Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-04-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ19Α 5008552 ΕΞ 4.3.2013 Διαδικασία εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών με πετρελαιοειδή προϊόντα-Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ19Γ5012181ΕΞ2011/17.3.2011

(Διαδικασία εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών με πετρελαιοειδή προϊόντα-Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ19Γ5012181ΕΞ2011/17.3.2011)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013
Αρ. Πρωτ. Δ 19Α5008552 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε .Φ. Κ .
Δ/ΝΣΗ 18Η ΤΕΛ . ΟΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜ Α Α’
Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Λ. Μυλωνά/Α. Κατρινάκη
Τηλέφωνο : 210 6987502/457
FAX : 210 6987506
Email : [email protected]

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ–ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ’ αριθμ. Δ19Γ5012181ΕΞ2011/17.3.2011

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’ αριθ. Δ19Γ5054923 ΕΞ2010/29.12.10 Δ.Υ.Ο
β) Η υπ’ αριθμ. Δ19Γ5012181ΕΞ2011/17.3.2011 όμοια
γ) Η υπ’αριθμ. Τ.2556/80/Α0019/24-5-2007 ΕΔΥΟ
δ) Η υπ’αριθμ. Δ19Α 5012006ΕΞ 2012/12.3.2012 ΕΔΥΟ

1. Στα πλαίσια συνεργασίας με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με σκοπό τη βελτίωση των Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου, και με αφορμή λάθη που διαπιστώθηκαν και αφορούν στη συμπλήρωση των παραστατικών εφοδιασμού, παρέχονται κατωτέρω διευκρινιστικές οδηγίες, όσον αφορά στον τρόπο συμπλήρωσης των παραστατικών εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών.

2. Σύμφωνα με τον Καν. 430/2010, οι εφοδιασμοί πλοίων και αεροσκαφών με κοινοτικά εμπορεύματα ανεξάρτητα από τον προορισμό τους πραγματοποιούνται :

α) με την τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής, όταν δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από φόρους, και προς τούτο υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά διασαφήσεις Εξαγωγής (ΕΔΕ- 2), και ακολουθείται η διαδικασία της εξαγωγής σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την δ) ανωτέρω σχετική, και

β) με τη χρήση του εθνικού έντύπου της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πλοίο ή το αεροσκάφος δεν δικαιούται πλήρη απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις.

3. Η ανωτέρω β)σχετική ΕΔΥΟ τροποποιείται ως προς τη συμπλήρωση των ακόλουθων θέσεων του ΕΔΕ:

ΘΕΣΗ 17α-Κωδικός Χώρας Προορισμού: Συμπληρώνεται ο διψήφιος κωδικός της χώρας προορισμού, προς τη οποία πρέπει να εξαχθούν τα εμπορεύματα και ο οποίος στην περίπτωση των εφοδιασμών είναι ο κωδικός της χώρας νηολόγησης του εφοδιαζόμενου πλοίου/αεροσκάφους (κωδικός χώρας της σημαίας), όπως αυτός προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό σχετικά με την ονοματολογία των χωρών για τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου. Η χρήση του απλοποιημένου κωδικού QS (υπερπόντιοι πλόες) ή QR (ενδοκοινοτικοί πλόες) που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στη θέση αυτή, παύει να εφαρμόζεται.

ΘΕΣΗ 21-Ταυτότητα και εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα: συμπληρώνεται η ταυτότητα και ο διψήφιος κωδικός της χώρας εθνικότητας του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και για την περίπτωση των εφοδιασμών πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνεται με το όνομα του πλοίου ή αεροσκάφους και τον κωδικό της χώρας της σημαίας του πλοίου ή του αεροσκάφους που εφοδιάζεται.

Θέση 38 – Καθαρή μάζα : Η θέση αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά με την καθαρή μάζα των εμπορευμάτων που περιγράφονται στην αντίστοιχη θέση 31 σε χιλιόγραμμα, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναλυτικά έχουν δοθεί με τη ανωτέρω γ) σχετική ΕΔΥΟ.

Στις περιπτώσεις που ο κωδικός του εμπορεύματος απαιτεί συμπληρωματικές μονάδες, συμπληρώνεται υποχρεωτικά και η θέση 41.

Θέση 46 – Στατιστική αξία : Η θέση αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά με βάση τη φορολογητέα αξία, και απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου το οποίο και δηλώνεται στη θέση 44 του ΕΔΕ και χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση της αξίας επί του σχετικού παραστατικού. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει τιμολόγιο, υποβάλλεται ελλιπής διασάφηση, με την προσκόμιση αυτού και την υποβολή συμπληρωματικής διασάφησης στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις (κατά τα οριζόμενα στην αριθμ. Δ17Ε 5005962 ΕΞ/18-2-2013)

Τέλος η Δ30/Γ παρακαλείται για τις κατά προτεραιότητα ενέργειές της, προκειμένου να έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο