Ε.Χ.Α.Ε., το αργότερο την επόμενη ημέρα από την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που καταρτίσθηκαν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης, έγγραφη δήλωση που αναφέρει τον συνολικό αριθμό κινητών αξίων επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί, καθώς και ονομαστική κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων οιωνδήποτε δικαιωμάτων επί των κινητών αξιών που αφορά το δικαίωμα εξαγοράς και επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Ε.Χ.Α.Ε. σε περίπτωση δημόσιας πρότασης με αντάλλαγμα μετρητά

Η Ε.Χ.Α.Ε. γνωστοποιεί στον προτείνοντα, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης των συναλλαγών που καταρτίσθηκαν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης, τον αριθμό των κινητών αξιών που έχουν μεταφερθεί ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεως, στον Ειδικό Λογαριασμό των Μερίδων των δικαιούχων στο ΣΑΤ, και τον ενημερώνει ως προς τα ακόλουθα:

(i) ως προς τους κατόχους των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας που έχουν εξουσιοδοτήσει Χειριστή να εισπράξει για λογαριασμό τους το αντάλλαγμα, προκειμένου ο προτείνων να προβεί σε κατάθεση του συνολικού ποσού που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο στην ΕΧΑΕ και στη συνέχεια η ΕΧΑΕ στους λογαριασμούς χρηματικής εκκαθάρισης των χειριστών.

(ii) ως προς τους κατόχους των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει Χειριστή να εισπράξει για λογαριασμό τους το αντάλλαγμα, καθώς τους κατόχους κινητών αξιών που βρίσκονται σε Λογαριασμό Χειριστή υπό ειδική εκκαθάριση, προσκομίζοντας παράλληλα ονομαστική κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων των κινητών αξιών και τον αριθμό των κινητών αξιών που κατέχουν, προκειμένου ο προτείνων να προβεί σε κατάθεση του συνολικού ποσού που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.Π.Δ).

(iii) ως προς τα στοιχεία των δικαιούχων οιωνδήποτε δικαιωμάτων επί των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί, προκειμένου ο προτείνων να προβεί σε κατάθεση του συνολικού ποσού που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.Π.Δ) σύμφωνα με το αρ. 27α του ν. 3461/2006.

Άρθρο 5
Καταβολή ανταλλάγματος σε περίπτωση δημόσιας πρότασης με αντάλλαγμα μετρητά

1. Ο προτείνων την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την γνωστοποίηση του άρθρου 4 της παρούσας:

(α) καταβάλει στην Ε.Χ.Α.Ε. το ποσό που αναλογεί στις κινητές αξίες της περίπτωσης (i) του άρθρου 4 της παρούσας, προκειμένου η Ε.Χ.Α.Ε. να πιστώσει αντίστοιχα άμεσα τους Λογαριασμούς χρηματικής εκκαθάρισης των Χειριστών που τηρούνται στην Τράπεζα Διακανονισμού,

(β) καταθέτει στο Τ.Π.Δ. το ποσό που αναλογεί στις κινητές αξίες των περιπτώσεων (ii) και (iii) του άρθρου 4 της παρούσας, υπέρ των δικαιούχων, οι οποίοι αναφέρονται στην ονομαστική κατάσταση, που του έχει χορηγήσει η Ε.Χ.Α.Ε., και προσκομίζει στην Ε.Χ.Α.Ε. το αποδεικτικό της κατάθεσης,

(γ) καταβάλλει στην Ε.Χ.Α.Ε. και στο Τ.Π.Δ. τυχόν έξοδα για τις ενέργειες, στις οποίες προέβησαν σε συμμόρφωση με την απόφαση αυτή.

2. Με την ολοκλήρωση της καταβολής του ανταλλάγματος και την προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης στο Τ.Π.Δ., η Ε.Χ.Α.Ε. μεταφέρει τις κινητές αξίες που αφορά το δικαίωμα εξαγοράς από τον Ειδικό Λογαριασμό των Μερίδων των δικαιούχων των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας στο ΣΑΤ στη Μερίδα του προτείνοντος.

3. Προμήθειες, δικαιώματα και έξοδα της Ε.Χ.Α.Ε. και του Τ.Π.Δ. και τυχόν φόροι και τέλη επί των συναλλαγών, κατά τη διενέργεια των μεταβιβάσεων που περιγράφονται ανωτέρω, καταβάλλονται από τον προτείνοντα.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις Ε.Χ.Α.Ε. σε περίπτωση δημόσιας πρότασης με αντάλλαγμα που συνίσταται ή περιλαμβάνει κινητές αξίες

Η Ε.Χ.Α.Ε. εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης των συναλλαγών που καταρτίσθηκαν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης, γνωστοποιεί στον προτείνοντα τον αριθμό των κινητών αξιών που έχουν μεταφερθεί ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεως, στον Ειδικό Λογαριασμό των Μερίδων των δικαιούχων στο ΣΑΤ, και τον ενημερώνει ως προς τα ακόλουθα:

(i) ως προς τους κατόχους των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας, που έχουν προβεί σε επιλογή ανταλλάγματος σε μετρητά, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 27 του ν. 3461/2006, οπότε ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας.

(ii) ως προς τους κατόχους των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας, που έχουν εξουσιοδοτήσει Χειριστές ή τυχόν άλλο πρόσωπο, να λάβουν το αντάλλαγμα σε κινητές αξίες για λογαριασμό τους, και στην περίπτωση αυτή του γνωστοποιεί παράλληλα ονομαστική κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων των κινητών αξιών, αναφέροντας τον αριθμό των κινητών αξιών που κατέχουν, προκειμένου ο προτείνων να προβεί κατά περίπτωση στις ενέργειες που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 της παρούσας.

(iii) ως προς τους κατόχους των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας, που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει Χειριστές ή τυχόν άλλο πρόσωπο, να λάβουν το αντάλλαγμα σε κινητές αξίες για λογαριασμό τους, καθώς τους κατόχους κινητών αξιών που βρίσκονται σε Λογαριασμό Χειριστή υπό ειδική εκκαθάριση προσκομίζοντας παράλληλα ονομαστική κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων των κινητών αξιών και τον αριθμό των κινητών αξιών που κατέχουν, προκειμένου ο προτείνων να προβεί κατά περίπτωση στις ενέργειες που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 της παρούσας.

(iv) ως προς τα στοιχεία των δικαιούχων οιωνδήποτε δικαιωμάτων επί των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί, προκειμένου ο προτείνων να προβεί σε κατάθεση του συνολικού ανταλλάγματος που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο στο Τ.Π.Δ σύμφωνα με το αρ. 27α του ν. 3461/2006 και κατά περίπτωση στις ενέργειες που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 της παρούσας.

Άρθρο 7
Καταβολή ανταλλάγματος σε περίπτωση δημόσιας πρότασης με αντάλλαγμα που συνίσταται ή περιλαμβάνει κινητές αξίες εισηγμένες στο Χ.Α.

1. Ο προτείνων οφείλει το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την γνωστοποίηση του άρθρου 6 της παρούσας:

(α) να προβεί στην καταβολή του ανταλλάγματος σε μετρητά προς τους κατόχους των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας της περ. (i) του άρθρου 6 της παρούσας σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στο άρθρο 5 της παρούσας.

(β) να επιστρέψει στην Ε.Χ.Α.Ε. τις ονομαστικές καταστάσεις των περ. (ii), (iii) και (iv) του άρθρου 6 της παρούσας με συμπληρωμένο τον αριθμό των κινητών αξιών, που προσφέρονταν ως αντάλλαγμα στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς, οι οποίες αναλογούν σε κάθε δικαιούχο και

(γ) να έχει διαθέσιμο στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του τον συνολικό αριθμό των κινητών αξιών που συνιστούν το αντάλλαγμα και αναλογούν στους κατόχους των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας, σε περίπτωση που το αντάλλαγμα συνίσταται σε υφιστάμενες κινητές αξίες.

(δ) σε περίπτωση που το προσφερόμενο αντάλλαγμα συνίσταται σε κινητές αξίες που θα προκύψουν μετά από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος με εισφορά σε είδος (των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας), ο Προτείνων χορηγεί στην ΕΧΑΕ, βεβαίωση επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή πιστωτικού ιδρύματος, που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος -μέλος, ότι ο προτείνων έχει λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή του ανταλλάγματος του Δικαιώματος Εξαγοράς, η οποία συνυπογράφεται από το σύμβουλο του προτείνοντος (αρ. 12 ν. 3461/2006), ο οποίος εκθέτει επ’ αυτής την άποψή του για τη διασφάλιση και την αξιοπιστία της περιγραφόμενης διαδικασίας.

2. Στη συνέχεια η Ε.Χ.Α.Ε.:

(α) στην περίπτωση (α) της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου διαπιστώνει την καταβολή του ανταλλάγματος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, και στη συνέχεια μεταφέρει τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας από τον Ειδικό Λογαριασμό των Μερίδων των κατόχων τους στο ΣΑΤ στη Μερίδα του προτείνοντος,

(β) στην περίπτωση (γ) της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου προβαίνει στη μεταφορά των κινητών αξίων, που προσφέρονται ως αντάλλαγμα:

(i) στην περ. (ii) του αρ. 6 της παρούσας, στους λογαριασμούς των Χειριστών ή τυχόν άλλου προσώπου, που έχει εξουσιοδοτηθεί να λάβει το αντάλλαγμα σε κινητές αξίες για λογαριασμό των κατόχων των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας, προκειμένου να τις μεταφέρουν άμεσα στις Μερίδες των πελατών τους, δικαιούχων του ανταλλάγματος του δικαιώματος εξαγοράς,

(ii) στην περ. (iii) του αρ. 6 της παρούσας στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Παρακαταθήκης που τηρεί το Τ.Π.Δ. στην ΕΧΑΕ, υπέρ των δικαιούχων, οι οποίοι αναφέρονται στην αντίστοιχη ονομαστική κατάσταση της περ. (β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

(iii) στην περ. (iv) του αρ. 6 της παρούσας στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Παρακαταθήκης που τηρεί το Τ.Π.Δ. στην ΕΧΑΕ, υπέρ των δικαιούχων, οι οποίοι αναφέρονται στην αντίστοιχη ονομαστική κατάσταση της περ. (β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το αρ. 27α του ν. 3461/2006, και στην συνέχεια προβαίνει στη μεταφορά των κινητών αξίων της υπό εξαγορά εταιρίας από τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Μερίδων των κατόχων των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας στη Μερίδα του Προτείνοντος.

(γ) στην περίπτωση (δ) της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου προβαίνει στη μεταφορά των κινητών αξίων της υπό εξαγορά εταιρίας, από τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Μερίδων των κατόχων τους, στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του Προτείνοντος με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντα και την έκδοση των νέων κινητών αξιών που συνιστούν το αντάλλαγμα η ΕΧΑΕ μεριμνά για την άμεση μεταφορά τους στους αντίστοιχους λογαριασμούς των περιπτώσεων (i), (ii) και (iii) της περ. (β) της παρούσας παραγράφου. Στη συνέχεια η ΕΧΑΕ, ύστερα από αίτηση του Προτείνοντος, μπορεί να μεταφέρει τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρίας από τον Ειδικό Λογαριασμό του Προτείνοντος σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας του που θα υποδείξει στην ΕΧΑΕ. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν καταβληθεί το αντάλλαγμα στους δικαιούχους, σύμφωνα με όσα ανωτέρω ορίζονται, η ΕΧΑΕ προβαίνει στην μεταφορά των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας από τον Ειδικό Λογαριασμό του Προτείνοντος στους Ειδικούς Λογαριασμούς των Μερίδων των κατόχων τους.

3. Στο πλαίσιο υλοποίησης της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 περ. γ του παρόντος άρθρου η Ε.Χ.Α.Ε. ή/και ο ειδικά εξουσιοδοτημένος προς τούτο αντιπρόσωπος ή θεματοφύλακάς της ή/και η εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή το πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρονται στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύνανται να προβαίνουν σε όλες τις τυχόν απαιτούμενες ενέργειες πράξεις και δικαιοπραξίες, ενεργούντες, κατά περίπτωση, στο όνομα και για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό των κατόχων των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας και δικαιούχων των κινητών αξιών που προσφέρονται ως αντάλλαγμα.

4. Προμήθειες, δικαιώματα και έξοδα της Ε.Χ.Α.Ε. και του Τ.Π.Δ. και τυχόν φόροι και τέλη επί των συναλλαγών, κατά τη διενέργεια των μεταβιβάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καταβάλλονται από τον προτείνοντα.

Άρθρο 8
Καταβολή ανταλλάγματος σε περίπτωση δημόσιας πρότασης με αντάλλαγμα που συνίσταται ή περιλαμβάνει κινητές αξίες μη εισηγμένες στο Χ.Α.

1. Ο προτείνων οφείλει το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την γνωστοποίηση του άρθρου 6 της παρούσας:

(α) να προβεί στην καταβολή του ανταλλάγματος σε μετρητά προς τους κατόχους των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας της περ. (i) του άρθρου 6 της παρούσας σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στο άρθρο 5 της παρούσας.

(β) να επιστρέψει στην Ε.Χ.Α.Ε. τις ονομαστικές καταστάσεις των περ. (ii), (iii) και (iv) του άρθρου 6 της παρούσας με συμπληρωμένο τον αριθμό των κινητών αξιών, που προσφέρονταν ως αντάλλαγμα στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς, οι οποίες αναλογούν σε κάθε δικαιούχο και

(γ) σε περίπτωση που το αντάλλαγμα συνίσταται σε υφιστάμενες κινητές αξίες, προβαίνει:

(i) στη μεταβίβαση των κινητών αξίων, που προσφέρονται ως αντάλλαγμα στους δικαιούχους του ανταλλάγματος του δικαιώματος εξαγοράς ή τυχόν άλλο πρόσωπο, που έχει εξουσιοδότηση να λάβει το αντάλλαγμα σε κινητές αξίες για λογαριασμό των εν λόγω δικαιούχων, στην περ. (ii) του αρ. 6 της παρούσας,

(ii) στην περ. (iii) του αρ. 6 της παρούσας, σε παρακατάθεση των κινητών αξίων, που προσφέρονται ως αντάλλαγμα, στο Τ.Π.Δ., υπέρ των δικαιούχων που αναφέρονται στην αντίστοιχη ονομαστική κατάσταση της προηγούμενης περ. (β) του παρόντος άρθρου.

(iii) στην περ. (iv) του αρ. 6 της παρούσας σε παρακατάθεση των κινητών αξίων, που προσφέρονται ως αντάλλαγμα, στο Τ.Π.Δ. υπέρ των δικαιούχων που αναφέρονται στην αντίστοιχη ονομαστική κατάσταση της προηγούμενης περ. (β) του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το αρ. 27α του ν. 3461/2006.

(δ) σε περίπτωση που το προσφερόμενο αντάλλαγμα συνίσταται σε κινητές αξίες που θα προκύψουν μετά από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος με εισφορά σε είδος (των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας), ο Προτείνων χορηγεί στην ΕΧΑΕ, βεβαίωση επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή πιστωτικού ιδρύματος, που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος -μέλος, ότι ο προτείνων έχει λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή του ανταλλάγματος του Δικαιώματος Εξαγοράς, η οποία συνυπογράφεται από το σύμβουλο του προτείνοντος (αρ. 12 ν. 3461/2006), ο οποίος εκθέτει επ’ αυτής την άποψή του για τη διασφάλιση και την αξιοπιστία της περιγραφόμενης διαδικασίας.

2. Στη συνέχεια η Ε.Χ.Α.Ε.:

(α) στην περίπτωση (α) της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου διαπιστώνει την καταβολή του ανταλλάγματος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, και στη συνέχεια μεταφέρει τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας από τον Ειδικό Λογαριασμό των Μερίδων των κατόχων τους στο ΣΑΤ στη Μερίδα του προτείνοντος,

(β) στην περίπτωση (γ) της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου διαπιστώνει την καταβολή του ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες σε αυτή διαδικασίες και στη συνέχεια μεταφέρει τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας από τον Ειδικό Λογαριασμό των Μερίδων των κατόχων τους στο ΣΑΤ στη Μερίδα του προτείνοντος,

(γ) στην περίπτωση (δ) της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου προβαίνει στη μεταφορά των κινητών αξίων της υπό εξαγορά εταιρίας, από τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Μερίδων των κατόχων τους, στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του Προτείνοντος, με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος και την έκδοση των νέων κινητών αξιών που συνιστούν το αντάλλαγμα ο Προτείνων μεριμνά για την παράδοση τους στους δικαιούχους του ανταλλάγματος, σύμφωνα με την περ. (γ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, και στη συνέχεια προσκομίζει τα σχετικά παραστατικά στην ΕΧΑΕ προκειμένου ύστερα από αίτησή του, η ΕΧΑΕ να μεταφέρει τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρίας από τον Ειδικό Λογαριασμό του Προτείνοντος σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας του που θα υποδείξει. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν καταβληθεί το αντάλλαγμα στους δικαιούχους, σύμφωνα με όσα ανωτέρω ορίζονται, η ΕΧΑΕ προβαίνει στη μεταφορά των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας από τον Ειδικό Λογαριασμό του Προτείνοντος στους Ειδικούς Λογαριασμούς των Μερίδων των κατόχων τους.

3. Στο πλαίσιο υλοποίησης της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 περ. γ του παρόντος άρθρου η Ε.Χ.Α.Ε. ή/και ο ειδικά εξουσιοδοτημένος προς τούτο αντιπρόσωπος ή θεματοφύλακάς της ή/και η εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή το πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρονται στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύνανται να προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και τυχόν δικαιοπραξίες, ενεργούντες, κατά περίπτωση, στο όνομα και για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό των κατόχων των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας και δικαιούχων των κινητών αξιών που προσφέρονται ως αντάλλαγμα.

4. Προμήθειες, δικαιώματα και έξοδα της Ε.Χ.Α.Ε. και του Τ.Π.Δ. και τυχόν φόροι και τέλη επί των συναλλαγών, κατά τη διενέργεια των μεταβιβάσεων των προηγούμενων παραγράφων, καταβάλλονται από τον προτείνοντα.

Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος

1. Από την έναρξη ισχύος καταργείται η υπ΄αριθμ. 4/403/8.11.2006 (ΦΕΚ Β/1738/29.11.2006) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η Γραμματέας
Χριστίνα Νικολιά

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μποτόπουλος

Η Α’ Αντιπρόεδρος
Βασιλική Λαζαράκου

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος
Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη
Γεώργιος Μούζουλας
Σωκράτης Λαζαρίδης
Δημήτριος Αυγητίδης
Ιωάννα Σεληνιωτάκη


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο