Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-04-2013 ]

Αριθ. Δ6Α1050606ΕΞ 22.3.2013 Συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1107881 ΕΞ 2010/5−8−2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής (άρθρου 41 του ν.1249/82) για την αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων του νομού Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

(Συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1107881 ΕΞ 2010/5−8−2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής (άρθρου 41 του ν.1249/82) για την αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων του νομού Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. Δ6Α1050606ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 679/22-03-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 41 του ν.1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).

β) Του άρθρου 89 του π.δ.284/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α 128΄).

γ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”..........» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

δ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν.4093/2012, κύρωση ……… και άλλες επείγουσες διατάξεις».

ε) Του π.δ.503/89 «Κατάργηση της συναρμοδιότητας του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, κατά την έκδοση αποφάσεων συγκρότησης Επιτροπών του άρθρου 41 του ν. 1249/82» (Α΄ 216).

στ) Του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (Α΄87) και του ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄114).

ζ) Του άρθρου 19 του ν. 1599/86 «Σχέσεις κράτους−πολίτη, καθιέρωση νέου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15 και 33 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» ( Α΄ 45).

η) Του άρθρου 17 του ν.3205/2003 (Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρ. 7 του ν.3833/2010 (Α΄ 40) «Προστασία της εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (Α΄226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

2. Την αριθμ. ΔΙΜΕΔ/Φ.11.3/71/Α.20683/82 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών «Δημοσίευση πράξεων συγκροτήσεως των συλλογικών οργάνων Περιφερειακής Τοπικής Αρμοδιότητας» (Β΄ 951 ).

3. Την αριθμ. Δ6Α 1107881 ΕΞ 2010/5−8−2010 Υπουργική απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής (άρθρου 41 του ν. 1249/82) για την αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων του νομού Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1169286ΕΞ2010/16−12−2010, Δ6Α 1040616ΕΞ2011/14−3−2011, 1049671/ΕΞ2011/31−3−2011 και Δ6Α 1045094ΕΞ2012/15−3−2012 (ΥΟΔΔ 134), όμοιες.

4. Το αριθ. 03430/21−3−2013 έγγραφο του Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών.

5. Την αριθ. 24/2013 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

6. Την αριθ. Δ6Α 1001298ΕΞ2013/4−1−2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.»

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη,

αποφασίζουμε:

1. Συμπληρώνουμε την παρ. Ε΄ της αριθ. Δ6Α1107881 ΕΞ2010/5−8−2010 απόφασής μας «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής (άρθρ. 41 του Ν. 1249/82) για την αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων του Νομού Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α−1169286ΕΞ2010/16−12−2010, Δ6Α1040616 ΕΞ2011/14−3−2011, Δ6Α 1049671/ΕΞ2011/31−3−2011 και Δ6Α 1045094ΕΞ2012/15−3−2012, όμοιες, ως κατωτέρω:

«Ε. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η μελέτη και εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της περιοχής των Δήμων του Νομού Αττικής, κατά ζώνες και κατά είδος ακινήτου και ειδικότερα των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους, ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των ακινήτων αυτών.
Η Επιτροπή επιφορτίζεται επιπλέον στις περιοχές και για τα έτη που ορίζονται από τις υπ’ αριθ. 2107/2009, 2019/2012 και 2020/2012 αποφάσεις του Σ.Τ.Ε., σύμφωνα με την υπ αριθ. 24/2013 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η οποία έχει γίνει δεκτή.»

2. Η απόφαση αυτή να τοιχοκολληθεί, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται με την ΔΙΜΕΔ/Φ.11−3/71/Α.20683/82 κοινή απόφαση, στα καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων, των Δ.Ο.Υ., του Δήμου της έδρας των Περιφερειακών Ενοτήτων και των υπόλοιπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ6Α1107881 ΕΞ 2010/5−8−2010 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. Δ6Α1169286 ΕΞ 2010/16−12−2010, Δ6Α 1040616 ΕΞ 2011/14−3−2011, 1049671/ΕΞ 2011/31−3−2011 και Δ6Α 1045094ΕΞ2012/15−3−2012, όμοιες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2013

Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας
ΑΒΡΑΑΜ ΓΟΥΝΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο