Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-03-1998 ]

ΠΟΛ.1076/6.3.1998 Κοινοποίηση του άρθρου 12 του Ν.2579/1998 και της υπ αριθ. 1030753/384/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

(Κοινοποίηση του άρθρου 12 του Ν.2579/1998 και της υπ αριθ. 1030753/384/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 6 Μαρτίου 1998
Αριθ.Πρωτ.: 1031131/389/Δ.Τ. &Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α'
Δ/ΝΣΗ 16η ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

ΠΟΛ.: 1076

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 12 του Ν.2579/1998 και της 1030753/384/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2579/1998 "Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 31/Α'/17.2.1998) και την υπ' αριθ. 1030753/384/1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εστάλη για δημοσίευση και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του κοινοποιούμενου άρθρου 12 επιβάλλεται, από 1.2.1998, τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία "τέλος συνδρομών κινητής τηλεφωνίας", το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής κινητής τηλεφωνίας.
Το τέλος αυτό υπολογίζεται για κάθε μηνιαία λογαριασμό κάθε σύνδεσης και ορίζεται ως εξής:

Για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι 10.000 500 δραχμές
Για μηνιαίο λογαριασμό από 10.001 - 20.000 1.000 δραχμές
Για μηνιαίο λογαριασμό από 20.001 - 30.000 1.500 δραχμές
Για μηνιαίο λογαριασμό από 30.001 και πάνω 2.000 δραχμές


Για την εξεύρεση του κλιμακίου του τέλους λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός μηνιαίος λογαριασμός περιλαμβανομένου και του πάγιου τέλους, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας. Επομένως, οι τυχόν χορηγούμενες εκπτώσεις θα αφαιρούνται για την εξεύρεση του κλιμακίου του τέλους.
Στο ανωτέρω τέλος, όπως προκύπτει από σχετική δήλωση στη Βουλή του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Δρυ κατά τη συζήτηση του Νόμου, συμπεριλαμβάνεται και ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Ειδικότερα στο ανωτέρω τέλος εμπεριέχεται ΦΠΑ 18%, το ποσό του οποίου εξευρίσκεται με εσωτερική υφαίρεση. Ετσι, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ το καθαρό ποσό του τέλους ανέρχεται σε 424, 847, 1.271 και 1.695 δραχμές αντίστοιχα.
Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες επιβάλλονται τόσα τέλη, όσοι και οι μήνες και αναγράφεται διακεκριμένα στον εκδιδόμενο λογαριασμό το οφειλόμενο για κάθε μήνα τέλος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο και την κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση.
Το τέλος εισπράττεται από τις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας και αποδίδεται από αυτές στις αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματός τους ΔΟΥ με μηνιαίες δηλώσεις μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου της έκδοσης μήνα, ανεξάρτητα από την εξόφληση του λογαριασμού από τον υπόχρεο π.χ. το τέλος για τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν μέσα στο μήνα Φεβρουάριο 1998, θα αποδοθεί μέσα στο μήνα Απρίλιο 1998.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι για το τέλος κινητής τηλεφωνίας δεν ισχύουν διατάξεις νόμων με τις οποίες έχουν χορηγηθεί απαλλαγές από φόρους και τέλη.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή παράλειψης απόδοσης του τέλους από τις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας επιβάλλονται σ' αυτές οι κυρώσεις (διοικητικές και ποινικές) που
προβλέπονται κατά περίπτωση από τις διατάξεις του Ν.2523/1997.
Ειδικότερα ως προς το πρόσθετο τέλος λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς απόδοσης ή παράλειψης απόδοσης του τέλους, τα ποσοστά ανέρχονται σε 2,5%, 4,5% και 5% αντίστοιχα.

4. Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην υποβολή και επαλήθευση της δήλωσης, στη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους και του πρόσθετου τέλους, στην παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, στην έκδοση καταλογιστικών πράξεων και γενικά στη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους και του πρόσθετου τέλους, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου.

5. Με τις διατάξεις της παρ. 5 ορίζεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης και της πράξης επιβολής του τέλους και του πρόσθετου τέλους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του κοινοποιούμενου άρθρου.
Ηδη εκδόθηκε η κοινοποιούμενη υπ' αριθ. 1030753/384/1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ρυθμίστηκαν τα θέματα αυτά.

6. Με την παρ. 6 του άρθρου 12 ορίστηκε η ισχύς του άρθρου αυτού, η οποία όπως προαναφέρθηκε αρχίζει από 1.2.1998 και καταλαμβάνει λογαριασμούς που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή.

7. Τέλος, σας πληροφορούμε ότι το έσοδο από το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας θα εισάγεται στον προϋπολογισμό στον ΚΑΕ 1259, με την έκδοση συγκεντρωτικού διπλοτύπου, για το σύνολο των δηλώσεων της ημέρας.Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, καθώς και κάθε λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων επιβολής του τέλους αυτού 1030753/384/5.3.1998

Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.2579/1993 (ΦΕΚ 31/Α'/17.2.1998) "Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις".
β) Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'), με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
γ) Για την ανάγκη καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξης καταλογισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων επιβολής του τέλους αυτού.
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12, Ν.2365/1995 (ΦΕΚ 247/Α'/1995) περί Δημοσίου λογιστικού.
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α' του Ν.1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α') και αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 με τις διατάξεις της παρ. 2α' του άρθρου 1 του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α') και τη διαπίστωση ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και της πράξης καταλογισμού του τέλους αυτού, όπως τα σχετικά υποδείγματα που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.

2. Στο ίδιο έντυπο της ανωτέρω πράξης καταλογισμού και στο πίσω μέρος αυτής αναγράφονται τα στοιχεία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (πράξης συμβιβασμού).

3. Για την απόδοση του τέλους και τον καταλογισμό αυτού θα χρησιμοποιούνται φωτοαντίγραφα των προσαρτώμενων στην παρούσα απόφαση υποδειγμάτων.

4. Στους λογαριασμούς αναγράφεται το ποσό του οφειλόμενου μηνιαίου τέλους και σε περίπτωση που οι λογαριασμοί εκδίδονται για περισσότερους του ενός μήνες αναγράφεται σ' αυτούς διακεκριμένα το οφειλόμενο κατά κλιμάκιο τέλος, ύστερα από διάσταση του ποσού αυτού σε μηνιαίο.

5. Η δήλωση απόδοσης υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα από τα οποία τα δύο πρώτα θα παραμένουν στη ΔΟΥ και το τρίτο, το οποίο θα αποτελεί αποδεικτικό καταβολής του τέλους, θα παραδίδεται στον υπόχρεο μετά την καταβολή του τέλους.

6. Στο οφειλόμενο κατά κλιμάκιο τέλος συμπεριλαμβάνεται και φόρος προστιθέμενης αξίας, ο οποίος υπολογίζεται με τον κανονικό συντελεστή. Το ποσό του οφειλόμενου τέλους καταχωρείται σε χωριστή στήλη ή χωριστό λογαριασμό στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης της κινητής τηλεφωνίας μετά την αφαίρεση του εμπεριεχόμενου στο τέλος αυτό φόρου προστιθέμενης αξίας.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο