Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-04-2013 ]

Αριθμ. πρωτ.: 14065/9.4.2013 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β’ 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του ‘Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης’ (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» για το έτος 2013

(Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β’ 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του ‘Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης’ (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» για το έτος 2013)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 9 Απριλίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 14065
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης, Ε.Ε.Τσαμίλης, Δ.Πολυγένη, Μ.Γαρίου
Τηλέφωνα: 213-1364817, -4841, -4806,  -4816

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Ι. Μπέλλα, Ν. Παπαλιάκου
Τηλέφωνα: 213-1364722, -4723
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Εγκύκλιος υπ’ αρίθμ.: 5

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β’ 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του ‘Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης’ (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» για το έτος 2013

Ι.Γενικά

Με την αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, ρυθμίζονται ζητήματα αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω άρθρου. Ειδικότερα, καθορίζονται το περιεχόμενο του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) που αποστέλλεται στο «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» (εφεξής Παρατηρητήριο), τα κριτήρια επίτευξης και η διαδικασία παρακολούθησης και αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ, η διαδικασία υπαγωγής των ΟΤΑ στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, καθώς και η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του ΟΠΔ.

Με την παρούσα Εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις επί των διατάξεων της εν λόγω απόφασης, που κρίνονται απαραίτητες για την ομοιόμορφη εφαρμογή της το έτος 2013.

ΙΙ. Περιεχόμενο του ΟΠΔ

Το ΟΠΔ συνοψίζει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων.

1. Στο ΟΠΔ κάθε ΟΤΑ περιλαμβάνονται μόνο εκείνα τα νομικά του πρόσωπα τα οποία είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης), όπως αυτό διαμορφώνεται και επικαιροποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με το άρθρ. 1Β του ν. 2362/1995. Προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται πίνακας-απόσπασμα από το ισχύον ΜΦΓΚ στον οποίο αναγράφονται τα νομικά πρόσωπα κάθε ΟΤΑ που είναι ενταγμένα σε αυτό. Τυχόν τροποποιήσεις του ΜΦΓΚ κατά τη διάρκεια του έτους θα γνωστοποιούνται στους ΟΤΑ με σχετικό έγγραφό μας, ώστε να αναμορφώνεται έγκαιρα το ΟΠΔ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ.Α. της εν θέματι ΚΥΑ.

2. Ο Πίνακας 5Γ. της οικονομικής στοχοθεσίας που αναφέρεται στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ συμπληρώνεται με βάση τα στοιχεία που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης της οικονομικής διοίκησης και διαχείρισής των προσώπων αυτών. Ειδικότερα η Στήλη «ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2012» περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία,  έτσι όπως αυτά υποβλήθηκαν στο Στατιστικό Ετήσιο Δελτίο για τα ΝΠΙΔ, ενώ η Στήλη «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ» περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία Προϋπολογισμού, όπως αυτά απεικονίζονται στα υποβαλλόμενα Μηνιαία Στατιστικά Δελτία των ΝΠΙΔ. Συναφώς διευκρινίζεται ότι η γραμμή 6 του ανωτέρω Πίνακα δεν περιλαμβάνει το τυχόν ταμειακό υπόλοιπο των νπιδ.

3. Αναφορικά με τους Πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

• Οι στόχοι τίθενται δια του καθορισμού από τον φορέα μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Στο πρόγραμμα αυτό αποτυπώνεται δηλαδή η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων του φορέα ως προς το ύψος των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.).

• Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από το φορέα, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

• Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων, ως σύνολα 12μήνου, θα πρέπει να ταυτίζονται με το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο κατάρτισης  και ψήφισης του ΟΠΔ. Ως εκ τούτου για τη συμπλήρωση «Εγκεκριμένος Π/Υ Έτους» λαμβάνεται υπόψη ο τελευταίος εγκεκριμένος και διαμορφωμένος Ετήσιος Προϋπολογισμός.

• Η στήλη 1 των Πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας (Εκτέλεση Π/Υ προηγούμενου έτους) συμπληρώνεται με τα ποσά των εισπραχθέντων όσον αφορά στα έσοδα και τα ποσά των πληρωθέντων όσον αφορά στα έξοδα.

• Η Γραμμή Δ «Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+) (Βάσει Ενοποιημένων Προϋπολογισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ν. 4093/2012 ‘Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής’)» θα συμπληρωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΣ .

• Ως απλήρωτες υποχρεώσεις νοούνται οι εκκρεμείς δεσμεύσεις για τις οποίες έχει παραδοθεί το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχος τίτλος πληρωμής (σύμφωνα με την περ. β της παρ. 6 του άρθρου 7 του π.δ. 113/2010).

• Το ποσό που συμπληρώνεται στη Γραμμή Ε. «Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικονομικού έτους» πρέπει να ταυτίζεται με το ποσό της στήλης «Απλήρωτες Υποχρεώσεις» (22) του Μητρώου Δεσμεύσεων όπως αυτό οριστικά υποβλήθηκε στο στατιστικό δελτίο για το Δεκέμβριο 2012.

Τα ποσά της Γραμμής Στ. «Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ» θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον ΟΤΑ με βάση αφενός τις εκτιμήσεις του ως προς το μηνιαίο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους αλλά και υπό τον περιορισμό του στόχου που πρέπει να θέσει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της εν θέματι Κ.Υ.Α (δηλαδή ότι το μέσο μηνιαίο επίπεδο των απλήρωτων υποχρεώσεων κάθε τριμήνου άθροισμα ποσών τριών μηνών δια 3- θα πρέπει να είναι μειωμένο έναντι του αντίστοιχου ποσού της 31/12/12). Παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΚΥΑ, σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού διαπιστωθεί ότι το μηνιαίο ποσό των απλήρωτων υποχρεώσεων είναι ανώτερο αυτού που σημειώθηκε την 31-12-12, η διαφορά αυτή (αύξηση) συνυπολογίζεται κατά τον εντοπισμό των αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Τέλος επισημαίνεται ότι στη γραμμή ΣΤ. πρέπει να συμπληρωθεί το μηνιαίως εκτιμώμενο ύψος των Απλήρωτων υποχρεώσεων και όχι η μεταβολή τους (εάν για παράδειγμα τον Ιανουάριο εκτιμάται ύψος €1.000.000, ενώ τον Φεβρουάριο €900.000, τότε τον Φεβρουάριο θα σημειωθεί €900.000 και όχι η μεταβολή από τον προηγούμενο μήνα (-100.000).

• Τα ποσά που περιέχονται στα χρωματισμένα «μπλε» κελιά των κατάλληλα μορφοποιημένων Πινάκων (που βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://aftodioikisi.ypes.gr/) υπολογίζονται αυτόματα και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η συμπλήρωσή τους από τους φορείς.

4. Πίνακες Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Για το έτος 2013 οι ΟΤΑ, στο πλαίσιο του ΟΠΔ, μαζί με τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οφείλουν κατ’ ελάχιστον να υποβάλουν το Στρατηγικό Σχεδιασμό (πίνακας 1, απαραίτητη η αναφορά στο Αναπτυξιακό Όραμα και στους άξονες προτεραιότητας) και το Τεχνικό τους Πρόγραμμα. Παράλληλα είναι δυνατή η αποστολή του συνόλου ή μέρους των λοιπών σχετικών πινάκων του ΟΠΔ (πίνακες 2 και 3 για τον «Επιχειρησιακό Σχεδιασμό» και πίνακας 4 για το «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης»).  

- Τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ δεν υποχρεούνται να υποβάλουν Τεχνικό Πρόγραμμα και σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση για συμπλήρωση των Πινάκων 1, 2 και 3 από το έτος 2014 και εφεξής δεν τους αφορά, δεδομένου ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των δράσεών τους συμπεριλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του οικείου ΟΤΑ.

- Ομοίως οι Σύνδεσμοι δεν έχουν την υποχρέωση συμπλήρωσης των Πινάκων 1, 2, 3 και 4 δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 204 του ν.3463/2006 και προσδιορίζει τους υπόχρεους προς εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Συνδέσμους.

- Οι Περιφέρειες θα πρέπει να υποβάλουν (ως Τεχνικό Πρόγραμμα) Πίνακα, όπου να καταγράφονται τα προγραμματιζόμενα έργα του έτους 2013, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εγγραφές στον Προϋπολογισμό τους.

- Οι φορείς που θα συμπληρώσουν τον πίνακα 4 που αφορά στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του 2013, στην περίπτωση επόμενης τροποποίησής του δεν υποχρεούνται να τροποποιήσουν ανάλογα το ΟΠΔ, συνεπώς δεν θα αποστείλουν νέο πίνακα.

ΙΙΙ. Υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων

Στο άρθρο 3 της εν θέματι ΚΥΑ περιγράφεται η διαδικασία υποχρεωτικής αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ και αναφέρονται λεπτομερώς οι περιπτώσεις που αυτή απαιτείται. Επί του συγκεκριμένου άρθρου διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

A) Η περίπτωση της αρνητικής απόκλισης σε ποσοστό άνω του 10% που αναφέρεται στην παράγραφο (β), όταν πρόκειται για τον Πίνακα των Δήμων αφορά οποιοδήποτε από τα τρία ποσά που συμπληρώνονται στις γραμμές εσόδων 3, 4 και 5, οι οποίες αντιστοιχούν στις  υπο-ομάδες εσόδων υπό τον τίτλο «Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις», «Ίδια Έσοδα» ή «Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών» και όταν πρόκειται για τον Πίνακα των Περιφερειών, οποιοδήποτε από τα τέσσερα ποσά που συμπληρώνονται στις γραμμές εσόδων 1,2,3, και 4 και φέρουν τον τίτλο «Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό», «Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της ΕΕ», «Ίδια Έσοδα», «Ίδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών».   

Στην περίπτωση της παραγράφου (β) που αφορά στην καταγραφή αρνητικών αποκλίσεων κατά το κλείσιμο του πρώτου τριμήνου του έτους, ο ΟΤΑ υποχρεούται να προβαίνει άμεσα σε μέτρα και παρεμβάσεις για τη διόρθωση της απόκλισης προς διασφάλιση του σωρευτικού στόχου του επόμενου τριμήνου (στόχος για την περίοδο Ιαν.-Ιούνιος), γνωστοποιώντας αυτά στο Παρατηρητήριο, στον οικείο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, με ειδική έκθεση η οποία συντάσσεται  από τον  προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών του (Έκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων). Στην έκθεση περιγράφονται λεπτομερώς τα μέτρα, ο χρόνος λήψης τους και τεκμηριώνονται με στοιχεία οι αναμενόμενες οικονομικές αποδόσεις τους. Η διαδικασία αυτή (σύνταξη της εν λόγω Έκθεσης και αποστολή της) εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που ο ΟΤΑ εκτιμά ότι είναι δυνατή, μέσω της λήψης μέτρων, η  διόρθωση της απόκλισης και η διασφάλιση του σωρευτικού στόχου του επόμενου τριμήνου (περίοδος Ιαν. –Ιούνιος).

Κατά την ίδια περίοδο το Παρατηρητήριο παρέχει προς τον ΟΤΑ οδηγίες και εισηγείται μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης, αξιολογεί τους στόχους εσόδων και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, διατυπώνει πρόταση για την τροποποίηση αυτών σε συγκεκριμένα επίπεδα μέσω ανάλογης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του. Η πρόταση αποστέλλεται στον ΟΤΑ και κοινοποιείται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στον οικείο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στην περίπτωση, αντίθετα, που διαφαίνεται αδυναμία διόρθωσης της ανωτέρω απόκλισης, το οικείο Δημοτικό και Περιφερειακό ή Διοικητικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού και αντίστοιχα των ετήσιων στόχων, μειώνοντας σε ρεαλιστικό ύψος τις επιμέρους ομάδες εσόδων και προσαρμόζοντας κατά το αντίστοιχο ποσό το σκέλος των εξόδων και ιδίως των υποομάδων που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 της εν θέματι ΚΥΑ, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού. Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι σχετικές υποδείξεις του Παρατηρητηρίου προς τον ΟΤΑ και την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή.

Οι προϋπολογισμοί και τα ΟΠΔ των ΟΤΑ που υποδεικνύει το Παρατηρητήριο επανυποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια για την εποπτεία τους Αρχή μέχρι το τέλος Μαΐου και πρέπει να έχουν εγκριθεί εντός ενός μήνα από το χρόνο υποβολής τους.

Τονίζεται δε ότι, μαζί με το τροποποιημένο ΟΠΔ, ο ΟΤΑ οφείλει να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή (κατά προτίμηση σε μορφή “excel”) στην εποπτεύουσα αρχή το συνολικό διαμορφωμένο Προϋπολογισμό, όπως αυτός προκύπτει από τις αναμορφώσεις, προκειμένου η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση να είναι σε θέση να ελέγξει την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχουν οι τροποποιημένοι Πίνακες.  

Β) Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν και για τις περιπτώσεις που η αρνητική απόκλιση διαφαίνεται (από τη μηνιαία εκτέλεση του δεύτερου τριμήνου) ότι θα σημειωθεί για πρώτη φορά στο κλείσιμο του δεύτερου τριμήνου του έτους. Στην περίπτωση αυτή, οι προϋπολογισμοί και τα ΟΠΔ των ΟΤΑ επανυποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια για την εποπτεία τους Αρχή μέχρι το τέλος Ιουλίου και πρέπει να έχουν εγκριθεί εντός ενός μήνα από το χρόνο υποβολής τους.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω Α) και Β) παραγράφων, οι οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ οφείλουν να παρακολουθούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους και όταν καταγράφονται αρνητικές αποκλίσεις στα έσοδα, (κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους), να  προβαίνουν σε εκτιμήσεις αναφορικά με τη δυνατότητα διόρθωσης αυτών προς διασφάλιση του στόχου του επόμενου τριμήνου, εισηγούμενοι σχετικά στην Οικονομική Επιτροπή (δηλαδή εφόσον εκτιμάται ότι είναι δυνατή η διόρθωση, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών συντάσσει τη σχετική Έκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων, την οποία εισηγείται στην Επιτροπή). Εάν, ωστόσο, εκτιμάται ότι δεν είναι δυνατή η διόρθωση αυτής της απόκλισης, οι οικονομικές υπηρεσίες εισηγούνται στην Οικονομική Επιτροπή την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης, υποδεικνύοντας παράλληλα και το ρεαλιστικό ύψος προσαρμογής των στόχων για την απομένουσα χρονική περίοδο.  Σε κάθε περίπτωση, η Οικονομική Επιτροπή αποφαίνεται ως προς τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων ή, αντίστοιχα, την υιοθέτηση των αναγκαίων αναπροσαρμογών στους στόχους των εσόδων καθώς και των ισόποσων παρεμβάσεων επί των δαπανών, εισηγούμενη σχετικά στο αρμόδιο αποφασιστικό όργανο, προς λήψη σχετικής απόφασης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, πέραν των ανωτέρω προθεσμιών, οι στόχοι δεν επιδέχονται άλλης τροποποίησης, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα εφαρμόζονται ανάλογα και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ. Στην περίπτωση αυτή για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αναθεώρηση της στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψιν η αρνητική απόκλιση που προκύπτει από το σύνολο των εσόδων.

ΙV. Διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του ΟΠΔ από τους ΟΤΑ

Για το έτος 2013, η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ, με τη συνδρομή των οικείων Υπηρεσιών του ΟΤΑ. Το σχέδιο του ΟΠΔ αποτελείται από τους Πίνακες που αφορούν τον ΟΤΑ και τους Πίνακες των νομικών του προσώπων, οι οποίοι έχουν καταρτισθεί και οριστικοποιηθεί από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το σχέδιο του ολοκληρωμένου ΟΠΔ του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων ψηφίζεται από το οικείο συμβούλιο και υποβάλλεται προς έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Επισημαίνεται πάντως ότι η Οικονομική Επιτροπή δύναται, να καταρτίσει αρχικά το σχέδιο για το τμήμα του ΟΠΔ που αφορά στον ΟΤΑ, (το οποίο, μετά την ψήφιση από το οικείο συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση) και σε δεύτερη φάση να καταρτιστεί και να υποβληθεί το ολοκληρωμένο ΟΠΔ (μετά των Νομικών Προσώπων), με την ίδια διαδικασία.
Για τους Συνδέσμους οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο ΜΦΓΚ, το ΟΠΔ καταρτίζεται και υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή από τον ίδιο το Σύνδεσμο.

V. Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ΟΠΔ με τη χρήση αρχείων που έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4111/2013 και στο άρθρο 6 της εν θέματι ΚΥΑ, το ΟΠΔ υποβάλλεται από τον ΟΤΑ προς έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή και στη συνέχεια αποστέλλεται από αυτή στο Παρατηρητήριο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Το εγκεκριμένο ΟΠΔ αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου ΟΤΑ.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων κρίθηκε αναγκαίο οι ΟΤΑ να χρησιμοποιήσουν για τη συμπλήρωση του ΟΠΔ συγκεκριμένους, κατάλληλα μορφοποιημένους Πίνακες (ηλεκτρονικά αρχεία της μορφής excel), ενοποιώντας αυτούς σε έναν ηλεκτρονικό φάκελο που συνιστά την ηλεκτρονική μορφή του ΟΠΔ. Για τον έλεγχο και την έγκριση του ΟΠΔ, πέραν της έντυπης μορφής, ο ΟΤΑ πρέπει να αποστείλει στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τον ηλεκτρονικό αυτό φάκελο του ΟΠΔ, η οποία, με τη σειρά της, θα τα αποστείλει στο Παρατηρητήριο.  

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής του ΟΠΔ από τον ΟΤΑ στην εποπτεύουσα αρχή με τη χρήση των Πινάκων αυτών, καθώς και την ηλεκτρονική αποστολή του ΟΠΔ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς το Παρατηρητήριο.

Α) Συμπλήρωση και ονομασία των κατάλληλα μορφοποιημένων ηλεκτρονικών αρχείων-Πινάκων που περιλαμβάνει το ΟΠΔ

Οι κατάλληλα μορφοποιημένοι Πίνακες (ηλεκτρονικά αρχεία της μορφής excel) έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://aftodioikisi.ypes.gr/, από όπου μπορούν να τους «κατεβάσουν» οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα. Η διαδικασία λήψης των μορφοποιημένων Πινάκων από τους φορείς περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα της παρούσας Εγκυκλίου.

- Κατά τη συμπλήρωσή των πινάκων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

• Τα ποσά που περιέχονται στα χρωματισμένα «μπλε» κελιά των κατάλληλα μορφοποιημένων Πινάκων υπολογίζονται αυτόματα και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η συμπλήρωσή τους.

• Στο κελί «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ» (Πίνακες 5Α και 5 Γ) και «ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ» (Πίνακας 5 Β) συμπληρώνεται η ονομασία του φορέα που αφορά ο Πίνακας οικονομικής στοχοθεσίας.

- Μετά τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αρχείων-Πινάκων, προσοχή πρέπει να δοθεί στην ονομασία τους.

Η ονοματολογία των ηλεκτρονικών αρχείων πρέπει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη μορφή, με βάση τους συνημμένους Πίνακες 1 και 2 της παρούσας Εγκυκλίου (Πίνακας 1: Ονοματολογία Δήμων και Περιφερειών με λατινικούς χαρακτήρες και Πίνακας 2: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εποπτευόμενοι Φορείς τους - Υποτομέας S1313, που απεικονίζει το ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ για τον Υποτομέα S1313 και συμπεριλαμβάνει τα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ και τους αντίστοιχους κωδικούς τους).  

Η μορφή αυτή έχει ως εξής:

Α. Για τους Δήμους, το όνομα του κάθε αρχείου έχει δύο μέρη. Στο πρώτο αναφέρεται το όνομα του Δήμου με βάση το συνημμένο Πίνακα 1. Στο δεύτερο μέρος, που χωρίζεται από το πρώτο με κάτω παύλα, αναφέρεται το είδος του Πίνακα της ΚΥΑ ως εξής: "strat" για τον Πίνακα 1, "epix" για τον Πίνακα 2, "xrhm" για τον Πίνακα 3, "epd" για τον Πίνακα 4 και "stox" για τον Πίνακα 5Α.

Για παράδειγμα, rafina_pikermi _stox ή rafina_pikermi _strat

B. Για τις Περιφέρειες, το όνομα του κάθε αρχείου έχει τρία μέρη. Στο πρώτο αναφέρεται το διακριτικό p_. Στο δεύτερο αναφέρεται το όνομα της Περιφέρειας με βάση το συνημμένο Πίνακα 1 και το τρίτο μέρος χωρίζεται από το δεύτερο με κάτω παύλα, όπου αναφέρεται το είδος του Πίνακα της ΚΥΑ ως εξής: "strat" για τον Πίνακα 1, "epix" για τον Πίνακα 2, "xrhm" για τον Πίνακα 3, "epd" για τον Πίνακα 4 και "stox" για τον Πίνακα 5Β.

Για παράδειγμα, p_kriti _stox ή p_kriti _strat

Γ. Στην περίπτωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το όνομα του αρχείου  περιλαμβάνει και ένα επιπλέον μέρος, που χωρίζεται επίσης με κάτω παύλα, και στο οποίο αναφέρεται εάν πρόκειται για νπδδ (npdd) ή νπιδ (npid) καθώς και ο αριθμός που έχει αντιστοιχιστεί σε αυτό με βάση το τρέχον ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ (συνημμένος Πίνακας 2).

Για παράδειγμα, rafina_pikermi _stox_npdd1694

Δ. Για τους συνδέσμους, υπάρχει το πρώτο μέρος με το διακριτικό s_ , ακολουθεί το δεύτερο μέρος όπου φαίνεται το είδος του Πίνακα (βλ. ανωτέρω) και το τρίτο μέρος που χωρίζεται πάλι με κάτω παύλα, το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί σε αυτόν με βάση το τρέχον ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ (συνημμένος Πίνακας 2).
Για παράδειγμα, s_stox_1663

Β) Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου (ΟΠΔ) που περιλαμβάνει τους κατάλληλα μορφοποιημένους Πίνακες

Τα παραπάνω ηλεκτρονικά αρχεία-Πίνακες για τον ΟΤΑ και τα νομικά του πρόσωπα πρέπει να συμπεριληφθούν σε έναν ηλεκτρονικό φάκελο, που αποτελεί το ηλεκτρονικό ΟΠΔ. Για την ταχύτερη αποστολή τους, οι φάκελοι, κατά προτίμηση, πρέπει να είναι συμπιεσμένοι σε μορφή zip.

Όσον αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα, επισημαίνεται ότι επισυνάπτεται στο φάκελο του ΟΠΔ στη μορφή που το τηρούν οι φορείς και αποστέλλεται ηλεκτρονικά  μαζί με τους παραπάνω Πίνακες, όπου αυτό απαιτείται. Η ονομασία του ακολουθεί τον προαναφερόμενο τύπο ονομασίας των ηλεκτρονικών αρχείων-Πινάκων για τους Δήμους και τις Περιφέρειες αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, μετά την ονομασία του δήμου ή της περιφέρειας, με βάση το συνημμένο Πίνακα 1, ακολουθεί το διακριτικό μέρος: “_tech_pr”. Για παράδειγμα, rafina_pikermi _tech_pr, p_kriti_tech_pr.

Η ονομασία του ηλεκτρονικού φακέλου είναι συγκεκριμένη και προκύπτει ως εξής:

- Για τους Δήμους, το όνομα του φακέλου έχει δύο μέρη. Στο πρώτο αναφέρεται το όνομα του Δήμου με βάση το συνημμένο Πίνακα 1.

Στο δεύτερο μέρος, που χωρίζεται από το πρώτο με κάτω παύλα (_), αναφέρονται τα λατινικά γράμματα opd.

- Για τις Περιφέρειες, το όνομα του φακέλου έχει τρία μέρη. Στο πρώτο αναφέρεται το διακριτικό p_. Στο δεύτερο αναφέρεται το όνομα της Περιφέρειας με βάση το συνημμένο Πίνακα 1 και το τρίτο μέρος χωρίζεται από το δεύτερο με κάτω παύλα (_) και περιέχει τα λατινικά γράμματα opd.

- Για τους συνδέσμους, υπάρχει το πρώτο μέρος με το διακριτικό s_  και ακολουθεί το δεύτερο μέρος που περιέχει τα λατινικά γράμματα opd και το τρίτο μέρος, που επίσης χωρίζεται με κάτω παύλα, περιλαμβάνει τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί σε αυτόν με βάση το τρέχον ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ (συνημμένος Πίνακας 2).

Παρατίθενται σχετικά παραδείγματα: rafina_pikermi _opd, p_kriti _opd, s_opd_1663

Ο εν λόγω ηλεκτρονικός φάκελος, που αποτελεί την ηλεκτρονική μορφή του ΟΠΔ, διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Στις περιπτώσεις τροποποίησης του ΟΠΔ, το όνομα των ανωτέρω ηλεκτρονικών φακέλων, θα περιλαμβάνει ένα επιπλέον μέρος, το οποίο θα προστίθεται στο τέλος του ονόματος, θα χωρίζεται με κάτω παύλα και θα περιλαμβάνει το διακριτικό t.

Για παράδειγμα, rafina_pikermi _opd_t

Γ) Ηλεκτρονική αποστολή του ΟΠΔ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς το Παρατηρητήριο
   
Μετά την παραλαβή του ηλεκτρονικού φακέλου του ΟΠΔ και πριν από τον έλεγχό του, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση πρέπει να  διαβιβάσει άμεσα στο ΥΠΕΣ, στην ίδια ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://aftodioikisi.ypes.gr/. Η διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης των ΟΠΔ από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο ΥΠΕΣ περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα 1 της παρούσας Εγκυκλίου. Σε περίπτωση αναπομπής του ΟΠΔ, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα πρέπει να ενημερώνει ηλεκτρονικά το ΥΠΕΣ, με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
 
Μετά τον έλεγχο και την έγκριση του ΟΠΔ, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαβιβάζει άμεσα ηλεκτρονικά στο ΥΠΕΣ την έγκριση του ΟΠΔ στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (απλό έγγραφο word). Το ηλεκτρονικό αρχείο της έγκρισης του ΟΠΔ θα πρέπει να έχει την εξής ονομασία:

Για τους Δήμους, το πρώτο μέρος θα είναι egrisi_ και στο δεύτερο μέρος θα σημειώνεται το όνομα του δήμου κατά το συνημμένο Πίνακα 1. Για τις Περιφέρειες, το πρώτο μέρος θα είναι επίσης egrisi_ και στο δεύτερο μέρος θα σημειώνεται το όνομα της περιφέρειας κατά το συνημμένο Πίνακα 2. Τέλος, για τους συνδέσμους, το πρώτο μέρος θα είναι επίσης egrisi_, στο δεύτερο μέρος θα υπάρχει το διακριτικό s_ και στο τρίτο μέρος θα σημειώνεται ο αριθμός που έχει αντιστοιχιστεί σε αυτόν με βάση το τρέχον ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ (συνημμένος Πίνακας 2). Για παράδειγμα, egrisi_rafina_pikermi, egrisi_kriti, egrisi_s_1663.

Παράλληλα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποστέλλει το εγκεκριμένο ΟΠΔ στο Παρατηρητήριο σε έντυπη μορφή, στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
Σταδίου 27
101 83 ΑΘΗΝΑ
    
Συναφώς επισημαίνεται ότι για τον έλεγχο του ΟΠΔ, απαιτείται να αποσταλούν από τους ΟΤΑ στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οι Προϋπολογισμοί (ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ), βάσει των οποίων καταρτίζονται οι πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας, σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, κατά προτίμηση σε μορφή excel.

Κατά τον ίδιο τρόπο, σε περίπτωση αναπομπής, μαζί με το τροποποιημένο ΟΠΔ, ο ΟΤΑ οφείλει να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στην εποπτεύουσα αρχή το συνολικό διαμορφωμένο Προϋπολογισμό, όπως αυτός προκύπτει από τις αναμορφώσεις.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μπορούν να αποστέλλονται ερωτήματα σχετικά με ζητήματα που αφορούν την εν θέματι ΚΥΑ και την παρούσα Εγκύκλιο. Οι απαντήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Υπουργείο / Συχνές Ερωτήσεις».

Εν όψει της βαρύνουσας σημασίας της κατάρτισης της στοχοθεσίας των ΟΤΑ μέσω του ΟΠΔ για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, παρακαλούνται οι ΟΤΑ και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή των διαλαμβανόμενων στην παρούσα Εγκύκλιο. Σε περίπτωση που ήδη έχουν υποβληθεί ΟΠΔ προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα πρέπει να επανυποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου, μετά του συνόλου του Π/Υ κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Η παρούσα Εγκύκλιος μπορεί να αναζητηθεί και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου www.ypes.gr, στην ενότητα «Υπουργείο / Εγκύκλιοι-Αποφάσεις».


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο