Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2013 ]

Αριθμ. Φ/Α/15.3/οικ.3453/257/13.3.2013 Διαδικασία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η απαιτούμενη προς τούτο αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά, το ύψος και η διαδικασία της επιχορήγησης, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα όργανα αξιολόγησης και ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των επιχορηγούμενων έργων, οι όροι και η διαδικασία εκταμίευσης της επιχορήγησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά τη χρηματοδότηση όλων των κατηγοριών των Επιχειρηματικών Πάρκων, καθώς και τους υφιστάμενους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων για τη συμπλήρωση και αναβάθμιση των υποδομών τους

(Διαδικασία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η απαιτούμενη προς τούτο αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά, το ύψος και η διαδικασία της επιχορήγησης, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα όργανα αξιολόγησης και ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των επιχορηγούμενων έργων, οι όροι και η διαδικασία εκταμίευσης της επιχορήγησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά τη χρηματοδότηση όλων των κατηγοριών των Επιχειρηματικών Πάρκων, καθώς και τους υφιστάμενους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων για τη συμπλήρωση και αναβάθμιση των υποδομών τους)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

ΑΘΗΝΑ, 13-3-2013
Α.Π.: Φ/Α/15.3/οικ.3453/257

(ΦΕΚ Β' 702/28-03-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Μεσογείων 119
Τ.Κ. : 10192 Αθήνα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.Μουρτσιάδης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-6965915

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαδικασία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η απαιτούμενη προς τούτο αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά, το ύψος και η διαδικασία της επιχορήγησης, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα όργανα αξιολόγησης και ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των επιχορηγούμενων έργων, οι όροι και η διαδικασία εκταμίευσης της επιχορήγησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά τη χρηματοδότηση όλων των κατηγοριών των Επιχειρηματικών Πάρκων, καθώς και τους υφιστάμενους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων για τη συμπλήρωση και αναβάθμιση των υποδομών τους

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-11) και ειδικότερα το άρθρο 51 παρ. 2 αυτού.

2. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Το Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/89) «Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», το Π.Δ. 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/95) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/98» και το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/96).

4. Του Π .Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147Α'/2011) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

5. Το Π.Δ. 185/2009 (213/Α/2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας  Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας  Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας  Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

6. Το Π.Δ. 96/2010 (170/Α/2010) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

7. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

8. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ' αριθ. 30376/Δ106721/2012 (ΦΕΚ 2094/Β/2012) απόφαση «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά».

10. Την Υπουργική απόφαση με αριθ. πρωτ.: Φ/Α.15/2/ οικ.7418/846/22-6-2011 «Σύσταση Ομάδων Εργασίας για την Σύνταξη Κανονιστικών Πράξεων (ΚΥΑ, ΥΑ) όπως προβλέπονται στο Τρίτο Μέρος του Νόμου 3982/11 για την «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των ΟΤΑ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων

1. Οι επενδυτικές προτάσεις που υποβάλλονται βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στην παρούσα Υπουργική απόφαση αφορούν τόσο την επιχορήγηση για την ίδρυση και οργάνωση όλων των κατηγοριών των Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν. 3982/2011 όσο και για τη συμπλήρωση ή αναβάθμιση των υποδομών των υφιστάμενων Οργανωμένων Υποδοχεών Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων που θεσμοθετήθηκαν με το Ν. 4458/1965, το Ν. 2545/1997 και το Ν. 3982/2011.

2. Οι επενδυτικές προτάσεις των ενδιαφερόμενων Φορέων υποβάλλονται μετά από δημόσια προκήρυξη του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η προκήρυξη θα καθορίζει, κατ' ελάχιστον, τις κατηγορίες Επιχειρηματικών Πάρκων ή/ και υφιστάμενων Οργανωμένων Υποδοχεών Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων που θα επιχορηγηθούν, το είδος των επιλέξιμων δαπανών, το συνολικό διαθέσιμο δημόσιο προϋπολογισμό και την πηγή χρηματοδότησης, το ελάχιστο και μέγιστο ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού των επενδυτικών προτάσεων και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

1. Δικαιούχοι επενδυτικών σχεδίων που επιχορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 3982/2011 μπορεί να είναι:

α) Οι Φορείς BEΠΕ και Φορείς Διαχείρισης ΒΕΠΕ που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν βάσει του άρθρου 5 παρ. 1 του 2545/1997

β) Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. για τους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων που έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4458/65 πλην της παρακάτω περίπτωσης της παρ. (γ)

γ) Οι Φορείς Διαχείρισης των Οργανωμένων Υποδοχεών Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Ν. 4458/65 που εντάχθηκαν στον Ν. 2545/97 δυνάμει του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 2545/1997.

δ) Οι ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011.

3. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα της επένδυσης ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία τον φάκελο της επενδυτικής πρότασης. Οι επενδυτικές προτάσεις πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο) και περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

α. Αίτηση Χρηματοδότησης - Έντυπο υποβολής πρότασης της ΕΑΝΕΠ, (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος) υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της ΕΑΝΕΠ β. Επικαιροποιημένο το Επενδυτικό Σχέδιο και τη χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης που θα πρέπει να περιέχει κατ' ελάχιστον τα εξής:

1. Κόστος επένδυσης με ανάλυση ανά κατηγορία δαπάνης - Χρονική κατανομή δαπανών.
-Απόκτηση γης (έκταση, τιμή ανά στρέμμα)
-Εκπόνηση μελετών και υπηρεσίες μηχανικών (είδος και αριθμός μελετών)
-Κατασκευή έργων (με ανάλυση στις επιμέρους κατηγορίες):
• Δίκτυο οδοποιίας (μήκος δικτύου, κόστος/χλμ)
• Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων (μήκος δικτύου, κόστος/χλμ)
• Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων (μήκος δικτύου, κόστος/χλμ και δυναμικότητα μονάδας)
• Κτιριακά έργα (επιφάνεια κτιρίων, κόστος/τμ)
• Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (περιγραφή εργασιών, μέγεθος έκτασης κ.λπ.)
• Δίκτυα ηλεκτροδότησης, ηλεκτροφωτισμού και επικοινωνιών (περιγραφή φυσικού αντικειμένου εργασιών)

2. Χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, με ανάλυση κατά πηγή χρηματοδότησης:
-δημόσια χρηματοδότηση
-ίδια συμμετοχή, με ανάλυση της προέλευσης (εισφορά σε χρήμα, μετρητά μετόχων)
-τραπεζικός δανεισμός

3. Αναλυτικό και τεκμηριωμένο Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου και ημερομηνίες ορόσημα. Στο χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να υπάρχουν εκτιμήσεις της ΕΑΝΕΠ για τη χρονική εξέλιξη των παρακάτω δραστηριοτήτων:
-Προαπαιτούμενες ενέργειες (σύσταση ΕΑΝΕΠ, υποβολή και έγκριση πολεοδομικής μελέτης, υποβολή και έγκριση πράξης εφαρμογής)
-Εκπόνηση κάθε μελέτης
-Έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων
-Εκτέλεση κάθε επιμέρους σύμβασης έργου
-Ολοκλήρωση των φάσεων (Α', Β' και Γ') που συνδέονται με την καταβολή της αντίστοιχης δόσης
-Έκδοση των προβλεπόμενων από το Ν. 3982/2011 Διαπιστωτικών Πράξεων.

Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να παρουσιαστεί σε μορφή γραμμικού διαγράμματος (GANTT).

4. Χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης, σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης. Θα εκτιμηθούν τα έσοδα και τα έξοδα της ΕΑΝΕΠ από την υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης και θα υπολογιστεί η παρούσα αξία των καθαρών εσόδων και των δαπανών της επένδυσης με τη χρήση του ειδικού υπολογιστικού εργαλείου (αρχείο excel), το οποίο διατίθεται στους υποψήφιους επενδυτές μαζί με το υπόλοιπο υλικό της προκήρυξης.

5. Ταμειακό πρόγραμμα χρηματοδότησης της προβλεπόμενης επένδυσης κατά έτος, στο οποίο θα αναφέρονται ξεχωριστά οι πηγές χρηματοδότησης και αιτιολόγηση των καταβολών της ιδίας συμμετοχής της Εταιρίας Ανάπτυξης ΕΠ καθώς και κάθε άλλης πηγής χρηματοδότησης πέραν της επιχορήγησης.

Έκθεση (εάν απαιτείται) η οποία θα αναδεικνύει τον χαρακτήρα κινήτρου της ενίσχυσης.

Η υποβολή της έκθεσης είναι απαραίτητη για τις μεγάλες επιχειρήσεις ενώ δεν απαιτείται στην περίπτωση των μεσαίου μεγέθους και των μικρών επιχειρήσεων στις οποίες η έναρξη των εργασιών θα υλοποιηθεί κατόπιν της υποβολής της αίτησης για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι για τους ΟΥΜΕΔ που έχουν καθοριστεί με το Ν. 2545/1997 η ανάλυση του κόστους της επένδυσης θα γίνει με βάση τις εκπονηθείσες προμελέτες των έργων υποδομής και στις παραπάνω κατηγορίες δαπανών. Ωστόσο, εφόσον η ΕΑΝΕΠ θεωρεί ότι το κόστος των έργων έχει διαφοροποιηθεί, μπορεί να υποβληθεί νέα ανάλυση του κόστους της επένδυσης.

γ. Δικαιολογητικά

γ.1 Εταιρίες Ανάπτυξης ΕΠ

1. Αντίγραφο Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΝΕΠ, με το οποίο εγκρίνεται η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από τα ΠΕΠ και ορίζεται Υπεύθυνος Έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

2. Καταστατικό της ΕΑΝΕΠ, τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού καθώς και τα αντίστοιχα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στα οποία έχουν δημοσιευθεί.

3. Έγγραφα που τεκμηριώνουν την ωριμότητα της ΕΑΝΕΠ για την υλοποίηση των έργων, όπως: υποβολή ή έγκριση πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής, σύνταξη λοιπών μελετών

4. Αποδείξεις ικανότητας καταβολής Ιδίας Συμμετοχής της ΕΑΝΕΠ:
-Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΑΝΕΠ για την καταβολή του ποσού της ιδίας του συμμετοχής σε μετρητά στην προβλεπόμενη επένδυση.
-Δημοσιευμένους ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων χρόνων της ΕΑΝΕΠ, εφόσον αυτή λειτουργεί με την ίδια μορφή επί τριετία.
-Τραπεζικά έγγραφα ή λοιπά έγγραφα για το ύψος των διαθεσίμων της ΕΑΝΕΠ.
-Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνεται η κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΑΝΕΠ.
-Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με την οποία η ΕΑΝΕΠ θα δηλώνει το ύψος της ιδίας του συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο.

5. Εάν από την οικονομική κατάσταση της ΕΑΝΕΠ δεν προκύπτει ότι διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι για την καταβολή της ιδίας συμμετοχής, υποβάλλονται για κάθε ένα από τους μετόχους της εταιρείας δικαιολογητικά της περίπτωσης γ. 2 των υπό σύσταση ΕΑΝΕΠ

6. Σε περίπτωση λήψης Τραπεζικού Δανεισμού, βεβαίωση αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί επίσημα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, για την πρόθεση και το ύψος χρηματοδότησης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

γ.2 ΕΑΝΕΠ που θα συσταθούν μετά την δημοσίευση της προκήρυξης

Οι ΕΑΝΕΠ που θα υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης ως φορείς υπό σύσταση, θα πρέπει να συσταθούν εντός τριμήνου από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλουν είναι τα εξής:

1. Αντίγραφο Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου ή Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου όλων των επιχειρήσεων ή των φυσικών προσώπων που μετέχουν στην ΕΑΝΕΠ, που θα αποφασίζεται ή θα δηλώνεται ότι:
-Συμφωνεί στην υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης
-Συμφωνεί για τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου της ΕΑΝΕΠ και Υπεύθυνου Έργου,

2. Αποδείξεις ικανότητας καταβολής Ιδίας Συμμετοχής της ΕΑΝΕΠ:

• Αποφάσεις των Δ.Σ. των μετόχων Νομικών Προσώπων της υπό σύσταση ΕΑΝΕΠ για την καταβολή του ποσού ιδίας συμμετοχής σε μετρητά που αντιστοιχεί σε κάθε μέτοχο ξεχωριστά από το αναφερόμενο στην αίτηση συνολικό ύψος ίδιας συμμετοχής στην προβλεπόμενη επένδυση, καθώς και τη πηγή εξεύρεσης των χρημάτων (ο δανεισμός δεν εκλαμβάνεται ως ιδία συμμετοχή)

• Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 από τους μετόχους φυσικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, της υπό σύσταση ΕΑΝΕΠ, με την οποία ο κάθε μέτοχος ξεχωριστά θα δηλώνει ότι θα καταβάλει το ποσό της ιδίας του συμμετοχής, που αναφέρεται σε αυτόν, σε μετρητά, καθώς και την πηγή εξεύρεσης των χρημάτων (ο δανεισμός δεν εκλαμβάνεται ως ιδία συμμετοχή)

• Δημοσιευμένους ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων χρόνων, εφόσον λειτουργούν επί τριετία, για τα νομικά πρόσωπα που εκ του νόμου υποχρεούνται να δημοσιεύσουν ισολογισμό, ή οικονομικές καταστάσεις αντίστοιχα, για τους μη υπόχρεους να δημοσιεύσουν ισολογισμό.

• Τραπεζικά έγγραφα ή λοιπά έγγραφα για το ύψος των διαθεσίμων του κάθε μετόχου (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που θα συμμετέχει στην ΕΑΝΕΠ

• Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνεται η κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του κάθε μετόχου (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που θα συμμετέχει στην ΕΑΝΕΠ

• Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με την οποία η υπό σύσταση ΕΑΝΕΠ θα δηλώνει το ύψος της ιδίας του συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο

Επίσης υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά 3, 6 και 7 που αναφέρονται και στην περίπτωση της συστημένης ΕΑΝΕΠ.

Άρθρο 3
Αξιολόγηση και έγκριση χρηματοδότησης

Οι προτάσεις των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται, αξιολογούνται από στελέχη της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος ως προς τη συμβατότητά με τα καθορισμένα στάδια αξιολόγησης, όπως αυτά αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος άρθρου, από όπου θα προκύψει ο καθορισμός του ποσοστού επιχορήγησης και των επιλέξιμων δαπανών.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων υλοποιείται σύμφωνα με τα παρακάτω στάδια. Σε περίπτωση που μία πρόταση δεν τηρεί τις τυπικές προϋποθέσεις, δεν προχωρά σε περαιτέρω στάδιο αξιολόγησης.

ΣΤΑΔΙΟ 1ο: Έλεγχος Πληρότητας Φακέλου

Ο έλεγχος διενεργείται από την ΔΒΧΠ με βάση τα περιεχόμενα του φακέλου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση ελλείψεων ζητούνται από τον Φορέα συμπληρωματικά στοιχεία με επιστολή που του κοινοποιείται. Τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία οφείλει να τα αποστείλει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της επιστολής σε αυτόν, οπότε πρέπει οι προτάσεις να είναι πλήρεις. Εάν παρέλθει το διάστημα αυτό χωρίς να αποσταλούν τα στοιχεία η πρόταση απορρίπτεται.

ΣΤΑΔΙΟ 2ο: Έλεγχος επιλεξιμότητας της πρότασης και καθορισμός επιλέξιμων δαπανών.

Εξετάζονται με σειρά τα παρακάτω:

• Επιλεξιμότητα πρότασης
Εξετάζεται εάν η υποβληθείσα πρόταση είναι σύμφωνη με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η αξιολόγηση συνεχίζεται μόνο για τις προτάσεις που θα κριθούν ως επιλέξιμες. Ιδιαίτερα εξετάζεται η τήρηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.3982/2011 και της παρούσας.

• Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών

Εξετάζεται:
-εάν το σύνολο των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου της ΕΑΝΕΠ εμπίπτει στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα Υ.Α και στην παράγραφο 5 του άρθρου 51 του Ν.3982/2011
-το εύλογο του ύψους των επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία (π.χ. προμελέτες των έργων υποδομής, προϋπολογισμός με αναλυτικές προμετρήσεις που αναφέρεται στην ΚΥΑ καθορισμού ΟΥΜΕΔ/ έγκρισης ανάπτυξης ΕΠ, τιμή κάθε έργου υποδομής ανά στρέμμα ή χλμ ή τ.μ. αντίστοιχα κ.λπ.)

Το ποσοστό επιχορήγησης που θα καθοριστεί στη συνέχεια της αξιολόγησης θα υπολογιστεί επί του συνόλου μόνο των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση δαπανών όπως αυτές προέκυψαν από την παραπάνω διαδικασία.

• Έλεγχος δυνατότητας καταβολής της ιδίας συμμετοχής

Ελέγχεται, με βάση τα ζητούμενα δικαιολογητικά η δυνατότητα της ΕΑΝΕΠ ή των μετόχων της να καταβάλουν την απαιτούμενη ιδία συμμετοχή.

• Έλεγχος Βιωσιμότητας της επένδυσης

Εξετάζεται η οικονομική βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον φορέα και ελέγχεται η αξιοπιστία των παραδοχών και εκτιμήσεων για τον υπολογισμό της οικονομικής βιωσιμότητας. Πρέπει υποχρεωτικά η Καθαρά Παρούσα Αξία (NPV) να είναι θετική.

ΣΤΑΔΙΟ 3ο: Καθορισμός ποσοστού επιχορήγησης - βαθμολόγηση της πρότασης

Στο τρίτο στάδιο της αξιολόγησης εξετάζονται με σειρά τα παρακάτω:

• Καθορισμός ποσοστού επιχορήγησης

Τα ανώτατα επιτρεπτά ποσοστά επιχορήγησης ανά περιοχή είναι αυτά του εκάστοτε ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της ΕΕ.

• Βαθμολόγηση της πρότασης

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη βαθμολόγηση των προτάσεων και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας τους δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΙ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1. Κάλυψη αναγκών ίδρυσης νέων ΕΠ στο Νομό εγκατάστασης. H βαθμολόγηση γίνεται ως εξής:

    Νομός χωρίς ΟΥΜΕΔ:

    Εάν υπάρχει στο Νομό ΟΥΜΕΔ τύπου (κατ' αντιστοιχία με τις μορφές Β.Ε.ΠΕ. του Ν.2545/1997) ίδιου με το προτεινόμενο τύπο ΕΠ με κάλυψη μεγαλύτερη του 80%:

i. Εάν υπάρχει στο Νομό ΟΥΜΕΔ τύπου (κατ' αντιστοιχία με τις μορφές Β.Ε.ΠΕ. του Ν.2545/1997) ίδιου με το προτεινόμενο τύπο ΕΠ με κάλυψη μικρότερη του 80%:

10

8

3

30

2. Υποδομές προστασίας περιβάλλοντος

Εάν το προτεινόμενο ΕΠ περιλαμβάνει ή όχι υποδομές προστασίας περιβάλλο­ντος που ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω, βαθμολογείται ως εξής:

    Βιοκλιματικό κτίριο διοίκησης

    Συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης βρόχινου νερού για περαιτέρω αξιο­ποίηση

    Περιβαλλοντικά φιλικά συστήματα οδικού φωτισμού

    Συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

4

8

6

7

20

3. Εξωτερικά έργα υποδομής

Εάν ο προτεινόμενος τύπος ΕΠ περιλαμβάνει ή όχι συμπληρωματικά έργα υποδο­μής πέραν των ορίων της, βαθμολογείται ως εξής ανάλογα με τον αριθμό (ποσό­τητα) των έργων:

    Χρειάζονται συμπληρωματικά έργα υποδομής πέραν των ορίων του ΕΠ:

    Δεν χρειάζονται συμπληρωματικά έργα υποδομής πέραν των ορίων του ΕΠ:

2-9

10

10

4. Βαθμός διασφάλισης εδαφικής έκτασης του προτεινόμενου ΕΠ:

    Η εδαφική έκταση ανήκει στην ΕΑΝΕΠ:

    Η εδαφική έκταση θα περιέλθει στην ΕΑΝΕΠ με τη συναίνεση των ιδιοκτητών:

    Η εδαφική έκταση θα περιέλθει στην ΕΑΝΕΠ δυνάμει απαλλοτρίωσης:

10

6

3

20

5. Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου

Εξετάζεται η πρόοδος των προβλεπόμενων ενεργειών μετά τον ορισμό της ΕΑΝΕΠ. Ως βάση λαμβάνεται το 4 και προστίθενται:

    Σύσταση Α.Ε. της ΕΑΝΕΠ

    Υποβολή προς έγκριση της πολεοδομικής μελέτης

   Έγκριση πολεοδομικής μελέτης

    Σύνταξη πράξης εφαρμογής

   Έγκριση πράξης εφαρμογής

    Εκπόνηση μελετών έργων

1

1

1

1

1

1

20• Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο αξιολογητές, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, και βαθμολογείται με βάση τα κριτήρια της παρούσας Υ.Α.

• Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται σε ακέραια κλίμακα από 0 έως και 10 και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Η τελική βαθμολογία της πρότασης προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων διαιρούμενο στη συνέχεια δια εκατό προκειμένου να αναχθεί τελικά σε κλίμακα από 1 έως 10. Η μέγιστη τελική βαθμολογία μιας πρότασης με τη χρήση των ανωτέρω κριτηρίων είναι το 10,00. Οι προτάσεις με βάση τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

• Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ο κάθε αξιολογητής καταθέτει την έκθεση αξιολόγησής του στην Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος.

• Οι αξιολογηθείσες προτάσεις με εισήγηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 της Υ.Α. Φ/Α.15/3/487/39/2012 (ΦΕΚ 62/Β/25-1-2012) της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία, εισάγονται στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 51 παρ. 3 του Ν. 3982/2011 για εξέταση, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.
Συγκεκριμένα η εισήγηση για κάθε πρόταση περιλαμβάνει:
-Τον βαθμό κάθε αξιολογητή
-Τον Μ.Ο. της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών.
-Τον προτεινόμενο προϋπολογισμό από κάθε αξιολογητή
-Την αναλογούσα δημόσια επιχορήγηση
-Συνημμένες τις αξιολογήσεις

Η τελική βαθμολογία κάθε πρότασης και ο προϋπολογισμός της διαμορφώνονται από την Γνωμοδοτική Επιτροπή κατόπιν παρουσίασης της αξιολόγησης της πρότασης (εισήγησης) από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 της Υ.Α. Φ/Α.15/3/ 487/39/2012 (ΦΕΚ 62/Β/25-1-2012) ως κάτωθι:

• Εφόσον η απόκλιση της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών επί της βασικής βαθμολογίας είναι ίση ή μικρότερη του 20% τότε η βαθμολογία είναι ο Μ.Ο. των δύο αξιολογητών.

• Εφόσον η απόκλιση της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών είναι πάνω από 20% τότε η αξιολόγηση ανατίθεται σε τρίτο αξιολογητή. Η τελική βαθμολογία προκύπτει ως ο Μ.Ο. των δύο εκ των τριών βαθμολογιών με τη μικρότερη απόκλιση.

Σε κάθε περίπτωση η Γνωμοδοτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την οριστικοποίηση του τελικού διαμορφωμένου προϋπολογισμού και του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου της πρότασης αιτιολογώντας με σχετική τεκμηρίωση τυχόν περικοπές σε σχέση με τον υποβαλλόμενο προϋπολογισμό της πρότασης.

Τα αποτελέσματα των εργασιών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής καταγράφονται σε πρακτικά που υποβάλλονται για την έκδοση απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης.

Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα ενημερώνονται εγγράφως από την ΔΒΧΠ. Στην ενημέρωση θα περιλαμβάνεται και ο λόγος απόρριψής τους.

Σε περίπτωση που το ύψος της διατιθέμενης Δημόσιας Δαπάνης για το πρόγραμμα δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκαν και κρίθηκαν μετά την αξιολόγηση επιλέξιμες για χρηματοδότηση και για τις οποίες ορίστηκε το ύψος του ποσοστού της επιχορήγησης και των επιλέξιμων δαπανών, θα οριστεί σειρά προτεραιότητας με βάση την βαθμολογία αξιολόγησης.

Για τις προτάσεις, που μετά την αξιολόγηση ο φάκελος υποβολής τους κρίθηκε πλήρης και η πρόταση επιλέξιμη για χρηματοδότηση, εκδίδεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων απόφαση χρηματοδότησης των έργων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται, οι επιλέξιμες δαπάνες και το τελικό ύψος αυτών, το ποσοστό χρηματοδότησης, το χρηματοδοτικό σχήμα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης και τυχόν άλλοι όροι για την υλοποίησή της.

Σημειώνεται πως, οι ΕΑΝΕΠ των οποίων τα αιτήματα χρηματοδότησης εγκριθούν, συμφωνούν πως η έγκριση χρηματοδότησης συνεπάγεται δημοσίευση της επωνυμίας της εταιρείας τους, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης.

Άρθρο 4
Διαδικασία έναρξης, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου των έργων

Έναρξη έργων

Στους δικαιούχους των έργων που εντάσσονται στο πρόγραμμα, η ΔΒΧΠ αποστέλλει την απόφαση έγκρισης επιχορήγησης. Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της απόφασης έγκρισης επιχορήγησης εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Στην εν λόγω απόφαση, θα περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών, ο συνολικός προϋπολογισμός και οι όροι χρηματοδότησης (πηγές, ποσοστό και ύψος). Επισημαίνεται ότι οι ενισχύσεις δεν μπορούν να σωρευθούν για τις ίδιες δαπάνες (πλήρως ή εν μέρει) με άλλες ενισχύσεις που δίνονται βάσει του κανονισμού ΕΚ αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (EL L 214/9.8.2008), με ενισχύσεις De Minimis, καθώς και με οιαδήποτε χρηματοδότηση εάν η σώρευση οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου ή ποσού ενίσχυσης.
Υλοποίηση και Παρακολούθηση έργων

Οι διαδικασίες υλοποίησης, παρακολούθησης, χρηματοδότησης και ελέγχου των έργων περιγράφονται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 3982/2011 και της Κ.Υ.Α. Φ/Α.15/3/2226/170/01-03-2012 (ΦΕΚ 583/Β).

Η ανάθεση εκπόνησης των τεχνικών μελετών των έργων, καθώς και η ανάθεση εκτέλεσης των έργων γίνεται σε Μελετητές και Αναδόχους Τεχνικών Έργων (Εργοληπτών) που διαθέτουν πτυχίο, μελετητικό η εργοληπτικό αντίστοιχης με τις μελέτες ή τα έργα κατηγορίας και τάξης. Σε περίπτωση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία η ΕΑΝΕΠ πρέπει να διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο αντίστοιχης με τα έργα κατηγορίας και τάξης.

Η παρακολούθηση των έργων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους, γίνεται με επιμέλεια των υπευθύνων της ΕΑΝΕΠ, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στην οποία υποβάλλεται από την ΕΑΝΕΠ, ανά εξάμηνο και μέχρι τη διαπίστωση της ολοκλήρωσής των έργων, έκθεση προόδου αυτών. Στα πλαίσια της εποπτείας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η επιτροπή ελέγχου, που προβλέπεται στο άρθρο 60 παρ. 6, ελέγχει την τήρηση των όρων της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου, του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των έργων και την ύπαρξη των κατά περίπτωση απαιτούμενων αδειών, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές μελέτες που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

Στις κατωτέρω παραγράφους παρατίθεται μία συνοπτική παρουσίαση των εν λόγω διαδικασιών για μία πρώτη ενημέρωση των επενδυτών.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα η προσεκτική εκ μέρους των επενδυτών γνώση και τήρηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τις εθνικές αλλά και τις κοινοτικές διατάξεις.

Γενικοί Κανόνες

Οι γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας και ελέγχου των δαπανών προσδιορίζονται στο πλαίσιο των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στην όλη διαδικασία της αναγνώρισης της επιλεξιμότητας των δαπανών, είναι εξαιρετικής σημασίας η υποχρέωση τήρησης  καταχώρισης και ο έλεγχος των δαπανών αυτών. Η πραγματοποίηση μιας δαπάνης η οποία τηρεί όλους τους κανόνες πρέπει να ακολουθεί και μια διαδικασία, προκειμένου αυτή η ιδιότητα να είναι ορατή σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης και ελέγχου, σε κάθε χρονική στιγμή.
Έτσι, σε όλα τα επίπεδα πρέπει να ελέγχονται, να τηρούνται παραστατικά στοιχεία και να καταχωρούνται λογιστικές εγγραφές των έργων που χρηματοδοτούνται έτσι ώστε το σύνολο των διενεργούμενων δαπανών για τους σκοπούς υλοποίησης του έργου να ισοσκελίζεται με το σύνολο της χρηματοδότησης στο τέλος του έργου. Οι καταχωρήσεις των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή των εργασιών που υλοποιούνται, τα αρμόδια όργανα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:

1. Τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων.
1. Την τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
2. Την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με το περιεχόμενο της Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης κάθε Επιχειρηματικού Σχεδίου Δράσης στην οριστική του μορφή και των όρων της παρούσας προκήρυξης.
2. Την επιλεξιμότητα των δαπανών και την αιτιολόγησή τους.
3. Την πρόληψη και τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων.
4. Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης.
3. Την εξασφάλιση επαρκούς «διαδρομής ελέγχου» σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 15 και 16 του Κανονισμού 1828/2006, όπως ενδεικτικά περιγράφεται στο παράρτημα 1 του Κανονισμού. Συγκεκριμένα, οι λογιστικές καταχωρήσεις των Τελικών Αποδεκτών πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματοποίησε ο Ανάδοχος και γι' αυτό πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρισης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων και την ημερομηνία και τη μέθοδο πληρωμής. Επιπλέον, πρέπει να επισυνάπτονται τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία (τιμολόγια).

Έλεγχος έργων

Για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και την καταβολή της χρηματοδότησης στα έργα των ΕΠ προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο τα παρακάτω όργανα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:

Αρμοδιότητα του Οργάνου Ελέγχου (ΟΕ) της ΓΓΒ είναι ο έλεγχος και η διαπίστωση της πορείας υλοποίησης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων έργων υποδομής που επιχορηγούνται με απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και πραγματοποιούνται σύμφωνα με την σχετική εγκριτική απόφαση, τις προϋποθέσεις του Ν. 3982/2011, του Ν. 2545/1997, του Ν. 4458/1965 και των λοιπών διατάξεων που ισχύουν σχετικά.

Το έργο του ΟΕ της ΓΓΒ ασκείται με την επιτόπια διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, κατόπιν αιτήσεως της ΕΑΝΕΠ, προκειμένου να διαπιστωθεί η πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση επιχορήγησης του ΕΠ, καθώς και η τήρηση των σχετικών νομοθετικών διατάξεων, ώστε να καταβληθεί στον φορέα το προβλεπόμενο τμήμα της χρηματοδότησης.

Το Όργανο Ελέγχου (ΟΕ) συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του ΥΠΑΝΥΔ, μετά από εισήγηση της ΔΒΧΠ.

Αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους της ΓΓΒ, ενώ μπορεί να συμμετέχει και ένας εξωτερικός εκτιμητής ή εμπειρογνώμονας χωρίς δικαίωμα ψήφου. Συντονιστής του ΟΕ τίθεται ο ανώτερος σε βαθμό υπάλληλος της ΓΓΒ.

Η ΔΒΧΠ, προκειμένου η ΕΑΝΕΠ να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη κατά την ημερομηνία του ελέγχου, αποστέλλει σχετικό έγγραφο ειδοποίησης ελέγχου πριν την ακριβή ημερομηνία του ελέγχου και κατόπιν συνεννόησης με την ΕΑΝΕΠ.

Η ΕΑΝΕΠ, από την πλευρά της, θα πρέπει να διευκολύνει τα όργανα ελέγχου και να τηρεί τις οδηγίες που αυτά θα του υποδεικνύουν καθώς και τις ημερομηνίες αποστολής των εκκρεμοτήτων που διαπιστώθηκαν κατά τον επί τόπου έλεγχο.

Ο επιτόπιος έλεγχος περιλαμβάνει δύο φάσεις:

• Την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου (τεχνική πιστοποίηση)
• Την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (οικονομική πιστοποίηση).
Τεχνική Πιστοποίηση

Η τεχνική πιστοποίηση πραγματοποιείται με επιτόπια επίσκεψη του Οργάνου Ελέγχου (όργανο πιστοποίησης). Η παρουσία του Υπευθύνου Έργου εκ μέρους του δικαιούχου καθ' όλη τη διάρκεια της τεχνικής πιστοποίησης είναι υποχρεωτική και αποτελεί κατά βάση προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου.

Λαμβάνοντας υπόψη:

• την απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης και τις τυχόν εγκεκριμένες τροποποιήσεις αυτής
• την υποβληθείσα Έκθεση
• το σχετικό νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο
το Όργανο Ελέγχου εξετάζει λεπτομερώς τις ενέργειες του έργου που υλοποίησε ο Δικαιούχος ελέγχοντας τα σχετικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ορθή ολοκλήρωση του Φυσικού Αντικειμένου και την τήρηση των επιμέρους όρων της απόφασης έγκρισης επιχορήγησης. Επίσης, ελέγχει το σύνολο των παραστατικών για να διαπιστώσει την ορθή κατανομή των δαπανών σε κάθε Κατηγορία Ενεργειών και ανά ποσοτικό στοιχείο και να επιβεβαιώσει το εύλογο του κόστους.

Σε περίπτωση που η πρόοδος στην υλοποίηση κάποιας δραστηριότητας υπολείπεται του αρχικού σχεδιασμού, διευκρινίζεται ο λόγος της υστέρησης, εκτιμάται και σημειώνεται το ποσοστό ολοκλήρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η πιστοποίηση δαπανών συνοδεύεται με την υποβολή των αντίστοιχων παραστατικών και δικαιολογητικών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας.

Οικονομική Πιστοποίηση

Η οικονομική πιστοποίηση πραγματοποιείται με επιτόπια επίσκεψη του Οργάνου Ελέγχου, παράλληλα με τη διενέργεια της τεχνικής πιστοποίησης.

Το Όργανο Ελέγχου κατά κύριο λόγο:

• εξετάζει την επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων πραγματοποιηθεισών δαπανών, την ορθότητα, εγκυρότητα και νομιμότητα αυτών καθώς και των σχετικών παραστατικών έκδοσης και εξόφλησης τους.

• ελέγχει τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών καθώς και τα πρωτότυπα λοιπών δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφει και σφραγίζει με ειδική σφραγίδα, που φέρει το τίτλο του προγράμματος. Ελέγχει και αντίστοιχα τηρούμενα στοιχεία από τις λογιστικές εγγραφές των πράξεων για να επιβεβαιώσει την ορθή εκτέλεση του οικονομικού αντικειμένου (π.χ. βιβλία εσόδων-εξόδων, καρτέλες προμηθευτών, ημερολόγια κ.λπ.).

Μετά το πέρας του ελέγχου το Όργανο Ελέγχου κατόπιν αποστολής των τυχόν εκκρεμοτήτων που εντοπίστηκαν στον επιτόπιο έλεγχο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συντάσσει βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας το σχετικό Έντυπο Ελέγχου (Έκθεση Πιστοποίησης) για το έργο που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ημερομηνία ελέγχου και της αξίας αυτού κατά περίπτωση. Η έκθεση υπογράφεται πρωτότυπα από τα μέλη της Ομάδας Ελέγχου σε δύο αντίτυπα και υποβάλλεται στην ΔΒΧΠ. Η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας Υ.Α.

Άρθρο 5
Δόσεις επιχορήγησης και προϋποθέσεις καταβολής τους

Η καταβολή της επιχορήγησης για όλα τα ενταγμένα έργα δύναται να πραγματοποιηθεί, μόνο εφόσον έχει συσταθεί η ΕΑΝΕΠ ως νομικό πρόσωπο και είτε εφάπαξ μετά την ολοκλήρωση του αντικειμένου της επένδυσης, είτε σε δόσεις, σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία:

Α' Φάση

Τμήμα της επιχορήγησης ίσο με το 40% αυτής θα καταβληθεί κατά την διάρκεια υλοποίησης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου ύστερα από αίτημα της ΕΑΝΕΠ και εφόσον διαπιστωθεί ύστερα από αυτοψία του αρμόδιου Οργάνου Ελέγχου ότι έχει αποδεδειγμένα καταβληθεί και δαπανηθεί για την πραγματοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου η ιδία συμμετοχή της ΕΑΝΕΠ, καθώς και η συμμετοχή κάθε άλλης πηγής χρηματοδότησης εκτός της επιχορήγησης, σε ποσοστό 40%.

Β' Φάση

Τμήμα της επιχορήγησης ίσο με το 40% αυτής θα καταβληθεί κατά την διάρκεια υλοποίησης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου ύστερα από αίτημα της ΕΑΝΕΠ και εφόσον διαπιστωθεί ύστερα από αυτοψία του αρμόδιου Οργάνου Ελέγχου, ότι έχει αποδεδειγμένα καταβληθεί και δαπανηθεί για την πραγματοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου η ιδία συμμετοχή της ΕΑΝΕΠ και η συμμετοχή κάθε άλλης πηγής χρηματοδότησης εκτός της επιχορήγησης, σε ποσοστό 80%, καθώς και το τμήμα της επιχορήγησης 40% το οποίο εκταμιεύθηκε κατά την Α' φάση.

Σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί η πρώτη δόση του 40% και η ΕΑΝΕΠ ζητήσει την αθροιστική καταβολή της Α' και Β' φάσης, θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι αποδεδειγμένα έχουν καταβληθεί και δαπανηθεί για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου η ιδία συμμετοχή της ΕΑΝΕΠ και η συμμετοχή κάθε άλλης πηγής χρηματοδότησης εκτός της επιχορήγησης, σε ποσοστό 80% καθώς και το τμήμα της επιχορήγησης το οποίο εκταμιεύθηκε κατά την Α' φάση.

Γ' Φάση

Το υπόλοιπο 20% της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πραγματοποίηση του συνόλου του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, την τελική αυτοψία του αρμόδιου Οργάνου Ελέγχου, και την υποβολή και έγκριση της τελικής Έκθεσης του Οργάνου Ελέγχου αλλά και την έκδοση της Υπουργικής απόφασης του άρθρου 53 παρ. 3 του Ν. 3982/2011.

Σε κάθε περίπτωση η πληρωμή δόσεων της επιχορήγησης θα πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής έγκρισης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 51 παρ. 3 του Ν. 3982/2011 και αντίστοιχης απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στην ΕΑΝΕΠ και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανεισμού ποσού ίσου με την εκχωρούμενη επιχορήγηση που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, η ΕΑΝΕΠ είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει τη σύμβαση εκχώρησης με το Πιστωτικό Ίδρυμα στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του προγράμματος. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες τόκων, προμηθειών και λοιπών εξόδων.

Σημειώνεται ότι το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ που προέρχεται από εισφορές σε μετρητά, θα πρέπει σε κάθε φάση καταβολής της επιχορήγησης να καλύπτει το ποσό της Ιδίας Συμμετοχής που προβλέπεται να καταβληθεί στη συγκεκριμένη φάση, ειδικότερα:

• Α' φάση: το Μετοχικό Κεφάλαιο που προέρχεται από εισφορές σε μετρητά θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 40% του συνόλου της προβλεπόμενης ίδιας συμμετοχής (δηλαδή 0,4Χ0,25=0,10 ή 10% του συνολικού προϋπολογισμού, στη περίπτωση που το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής είναι 25%).

• Β' φάση: το Μετοχικό Κεφάλαιο που προέρχεται από εισφορές σε μετρητά θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 80% του συνόλου της προβλεπόμενης ίδιας συμμετοχής

• Γ' φάση: το Μετοχικό Κεφάλαιο που προέρχεται από εισφορές σε μετρητά θα πρέπει να αντιστοιχεί στο σύνολο της προβλεπόμενης ίδιας συμμετοχής.

Επισημαίνεται ότι οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ' όλη την διάρκεια του έργου.

Εγγυητική επιστολή

Για την διασφάλιση της καλής εκτέλεσης του έργου η ΕΑΝΕΠ υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από το ΤΣΜΕΔΕ ή από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της ΕΕ (συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά), ποσού ίσου με το 5% του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 3982/2011. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μόνο αφού η ΕΑΝΕΠ ολοκληρώσει την υλοποίηση των έργων και προσκομίσει ΦΕΚ πιστοποίησης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που να αντιστοιχεί στο σύνολο της ιδίας συμμετοχής.

Χρηματοδότηση - Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

Για την καταβολή δημόσιας χρηματοδότησης απαιτούνται:

• Καταστατικό σύστασης της ΕΑΝΕΠ και ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού (με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις εφόσον υπάρχουν).
• Βεβαίωση Νομαρχίας περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού
• Πιστοποιητικό μη πτώχευσης
• Πιστοποιητικό μη αίτησης για πτώχευση
• Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση
• Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
• Βεβαίωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων (φορολογική ενημερότητα)
• Βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλιστική ενημερότητα)
• Πρακτικό Δ.Σ. με τον ορισμό εκπροσώπου για είσπραξη χρημάτων
• Μετοχική σύνθεση και σύνθεση Δ.Σ.

Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου

Είναι δυνατές τροποποιήσεις του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης και εφόσον με την αιτούμενη διαμόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα καθώς και τα κριτήρια βαθμολόγησης του.

Σημειώνεται ότι δεν γίνεται δεκτό αίτημα αύξησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο δικαιούχος υποβάλλει τεκμηριωμένη αίτηση στην ΔΒΧΠ, με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (προσφορές προμηθευτών, τεχνικές προδιαγραφές, κ.λ.π.) η οποία εισηγείται σχετικά στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 51 παρ. 3 του Ν. 3982/2011 και εκδίδεται τροποποιητική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εξετάζει τις ακριβείς διαφοροποιήσεις σε σχέση με:
• τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα κριτήρια αξιολόγησης,
• τη σκοπιμότητα της τροποποίησης και την ισοδυναμία της νέας προτεινόμενης λύσης και γνωμοδοτεί για την τελική απόρριψη ή τη μερική ή ολική αποδοχή του αιτήματος και έκδοση σχετικής απόφασης.

Ολοκλήρωση του έργου

Το αίτημα ολοκλήρωσης θα πρέπει να υποβληθεί εντός του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου ή μέχρι και την ημερομηνία παράτασης (εφόσον έχει δοθεί). Μη υποβολή της έκθεσης/αίτησης ολοκλήρωσης ή εκπρόθεσμη υποβολή της θέτει τον δικαιούχο στον κίνδυνο να υποστεί τις συνέπειες ανάκλησης της απόφασης έγκρισης επιχορήγησης. Η ολοκλήρωση του έργου πραγματοποιείται έπειτα από υποβολή Έκθεσης ολοκλήρωσης του έργου από πλευράς δικαιούχου, πιστοποίηση από αρμόδιο Όργανο Ελέγχου, έκδοση Διαπιστωτικής Απόφασης του άρθρου 53 του Ν. 3982/2011, γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 51 παρ. 3 του Ν. 3982/2011 και έκδοση Υπουργικής Απόφασης Ολοκλήρωσης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή είναι:

• Το έργο να κριθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό.
• Για τις περιπτώσεις κτιριακών κατασκευών, η ύπαρξη της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας (εφόσον απαιτείται) ή όποιας άλλης μορφής έγκριση εργασιών, εφόσον απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις.
• Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας ή απαλλαγής όπου απαιτείται, που να περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της.
• Η εξόφληση του συνόλου των παραστατικών των δαπανών του έργου.
• Η ολοκλήρωση της κάλυψης της ιδίας συμμετοχής.

Κατά την ολοκλήρωση του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του, πραγματοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν οφειλόμενη δημόσια χρηματοδότηση.

Μετά το πέρας του ελέγχου, η ΔΒΧΠ κατόπιν αποστολής των τυχόν εκκρεμοτήτων που εντοπίστηκαν στον επί τόπου έλεγχο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, δημιουργεί βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας το σχετικό Έντυπο Ελέγχου (Έκθεση Πιστοποίησης). Η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο άρθρο 5.

Υποχρεώσεις δικαιούχων

Η ΕΑΝΕΠ, ως δικαιούχος της κοινοτικής ενίσχυσης, οφείλει:

• Να τηρεί την επένδυση για πέντε (5) έτη και τα έγγραφα που αφορούν το Επιχειρηματικό Σχέδιο, για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Η επένδυση μπορεί να μεταβιβαστεί στην ΕΔΕΠ εφόσον στο ΕΠ συσταθεί τέτοια και εφόσον η επένδυση δεν υποστεί σημαντική τροποποίηση, που επηρεάζει την φύση της ή τους όρους της ή παρέχει αδικαιολόγητο πλεονέκτημα και αλλάζει την φύση της κυριότητας στοιχείου υποδομής.
• Να τηρεί πιστοποιητικά παραλαβής των υλικών και υπηρεσιών.
• Να εφαρμόζει την Νομοθεσία και ιδιαίτερα όσον αφορά στις λογιστικές καταχωρήσεις με μηχανογραφική μέθοδο, τη περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς που αφορούν τα επί μέρους έργα.
• Να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών και των πληρωμών που πραγματοποιούνται.
• Να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά και τις τελικές καταστάσεις δαπανών.

Σε κάθε περίπτωση όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να τηρούνται σε ειδικό «Φάκελο Έργου» (Φ.Ε. σε επίπεδο εγκεκριμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου), ώστε να εξασφαλίζεται η «διαδρομή ελέγχου» και να αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά η νόμιμη καταβολή των δαπανών.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και παραστατικών, οι πληρωμές που αντιστοιχίζονται με τα ανωτέρω δεν θα θεωρούνται νομίμως καταβληθείσες.

Μετά την έγκριση των προτάσεων και την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων ο Φορέας καλείται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Κατά την υλοποίηση του έργου:

• Αιτήσεις για την πληρωμή των δόσεων.
• Για την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, να υποβάλουν στη ΔΒΧΠ της ΓΓΒ αναλυτικές καταστάσεις δαπανών οι οποίες να περιλαμβάνουν τη σύμβαση, την πιστοποίηση της αρμοδίας Αρχής της ΕΑΝΕΠ (λ.χ. Δ.Σ.) για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί ή τις προμήθειες που έχουν λάβει χώρα, τον αριθμό παραστατικού, το είδος του παραστατικού, το αντικείμενο προμήθειας ή εργασίας, τον προμηθευτή, το ύψος δαπάνης και την αντίστοιχη ημερομηνία).

Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των εργασιών:

Η ΕΑΝΕΠ υποχρεούται να υποβάλει Αίτηση Αποπληρωμής η οποία περιλαμβάνει:
• Αναλυτική κατάσταση δαπανών (είδος δαπάνης ανά κατηγορία  ποσό  αριθμό και ημερομηνία έκδοσης παραστατικό  τρόπο επιμερισμού των δαπανών εφόσον υπάρχει).
• Αναλυτική έκθεση υλοποίησης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στην κατάσταση δαπανών έχουν συμπεριληφθεί μη επιλέξιμες δαπάνες, το αντίστοιχο ποσό περικόπτεται από το συνολικό κόστος του έργου, ύστερα από έκδοση σχετικής Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών για την υποβολή των στοιχείων υλοποίησης της Ενέργειας και των αιτήσεων αποπληρωμών, η Ενέργεια ακυρώνεται και η ΕΑΝΕΠ οφείλει να επιστρέψει τις μέχρι τότε εισπραχθείσες προκαταβολές.

Οδηγοί και προκηρύξεις προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στους οδηγούς και προκηρύξεις προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται να τίθενται ειδικότεροι όροι και χρονοδιαγράμματα (προθεσμίες) για την υλοποίηση των έργων.

Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος

Το Παράρτημα I αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β'.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο