Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2013 ]

Αριθμ. Φ. 10034/οικ.4944/155/1.4.2013 Αναπροσαρμογή Ασφαλιστικών Κατηγοριών Ο.Γ.Α. έτους 2013

(Αναπροσαρμογή Ασφαλιστικών Κατηγοριών Ο.Γ.Α. έτους 2013)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Φ. 10034/οικ.4944/155

(ΦΕΚ Β' 794/04-04-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2458/1997 «Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 15Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»(ΦΕΚ 115 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 78/1998 «Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών» (ΦΕΚ 72Α΄), καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»(ΦΕΚ 194 Α΄).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ/γματος 213/1992 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 102Α΄).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ/γματος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141Α΄).

6. Την υπ’ αριθμ. Υ48/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105Β΄)

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/γματος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141Α΄).

8. Την υπ’ αριθμ. 1384/3/27−9−2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.

9. Το υπ’ αριθμ. 30047/224/07.01.2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/γματος 63/2005, (ΦΕΚ 98Α΄) και το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπρόσθετη επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2013.

Για το έτος 2014 προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους. 18.000.000 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 2141 του ΟΓΑ και θα δεσμευτεί αντίστοιχα.

Για το έτος 2015 και εξής, η εν λόγω επιπρόσθετη δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 24.000.000 ΕΥΡΩ περίπου,

αποφασίζουμε:

Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15Α΄), όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα, αναπροσαρμόζονται κατά ποσοστό 3%.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο