Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-02-1998 ]

ΠΟΛ.1052/19.2.1998 Οι τόκοι ομολόγων που εκδόθηκαν κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.2469/1997, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου

(Οι τόκοι ομολόγων που εκδόθηκαν κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.2469/1997, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 1998
Αριθμ.Πρωτ.:1005478/10021/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1052

ΘΕΜΑ: Οι τόκοι ομολόγων που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν.2469/1997, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν.2238/1994, οι οποίες προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.2459/1997, ορίζεται ότι επιβάλλεται φόρος εισοδήματος με συντελεστή 7,5% στους τόκους που αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά. Ο φόρος αυτός, προκειμένου για τόκους που προκύπτουν από ομόλογα με τοκομερίδια ή χωρίς τοκομερίδια, παρακρατείται αντίστοιχα κατά την εξόφληση των τοκομεριδίων ή κατά τη λήξη των ομολόγων από τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα από την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των τοκομεριδίων ή των ομολόγων αντίστοιχα.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.2459/1997, ορίζεται ότι κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, παύει να ισχύει.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.2469/1997, ορίζεται ότι οφειλές νοσηλευτικών ιδρυμάτων (Ν.Δ.2592/1953) προς προμηθευτές τους για την προμήθεια φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και ορθοπεδικού υλικού, που αφορούν τιμολόγια εκδοθέντα μέχρι 30 Νοεμβρίου 1996, ρυθμίζονται ως ακολούθως:

α) ποσοστό 5% - 10% της συνολικής οφειλής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, θα εξοφληθεί άμεσα από τα νοσηλευτικά ιδρύματα,

β) το υπόλοιπο της οφειλής θα εξοφληθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του Ν.1914/1990), τα ομόλογα του οποίου θα διατεθούν στους προμηθευτές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Το ειδικό ομολογιακό δάνειο, για το οποίο θεωρούνται ισχύουσες οι διατάξεις της πέμπτης παραγράφου του άρθρου 31 του Ν.1914/1990, θα έχει ημερομηνία έκδοσης την 2.1.1997. Τα ομόλογα θα είναι διετούς, τριετούς και τετραετούς διάρκειας. Το επιτόκιο των ομολόγων θα είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου και ορίζεται σε 11% για τα διετή, σε 10,5% για τα τριετή και σε 10% για τα τετραετή.

4. Επίσης, με τις διατάξεις του έκτου και έβδομου εδαφίου του άρθρου 31 του Ν.1914/1990 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι τόκοι των εκδιδόμενων ομολογιακών δανείων και η υπεραξία που τυχόν προκύπτει κατά την εξόφληση των ομολόγων με ρήτρα απαλλάσσονται παντός φόρου ή άλλης επιβάρυνσης. Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου. Επίσης, απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους ή άλλης επιβάρυνσης και οι εξοφλήσεις των τόκων.

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, παρά το γεγονός ότι η προβλεπόμενη, από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.1914/1990, απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των τόκων των εκδιδομένων ομολογιακών δανείων, καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.2459/1997, στη συνέχεια με τις μεταγενέστερες διατάξεις, της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.2469/1997, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, θεωρείται ότι ισχύει για τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (Ν.Δ.2592/1953) προς τους προμηθευτές φαρμάκων.

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι οι τόκοι που προέρχονται από τα ομόλογα του Δημοσίου, τα οποία λαμβάνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2469/1997 οι επιχειρήσεις, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος στο επίπεδο του νομικού προσώπου και, κατά συνέπεια, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου κατά την εξόφληση των τοκομεριδίων. Περαιτέρω, όμως, αν το νομικό πρόσωπο είναι από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 και λαμβάνει χώρα διανομή κερδών, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 106 του ιδίου νόμου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο