Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ2Α 1049736 ΕΞ 21.3.2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών δυνάμει της αρ. Δ2Α 1042539 ΕΞ 7-3-2013 Προκήρυξης – πρόσκλησης για την επιλογή των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους

(Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών δυνάμει της αρ. Δ2Α 1042539 ΕΞ 7-3-2013 Προκήρυξης – πρόσκλησης για την επιλογή των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους)

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΘΗΝΑ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ   2013                                           
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:Δ2Α 1049736 ΕΞ 2013                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                                               
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                                                           
1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ο.Υ. (Δ.2)
ΤΜΗΜΑ Α’
2.Γ2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
Β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας  10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3375137, 210-3375979,
210-3375087
Fax: 210-3375489

ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών δυνάμει της αρ. Δ2Α 1042539 ΕΞ 7-3-2013 Προκήρυξης – πρόσκλησης για την επιλογή των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων ε’ και στ’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
 
β) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 8 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 «τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» και της παραγράφου 21 του ίδιου άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων α’ έως δ’ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

γ) Τις διατάξεις της ΑΥΟ Δ6Α 1028842ΕΞ 19.2.2013 (ΦΕΚ τεύχος Β’486) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την τροποποίηση της ΑΥΟ Δ6Α1153411 ΕΞ 9.11.2011 (ΦΕΚ 2656/Β/9-11-2011) για τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, των προσόντων, των συντελεστών βαρύτητας, του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές.

δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/88 (ΦΕΚ182/Α/14-6-1988), «Οργανισμός του ΥΠ. ΟΙΚ», του Π.Δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών(Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) και της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012».

ε) Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7-10-2009) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών».

στ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες, για την ύπαρξη εξειδικευμένων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, για την εντατικοποίηση των ελέγχων και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

ζ) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την επιλογή Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους δυνάμει της αρ. Δ2Α 1042539 ΕΞ 7-3-2013 Προκήρυξης-Πρόσκλησης έως και την 1η Απριλίου 2013.

2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί με παρουσία ενός μάρτυρα στον πίνακα ανακοινώσεων της κάθε υπηρεσίας. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους οφείλουν να φροντίσουν με προσωπική τους ευθύνη να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι της υπηρεσίας τους.

                     


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο