Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-04-2013 ]

Aρ. πρωτ.: οικ. 12370/1435/22.4.2013 Διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ΑΥΕ) οι οποίες περιλαμβάνονται στο ν. 4144/2013

(Διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ΑΥΕ) οι οποίες περιλαμβάνονται στο ν. 4144/2013)

Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

Aθήνα 22 Απριλίου 2013
Aρ. πρωτ: οικ. 12370/1435

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓENIKH Δ/NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ

Tαχ. Δ/νση : Πειραιώς 40
Tαχ. Kώδικας : 101 82 AΘHNA
Tηλέφωνο : 210 3214310, 2103214436
Πληροφορίες : Α. Χριστοδούλου
Fax : 2103214310
e-mail :[email protected]

Εγκύκλιος

Θέμα:  όσον αφορά τις διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ΑΥΕ) οι οποίες περιλαμβάνονται στο ν. 4144/2013.


Στο ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 88) περιλαμβάνονται διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στο άρθρο 36 «Ρυθμίσεις για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία» και στην παράγραφο 6 του άρθρου 76.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 36

Παράγραφος 1

Στο ν. 1568/1985 και ειδικότερα στο άρθρο 5 παρ. 5 προβλέπονταν η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για τον καθορισμό των ειδικοτήτων του τεχνικού ασφάλειας ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και το είδος της δραστηριότητας της επιχείρησης. Παράλληλα με το π.δ. 294/1988 στο άρθρο 5 «Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων» καθορίστηκαν οι επιτρεπόμενες ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Στη συνέχεια το παραπάνω άρθρο κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3850/2010.

Δεδομένου ότι στις σχολές των Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων και ΤΕΙ προστέθηκαν μετά το 1988 νέες ειδικότητες, που θα μπορούσαν σε πολλές δραστηριότητες επιχειρήσεων να προσφέρουν υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και λαμβανομένου υπόψη ότι η αναμόρφωση του άρθρου 13 καθυστερεί, ορίζεται με την παράγραφο 1 εξουσιοδοτική διάταξη νόμου για την έκδοση υπουργικής απόφασης, η οποία να μπορεί να καθορίζει πέραν των προβλεπομένων στο εν λόγω άρθρο το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του τεχνικού ασφάλειας ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και το είδος της δραστηριότητας της επιχείρησης. Η συγκεκριμένη απόφαση θα εκδοθεί μετά την απαραίτητη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς και μετά από τη γνωμοδότηση του Σ.Υ.Α.Ε.

Παράγραφος 2

Στο π.δ. 70/1990 στο άρθρο 9, μέρος Β΄ «προσόντα του τεχνικού ασφάλειας» στην περίπτωση 3 προβλέπεται οι πτυχιούχοι ΤΕΙ με προϋπηρεσία πέντε (5) ετών να μπορούν να ορίζονται τεχνικοί ασφάλειας σε πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας εφ’ όσον ο αριθμός των απασχολουμένων ατόμων δεν υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15).

Στη συνέχεια στο π.δ. 17/1996, που αφορά όλες τις επιχειρήσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και το οποίο κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 3850/2010, προβλέπεται να μπορούν οι πτυχιούχοι ΤΕΙ με προϋπηρεσία πέντε (5) ετών να ορίζονται τεχνικοί ασφάλειας σε όλες τις επιχειρήσεις της Α΄ κατηγορίας που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Προκειμένου να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση ως προς το επίπεδο γνώσεων και την ειδικότητα του τεχνικού ασφάλειας ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και το είδος της δραστηριότητας της επιχείρησης, ορίζεται με την παράγραφο 2, η τροποποίηση του άρθρου 9 ως προς το μέρος Β΄ περίπτωση 3, έτσι ώστε να μπορούν οι μηχανικοί ΤΕΙ να εργάζονται σε όλες τις επιχειρήσεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους συμπεριλαμβανομένων και των πλοίων.

Παράγραφος 3

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 αφορούν την ενιαία ρύθμιση ως προς την επιβολή των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

Ειδικότερα, υπάρχουν διατάξεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που εκδόθηκαν πριν από την 18-10-1985, και περιέχονται σε νόμους ή σε κανονιστικές πράξεις, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 6 του β.δ. της 25 Αυγ./5 Σεπτ. 1920. Οι ανωτέρω διατάξεις στηρίζονται ως προς την επιβολή των κυρώσεων στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. Γ ΛΔ/1911, όπως κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το β.δ. της 25 Αυγ./5 Σεπτ. 1920.

Υπάρχουν επίσης διατάξεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μετά από την 18-10-1985, που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., που στηρίζονται ως προς την επιβολή των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στις διατάξεις των άρθρων 71 και 72 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. αντίστοιχα.

Έτσι πλέον οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι οι οριζόμενες στα άρθρα 71 και 72 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε..

Παράγραφος 4

Με την παράγραφο 4 παρέχεται εξουσιοδότηση προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία αντιμετώπιση του ρυθμιστέου αντικειμένου. Ειδικότερα, σε ορισμένες κανονιστικές πράξεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, που έχουν εκδοθεί από το έτος 1934 και μετά, υπάρχει ειδικό άρθρο με το οποίο καθορίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.

Στη συνέχεια με το π.δ. 16/1996, προβλέφθηκαν στο άρθρο 10, για όλους εν γένει τους χώρους εργασίας, τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.

Ως εκ τούτων, προκειμένου να υπάρξει ενιαία ρύθμιση σύμφωνα και με τις σύγχρονες απαιτήσεις προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης η οποία θα καθορίσει τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας. Η συγκεκριμένη απόφαση θα εκδοθεί μετά την απαραίτητη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς και μετά από τη γνωμοδότηση του Σ.Υ.Α.Ε.

Παράγραφος 5

Στο ν. 1568/1985, στο π.δ. 17/1996 και στο π.δ. 294/1988, οι διατάξεις των οποίων στη συνέχεια κωδικοποιήθηκαν με τον Κ.Ν.Υ.Α.Ε., σε αρκετές περιπτώσεις ορίζονται υποχρεώσεις του εργοδότη σε συνάρτηση με τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση.

Στις επιχειρήσεις με υποκαταστήματα ή παραρτήματα, προέκυψαν ερωτήματα ως προς το αν πρέπει για τον καθορισμό των σχετικών υποχρεώσεων, να λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση ή μόνο ο αριθμός των εργαζομένων σε υποκατάστημα ή σε παράρτημα της επιχείρησης.

Με την διάταξη της παραγράφου 5, διευκρινίζεται ότι ως αριθμός των εργαζομένων σε μια επιχείρηση για την εφαρμογή των σχετικών για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων διατάξεων, εννοείται ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση.

Παράγραφος 6

Με το ν.1568/1985 άρθρο 4 παρ. 2 προβλεπόταν ότι «Παραρτήματα, υποκαταστήματα, χωριστές εγκαταστάσεις ή αυτοτελείς εκμεταλλεύσεις, εξαρτημένες από την κύρια επιχείρηση, θεωρούνται αυτοτελείς επιχειρήσεις για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού, εφόσον απέχουν μεταξύ τους ή από την κύρια επιχείρηση τόσο, ώστε να δυσχεραίνεται το έργο του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας, σύμφωνα με την απόφαση του επιθεωρητή εργασίας, στον οποίο μπορεί να προσφύγει κάθε μέρος σε περίπτωση διαφωνίας. Κατά της απόφασης του επιθεωρητή εργασίας επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου ειρηνοδίκη κατά τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας περί εργατικών διαφορών».

Στη συνέχεια εκδόθηκαν το π.δ. 294/1988 και το π.δ. 17/1996, με τα οποία επεκτάθηκε ο θεσμός του τεχνικού ασφάλειας σε όλες τις επιχειρήσεις και του ιατρού εργασίας, εν γένει, για επιχειρήσεις που απασχολούν πενήντα και άνω εργαζόμενους και καθορίσθηκαν συγκεκριμένες προβλέψεις για την άσκηση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας. Παράλληλα με το π.δ. 95/1999, ορίσθηκαν οι προϋποθέσεις για την ίδρυση εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, οι οποίες δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές σε όλη τη χώρα. Επιπρόσθετα, μετά την υιοθέτηση του ν. 3919/2011 και του ν. 3996/2011, οι ιατροί εργασίας αλλά και οι ιατροί άλλων ειδικοτήτων είναι δυνατόν να ασκούν το επάγγελμά τους σε όλη τη χώρα.

Μετά τα ανωτέρω και λόγω της μη υπάρξεως λόγου διατήρησης της εν λόγω διάταξης με την παράγραφο 6 καταργείται η συγκεκριμένη πρόβλεψη.

Παράγραφος 7

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας κατανέμεται κατά μήνα με κοινή συμφωνία του εργοδότη και της Ε.Υ.Α.Ε. Στις επιχειρήσεις που διαθέτουν υποκαταστήματα ή παραρτήματα, είναι δυνατόν σε κάποιες περιπτώσεις, ο χρόνος που αναλογεί για κάποιο από αυτά, να είναι ιδιαίτερα μικρός και η κατανομή του χρόνου αυτού σε μηνιαία βάση να προκαλεί διοικητικό βάρος χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος.

Με τη ρύθμιση της παραγράφου 7 και για την περίπτωση που ο ελάχιστος ετήσιος χρόνος που αναλογεί για ένα υποκατάστημα ή παράρτημα είναι μικρότερος από τέσσερις ώρες και εφόσον στην επιχείρηση δεν έχει συσταθεί Ε.Υ.Α.Ε., ούτε έχει ορισθεί εκπρόσωπος εργαζομένων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, η κατανομή του χρόνου μπορεί να γίνεται σε εξαμηνιαία βάση, χωρίς όμως να υπολείπεται των 2 ωρών ανά επίσκεψη του τεχνικού ασφάλειας ή του ιατρού εργασίας στο χώρο εργασίας και πάντα υπό την κρίση του επιθεωρητή εργασίας.

Παράγραφος 8

Στην παράγραφο 12 του άρθρου 18 του (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) προβλέπεται η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό λεπτομερειών που αφορούν την τήρηση και το περιεχόμενο του ατομικού βιβλιαρίου επαγγελματικού κινδύνου ενώ στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. μεταξύ των άλλων προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος, όσον αφορά τον καθορισμό λεπτομερειών για την τήρηση βιβλιαρίου επαγγελματικού κινδύνου και υγείας των εργαζομένων.

Οι παραπάνω διατάξεις που κωδικοποιήθηκαν με τον Κ.Ν.Υ.Α.Ε., η μεν πρώτη προέρχεται από το άρθρο 8 του ν. 3144/2003, ενώ η δεύτερη από το άρθρο 26 του ν. 2224/1994.

Προκειμένου να μην προβλέπονται για το ίδιο θέμα δύο διαφορετικές ρυθμίσεις, με την παράγραφο 9 τροποιείται η προγενέστερη διάταξη και συγκεκριμένα η παράγραφος 3 του άρθρου 25, με την απαλοιφή της πρότασης «τήρηση βιβλιαρίου επαγγελματικού κινδύνου και υγείας των εργαζομένων» η οποία προέβλεπε την έκδοση προεδρικού διατάγματος.

ΑΡΘΡΟ 76

Παράγραφος 6

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε, ο εργοδότης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, μπορεί να επιλέξει την ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και ιατρού εργασίας και σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή τη σύναψη σύμβασης με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.). Επιπλέον με τα άρθρα 9, παρ. 4, 7 και 21, παρ. 3, εδάφιο (γ) στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας δηλώνεται μεταξύ άλλων το ωράριο απασχόλησης των τεχνικών ασφάλειας και των ιατρών εργασίας.

Με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 76 προβλέπεται η έκδοση απόφασης με την οποία καθορίζεται σύστημα ελέγχου τήρησης του δηλούμενου στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ωραρίου απασχόλησης, των τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας τόσο για τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) όσο και για τα πρόσωπα αυτά εφόσον απασχολούνται ως άτομα εκτός της επιχείρησης ή ως άτομα συνεργαζόμενα με ΕΞ.Υ.Π.Π. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και κάθε άλλη συναφής με το θέμα λεπτομέρεια. Η συγκεκριμένη απόφαση θα εκδοθεί μετά την απαραίτητη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς και μετά από τη γνωμοδότηση του Σ.Υ.Α.Ε.

Σημείωση: Στην αποστολή με email της παρούσας εγκυκλίου σε όλους τους φορείς επισυνάπτεται το ΦΕΚ Α΄ 88/2013 με το κείμενο του ν. 4144/2013.

Όπου για συντομία προαναφέρθηκαν αριθμητικές αναφορές διατάξεων νοούνται:

- ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).
- ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32).
- ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α΄ 84).
- π.δ. 95/1999 «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης» (Α΄ 146).
- π.δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (Α΄ 11).
- π.δ. 16/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK» (Α΄ 10).
- ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
- π.δ. 70/1990 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες» (Α΄ 31).
- π.δ. 294/1988 «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο τεχνικού ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου
1 παραγράφου 1 του ν. 1568/85» (Α΄ 138).
- ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (Α΄ 177).
- β.δ. της 25 Αυγ./5 Σεπτ. 1920 «Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών κ.λπ. διατάξεων» (Α΄ 200).
- ν. Γ ΛΔ/1911 «Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και περί ωρών εργασίας» (Α΄ 319).
- β.δ. της 25 Αυγ./5 Σεπτ. 1920 «Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών κλπ. διατάξεων» (Α΄ 200).
- Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.).
- Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.).


Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο