Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-03-2013 ]

Aρ. πρωτ.: 7923/Δ24.790/19.3.2013 Υποβολή έκθεσης δραστηριοτήτων παρόχων υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, μεμονωμένοι τεχνικοί Ασφάλειας και ιατροί εργασίας)

(Υποβολή έκθεσης δραστηριοτήτων παρόχων υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, μεμονωμένοι τεχνικοί Ασφάλειας και ιατροί εργασίας))

Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

Aθήνα, 19 Μαρτίου 2013
Aρ. πρωτ: 7923/Δ24.790

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓENIKH Δ/NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ

Tαχ. Δ/νση : Πειραιώς 40
Tαχ. Kώδικας : 101 82 AΘHNA
Tηλέφωνο : 2103214310, 210 3214436
Πληροφορίες :Β. Γιαννακόπουλος
Fax : 2103214310
e-mail : [email protected]

Θέμα: Υποβολή έκθεσης δραστηριοτήτων παρόχων υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, μεμονωμένοι τεχνικοί Ασφάλειας και ιατροί εργασίας)

Α. Νομοθετικές προβλέψεις

Σύμφωνα με:

1. το άρθρο 9 του π.δ. 95/99 «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης» (ΦΕΚ Α΄ 102) και την παράγραφο 10 του άρθρου 23 του «ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α' 84):

-Οι Υ.Π.Π. (ΕΞ.Υ.Π.Π. - ΕΣ.Υ.Π.Π.) τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε τεχνικού ασφάλειας (ΤΑ) και ιατρού εργασίας (ΙΕ) με το χρόνο απασχόλησής τους σε κάθε επιχείρηση, συγκεντρωτικό πίνακα των οποίων υποβάλλουν στην Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου.

-Επίσης συντάσσουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση το πρώτο δίμηνο κάθε έτους.

2. την παρ. 11 του άρθρου 23 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.:

-ανάλογες υποχρεώσεις έχουν και τα άτομα εκτός των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας.

3. την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 95/99:

-μεταξύ των υποβαλλόμενων στοιχείων είναι τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα V και VI του άρθρου 11 του π.δ. 95/99

Β. Έλεγχος Εφαρμογής

Μετά από διαπιστώσεις υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. για ταυτόχρονη απασχόληση τις ίδιες ώρες προσώπων που ασκούν καθήκοντα ΤΑ ή ΙΕ σε επιχειρήσεις ως εξωτερικοί συνεργάτες ή ως εξωτερικοί συνεργάτες μέσω ΕΞ.Υ.Π.Π. και την παράλληλη απαίτηση φορέων να εφαρμοσθούν οι προβλέψεις των διατάξεων των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 23 Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και του άρθρου 9 του π.δ. 95/1999, η υπηρεσία μας υποχρεούται να ζητήσει την άμεση εφαρμογή- ενεργοποίηση των διατάξεων αυτών.

Γ. Διαδικασία υποβολής

1. Για τις ΕΞ.Υ.Π.Π. - ΕΣ.Υ.Π.Π.: όπως προβλέπεται από τις διατάξεις.

2. Για τεχνικούς ασφάλειας και ιατρούς εργασίας σε επιχειρήσεις ως εξωτερικοί συνεργάτες ή ως εξωτερικοί συνεργάτες μέσω ΕΞ.Υ.Π.Π., η υποβολή των στοιχείων πρέπει να περιλαμβάνει:

-αναλυτικά στοιχεία για το Β΄ εξάμηνο του 2012

-ετήσιο συγκεντρωτικό πίνακα για το σύνολο του έτους 2012

-και στη συνέχεια για το έτος 2013 και εφεξής όπως προβλέπεται από τις διατάξεις.

Η υποβολή των στοιχείων για το 2012 πρέπει να γίνει έως 15 Μαΐου 2013.

Σε πρώτη φάση, η υποβολή των στοιχείων για το έτος 2012 γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] Στον υποβάλλοντα τα στοιχεία θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης στα αρχεία της υπηρεσίας.


Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο