Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-04-2013 ]

Ε.Ε.Ε.Π. 47/2/10.4.2013 Ανάληψη από την Ε.Ε.Ε.Π. των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην περίπτωση γ, της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Ν. 4002/2011 (Α 180), και στο άρθρο 53 του Ν. 4002/2011 (Α 180)

(Ανάληψη από την Ε.Ε.Ε.Π. των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην περίπτωση γ, της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Ν. 4002/2011 (Α 180), και στο άρθρο 53 του Ν. 4002/2011 (Α 180))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. 47/2

(ΦΕΚ Β' 901/15-04-2013)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3229/2004 (Α 38) όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 25 έως 54 του Ν. 4002/2011 (Α 180) και τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως 26 του Ν. 4038/2012 (Α 14), και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α 220), όπως ισχύει,

β) τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 54,του Ν. 4002/2011 (Α 180),

γ) την διάταξη της παραγράφου 18 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α 14)

δ) την με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Περί συγκρότησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

ε) την με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και Τουρισμού, «Περί πιστοποίησης έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

στ) την από 10.04.2013 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.,

ζ) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π,

αποφασίζουμε

Η Ε.Ε.Ε.Π. αναλαμβάνει την άσκηση των αρμοδιοτήτων, που προβλέπονται:

α) στην περίπτωση γ, της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Ν. 4002/2011 (Α 180), και

β) στο άρθρο 53 του Ν. 4002/2011 (Α 180).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο