Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-03-1998 ]

1027320/678/0006Β/16.3.1998 Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα "Εσοδα - Εξοδα" και "Δικαστικών Ενεργειών" του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)

(Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα "Εσοδα - Εξοδα" και "Δικαστικών Ενεργειών" του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS))

Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

1027320/678/0006Β/1998 

(ΦΕΚ 196/Β'/3.3.1998)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Π.Δ.284/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών" (128 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του Ν.Δ.356/1974 "ΚΕΔΕ" (90 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (247 Α').
δ) Του άρθρου 49, παρ. 2 του Ν.1591/1986 (50 Α').
ε) Του Π.Δ.16/1989 (6 Α') και
στ) Του άρθρου 29 του Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (137 Α'), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (154 Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν.2469/1997 (38 Α').

2. Την ανάγκη προσαρμογής των χρησιμοποιουμένων από τις ΔΟΥ εντύπων, στις απαιτήσεις πιλοτικής εφαρμογής του TAXIS στη ΔΟΥ Μοσχάτου.

3. Το υπ' αριθ. 084/10.2.1998 έγγραφο της Ομάδας Εργου Ανάπτυξης Εφαρμογών του TAXIS και τα επισυναπτόμενα σ' αυτό σχέδια μηχανογραφικών εντύπων, που προτείνονται από την παραπάνω Ομάδα, για χρήση στη ΔΟΥ Μοσχάτου.

4. Το γεγονός ότι το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ" (με στοιχείο 3.1.2 TAXIS - ESCORD) και η προκαλούμενη με την παρούσα απόφαση δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του παραπάνω προγράμματος.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε την υποχρεωτική τήρηση από τη ΔΟΥ Μοσχάτου, μηχανογραφικά, στα εφαρμοζόμενα σ' αυτήν προγράμματα Υποσυστημάτων "Εσοδα - Εξοδα" και "Δικαστικών Ενεργειών" του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος (TAXIS), των παρακάτω εντύπων:


¦ Α/Α ¦ Ονομασία Εντύπου ¦ Κωδ.Αριθ.¦
¦ ¦ ¦ Εντύπου ¦
+


¦ 1. ¦ Ατομική ειδοποίηση ¦ Α1 ¦
¦ 2. ¦ Ατομική ειδοποίηση ¦ Α2 ¦
¦ 3. ¦ Ατομική ειδοποίηση ¦ Α3 ¦
¦ 4. ¦ Βεβαίωση καταβολής τόκων ¦ Α4 ¦
¦ 5. ¦ Γραμμάτιο είσπραξης ¦ Α5 ¦
¦ 6. ¦ Τίτλος έκπτωσης ¦ Α6 ¦
¦ 7. ¦ Αποδεικτικό ενημερότητας για ¦ ¦
¦ ¦ χρέη προς το Δημόσιο ¦ Α7 ¦
¦ 8. ¦ Διπλότυπο είσπραξης τύπου - Α ¦ Α8 ¦
¦ 9. ¦ Αίτηση - Δήλωση ¦ Α9 ¦
¦ 10. ¦ Ατομική ειδοποίηση ¦ Δ1 ¦
¦ 11. ¦ Αίτηση ρύθμισης διευκόλυνσης ¦ Δ2 ¦
¦ 12. ¦ Αίτηση ¦ Δ3 ¦
L


2. Καθορίζουμε τον τύπο, το χρώμα και το περιεχόμενο των εντύπων της προηγούμενης παραγράφου, ως τα επισυναπτόμενα στην παρούσα απόφαση αντίστοιχα υποδείγματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Τα έντυπα αυτά εκτυπώνονται ως ακολούθως:

α) Οι "Ατομικές ειδοποιήσεις" (έντυπα Α1, Α2, Α3 και Δ1), σε ένα αντίτυπο με εξωτερικό φάκελο.

β) Η "Βεβαίωση καταβολής τόκων" (Α4), η "Αίτηση - Δήλωση" (Α9), η "Αίτηση ρύθμισης διευκόλυνσης" (Δ2) και η "Αίτηση" (Δ3), σε ένα αντίτυπο.

γ) Το "Αποδεικτικό ενημερότητας" (Α7), σε δύο αντίτυπα και εκτυπώνεται σε αυτογραφικό χαρτί.

δ) Το "Διπλότυπο είσπραξης τύπου - Α" (Α8), σε δύο αντίτυπα και εκτυπώνεται σε αυτογραφικό χαρτί, εκ των οποίων το πρώτο φέρει την ένδειξη "Στέλεχος" και το δεύτερο την ένδειξη "Για το φορολογούμενο".

ε) Το "Γραμμάτιο είσπραξης" (Α5), σε τέσσερα αντίτυπα, σε αυτογραφικό χαρτί, τα οποία φέρουν κάτω αριστερά τις ενδείξεις: "Στέλεχος" το πρώτο, "Εντολή είσπραξης" το δεύτερο, "Γραμμάτιο" το τρίτο και "Παράρτημα" το τέταρτο.

στ) Το έντυπο "Τίτλος έκπτωσης" (Α6) σε τέσσερα αντίτυπα.

3. Ως χρόνο έναρξης χρήσης των παραπάνω εντύπων ορίζουμε την Τρίτη, 3.3.1998.

4. Από την έναρξη τήρησης των οριζόμενων στην παρούσα απόφαση εντύπων, θα παύσει η τήρηση από τη ΔΟΥ Μοσχάτου όλων των χρησιμοποιούμενων εντύπων για το ίδιο θέμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο