Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-2013 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 15362/ΕΥΘΥ 272/9.4.2013 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 26931/ΕΥΘΥ 580/14.6.2012 (ΦΕΚ 1968 Β) «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 − 2013», ώστε να αφορά και σε ημιτελή έργα ΔΕΥΑ του Γ΄ ΚΠΣ

(Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 26931/ΕΥΘΥ 580/14.6.2012 (ΦΕΚ 1968 Β) «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 − 2013», ώστε να αφορά και σε ημιτελή έργα ΔΕΥΑ του Γ΄ ΚΠΣ)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 15362/ΕΥΘΥ 272

(ΦΕΚ Β' 930/16-04-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005),

2. Το π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) περί διορισμού Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

4. Το π.δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

6. Τις διατάξεις του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α΄) και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 242

7. Την κοινή υπουργική απόφαση 26931/ΕΥΘΥ 580/14.6.2012 (ΦΕΚ 1968 Β΄) «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 − 2013»

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για το έτος 2013 ίση με 675.000 € που βαρύνει το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την κοινή υπουργική απόφαση 26931/ΕΥΘΥ 580/14.6.2012 (ΦΕΚ 1968 Β) «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 − 2013», ως εξής:

1. Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος: «γ. συγχρηματοδοτούμενα έργα του Γ' ΚΠΣ τα οποία έχουν εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις σύμφωνα με την τελική έκθεση του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος με τελικούς δικαιούχους Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης − Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)».

2. Στο άρθρο 2, προστίθεται παράγραφος: «4. Η δαπάνη του μη επιλέξιμου ΦΠΑ ή μέρος αυτής, για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της παραγράφου 1γ δύναται να χρηματοδοτείται ως μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη αναγκαία για το έργο με βάση τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Ο τελικός δικαιούχος/λήπτης της χρηματοδότησης αυτής υποχρεούται να την επιστρέψει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο