Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-04-2013 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 18/11.4.2013 Νέες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για υπολογισμό σύνταξης (άρθρα 2-4 Ν.3863/2010)

(Νέες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για υπολογισμό σύνταξης (άρθρα 2-4 Ν.3863/2010))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ, 11 / 04/2013
Αριθ. Πρωτ. ΔΙ Π ΣΥΝ/Φ 1 75/625486
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΛΗΡ: Ε. ΦΑΓΚΡΑ & ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ : 210-5274375, 210-5274328

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 18

ΘΕΜΑ: Νέες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για υπολογισμό σύνταξης (άρθρα 2-4 Ν.3863/2010).

ΣΧΕΤ: Άρθρα 2-4 του ν.3863/2010.

Με τα άρθρα 2-4 του ν.3863/2010 τέθηκαν νέες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν τον υπολογισμό της σύνταξης.

Συγκεκριμένα:

α) Με το άρθρο 2 (Βασική σύνταξη) καθιερώνεται Βασική Σύνταξη από 1.1.2015 και εφεξής. Ορίζεται το ύψος, οι δικαιούχοι, ο υπολογισμός και άλλα θέματα.

β) Με το άρθρο 3 (Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων από 1.1.2011 και εφεξής) καθιερώνεται αναλογικό ποσό σύνταξης που αφορά ασφαλισμένους για πρώτη φορά από 1.1.2011 και εφεξής σε Φ.Κ.Α. - πλην ΟΓΑ- που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015.

γ) Με το άρθρο 4 (Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων πριν από την 01.01.2011) καθιερώνεται νέος υπολογισμός σύνταξης παλαιών και νέων ασφαλισμένων που έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε Φ.Κ.Α. ως 31.12.2010 και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα γήρατος ή αναπηρίας μετά την 1.1.2015. Για όλα τα παραπάνω θα ακολουθήσουν οδηγίες μελλοντικά.

Με την παρούσα εγκύκλιο σας γνωρίζουμε την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 οι οποίες αφορούν ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (γήρατος ή αναπηρίας) ως 31.12.2014.

Συγκεκριμένα για ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (ηλικία και έτη ασφάλισης) σε φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από 1.1.2011 ως 31.12.2014 το ετήσιο ποσοστό υπολογισμού της σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης από 1.1.2013 και εφεξής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% των συντάξιμων αποδοχών ή των ασφαλιστικών κατηγοριών όπως αυτές ισχύουν.

Δηλαδή ο υπολογισμός του ποσού σύνταξης για το χρόνο μετά το 2013 θα γίνεται με 2% επί του ποσοστού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις περιπτώσεις που από τις καταστατικές διατάξεις θα προκύπτει μεγαλύτερο ποσοστό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι δικαιούχοι και το ποσό σύνταξης λόγω θανάτου ορίζονται σύμφωνα με τις γενικές ή καταστατικές διατάξεις κάθε Φ.Κ.Α. και τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Για την κατανόηση της ανωτέρω ρύθμισης, δηλαδή για ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1.1.2011 ως 31.12.2014, παρατίθενται παραδείγματα:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1°

Ασφαλισμένος ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης από 1.1.1975 ως 31.02.2013 και είναι γεννημένος το 1950 καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης τον 3° του 2013.0 ασφαλισμένος μέχρι 31.12.2010 έχει θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα ( 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών). Επομένως ο υπολογισμός της σύνταξης του θα γίνει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις χωρίς να έχουν εφαρμογή τα προαναφερθέντα διότι οι νέες διατάξεις ισχύουν για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από 1.1.2011 και μετά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2°

Ασφαλισμένος προερχόμενος από το πρώην ΤΕΒΕ, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης από 1.1.1984 ως 31.12.2013 και είναι γεννημένος το 1947 καταθέτει αίτηση για σύνταξη τον 1/2014. Ο ασφαλισμένος δεν θεμελίωνε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010 αλλά από 1.1.2011 και μετά (ηλικία 65 ετών το 2012 και πλέον των 15 ετών ασφάλισης).

Η σύνταξη του θα υπολογιστεί ως ακολούθως:

α) Για χρόνο ασφάλισης ως 31.12.2012 βάσει των ισχυουσών καταστατικών διατάξεων

β) Για χρόνο ασφάλισης από 1.1.2013 και εφεξής με 2% επί του ποσοστού των ασφαλιστικών κατηγοριών ΟΑΕΕ δεδομένου ότι από τις καταστατικές διατάξεις προκύπτει μεγαλύτερο ποσό.

   

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Α/Κ

ΠΟΣΟ Α/Κ

ΕΤΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΤΟΥΣ

ΠΟΣΟ

 

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

220,00

ΕΩΣ

1/84- 12/85

Ε

762,04

2

24,30

48,60

30

1/86- 12/90

ΣΤ

930,71

5

27,90

139,50

ΕΤΗ

1/91 - 12/02

Ζ

1111,02

12

34,20

410,40


1/03 -12/06

Η

1399,06

4

42,00

168,00

 

1/07- 12/09

Π05 (Η)

1399,06

3

42,00

126,00

 

1/10- 12/12

Π06(Η)

1577,93

3

42,00

126,00


1/13- 12/13

Π07(Η)

1687,28*2%

1

33,75 (42,00)*

33,75

 

ΣΥΝΟΛΟ

1280,5* Για το χρόνο ασφάλισης από 1/1/2013 ως 31/12/2013 η απόδοση της Π07 κατηγορίας είναι 33,75 ευρώ, δηλαδή το 2% της ασφαλιστικής κατηγορίας, ενώ η απόδοση της Π07 ως Η είναΙ 42,00 ευρώ σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις πρώην ΤΕΒΕ.

Επομένως θα αποδοθεί το ποσό των 33,75 ευρώ κατ' εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 4 παρ.2.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3°

Ασφαλισμένος προερχόμενος από το πρώην ΤΑΕ, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης από 1.1.1983 ως 31.12.2014 και είναι γεννημένος το 1947 καταθέτει αίτηση για σύνταξη τον 1/2015. Ο ασφαλισμένος δεν θεμελίωνε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010 αλλά από 1.1.2011 και μετά (ηλικία 65 ετών το 2012 και πλέον των 15 ετών ασφάλισης)

Η σύνταξη του θα υπολογιστεί ως ακολούθως:

α) Για χρόνο ασφάλισης ως 31.12.2012 βάσει των ισχυουσών καταστατικών διατάξεων β) Για χρόνο ασφάλισης από 1.1.2013 και εφεξής θα πρέπει να χορηγηθεί το ποσό των καταστατικών διατάξεων του πρώην ΤΑΕ (ΣΤ κατηγορία 28,54 ευρώ ) διότι είναι μικρότερο από το 2% επί του ποσοστού των ασφαλιστικών κατηγοριών σύμφωνα με το νέο τρόπο υπολογισμού.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Α/Κ

ΠΟΣΟ Α/Κ

ΕΤΗ

ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΤΟΥΣ

ΠΟΣΟ

1/83-9/90

Γ

628,00

7

9

17,94

139,03

10/90-12/06

Ε

879,00

16

3

25,11

408,03

1/07-12/09

Π04 (Ε)

1212,92

3

 

25,11

75,33

1/10-12/12

Π05 (Ε)

1399,06

3

25,11

75,33

11/13-12/14        Π06 (ΣΤ) 1577,93*2%

2

28,54(31,56)*

57,08

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 754,80* Για το χρόνο ασφάλισης από 1/1/2013 ως 31/12/2014 η απόδοση της Π06 κατηγορίας είναι 31,56 ευρώ, δηλαδή το 2% της ασφαλιστικής κατηγορίας, ενώ η απόδοση της Π06 ως ΣΤ είναι 28,54 ευρώ σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις πρώην ΤΑΕ.

Επομένως θα αποδοθεί το ποσό των 28,54 ευρώ κατ' εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 4 παρ.2.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4°

Έστω ότι ο ανωτέρω ασφαλισμένος ζήτησε με αίτηση του την υπαγωγή του σε μικρότερη ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2013, την Π04.


Η σύνταξη του θα υπολογιστεί ως ακολούθως:
α) Για χρόνο ασφάλισης ως 31.12.2012 βάσει των ισχυουσών καταστατικών διατάξεων
β) Για χρόνο ασφάλισης από 1.1.2013 και εφεξής με 2% επί του ποσοστού των ασφαλιστικών κατηγοριών ΟΑΕΕ δεδομένου ότι από τις καταστατικές διατάξεις προκύπτει μεγαλύτερο ποσό.


ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Α/Κ

 

ΕΤΗ

ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΤΟΥΣ

ΙΣΧΥΟΝ ΠΟΣΟ

1/83-9/90

Γ

628,00

7

9

17,94

139,03

10/90-12/06

Ε

879,00

16

3

25,11

408,03

1/07-12/09

Π04 (Ε)

1212,92

3

 

25,11

75,33

1/10-12/12

Π05 (Ε)

1399,06

3

25,11

75,33

11/13-12/14          Π04 (Ε) 1212,92*2%

2

24,26(25,11)*

48,52

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 746,24* Για το χρόνο ασφάλισης από 1/1/2013 ως 31/12/2014 η απόδοση της Π04 κατηγορίας είναι 24,26 ευρώ, δηλαδή το 2% της ασφαλιστικής κατηγορίας, ενώ η απόδοση της Π04 ως Ε είναι 25,11 ευρώ σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις πρώην ΤΑΕ. Επομένως θα αποδοθεί το ποσό των 24,26 ευρώ κατ' εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 4 παρ.2.

Για την μηχανογραφική εφαρμογή των παραπάνω επισυνάπτεται η τελευταία σελίδα των ΔΕΣΣΑ (αρχικών ΤΑΕ,ΤΕΒΕ) στις οποίες υπάρχει πρόβλεψη για την καταχώριση του χρόνου από 1.1.2013 αναγράφοντας στο κενό την σχετική κατηγορία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ανωτέρω εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις που ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης γίνεται βάσει των καταστατικών διατάξεων των πρώην ταμείων.Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Π. ΚΑΡΥΔΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο