Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-03-1998 ]

1027319/677/0006Β/16.3.1998 Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στο Υποσύστημα "Μητρώου" του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)

(Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στο Υποσύστημα "Μητρώου" του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS))

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΤύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στο Υποσύστημα "Μητρώου" του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS) 1027319/677/0006Β/1998 (ΦΕΚ 194/Β'/3.3.1998)

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ.284/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών" (128 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του άρθρου 29 του Ν.1642/1986 (125 Α').
γ) Του άρθρου 31 του Ν.2515/1997 (154 Α').
δ) Του άρθρου 49, παρ. 2 του Ν.1591/1986 (50 Α') και
ε) Του άρθρου 29 του Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (137 Α'), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (154 Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν.2469/1997 (38 Α').

2. Την ανάγκη προσαρμογής των χρησιμοποιουμένων από τις ΔΟΥ εντύπων, στις απαιτήσεις πιλοτικής εφαρμογής του TAXIS στη ΔΟΥ Μοσχάτου.

3. Το υπ' αριθ. 88/13.2.1998 έγγραφο της Ομάδας Εργου Ανάπτυξης Εφαρμογών του TAXIS και τα επισυναπτόμενα σ' αυτό σχέδια μηχανογραφικών εντύπων, που προτείνονται από την παραπάνω Ομάδα, για χρήση στη ΔΟΥ Μοσχάτου.

4. Το γεγονός ότι το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ" (με στοιχείο 3.1.2 TAXIS - ESCORD) και η προκαλούμενη με την παρούσα απόφαση δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του παραπάνω προγράμματος.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε την υποχρεωτική τήρηση από τη ΔΟΥ Μοσχάτου, μηχανογραφικά, στο εφαρμοζόμενο σ' αυτήν πρόγραμμα Υποσυστήματος Μητρώου του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος (TAXIS), των παρακάτω εντύπων:

----T


¦Α/Α¦ Ονομασία Εντύπου ¦ Κωδ.Αριθ.¦
¦ ¦ ¦ Εντύπου ¦
+---+


¦ 1.¦ Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ/Μεταβολής ¦ ¦
¦ ¦ ατομικών στοιχείων ¦ Μ1 ¦
¦ 2.¦ Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών ¦ ¦
¦ ¦ φυσικού προσώπου ¦ Μ2 ¦
¦ 3.¦ Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών ¦ ¦
¦ ¦ μη φυσικού προσώπου (νομικά πρόσωπα ¦ ¦
¦ ¦ ή ενώσεις προσώπων) ¦ Μ3 ¦
¦ 4.¦ Δήλωση διακοπής εργασιών ¦ Μ4 ¦
¦ 5.¦ Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης ¦ Μ5 ¦
¦ 6.¦ Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης ¦ Μ6 ¦
¦ 7.¦ Δήλωση σχέσεων φορολογούμενου ¦ Μ7 ¦
¦ 8.¦ Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου ¦ ¦
¦ ¦ (νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) ¦ Μ8 ¦
¦ 9.¦ Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής ¦ ¦
¦ ¦ επιχείρησης ¦ Μ9 ¦
¦10.¦ Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού ¦ Μ10 ¦
¦11.¦ Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού ¦ Μ11 ¦
¦12.¦ Δήλωση πωλήσεων από απόσταση ¦ Μ12 ¦
¦13.¦ Δήλωση απενεργοποίησης ΑΦΜ ¦ Μ13 ¦
¦14.¦ Αίτηση ¦ ΜO ¦
¦15.¦ Αποδεικτικό παραλαβής δηλώσεων ¦ ¦
¦ ¦ μητρώου και δικαιολογητικών ¦ Μ ¦
L---+2. Καθορίζουμε τον τύπο, το χρώμα και το περιεχόμενο των εντύπων της προηγούμενης παραγράφου, ως τα επισυναπτόμενα στην παρούσα απόφαση αντίστοιχα υποδείγματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3. Τα αναφερόμενα στην παρ. 1 της παρούσας έντυπα επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 του υπόχρεου και υποβάλλονται εις απλούν, εκτός του εντύπου "Αποδεικτικό παραλαβής δηλώσεων μητρώου και δικαιολογητικών", που υποβάλλεται εις διπλούν. Τα έντυπα αυτά εκτυπώνονται ως ακολούθως:

α) Η "Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ/Μεταβολής ατομικών στοιχείων" (Μ1), η "Δήλωση διακοπής εργασιών" (Μ4), η "Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης" (Μ5), η "Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης" (Μ6), η "Δήλωση σχέσεων φορολογούμενου" (Μ7), η "Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου" (Μ8), η "Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής
επιχείρησης" (Μ9), η "Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού" (Μ11), η "Δήλωση πωλήσεων από απόσταση" (Μ12) και η "Δήλωση απενεργοποίησης ΑΦΜ" (Μ13), σε απλό χαρτί, με οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής στο πίσω μέρος αυτών.

β) Η "Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου" (Μ2), η "Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου" (Μ3), η "Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού" (Μ10), σε δύο φύλλα εμπρός και πίσω, με οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής στο πίσω μέρος του δεύτερου φύλλου αυτών.

γ) Το "Αποδεικτικό παραλαβής δηλώσεων μητρώου και δικαιολογητικών" (Μ), σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το πρώτο αντίτυπο φέρει την ένδειξη "Για τη ΔΟΥ" και το δεύτερο την ένδειξη "Για το φορολογούμενο" σε αυτογραφικό χαρτί, με οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής στο πίσω μέρος αυτού.

δ) Η "Αίτηση" (Μο) σε απλό χαρτί, σ' ένα αντίτυπο.

4. Ως χρόνο έναρξης χρήσης των παραπάνω εντύπων ορίζουμε την Τρίτη, 3.3.1998.

5. Από την έναρξη τήρησης των οριζόμενων στην παρούσα απόφαση εντύπων, θα παύσει η τήρηση από τη ΔΟΥ Μοσχάτου όλων των χρησιμοποιούμενων εντύπων για το ίδιο θέμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο