Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-2013 ]

Αρ. πρωτ.: 969/40170/1.4.2013 Σχετικά με τη υπαγωγή στη ρύθμιση της παρ. 8 του άρ. 36 του ν. 4061/2012 και των χρεών που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα, κατά τη δημοσίευση του ν. 4061/2012 ή αν θα πρέπει να κηρυχθεί έκπτωτος ο δικαιούχος από το οικόπεδο ή την έκταση

(Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 36 παρ. 8 του ν. 4061/2012)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΑΘΗΝΑ 1/4//2013
Αρ. Πρωτ. 969/40170

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 111 43
ΠΛΗΡΟΦ. : Ηλίας Κυριακόπουλος
ΤΗΛΕΦ. : 2102125945
ΦΑΞ : 2102125941
e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 36 παρ. 8 του ν. 4061/2012

Με αφορμή το αριθμ. 2726/1.11.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σχετικά με τη υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 και των χρεών που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα, κατά τη δημοσίευση του νόμου 4061/2012 ή αν θα πρέπει να κηρυχθεί έκπτωτος ο δικαιούχος από το οικόπεδο ή την έκταση, σύμφωνα με όσα όριζε η διάταξη του άρθρου 2 παραγρ. 1 εδάφιο στ΄ του νόμου 3147/2003, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο άρθρο 36 παράγραφος 8 του ν. 4061/2012 ορίζεται ότι: «Τα τιμήματα που οφείλονται από δικαιούχους για παραχώρηση οικοπέδων ή εκτάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3147/2003 και του από 24-4-1985 προεδρικού διατάγματος επαναβεβαιώνονται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και οι σχετικοί κατάλογοι αποστέλλονται στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για την είσπραξη του τιμήματος. Τα τίμημα αποτελεί έσοδο του Δημοσίου. Αν η καταβολή του προβλέπεται σε δόσεις και δεν καταβληθεί μία οφειλόμενη δόση εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 8 του άρθρου 23»

Το άρθρο 2 παραγρ. 1 εδάφια ε και στ΄ του νόμου 3147/2003, που καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4061/2012, όριζε τα εξής: «Αν ο κληρούχος καθυστερήσει στην καταβολή μίας δόσης, η αρμόδια υπηρεσία του αποστέλλει γραπτή ειδοποίηση για εξόφληση της οφειλής του, η οποία επιμηκύνεται κατά ένα έτος . Αν δεν ανταποκριθεί και στην επόμενη δόση, τότε κηρύσσεται οριστικά έκπτωτος του κλήρου του με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων.»

Με την διάταξη του άρθρου 36 παράγραφος 8 του ν. 4061/2012, ο νομοθέτης υπάγει στη διαδικασία της επαναβεβαίωσης όλες τις οφειλές από τιμήματα που προέρχονται από παραχώρηση γεωργικού, κτηνοτροφικού ή οικοπεδικού κλήρου χωρίς να γίνεται διάκριση αν τα τιμήματα αυτά είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα ή μη κατά τη δημοσίευση του νόμου, αφού δεν ορίζει ρητά ότι η επαναβεβαίωση θα γίνει μόνο για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εξοφλούνται, εφάπαξ, δεδομένου ότι για αυτές δεν προβλέπεται δυνατότητα καταβολής με δόσεις στην προαναφερόμενη διάταξη. Σε περίπτωσης εκπρόθεσμης καταβολής οφείλονται οι προσαυξήσεις που προβλέπει ο Κώδικας Δημοσίων Εσόδων. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους αγρότες να καταβάλλουν οφειλές έναντι του Δημοσίου από τις παραχωρήσεις ακινήτων βάσει των καταργημένων διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας

Εξυπακούεται ότι στη διαδικασία δεν υπάγονται οι οφειλέτες για τους οποίους οι Επιτροπές Απαλλοτριώσεων εξέδωσαν αποφάσεις έκπτωσης του κληρούχου λόγω μη καταβολή του οφειλόμενου τιμήματος. Αντίθετα, υπάγονται στην ρύθμιση όσοι έλαβαν σχετική ειδοποίηση για εξόφληση της οφειλής τους, όμως η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων δεν εξέδωσε απόφαση έκπτωσης από το οικόπεδο ή την έκταση μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4061/2012. Τέλος, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της οφειλόμενης δόσης καταβάλλονται οι τυχόν προσαυξήσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Κατόπιν των ανωτέρων, οι υπηρεσίες αποστέλλουν στην οικεία Δ.Ο.Υ. χρηματικούς καταλόγους με τα στοιχεία των οφειλετών προκείμενου οι οφειλές των να βεβαιωθούν από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ως έσοδο του Δημοσίου.
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Μόσχος Κορασίδης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο