Σχόλια

Η απόφαση αυτή παύει να ισχύει από την έκδοση της


Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/A'/18.2.1997) που προβλέπουν τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων κατά τη σύνταξη συμβολαίων για τη μεταβίβαση ακινήτων με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία ή τη δημιουργία εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-02-1998 ]

ΠΟΛ.1066/24.2.1998 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/18.2.1997) που προβλέπουν τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων κατά τη σύνταξη συμβολαίων για τη μεταβίβαση ακινήτων με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία ή τη δημιουργία εμπραγμάτων σε ακίνητα δικαιωμάτων

(Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/18.2.1997) που προβλέπουν τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων κατά τη σύνταξη συμβολαίων για τη μεταβίβαση ακινήτων με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία ή τη δημιουργία εμπραγμάτων σε ακίνητα δικαιωμάτων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1027054/129/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1066

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17Α'/18.2.1997) που προβλέπουν τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων κατά τη σύνταξη συμβολαίων για τη μεταβίβαση ακινήτων με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία ή τη δημιουργία εμπραγμάτων σε ακίνητα δικαιωμάτων.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α'/17.2.1998).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 και της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'/18.2.1997).
3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών" (ΦΕΚ 922/Β'/7.10.1996).
4. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών στις συναλλαγές, κατά την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.
5. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

1. Οι συμβολαιογράφοι, κατά την κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία η κυριότητα ενός ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σ' αυτό, υποχρεούνται να επισυνάψουν στο συμβόλαιο πιστοποιητικό του Προϊσταμένου της
αρμόδιας ΔΟΥ, στο οποίο να βεβαιώνεται ότι αυτός που μεταβιβάζει το ακίνητο ή δημιουργεί το εμπράγματο δικαίωμα σ' αυτό, υπέβαλε δήλωση για την ακίνητη περιουσία του που βρίσκεται στην Ελλάδα κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους που γίνεται η μεταβίβαση του ακινήτου και ότι κατέβαλε ολόκληρο το ποσό του φόρου,
το οποίο αναλογεί επιμεριστικά στην αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται ή ότι δεν οφείλει φόρο.
Αν πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, που προβλέπεται από το άρθρο 27 του Ν.2459/1997, πρόκειται να μεταβιβασθεί ακίνητο ή να συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα σ' αυτό, ο υπόχρεος, για να πάρει από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ το οικείο πιστοποιητικό, πρέπει να υποβάλει μερική δήλωση, με την οποία να δηλώνει το ακίνητο αυτό και να καταβάλει ολόκληρο το φόρο, που υπολογίζεται με τον ανώτερο συντελεστή που ισχύει. Ο φόρος αυτός συμψηφίζεται στο φόρο που θα προκύψει με την υποβολή της τελικής δήλωσης και το ποσό αυτό
που καταβλήθηκε τυχόν επιπλέον, επιστρέφεται. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού έχει ως συνημμένο υπόδειγμα.

2. Αν η μεταβίβαση γίνεται από φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση ΦΜΑΠ, αντί του πιστοποιητικού της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλει στον αρμόδιο για τη φορολογία εισοδήματος Προϊστάμενο ΔΟΥ, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση
ΦΜΑΠ.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο στο μεταβιβάζοντα για την επισύναψή της στο σχετικό συμβόλαιο. Ο τύπος και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα.

Αρθρο 2

1. Κατά τη σύνταξη συμβολαίου στην περίπτωση του τρίτου εδαφίου της περ. στ' του άρθρου 23 του Ν.2459/1997, υπόχρεοι για το πιστοποιητικό της παρ. 1 ή για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 2, του άρθρου 32 του ίδιου ως άνω νόμου, είναι ο αγοραστής που αναφέρεται στο προσύμφωνο και ο εργολάβος.

2. Για την κατάρτιση οριστικού συμβολαίου με αυτοσύμβαση, σε εκτέλεση προσυμφώνου που έχει συνταχθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (18.2.1997) και δεν περιείχε εξουσιοδότηση στον αγοραστή να υποβάλει δήλωση ΦΜΑΠ, αρκεί η προσκόμιση στο συμβολαιογράφο κυρωμένου αντιγράφου του προσυμφώνου.

3. Αυτός που αποδέχεται αγοραπωλησία ακινήτου, μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε κάποιος σε δήλωση βουλήσεως, πρέπει, πριν από την αποδοχή, να υποβάλει κυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας
του υποχρέου και αν δεν τον γνωρίζει, στον Προϊστάμενο ΔΟΥ της κατοικίας του (που αναγράφεται στην αγωγή του), ο οποίος θα του χορηγήσει βεβαίωση, προκειμένου να επισυναφθεί από το συμβολαιογράφο στην πράξη αποδοχής που θα καταρτίσει.
Τα πιο πάνω εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση που καταρτίζεται περίληψη έκθεσης πλειστηριασμού, όπου ο υπερθεματιστής υποβάλλει κυρωμένο αντίγραφο της κατακυρωτικής έκθεσης στον Προϊστάμενο ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας του υποχρέου σε δήλωση.
Αν, στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο υπόχρεος σε δήλωση είναι άγνωστης διαμονής, τα αντίγραφα της κατακυρωτικής έκθεσης ή της καταδικαστικής απόφασης, κατά περίπτωση, υποβάλλονται στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για την παραλαβή της οικείας δήλωσης μεταβίβασης, ο οποίος χορηγεί τη σχετική βεβαίωση. Σε περίπτωση δε που η αρμόδια ΔΟΥ δεν έχει μηχανογραφηθεί, αποστέλλει τα πιο πάνω αντίγραφα στην πλησιέστερη στο Νομό μηχανογραφημένη ΔΟΥ για έλεγχο.

4. Ολα όσα αναφέρονται ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις που το μεταβιβαστικό συμβόλαιο συντάσσεται στην αλλοδαπή ενώπιον της ελληνικής Προξενικής Αρχής.

Αρθρο 3

Από την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η υπ' αριθ. 1022582/100/Β0013/ /24.2.1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Αρθρο 4

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο