Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-04-2013 ]

Άρθρα Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing): Πότε, πως και ποιές οι κυρώσεις των μη συμμορφωμένων υπόχρεων εταιρειών. Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις

(Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing): Πότε, πως και ποιές οι κυρώσεις των μη συμμορφωμένων υπόχρεων εταιρειών. Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing): Πότε, πως και ποιες οι κυρώσεις των μη συμμορφωμένων υπόχρεων εταιρειών.

Το άρθρο 11 του Ν. 4110/2013 «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις» παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές τόσο στην απεικόνιση και υποβολή, όσο και στον έλεγχο της τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών.

Αρχικά, η κατάσταση των ενδοομιλικών συναλλαγών, του άρθρου 26 παρ.4 Ν. 3728/2008 καταργείται, και πλέον οι υπόχρεες εταιρείες  θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΓΠΣ). Ο εν λόγω πίνακας, θα αποτελεί ένα είδος φόρμας εισαγωγής δεδομένων και θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική ταυτότητα της επιχείρησης, όπως τον όμιλο στον οποίο ανήκει, τις λειτουργίες που επιτελεί και τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και κατάλογο με τις ενδοομιλικές συναλλαγές προς τεκμηρίωση, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου και σύντομη περιγραφή της μεθόδου τεκμηρίωσης που εφαρμόζεται. Παρόλα αυτά και ενώ απομένει λιγότερο από ένας μήνας έως την καταληκτική ημερομηνία (10η Μαΐου) για την υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών, η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν είναι ακόμα διαθέσιμη από το “site” της ΓΓΠΣ.

Όσον αφορά στις κυρώσεις και για την καλύτερη κατανόηση των σχετικών προστίμων, θα πρέπει να χωρίσουμε τις οικονομικές χρήσεις σε δύο χρονικές περιόδους, ανάλογα με την ισχύ του παλαιού και του νέου  νομοθετικού πλαισίου.

Ι. Πρόστιμα – Κυρώσεις (Για οικονομικές χρήσεις 2008 – 2011)
Με βάση το άρθρο 26 του Ν. 3728/2008 του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά και τις μετέπειτα ερμηνευτικές εγκυκλίους τα πρόστιμα ή/και κυρώσεις αφορούν στα εξής:
 
1. Αυτοτελές χρηματικό πρόστιμο, ίσο με το 10% της αξίας των συναλλαγών, για τις οποίες δεν τέθηκε στην διάθεση του ελέγχου ο οικείος φάκελος τεκμηρίωσης ή δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι προβλεπόμενες καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών.
 
2. Χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ για την μη τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.
 
Όσον αφορά τις κυρώσεις για το Υπουργείο Οικονομικών στο άρθρο 39 & 39Α αναφέρεται ότι, αν κατά το φορολογικό έλεγχο διαπιστωθεί η μη τήρηση ή ελλιπής τήρηση των στοιχείων ή αν τα στοιχεία τεκμηρίωσης αυτά δεν τεθούν στη διάθεση της φορολογικής αρχής μέσα στην προθεσμία των 30 ημερών, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της αξίας των συναλλαγών για τις οποίες δεν τηρήθηκαν ή τηρήθηκαν ελλιπώς ή δεν τέθηκαν υπόψη της φορολογικής αρχής τα στοιχεία τεκμηρίωσης.
 
ΙΙ. Πρόστιμα – Κυρώσεις (Για οικονομικές χρήσεις από 2012 και μετά)

1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό 1/1000 των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων της υπόχρεης σε υποβολή επιχείρησης. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ και μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
 
2. Σε περίπτωση μη υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ή μη διάθεσης του φακέλου τεκμηρίωσης στην αρμόδια ελεγκτική αρχή, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα εκατοστό (1/100) των δηλουμένων ακαθάριστων εσόδων της υπόχρεης σε υποβολή επιχείρησης. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
 
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι στις περιπτώσεις που προκύπτει ένα εύρος τιμών ή κέρδους, το οποίο γίνεται δεκτό από τη φορολογική αρχή, οι τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών προσδιορίζονται σε οποιαδήποτε τιμή ή ποσοστό κέρδους εντός του αποδεκτού εύρους. Αν όμως το εύρος που προκύπτει δεν γίνεται αποδεκτό από τη φορολογική αρχή, η τελευταία προσδιορίζει τις τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών στην τιμή της διαμέσου.
 
Σημαντικές εξαιρέσεις επί των προστίμων:
Ειδικά για υποθέσεις εκπρόθεσμης υποβολής της κατάστασης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008, για τις οποίες μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4110/2013, δεν έχει βεβαιωθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο, επιβάλλεται επίσης το αυτοτελές πρόστιμο του 1/1000 των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων της υπόχρεης σε υποβολή επιχείρησης. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1000) ευρώ και μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ).

Όλα τα ανωτέρω, αφορούν τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοομιλικές συναλλαγές που  ξεπερνούν αθροιστικά τις 100.000 ευρώ, για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως και 5 εκ. ευρώ, ενώ για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις με μεγαλύτερο των 5 εκ. ευρώ τζίρο, το όριο προς τεκμηρίωση αυξάνεται στα 200.000 ευρώ αθροιστικά.  Τα εν λόγω όρια, όπως ορίζονται στον Ν.4110/2013, προκαλούν μία σχετική ασάφεια όσον αφορά στο ύψος των συναλλαγών που πραγματικά υπόκεινται σε τεκμηρίωση. Για παράδειγμα, αν μεταξύ δύο συνδεδεμένων επιχειρήσεων πραγματοποιηθούν συναλλαγές α) 93.000 € και β) 9.000 €, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα και η συναλλαγή των 9.000 € θα τύχει τεκμηρίωσης!? Με την προϋπόθεση ότι ισχύει η προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία της 10ης Μαΐου, θεωρούμε ότι η σχετική Υπουργική απόφαση θα πρέπει να εκδοθεί άμεσα (η αρχική ημερομηνία ήταν στις 23-02-2013) ούτως ώστε να δοθούν όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις στις πρακτικές ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να προβούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, ελεγχόμενοι και ελεγκτές, στις απαραίτητες ενέργειες ορθολογικής τεκμηρίωσης αφενός και ουσιαστικού ελέγχου αφετέρου.

Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος.
Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής.
Πρόεδρος του Δ.Σ., της « ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.»

-Κωστής Ντρούκας.
http://www.ntroukas.com/ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


1 Σχόλια

image description guest | April 15, 2013 11:58 AM | Απάντηση
Θα πρέπει να συμπληρώσουμε οτι και για τις προηγούμενες εκδόσεις του άρθρου 39Α ουδέποτε εκδόθηκε η προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση σχετικά με το περιεχόμενο των Φακέλλων Τεκμηρίωσης, άρα δεν μπορούν λογικά να υπάρχουν κυρώσεις για μη σύνταξη, ελλειπή σύνταξη κλπ.. Επιπλέον δε οτι η Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του άρθρου 39Α θα έπρεπε να εκδοθεί σε "αποκλειστική" προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου (μίνι φορολογικό), η οποία έχει πλέον παρέλθει.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο