Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-2013 ]

Αριθ. πρωτ.: 12613/ΔΕ1311/21.3.2013 Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2013 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2014 - 2016 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016

(Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2013 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2014 - 2016 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013
ΑΠ: 12613/ΔΕ1311

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ANΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2013 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2014 - 2016 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016

1. Γενικά

Για την προετοιμασία της έναρξης χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 και τον προγραμματισμό δαπανών για τα έτη 2014-2016 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, παρατίθενται στην παρούσα εγκύκλιο οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις έγκρισης και χρηματοδότησης των επιμέρους Προγραμμάτων των Φορέων Εκτέλεσης ΠΔΕ.

Ο προϋπολογισμός του 2013 εντάσσεται στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής και οικονομικής ανάπτυξης, στο οποίο το ΠΔΕ, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει την ευθύνη στήριξης και ανασυγκρότησης της πραγματικής οικονομίας.

Οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2013, καθώς και του προγραμματισμού των δαπανών του ΠΔΕ 2014 - 2016, που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο:

α) είναι σύμφωνες με τη πολιτική και νομική δέσμευση της χώρας για την εφαρμογή των Μνημονίων και των εφαρμοστικών αυτών νόμων όπως κάθε φορά ισχύουν,

β) ακολουθούν την τροχιά των αλλαγών και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ που είναι σε εξέλιξη, αναμένεται να ολοκληρωθούν με τη λήξη του 2013 και στοχεύουν στην ριζική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της χώρας.

2. Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

Βασικός στόχος του ΜΠΔΣ 2013-2016 είναι να εισέλθει η χώρα σε μια μακρά περίοδο πρωτογενών πλεονασμάτων. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η εφαρμογή ενός μεγάλου εύρους πολιτικών και μέτρων για την τόνωση της οικονομίας ως προς την ανάπτυξη, την ανεργία, τη ρευστότητα και τη μείωση του ελλείμματος. Βασική προτεραιότητα είναι ο εμπλουτισμός της οικονομικής πολιτικής με μέτρα και δράσεις που στοχεύουν στην άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας με πρωταρχική μέριμνα την επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και την εισροή των αναγκαίων για την οικονομία κοινοτικών πόρων καθώς και την επίσπευση μιας σειράς αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Ταυτόχρονα το ΜΠΔΣ (2013-2016) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που γίνεται για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, όπως αυτή αποτυπώθηκε θεσμικά με το νόμο 3871/2010 για «τη δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη», με ενίσχυση του ελέγχου από τους θεσμούς και λογοδοσία και διαφάνεια προς τους πολίτες. Αποτελεί πολυετές πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης, μέσα από το οποίο υλοποιείται η δέσμευση για πολυετείς προϋπολογισμούς, συμβάλλοντας στην εμπέδωση της έννοιας του πολυετούς προγραμματισμού των οικονομικών του δημοσίου.

Το ΜΠΔΣ δίνει μια σαφή εικόνα των δημοσιονομικών ορίων και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται για την επόμενη περίοδο, των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων και των προτεραιοτήτων. Θέτει συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιάγραμμα και δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια ελέγχου των δαπανών και σταδιακής μείωσης του ελλείμματος θέτοντας, παράλληλα, τα ανώτατα όρια δαπανών όλης της περιόδου για τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης.

3. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013-2016

Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην ανανέωση και αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

Οι πόροι που απαιτούνται, κατά την κρίσιμη περίοδο 2013 - 2016, για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της κυβέρνησης στους τομείς των υποδομών, της επιχειρηματικότητας, του ανθρώπινου κεφαλαίου και της Αυτοδιοίκησης, την ικανοποίηση των στόχων του Μνημονίου για το ΕΣΠΑ, και την έναρξη των έργων της νέας Προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020, ανέρχονται συνολικά σε 26,950 δισ. ευρώ.

Στην παρούσα περίοδο, βασικός στόχος και ταυτόχρονα μεγάλη πρόκληση για το ΠΔΕ είναι η μέγιστη αξιοποίηση και συμβολή των διαθέσιμων πόρων ώστε να αναστραφεί το κλίμα ύφεσης και να τεθεί η χώρα σε νέα τροχιά ανάπτυξης. Επιβεβλημένη είναι η επιδίωξη για ορθή κατανομή των περιορισμένων πόρων του ΠΔΕ προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα, συμβάλλοντας στην πραγματική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Βασικός δημοσιονομικός στόχος στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΠΔΕ για το 2013 είναι η επίτευξη της απορρόφησης των προβλεπόμενων πόρων του ΕΣΠΑ και των λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας κλπ), δηλαδή η εξασφάλιση της εισροής της κοινοτικής συνδρομής και στη συνέχεια η υλοποίηση των λοιπών προγραμμάτων του εθνικού σκέλους. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι ο ορθός προγραμματισμός και η στόχευση.

Επιπλέον, στο ΜΠΔΣ 2013 - 2016 περιγράφεται σαφώς η δέσμευση για αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας και συνολικό ανασχεδιασμό του ΠΔΕ. Οι βασικοί άξονες της αναδιάρθρωσης του ΠΔΕ που σκιαγραφούνται στο σχετικό κείμενο (κεφ. 5.4, Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Σχέδιο Δράσης για την εκτέλεση του ΠΔΕ την περίοδο 2013 - 2016), αναφέρονται στην ολοκλήρωση ή/και υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:

►κωδικοποίηση και αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου των δημοσίων επενδύσεων,
►μετατροπή του εθνικού σκέλους σε Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης,
►προγραμματισμό και παρακολούθηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το Πρόγραμμα,
►ενδυνάμωση της περιφερειακής δυνατότητας παρακολούθησης και υλοποίησης του Προγράμματος με την αναδιαμόρφωση των περιφερειακών οργανωτικών δομών που ασχολούνται με το ΠΔΕ,
►αναδιοργάνωση των διαδικασιών ένταξης, παρακολούθησης και συντονισμού τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο,
►αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΥΜΔ με σύσταση νέων τμημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών υλοποίησης του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού και δημιουργίας ελεγκτικών μηχανισμών (πραγματοποίησης ελέγχων),
►ενίσχυση του μηχανισμού αναχαίτισης παραγωγής ανεξόφλητων υποχρεώσεων του ΠΔΕ,
►προσδιορισμός κατηγοριών δαπανών του ΠΔΕ που στερούνται επενδυτικής - αναπτυξιακής λογικής (π.χ. επιχορηγήσεις φορέων, επιδόματα, ΦΠΑ κ.λπ.),
►περιορισμός των μη επιλέξιμων δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων έργων σε στενή και σταθερή συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία - Φορείς,
►ενεργοποίηση του συστήματος παρακολούθησης των προθεσμιών ολοκλήρωσης των ενεργειών διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

4. Γενικές κατευθύνσεις για την υποβολή προτάσεων και την έκδοση και έγκριση του ΠΔΕ 2013

Η διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης του ΠΔΕ 2013 είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, ενισχύει την παρακολούθηση της υλοποίησής του και προβλέπει την ανάληψη διορθωτικών κινήσεων, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του.

4.1. Προγραμματισμός με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού

Τα όρια δαπανών όπως προσδιορίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων είναι δεσμευτικά για όλους τους Φορείς του Προγράμματος.

Το συνολικό ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο θα διατεθεί κατά την διάρκεια του έτους για την εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων, κατά Φορέα και Συλλογική Απόφαση, καθορίστηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4047/2012), με την ΚΥΑ με ΑΠ:11156/ΔΕ/189/12.3.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔ2Φ-ΨΨΖ).

Κατ' εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων και των υποχρεώσεων έναντι της EE, οι Φορείς χρηματοδότησης των έργων του ΠΔΕ (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία, Περιφέρειες), υποβάλλουν τις συνολικές προτάσεις τους προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του ΥΠΑΑΥΜΔ για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013-2016, των τομέων και κατηγοριών έργων αρμοδιότητάς τους, λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα όρια δαπανών του Προϋπολογισμού 2013. Οι προτάσεις των Φορέων υποβάλλονται υποχρεωτικά με την συμπλήρωση του Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και 1β του Παραρτήματος - βλ και κεφ. 10.1).

Οι προτάσεις των Φορέων συνοδεύονται υποχρεωτικά από ρητή διαβεβαίωση ότι, για όλα τα έργα (συνεχιζόμενα και νέα), που προτείνονται για ένταξη στο ΠΔΕ 2013 και δεν εντάσσονται σε Κοινοτικά Προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΕΠΑΛ, Λοιπά Κοινοτικά, Μεταναστευτικών ροών, ΕΟΧ κ.λ.π.), έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος ως προς την δυνατότητα συγχρηματοδότησης τους από την Ε.Ε..

Προς διευκόλυνση παρατίθεται στο Παράρτημα σχετικό υπόδειγμα διαβιβαστικού που περιλαμβάνει τη απαραίτητη βεβαίωση διερεύνησης επιλεξιμότητας (βλ. Πίνακα 12 Παραρτήματος).

Οι πιστώσεις που θα προταθούν για το 2013 δεν θα υπερβαίνουν το όριο πιστώσεων ανά Φορέα, όπως αυτό αποτυπώνεται στους Πίνακες 6, 7, και 8 του Παραρτήματος, στους οποίους προσδιορίζονται τα όρια πληρωμών του ΠΔΕ ανά Φορέα Χρηματοδότησης ανά Περιφέρεια και ανά ΔΕΚΟ, όπως ορίστηκαν με την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού από την Βουλή των Ελλήνων.

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (τομεακών και περιφερειακών), οφείλουν να συνεργαστούν με τους φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ για τα έργα που διαχειρίζονται, παρέχοντάς τους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των τελικών προτάσεων προς την ΔΔΕ του ΥΠΑΑΥΜΔ να έχουν συνεκτιμηθεί η χρηματοδοτική δυνατότητα του ΠΔΕ, οι πραγματικές ανάγκες του έργου και ο πραγματικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης.

Οι προτάσεις των Φορέων πρέπει να γίνουν με γνώμονα τη γενικότερη οικονομική πολιτική που θα εφαρμοσθεί το 2013 και τα επόμενα έτη, όπως αναφέρεται ανωτέρω, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ταχεία υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013, της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007¬2013, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α.), του Ε.Π. Αλιείας 2007-13 καθώς και στην ολοκλήρωση των ημιτελών έργων του Γ ΚΠΣ και του Ταμείου Συνοχής.

Οι Φορείς καταγράφουν και υποβάλλουν στο ΥΠΑΑΥΜΔ παράλληλα με τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακες 1α και 1β του Παραρτήματος), λίστα με τα συνεχιζόμενα έργα για τα οποία δεν έχει προταθεί πίστωση για το έτος 2013. Έχοντας σαν στόχο την αποφυγή δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών σε βάρος του ΠΔΕ, για τα έργα που έχουν καταγραφεί στην ανωτέρω λίστα, ο Φορέας δεν επιτρέπεται να εκτελεί και να παραλαμβάνει εργασίες κατά τη διάρκεια του έτους. Για την περίπτωση που κριθεί αναγκαία η εξασφάλιση πίστωσης κατά την διάρκεια του έτους, ο φορέας χρηματοδότησης πρέπει να υποβάλει τεκμηριωμένη πρόταση προς την ΔΔΕ.

Η αποστολή της ανωτέρω λίστας είναι προαπαιτούμενο νια την αξιολόγηση και έκδοση του ΠΔΕ του Φορέα.

4.2 Συνολικός μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός Φορέων χρηματοδότησης

Οι Φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ (Βουλή, Υπουργεία, Περιφέρειες) αποστέλλουν συνολική πρόταση για όλα τα έργα τους (Πίνακας Προγραμματισμού, 1α και 1β του Παραρτήματος). Προς το σκοπό αυτό, οι αρμόδιοι καλούνται άμεσα να ορίσουν με σχετικές Αποφάσεις τον υπεύθυνο επικοινωνίας και την αρμόδια Υπηρεσία που θα συγκεντρώνει και θα αποστέλλει τη συνολική πρόταση του Φορέα (βλ. κεφ 10.1). Στο πλαίσιο της επιχειρούμενης συνολικής αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης, η εν λόγω Υπηρεσία θα πρέπει να αποκτήσει αρμοδιότητες σχετικά με τον συνολικό αναπτυξιακό προγραμματισμό του Φορέα.

Οι Φορείς Χρηματοδότησης μπορούν να ορίσουν περισσότερες της μίας αρμόδιες Υπηρεσίες για τη σύνταξη και αποστολή της πρότασης Προγραμματισμού, αλλά το πολύ μέχρι μία για κάθε Ειδικό Φορέα ΠΔΕ, δηλαδή Γενική ή Ειδική Γραμματεία ή άλλη αντίστοιχη Υπηρεσία αρμοδιότητάς τους που εκτελεί ΠΔΕ (βλέπε Πίνακα 9 του Παραρτήματος). Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι ο επιμερισμός του ορίου πληρωμών του Φορέα στους επιμέρους ειδικούς Φορείς ΠΔΕ αρμοδιότητάς του, όπως ζητήθηκε με την υπ' αριθμ. 56309/ΔΕ7073/20.12.12 επιστολή του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Σε κάθε περίπτωση οι Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ υποχρεούνται, εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας εγκυκλίου, να κοινοποιήσουν στη ΔΔΕ την Υπηρεσία ή τις Υπηρεσίες (σύμφωνα με τα ανωτέρω) και τα αρμόδια στελέχη που εξουσιοδοτούνται να αποστέλλουν τις προτάσεις Προγραμματισμού του Φορέα, καθώς και τους κωδικούς των Συλλογικών Αποφάσεων για τις οποίες ισχύει η εξουσιοδότηση αυτή.

Ειδικά για το ΥΠΑΑΥΜΔ, αρμόδια Υπηρεσία για τη συγκέντρωση της συνολικής πρότασης για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό του Υπουργείου (πλην του τομέα υποδομών μεταφορών και δικτύων) ορίζεται η Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΥΜΔ).

Οι συνολικές προτάσεις των Φορέων αποστέλλονται υποχρεωτικά με βάση τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακες 1α και 1β του Παραρτήματος), στον οποίο θα πρέπει να προγραμματίσουν τις ανάγκες τους ανά έργο για όλο το διάστημα της περιόδου 2013-2016 σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων, (παλαιών και νέων), και σε επίπεδο πιστώσεων. Για το 2013, η κατανομή των νομικών δεσμεύσεων και των πιστώσεων θα είναι σε τριμηνιαία βάση και για τα έτη 2014-2016 σε ετήσια βάση. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται.

Το αρχικό πρόγραμμα εκδίδεται το πρώτο τρίμηνο με βάση τη συνολική πρόταση του Φορέα. Στη συνέχεια μπορούν να εκδίδονται τροποποιητικές Σ.Α.

Η έκδοση τροποποιητικών Σ.Α. παρέχει στους Φορείς τη δυνατότητα ένταξης νέων έργων, τροποποίησης προϋπολογισμών, τίτλων και δικαιούχων συνεχιζόμενων έργων. Επίσης, οι Φορείς δύνανται να επαναπρογραμματίζουν τις νομικές δεσμεύσεις και τα όρια των πιστώσεων κάθε έργου χωρίς να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια δαπανών που έχουν εγκριθεί.

Η τροποποίηση των Σ.Α., για την ανακατανομή πιστώσεων των έργων, πρέπει να πραγματοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο εφόσον οι πιστώσεις που θα διατεθούν δεν υπερβαίνουν τις εγκεκριμένες συνολικές πιστώσεις του φορέα. Για την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων στην έκδοση του Προγράμματος, οι Φορείς καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ουσιαστικό προγραμματισμό κατά την υλοποίηση των επενδυτικών τους δράσεων.

Για την μεγαλύτερη ευελιξία του Προγράμματος και την μείωση του διοικητικού θορύβου που προκαλούν οι αστοχίες του προγραμματισμού, το 2013 θα επιχειρηθεί η αποκέντρωση και απλοποίηση της διαδικασίας ανακατανομής πιστώσεων στα έργα του ΠΔΕ.

Αναλυτικότερα, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 236/2012 «κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας», η οποία κυρώθηκε με το ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α/2013), δίδεται η δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο και στον Περιφερειάρχη, να ανακατανέμει τις πιστώσεις των έργων των ΣΑ ευθύνης του, τηρώντας τα όρια των πιστώσεων (πληρωμών) που έχουν ήδη εγκριθεί με την έκδοση του αρχικού προγράμματος. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της νέας ρύθμισης θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία θα εκδοθεί άμεσα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, εντός του α' εξαμήνου του 2013 θα δοθεί δυνατότητα έκδοσης, απευθείας από τους Φορείς, αποφάσεων ανακατανομής των πιστώσεων των ΣΑ, με τις οποίες χρηματοδοτούνται έργα ΕΣΠΑ, ενώ η ίδια δυνατότητα θα δοθεί σε επόμενο στάδιο και για τα υπόλοιπα έργα του ΠΔΕ (βλ. κεφ 10.1).

4.3. Προγραμματισμός με βάση τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων και δεσμευτικά όρια για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων

Οι Φορείς χρηματοδότησης καταγράφουν και αποστέλλουν (Πίνακα Προγραμματισμού - 1α και 1β Παραρτήματος) τα στοιχεία των νομικών δεσμεύσεων που έχουν ή προγραμματίζουν να αναλάβουν για κάθε έργο αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δεδομένου ότι όλες οι νομικές δεσμεύσεις καταλήγουν σε πληρωμές είτε σε βραχύ χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη της δέσμευσης είτε εντός των επομένων ετών, ο προγραμματισμός των πιστώσεων (ανώτατα όρια δαπανών) πρέπει να περιλαμβάνει όλες αυτές τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις νομικές δεσμεύσεις που είτε έχουν ήδη αναληφθεί ή προγραμματίζεται να αναληφθούν.

Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνει ο Φορέας για τα έργα του συνολικά ανά Συλλογική Απόφαση και για το σύνολο της περιόδου του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού (2013-2016) πρέπει να συμβαδίζει με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του ΜΠΔΣ.
Ειδικότερα, οι δεσμεύσεις που θα αναλαμβάνονται πρέπει να είναι προγραμματισμένες σε τριμηνιαία βάση και κατά τέτοιο τρόπο κατανεμημένες ώστε να είναι δυνατή η αποπληρωμή τους στα όρια των εγκεκριμένων κάθε φορά πιστώσεων προκειμένου να μην δημιουργούνται απλήρωτες υποχρεώσεις για τα έργα του ΠΔΕ.

Ειδικά για τα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, οι Φορείς θα προγραμματίσουν τις νομικές δεσμεύσεις τους σύμφωνα με τον Πίνακα 5 του Παραρτήματος που αποτυπώνει τα όρια των νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν και με τον περιορισμό ότι το ετήσιο όριο των δεσμεύσεων δεν θα υπερβαίνει το 30% του ορίου δεσμεύσεων για το σύνολο της περιόδου 2013-2016.

4.4. Δημιουργία Μηχανισμού Επιβράβευσης και Κυρώσεων

Το 2013 ενεργοποιείται διαδικασία αξιολόγησης των Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ σχετικά με τον ορθό προγραμματισμό των επιμέρους προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων αρμοδιότητάς τους, την υλοποίηση τους στα πλαίσια των οικονομικών στόχων που τίθενται και την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή όλων των σχετικών στοιχείων οικονομικής παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.

Αναλυτικότερα, στη διάρκεια του 2013 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες: Α: Αξιολόγηση του ορθού προγραμματισμού

Η πρώτη αξιολόγηση των Φορέων για την εφαρμογή του προγράμματος τους θα πραγματοποιηθεί μέχρι 30/6/13 στη βάση του βαθμού διαφοροποίησης των εγκεκριμένων (προτεινόμενων) πιστώσεων των έργων τους και των πραγματοποιημένων πληρωμών αυτών.

Στην περίπτωση που η παραπάνω απόκλιση δεν ξεπερνά το 10%, τα αιτήματα χρηματοδότησης και κατανομής του Φορέα θα υλοποιούνται κατά προτεραιότητα και θα υπάρχει δυνατότητα διάθεσης σε αυτούς πρόσθετου ορίου πληρωμών για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος τους, με ταυτόχρονη απομείωση του ορίου πληρωμών του προγράμματος Φορέων που εμφανίζουν μεγάλες αστοχίες στον προγραμματισμό και την υλοποίηση.

Β: Αναχαίτιση ληξιπρόθεσμων Οφειλών
Επανεξέταση της χρηματοδότησης των Φορέων που εμφανίζουν αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των έργων τους

Γ: Αποστολή στοιχείων και αναφορών
Οι Φορείς υποχρεούνται για την άμεση διασύνδεση των κατά περίπτωση αρμόδιων και υπόχρεων στελεχών τους (διαχειριστές οφειλών, υπόλογοι) στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ και την έγκαιρη καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο σύστημα. Επίσης, υποχρεούνται για την έγκαιρη ανάρτηση στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΔΕ στο e-portal του ΓΛΚ. Οι Φορείς των οποίων τα στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών για έργα δημοσίων επενδύσεων δεν έχουν αναρτηθεί, δεν θα τύχουν αξιολόγησης και έγκρισης του αρχικού τους προγράμματος.

4.5. Παρακολούθηση Προγράμματος - Αναφορές

Οι Φορείς πρέπει να αποστέλλουν αναφορά προόδου υλοποίησης του προγράμματος τους προκειμένου να συνταχθεί εξαμηνιαία και ετήσια αναφορά υλοποίησης του ΠΔΕ.

Οι αναφορές θα πρέπει να βασίζονται στα στοιχεία υλοποίησης του ΠΔΕ με την τεκμηρίωση που θα παρέχουν οι πληρωμές των έργων και το Μητρώο Δεσμεύσεων.

Αναλυτικές οδηγίες και προθεσμίες αποστολής των αναφορών θα δοθούν με ειδικότερο έγγραφο της

5. Διαδικασία προγραμματισμού και υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013-2016

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την σύνταξη και έγκριση των προγραμμάτων των Φορέων
χρηματοδότησης περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα:

►Οι Φορείς χρηματοδότησης αποστέλλουν εντός του α' δεκαημέρου του έτους την πρόταση κατανομής των ορίων πληρωμών κατά Συλλογική Απόφαση (Σ.Α.) για τα συνεχιζόμενα έργα ώστε να εκδοθεί η ΚΥΑ εντός του πρώτου μήνα του έτους (Για το τρέχον έτος, τα όρια πληρωμών έχουν προσδιοριστεί κατ' εκτίμηση από το ΥΠΑΑΥΜΔ).
►Η ΔΔΕ στην αρχή κάθε έτους αποστέλλει την εγκύκλιο οδηγιών για τη σύνταξη του ΠΔΕ του έτους με τα καθορισμένα όρια πληρωμών, όπως αυτά ισχύουν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το ΜΠΔΣ, καθώς και τα όρια των νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν.
►Οι Φορείς χρηματοδότησης αποστέλλουν τις προτάσεις για κατάρτιση του ΠΔΕ συμπληρώνοντας τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και Πίνακας 1β του Παραρτήματος).
►Η ΔΔΕ εντός του α' τριμήνου του έτους εκδίδει τις αρχικές Σ.Α. εγκρίνοντας το Πρόγραμμα.
Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές Σ.Α., εφόσον υπάρχουν αλλαγές ως προς την αρχική πρόταση.
►Με την έκδοση κάθε Συλλογικής Απόφασης εγκρίνονται:
- ο συνολικός προϋπολογισμός για κάθε έργο της Σ.Α.
- οι ετήσιες πιστώσεις σταδιακά ανά τρίμηνο και συνολικά για το έτος 2013 για κάθε έργο της Σ.Α.
- συνολικά τριμηνιαία όρια νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορεί να αναλάβει ο Φορέας για την εκτέλεση των έργων της συγκεκριμένης Σ.Α.

Ειδικότερα:

α) για τις Σ.Α. του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, οι νομικές δεσμεύσεις των έργων τους (που παρακολουθούνται παράλληλα από τα συστήματα διαχείρισης των ΕΥΔ), θα καταγράφονται στις Σ.Α. με τη δυνατότητα αλλαγών ώστε να μην εμποδιστεί η απρόσκοπτη επίτευξη των στόχων των Ε.Π.

β) για τις Σ.Α. με τις οποίες χρηματοδοτούνται έργα ΕΣΠΑ, θα λαμβάνονται υπόψη οι νομικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

►Οι εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος κάθε Φορέα ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται. Οι εγκεκριμένες αυτές πιστώσεις αφορούν το τρίμηνο που είναι σε εξέλιξη και αποτελούν τριμηνιαίο όριο στις δαπάνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν από το Φορέα.

Το τριμηνιαίο όριο πιστώσεων που δεν αξιοποιείται, μεταφέρεται στο επόμενο τρίμηνο αυτόματα χωρίς άλλη ενέργεια του Φορέα.
Κατά την έναρξη του έτους, η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) πραγματοποιεί πληρωμές μόνο μέχρι το όριο της τριμηνιαίας πίστωσης του α' τριμήνου, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν με τη διαδικασία των προκαταβολών και προηγήθηκαν της έγκρισης των πιστώσεων του τριμήνου αυτού. Από το δεύτερο τρίμηνο και έπειτα, πραγματοποιούνται από την ΤτΕ πληρωμές μέχρι του ορίου της τριμηνιαίας πίστωσης του τρέχοντος τριμήνου, προσαυξανόμενο με το ποσό του υπολοίπου που έχει απομείνει από το προηγούμενο τρίμηνο κ.ο.κ.

►Η διαδικασία των προεγκρίσεων εξακολουθεί να ισχύει αλλά μόνο για τις περιπτώσεις της αυτοδίκαιης ένταξης νέων έργων ΕΣΠΑ, των τροποποιήσεων των οικονομικών στοιχείων των συνεχιζόμενων έργων ΕΣΠΑ καθώς και για ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις έργων του λοιπού ΠΔΕ για τις οποίες προκύπτει επείγουσα ανάγκη.

6. Ένταξη έργων στο ΠΔΕ 2013 - Προϋποθέσεις ανά κατηγορία έργου και πηγή χρηματοδότησης

6.1. Έργα Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 (Γ'ΚΠΣ), Ταμείου Συνοχής II & Κοινοτικών Πρωτοβουλιών 2000-2006.

Οι προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Γ' ΚΠΣ 2000-2006, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και των έργων του Ταμείου Συνοχής II, θα αφορούν κατά προτεραιότητα σε εκείνες τις δαπάνες αποπληρωμής των προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες οδηγίες των Ειδικών Υπηρεσιών και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Ειδικότερα, για τα έργα του Ταμείου Συνοχής II οι πιστώσεις που θα εγγραφούν στο ΠΔΕ θα καθορίζονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΥΜΔ.

6.2. Έργα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. - έργα ΕΣΠΑ, Προγρ/τος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ε.Π. Αλιείας- (ΣΑ/8 και ΣΑ/9)

Οι προβλεπόμενες προτάσεις - εκτιμήσεις για το 2013-2016 θα γίνουν με βάση τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα και θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς της Ε.Ε. για το ΕΣΠΑ, το Π.Α.Α. και το Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 καθώς και τις σχετικές Εγκυκλίους του ΥΠΑΑΥΜΔ.

6.2.1. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ

Για την ένταξη των έργων του ΕΣΠΑ στο ΠΔΕ 2013, οι Φορείς χρηματοδότησης θα αποστείλουν τις προτάσεις τους με βάση τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και 1β). Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΔΑ/ΕΔΑ/ΕΦΔ), σε συνεννόηση με τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης, θα πρέπει να αποστείλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην Υπηρεσία του Φορέα που κατά τον νόμο υποβάλλει την πρόταση, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και βοηθητικούς πίνακες.

6.2.1.1 Ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ πλην κρατικών ενισχύσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3614/2007, η απόφαση ένταξης έργου-μελέτης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) καθώς και κάθε τροποποίηση αυτής αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής του έργου-μελέτης σε Συλλογική Απόφαση (Σ.Α.) του ΠΔΕ του φορέα χρηματοδότησης. Με την ένταξη της πράξης σε Ε.Π. και την καταχώρισή της στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, η πράξη αυτή λαμβάνει κωδικό MIS και ταυτόχρονα δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το ΟΠΣ - ΠΔΕ. Η ένταξη του έργου στο ΠΔΕ γίνεται από τη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, μετά την καταχώρηση της απόφασης ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ και τη δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης.

Οι μη επιλέξιμες δαπάνες που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση των έργων που εντάσσονται σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9 (μη επιλέξιμος προϋπολογισμός που καταχωρείται στις Αποφάσεις Ένταξης ως Π2) δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στα στοιχεία εγγραφής του έργου σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9 και εγγράφονται ως διακριτά ενάριθμα έργα σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 αντίστοιχα, με τη διαδικασία της αυτόματης καταχώρησης της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣ.

6.2.1.2 Ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ κρατικών ενισχύσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3614/2007, η απόφαση εκχώρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και η απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 24, που αφορά στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ταμείων ή ταμείων χαρτοφυλακίου, αποτελούν αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε Συλλογική Απόφαση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του φορέα χρηματοδότησης.

Επειδή όμως, ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της απόφασης εκχώρησης οριστικοποιείται με τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης ή των προσκλήσεων, η εγγραφή της προκηρυσσόμενης δράσης στο ΠΔΕ γίνεται με τα οικονομικά στοιχεία της πρόσκλησης ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η εγγραφή της προκηρυσσόμενης δράσης γίνεται από τη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση της πρόσκλησης στο ΟΠΣ από την αρμόδια ΕΥΔ/ΕΦΔ και την δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης. Οι ΕΥΔ/ΕΦΔ σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένες να αποστείλουν και την απόφαση εκχώρησης, εφόσον τους ζητηθεί.

6.2.2. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ 2007-2013

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010, η απόφαση ένταξης έργου-μελέτης στο ΕΠΑΑ και στο ΕΠΑΛ 2007-2013 αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής του έργου/μελέτης σε συλλογική απόφαση (Σ.Α.) του ΠΔΕ του φορέα χρηματοδότησης.
Ειδικότερα, για την ένταξη νέων έργων απαιτείται η αποστολή στην Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων από την αρμόδια ΕΥΔ α) της απόφασης ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή β) της ΚΥΑ εφαρμογής δράσεων ή μέτρων του ΠΑΑ ή του ΕΠΑΛ ή γ) της ΚΥΑ/ΥΑ πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την τροποποίηση των οικονομικών στοιχείων τους απαιτείται πρόταση από τον φορέα χρηματοδότησης συνοδευμένη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (Απόφαση της αρμόδιας ΕΥΔ, ΚΥΑ/ΥΑ πρόσκλησης κλπ).

6.2.3. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

6.2.3.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» όπου δεν μεταβάλλεται ο προϋπολογισμός απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης.

6.2.3.2 Ένταξη νέων έργων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Α) Διασυνοριακά Προγράμματα

Για την ένταξη νέων έργων «Διασυνοριακών Προγραμμάτων» (ΕΣΠΑ) του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» στο ΠΔΕ καθώς και για την τροποποίηση του προϋπολογισμού τους απαιτείται πρόταση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

Τα Διασυνοριακά Προγράμματα που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ, εντάσσονται σε Σ.Α. 8/9 και είναι τα παρακάτω:

► Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία»
► Πρόγραμμα «Ελλάδα-Ιταλία»
► Πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος»
► Πρόγραμμα «Ελλάδα-Αλβανία»
► Πρόγραμμα «Ελλάδα-ΠΓΔΜ»,

Β) Λοιπά Προγράμματα (Πολυμερή - Διακρατικά - Διαπεριφερειακά - Δίκτυα)

- Για την ένταξη νέων έργων Προγραμμάτων Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας (Πρόγραμμα Αδριατική, Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου, Μαύρη Θάλασσα), Διακρατικών Προγραμμάτων (Μεσογειακός Χώρος, Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης), Διαπεριφερειακών Προγραμμάτων (INTERREG IV C) και Δικτύων (INTERACT) καθώς και για την τροποποίηση του προϋπολογισμού τους απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης και σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.

- Για την ένταξη νέων έργων Προγραμμάτων Δικτύων «ESPON» και «URBACT II» καθώς και για την τροποποίηση του προϋπολογισμού τους απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης και σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Τα ανωτέρω Προγράμματα εντάσσονται σε Σ.Α. 2/4.

6.2.4 Εγγραφή πιστώσεων νέων έργων ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΕΠΑΛ και Διασυνοριακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Τα νέα έργα του ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΕΠΑΛ και Διασυνοριακών Προγραμμάτων του «Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» θα εγγράφονται στο ΠΔΕ με ανώτατο όριο πιστώσεων το 10% του προϋπολογισμού τους.

Μετά την έκδοση του αρχικού Προγράμματος και εφόσον έχει καλυφθεί το ετήσιο όριο πιστώσεων του Φορέα τα έργα θα εντάσσονται με μηδενικές πιστώσεις.

6.3. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών και άλλων Προγραμμάτων (μεταναστευτικές ροές, ΕΟΧ κ.λ.π.)

Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει τη χρηματοδότηση πράξεων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων οι οποίες έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε. μέσω των Φορέων χρηματοδότησης ή εποπτευόμενων από αυτούς φορείς.

Προϋπόθεση ένταξης των εν λόγω πράξεων στο ΠΔΕ είναι η οριστική έγκρισή τους από την Ε.Ε.

Ειδικότερα, το ΠΔΕ δύναται να καλύψει:

► Το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής στις περιπτώσεις, όπου το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής αποδίδεται απ' ευθείας στον Φορέα (αφορά κυρίως νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από Φορείς Χρηματοδότησης).
► Το σύνολο της εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής στις περιπτώσεις όπου οι φορείς δεν δύναται να εισπράξουν απ' ευθείας την Κοινοτική συμμετοχή (αφορά Υπουργεία κλπ).
► Συμμετοχή της χώρας σε Προγράμματα της Ε.Ε. που εξυπηρετούν κοινοτικές πολιτικές. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει κοινοτική συμμετοχή.

6.3.1. Ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων

Για την ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται:

►Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης
►Απόφαση έγκρισης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε.(ισοδύναμο της απόφασης ένταξης πράξης σε Ε.Π)
►Απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα για τη συμμετοχή της χώρας στο αντίστοιχο πρόγραμμα της EE (αφορά τις περιπτώσεις μη κοινοτικής Συμμετοχής)
►Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διοίκησης (Υλοποίησης) των εν λόγω Πράξεων (όπου απαιτείται) Τα ανωτέρω Προγράμματα εντάσσονται σε Σ.Α. 2/4.

6.3.2. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται:
►Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.
►Συνοπτική έκθεση σκοπιμότητας συνέχισης της δράσης από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα.

6.3.3 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων χρηματοοικονομικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ EOX) περιόδου 2004-2009

Για τα συνεχιζόμενα έργα της περιόδου 2004 - 2009 απαιτείται η υποβολή πρότασης από το Φορέα Χρηματοδότησης και η έγγραφη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ&Δ ΛΑΠ του ΥΠΑΑΥΜΔ.

6.3.4 Ένταξη νέων και συνεχιζόμενων έργων χρηματοοικονομικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 - 2014

Η χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014 πραγματοποιείται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με εξαίρεση τις περιπτώσεις πράξεων εταίρων από τις δότριες χώρες που χρηματοδοτούνται 100% από το ΧΜ ΕΟΧ.

Η ένταξη στο ΠΔΕ των έργων, τα οποία εντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προγραμμάτων αυτών, γίνεται κατ' αναλογία με όσα ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ, με κοινοποίηση στη ΔΔΕ της απόφασης ένταξης με μέριμνα του Διαχειριστή Προγράμματος. Η εγγραφή πραγματοποιείται στη ΣΑ του αρμόδιου Υπουργείου που εποπτεύει το Διαχειριστή Προγράμματος πλην εξαιρετικά αιτιολογημένων περιπτώσεων, με εξαίρεση τα έργα των κρατικών υπηρεσιών, τα οποία εγγράφονται σε ΣΑ του οικείου φορέα.

Για τη χρηματοδότηση έργων των αλλοδαπών εταίρων των προγραμμάτων αυτών θα δοθούν ειδικότερες οδηγίες από το ΥΠΑΑΥΜΔ.

6.4. Ένταξη έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της πολιτικής για το ΠΔΕ 2013, πρέπει να επιδιωχθεί η συνέργεια και η συμπληρωματικότητα των έργων του εθνικού σκέλους με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΠΔΕ. Επίσης, πρέπει να επιδιώκεται τα έργα να έχουν χαρακτηριστικά ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο με στόχο την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων.

Η εκταμίευση των εθνικών πόρων για τα έργα του εθνικού σκέλους θα γίνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα για:

α) την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων,

β) την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις που έχουν τελεσιδικήσει,

γ) την εξόφληση οφειλών προηγουμένων ετών από εκτελεσμένες εργασίες και

δ) την εκτέλεση συνεχιζόμενων έργων με πιστώσεις που να ανταποκρίνονται στους διαθέσιμους πόρους του ΠΔΕ.

Οι προτεινόμενοι προϋπολογισμοί των έργων πρέπει να περιορίζονται αυστηρά στο ύψος του συμβατικού τους αντικειμένου και οι τροποποιήσεις προϋπολογισμών να είναι πλήρως αιτιολογημένες και να συνοδεύονται απαραίτητα από αναλυτικό τεχνικό δελτίο.

Οι προτεινόμενες αλλαγές στους τίτλους των έργων πρέπει να ακολουθούνται από πλήρη αιτιολόγηση, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι τροποποιήσεις τίτλων υποκρύπτουν επέκταση φυσικού αντικειμένου που πρέπει να υλοποιηθεί με ένταξη νέου έργου στο ΠΔΕ.

Έργα που χαρακτηρίζονται από επαναλαμβανόμενες δράσεις σταδιακά πρέπει να περιορίζονται και οι Φορείς να προτείνουν νέα έργα, με σαφές αντικείμενο και συγκεκριμένη διάρκεια, ανάλογη της φύσης του έργου ώστε να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός του προγράμματος.

Οι προτάσεις για ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ γίνονται εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ένταξής τους σε κάποιο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και εφόσον καλύπτουν ιδιαίτερα σημαντικές και ιεραρχημένες ανάγκες ή υποχρεώσεις. Η υποβολή της πρότασης συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τεχνικό Δελτίο σύμφωνο με το υπόδειγμα (Πίνακας 4 Παραρτήματος). Το Τεχνικό Δελτίο ένταξης του έργου υπογράφεται υποχρεωτικά σε επίπεδο τουλάχιστον Γενικού Γραμματέα και περιλαμβάνει ρητή διαβεβαίωση του Φορέα ότι το έργο δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί (βλ Πίνακα 4 Παραρτήματος).

6.5 Ειδικά θέματα

Οι δαπάνες για εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα που εντάσσονται σε ΣΑ υπολογίζονται επί του ορίου πιστώσεων της κάθε ΣΑ (ν.1647/86 και ν.1832/89). Ειδικότερα, για τις ΣΑ/8 και ΣΑ/9 οι δαπάνες εκτός έδρας θα υπολογίζονται επί του ορίου πιστώσεων των ΣΑ/8 ή ΣΑ/9 αλλά θα εγγράφονται στην αντίστοιχη ΣΑ/2 ή ΣΑ/4.

7. Περιγραφή διαδικασίας χρηματοδότησης έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2013

7.1. Χρηματοδότηση έργων ΕΣΠΑ - Κεντρικός Λογαριασμός

Η χρηματοδότηση των έργων ΕΣΠΑ που είναι ενταγμένα σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9 πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ σύμφωνα με τον Οδηγό Λειτουργίας του (υπ' αριθμ. 164/181/20.01.11 απόφαση ΥΠΑΑΝ - ΑΔΑ: 4Α95Φ-83), ο οποίος τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η υποβολή των προτάσεων για έγκριση πιστώσεων των έργων ΠΔΕ γίνεται από τον Φορέα Χρηματοδότησης σύμφωνα με τις οδηγίες την παραγράφου 4.2. της παρούσης εγκυκλίου, μετά από συνεργασία των αρμόδιων για την υποβολή του Πίνακα Προγραμματισμού Υπηρεσιών με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης των Προγραμμάτων.

2. Ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων γίνεται σε τριμηνιαία και όχι μηνιαία βάση. Για τον υπολογισμό των πιστώσεων (α' τρίμηνου και συνακόλουθα του έτους) πρέπει να ληφθούν υπόψη τα υπόλοιπα των κατανομών που δεν πληρώθηκαν το προηγούμενο έτος και παρέμειναν στους λογαριασμούς των έργων στην ΤτΕ για το τρέχον έτος, χωρίς έκδοση νέας απόφασης κατανομής για το συγκεκριμένο ποσό, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.

3. Τα αιτήματα χρηματοδότησης των έργων (εντολές κατανομών) καταχωρούνται ηλεκτρονικά από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. σύμφωνα με αιτήματα που έχουν υποβληθεί προς αυτές από τις οικονομικές (ή άλλες αρμόδιες) Υπηρεσίες των φορέων χρηματοδότησης του ΠΔΕ.

Επισημαίνεται ότι αιτήματα κατανομής χρηματοδότησης μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού μπορούν να καταχωρούνται και από τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης, στους οποίους έχει εκχωρηθεί η διαχείριση προγραμμάτων.

Για τα έργα που απεντάσσονται από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ, θα ακολουθείται η διαδικασία της χρηματοδότησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο (7.2.), εφόσον ληφθεί υπόψη η οριστικοποίηση των οφειλών τους στη ΣΑ/8 και ΣΑ/9.

Εξαιρούνται από τη διαδικασία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΣΑΕ 082/8, ΣΑΕ 282/8, ΣΑΕ 081/8, ΣΑΜ 081/8) καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΣΑΕ 086/8) (αρμοδιότητας ΟΠΕΚΕΠΕ), τα οποία είναι ενταγμένα σε ΣΑ/8. Τα έργα αυτά θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται στη βάση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους σχετικούς κανονισμούς. Η εξέλιξη των εισροών από τα ανωτέρω χρηματοδοτικά όργανα γνωστοποιείται υποχρεωτικά στη ΔΔΕ, στο πλαίσιο της ορθολογικότερης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.

7.2. Χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων έργων πλην ΕΣΠΑ και έργων αμιγώς εθνικού προγράμματος

Για την χρηματοδότηση των έργων αυτών απαιτείται η υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης των ΣΑ (συνολικά και ανά έργο), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 3 του Παραρτήματος. Τα αιτήματα χρηματοδότησης θα πρέπει να αποστέλλονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.

Για τις πράξεις των Ε.Π. «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» η χρηματοδότηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθ. 38411/ΕΥΘΥ 1836 (ΦΕΚ β 2285/13.10.2011) για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Ε.Π. του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

7.3. Μεταφορά δεδομένων Τραπεζικών συναλλαγών ΠΔΕ από Τράπεζα της Ελλάδας και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης του μηχανισμού εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) υιοθετήθηκε το 2011 η διαδικασία χρηματοδότησης των έργων ΕΣΠΑ μέσω Κεντρικού λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης.

Για την πληρέστερη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας αλλά και γενικότερα για την πληρέστερη παρακολούθηση των χρηματοροών του Προγράμματος, απαιτείται να αντλούνται στοιχεία κινήσεων λογαριασμών έργων του ΠΔΕ που τηρούνται σε λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (εμπορικές / συνεταιριστικές ή άλλες τράπεζες), κατ' αναλογία με το τρόπο που ακολουθείται για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ήδη, ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2012 πιλοτικό σύστημα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τη διασύνδεση με το ΠΔΕ.

Οι εμπορικές/συνεταιριστικές τράπεζες από 1ης Ιουλίου 2013 οφείλουν να έχουν αναπτύξει ηλεκτρονική εφαρμογή και να διαβιβάζουν, σε ημερήσια βάση, στη ΔΔΕ στοιχεία των τραπεζικών συναλλαγών που αφορούν πληρωμές των έργων ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική γραμμογράφηση που τους έχει δοθεί. Στο τέλος του τρέχοντος έτους, το σύνολο των συναλλαγών που αφορούν πληρωμές ΠΔΕ όλων των εμπορικών/συνεταιριστικών τραπεζών που τηρούν λογαριασμούς φορέων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ θα μεταφέρονται μέσω ασφαλούς σύζευξης στη ΔΔΕ, σε ημερήσια

Επισημαίνεται ότι η αρχή της πλήρους διαφάνειας στη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων απαιτεί την τήρηση ενός -τουλάχιστον- τραπεζικού λογαριασμού για κάθε ενάριθμο ΠΔΕ. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε ενάριθμο (έργο) του ΠΔΕ δύναται να αντιστοιχούν περισσότεροι του ενός τραπεζικοί λογαριασμοί και δεν επιτρέπεται ένας τραπεζικός λογαριασμός να αντιστοιχεί σε περισσότερους από έναν ενάριθμο ΠΔΕ. Στις περιπτώσεις που δεν τηρείται η παραπάνω συνθήκη, οι Φορείς καλούνται άμεσα να τακτοποιήσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για τα έργα ΠΔΕ.

Οι διαχειριστές οφειλών δηλώνουν στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ τους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορέων (ΙΒΑΝ) και τους συνδέουν με έναν ενάριθμο πριν από κάθε πληρωμή. Οι υπόλογοι υποχρεούνται να ενημερώνουν ανελλιπώς και άμεσα τους διαχειριστές οφειλών για τους αριθμούς των τραπεζικών λογαριασμών (ΙΒΑΝ) των φορέων που συνδέονται με το συγκεκριμένο ενάριθμο. Η μη σύνδεση τραπεζικών λογαριασμών με ενάριθμο αποτελεί σοβαρή αμέλεια και θα επιφέρει κυρώσεις.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί που εξυπηρετούν πληρωμές έργων του ΠΔΕ - συγχρηματοδοτούμενα ή μη - δεν πρέπει να χρεώνονται ή/και να πιστώνονται με ποσά πέραν αυτών που αφορούν την υλοποίηση του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ενάριθμο.

8. Μηχανισμός Αναχαίτισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών - Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Οι Φορείς στο πλαίσιο του μηχανισμού αναχαίτισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικό μητρώο δεσμεύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αναλυτικές οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων παρέχονται στη εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ, με ΑΠ:2/31585/30.03.12,(ΑΔΑ;Β4ΩΦΗ-1ΜΝ), ενώ σχετικό υπόδειγμα επισυνάπτεται και στην παρούσα εγκύκλιο (Πίνακας 2 του Παραρτήματος).

Με βάση το μητρώο δεσμεύσεων δημιουργούνται αναφορές για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των προγραμμάτων κάθε Φορέα και την πορεία υλοποίησης των έργων του. Οι Φορείς υποχρεούνται να αποστέλλουν τις σχετικές αναφορές στην ΔΔΕ, όποτε αυτές ζητούνται.

Επίσης, υποχρεούνται για την ανάρτηση των σχετικών μηνιαίων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών (εκκρεμείς δεσμεύσεις, απλήρωτες υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές) στο e-portal του ΓΛΚ.

Η ΔΔΕ έχει αναπτύξει πληροφοριακό σύστημα στο ΟΠΣ - ΠΔΕ, για την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη παρακολούθηση των οφειλών του ΠΔΕ που θα μηχανογραφήσει την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων και θα απλοποιήσει την συλλογή των στοιχείων που πρέπει να αναρτώνται στο e-portal του ΓΛΚ (βλ. ενότητα 10.2). Εντός του 2013 προγραμματίζεται η ολοκλήρωση των εφαρμογών και η τελειοποίηση των σχετικών αναφορών με εφαρμογή και πιλοτικών δράσεων.

Παράλληλα και μέχρι την ολοκλήρωση της πλήρους μηχανογράφησης του συστήματος παρακολούθησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι Φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν αναφορές για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των έργων τους, στη βάση των υποδειγμάτων και των οδηγιών που περιγράφονται στο με Α.Π.50858/ΔΕ6152 27.11.12 έγγραφο της ΔΔΕ (ΑΔΑ: Β4ΣΘΦ-ΥΜ0). Το έγγραφο και τα υποδείγματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (www.qqea.gr).

Επισημαίνεται ότι ληξιπρόθεσμες οφειλές που προκύπτουν από την εκτέλεση εργασιών έργων ΠΔΕ που δεν καλύπτονται από εγκεκριμένους στο ΠΔΕ προϋπολογισμούς (αλλά από αυξήσεις προϋπολογισμών με ευθύνη των Φορέων) δεν θεωρούνται οφειλές για το ΠΔΕ.

9. Ενέργειες ολοκλήρωσης έργων στο ΠΔΕ - εκκαθάριση αρχείου ΠΔΕ από ανενεργά και ολοκληρωμένα έργα

Στο πλαίσιο της συνεχούς εκκαθάρισης του αρχείου του ΠΔΕ από ανενεργά έργα και της αποφυγής διατήρησης αναληθών πληροφοριών για τα στοιχεία του Προγράμματος, οι Φορείς Χρηματοδότησης οφείλουν να ενημερώνουν τη ΔΔΕ για την ολοκλήρωση των έργων τους, εκδίδοντας σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για κάθε έργο του ΠΔΕ που είναι ενταγμένο σε ΣΑ ευθύνης τους. Η βεβαίωση ολοκλήρωσης θα αποστέλλεται με πρόταση του Φορέα (Πίνακας 1α και 1β Προγραμματισμού) για απένταξη του έργου από το ΠΔΕ, ώστε να πραγματοποιείται η αναγκαία εξίσωση του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου έργου με τις πραγματοποιημένες στο ΠΔΕ πληρωμές

10. Υποστήριξη διαδικασιών με εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΠΔΕ (ΟΠΣ - ΠΔΕ)

10.1. Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων

Για την υποστήριξη, απλοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας σύνταξης και έγκρισης του ΠΔΕ, έχει τεθεί σε λειτουργία σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων από τους Φορείς μέσω διαδικτύου. Το σύστημα θα λειτουργήσει για την υποβολή των αρχικών προτάσεων του 2013, έχοντας εφοδιαστεί με τις απαραίτητες σχετικές λειτουργίες για να υποστηρίξει την ηλεκτρονική υποβολή του Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και 1β του Παραρτήματος).

Οι Υπηρεσίες που θα αναλάβουν την υποβολή της συνολικής πρότασης του Φορέα (ή του Ειδικού Φορέα ΠΔΕ) στο ΠΔΕ θα πρέπει ταυτόχρονα με τον ορισμό τους να αποστείλουν και τον ορισμό ενός στελέχους τους, που θα αναλάβει ηλεκτρονικά το συντονισμό ή /και τη σύνταξη των επί μέρους προτάσεων και την αποστολή τους στην ΔΔΕ. Τα στελέχη αυτά μετά τον ορισμό τους θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα για την έκδοση κωδικού στην ηλεκτρονική δ/νση http://www.e-pde.qr, για το ρόλο Υποβολή συνολικής πρότασης" αναγράφοντας αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας.

Στην περίπτωση που οριστεί η αποστολή των προτάσεων του Φορέα να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο Ειδικού Φορέα ΠΔΕ (Γενική ή Ειδική Γραμματεία ή αντίστοιχη μονάδα), τα στελέχη μετά τον ορισμό τους θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα για την έκδοση κωδικού στην ηλεκτρονική δ/νση http://www.e-pde.qr, για το ρόλο «Υποβολή πρότασης».

Για την σύνταξη και ηλεκτρονική αποστολή επί μέρους προτάσεων (για κάθε ΣΑ), τα αρμόδια στελέχη θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα για την έκδοση κωδικού στην ηλεκτρονική δ/νση http://www.e- pde.gr για το ρόλο Υποβολή πρότασης". Οι κωδικοί που έχουν εκδοθεί γι' αυτή την κατηγορία χρηστών κατά τη φάση της πιλοτικής λειτουργίας το 2010 παύουν να ισχύουν και απαιτείται νέο αίτημα.

Για όλους τους ρόλους του συστήματος είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση σχετικού σεμιναρίου εκπαίδευσης χρήσης που θα πραγματοποιηθεί από τη ΔΔΕ τον Μάρτιο και Απρίλιο τ.ε.

Η εφαρμογή θα τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία από την 1η Μαίου τ.ε.. Αναλυτικότερες οδηγίες για την προετοιμασία της έναρξης λειτουργίας, τη χρήση της εφαρμογής και τα σεμινάρια εκπαίδευσης θα δοθούν με ειδικότερα έγγραφα της ΔΔΕ.

Επισημαίνεται ότι η χρήση της εφαρμογής από τους Φορείς είναι σημαντική και για τον πρόσθετο λόγο ότι συνδέεται με τη δυνατότητα των Φορέων να εκδίδουν αποφάσεις ανακατανομής πιστώσεων των ΣΑ, αφού οι σχετικές Αποφάσεις θα εκδίδονται με τη χρήση της εφαρμογής αυτής.

10.2. Ηλεκτρονική καταγραφή οφειλών

Η ηλεκτρονική καταγραφή οφειλών πραγματοποιείται μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.). Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων με το υπ'αριθμ. Πρωτ:51123/ΔΕ8838/24/11/2011 έγγραφο της περιέγραψε τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος και έδωσε τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη διασύνδεση όλων των χρηστών στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. Αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με τη χρήση του συστήματος παρέχονται σε όλους τους χρήστες μέσω του εγχειριδίου χρήσης που είναι διαθέσιμο μετά την είσοδο τους στην εφαρμογή.

Υπενθυμίζεται ότι οι Διαχειριστές Οφειλών έχουν την ευθύνη της διασύνδεσης των Υπολόγων έργων του Π.Δ.Ε. καθώς και της εποπτείας για την εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο σύστημα. Αντίστοιχα, οι Υπόλογοι έχουν την ευθύνη της καταχώρησης στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. όλων των παραστατικών (τιμολογίων ή ισοδύναμων εγγράφων) του τρέχοντος έτους, του 2012 καθώς και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προηγουμένων ετών και τη συσχέτισή τους με τις αντίστοιχες πληρωμές.

Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις επιχορηγήσεων νομικών προσώπων, στην παρούσα φάση, η καταχώρηση των παραστατικών αφορά τα τιμολόγια επιχορήγησης των αρμόδιων υπολόγων που προβαίνουν στις αντίστοιχες πληρωμές. Στην αμέσως επόμενη φάση θα αφορά τα τιμολόγια των αναδόχων και η καταχώρηση θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των νομικών προσώπων που διενεργούν τις πληρωμές.

10.3. Ηλεκτρονικές πληρωμές

Στην πλήρη ανάπτυξη του Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε., σχεδιάζεται σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδας η αντικατάσταση των επιταγών και η πραγματοποίηση των πληρωμών των έργων ΠΔΕ μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, μετά από τροποποίηση των σχετικών διατάξεων. Η δυνατότητα αυτή θα συνοδευτεί με νέα αναβαθμισμένη πιστοποίηση των χρηστών του ΠΣΥΠΠΟΔΕ για την τήρηση των απαιτούμενων κανόνων ασφάλειας. Με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών θα καταργηθεί και η αποστολή και αρχειοθέτηση των έγχαρτων extrait και εντολών πληρωμής καθώς αυτά θα τηρούνται ηλεκτρονικά και θα παράγονται από το σύστημα. Η αλλαγή του τρόπου πληρωμής, η οποία διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια, ταχύτητα και μείωση της γραφειοκρατίας, δεν μεταβάλλει κατά τα λοιπά τη διαδικασία και τα απαιτούμενα στοιχεία και στάδια ελέγχου που απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

10.4. Γραφείο Υποστήριξης (help desk)

Για την υποστήριξη όλων των εφαρμογών του ΟΠΣ - ΠΔΕ, την παροχή διευκρινήσεων και την επίλυση τεχνικών ή άλλων προβλημάτων, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήματος συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.e-pde.gr.

11. Ενέργειες - Προθεσμίες

Το 2013 είναι το έτος, όπου οι νέες διαδικασίες για τον προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση των δαπανών θα τελειοποιηθούν με την υποστήριξη των ανάλογων μηχανογραφικών εργαλείων.

Οι προτάσεις για το ΠΔΕ 2013 θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως τις 15 Απριλίου, προκειμένου το Πρόγραμμα να εκδοθεί στο σύνολο του έγκαιρα.

Οι προτάσεις που θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα παραπάνω θα υποβληθούν στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ), υποχρεωτικά μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής (βλ κεφ 10.1). Μετά την επιτυχή υποβολή στην εφαρμογή, οι προτάσεις θα πρέπει να εκτυπωθούν, να υπογραφούν αρμοδίως και να αποσταλούν σε ένα αντίτυπο στη ΔΔΕ (Νίκης 5-7, Σύνταγμα). Προαιρετικά, λειτουργεί και η ηλεκτρονική δ/νση [email protected]

Τα αιτήματα χρηματοδότησης θα υποβάλλονται (με βάση το υπόδειγμα του Πίνακα 2 του Παραρτήματος) στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο, υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική δ/νση [email protected]

Τα έντυπα υποδείγματα σε επεξεργάσιμη μορφή θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΥΜΔ www.ypoian.gr και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, www.ggea.gr

Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης του ΠΔΕ 2013-2016 για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών και προθεσμιών έτσι ώστε, με την ουσιαστική συμβολή τους έγκαιρα και σύμφωνα με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις, να βοηθήσουν στην κατάρτιση του ΠΔΕ.Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Κωστής Χατζηδάκης

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο