Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2013 ]

Ανακοίνωση Υπ. Διοικ. Μεταρ. και Ηλ.. Διακ. αριθμ. 2/14.3.2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με την υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

(Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με την υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 2/2013

(ΦΕΚ Β' 598/14-03-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222/12−11−2013).

β. της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ−ΔΙΠΙΔ/οικ. 559/8.1.2013 (ΦΕΚ Β΄/7/8−1−2013) υπουργική απόφαση.

2. Την με αριθμό 2/12.03.2013 Γνωμοδότηση του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011,

ανακοινώνει:

Καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των παρακάτω δημόσιων φορέων: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΕΣ, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΕΝ, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΕΑ, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας−Θράκης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δήμος Πατρέων, Δήμος Ιωαννιτών, Δήμος Χανίων, Δήμος Καλαμάτας, Δήμος Χαλκιδέων, και Δήμος Ροδίων, υπάλληλοι των οποίων − κατηγορίας ΙΔΑΧ ΔΕ, των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού−Λογιστικού, Διοικητικού − Οικονομικού και Διοικητικών γραμματέων και παρεμφερών ειδικοτήτων−, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης θέσεων, δυνάμει της διατάξεως της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222/ 12−11−2013), όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συντάξουν με ευθύνη τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων των ως άνω υπαλλήλων, προκειμένου να διατεθούν και τοποθετηθούν στους φορείς υποδοχής της παρούσας Ανακοίνωσης, σε θέσεις προσωπικού Ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ−ΔΙΠΙΔ/οικ. 559/8.1.2013 (ΦΕΚ Β΄/7/8−1−2013) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων διαδικασίας και κριτηρίων κινητικότητας υπαλλήλων κατά το άρθρο πρώτο, παρ. Ζ (υποπαρ. Ζ.1 και Ζ.2) του ν. 4093/2012».

Καλούνται οι ως άνω υπάλληλοι, όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υποβάλουν, στη Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού της υπηρεσίας στην οποία κατείχαν οργανική θέση, Αίτηση− Δήλωση προτίμησης θέσεων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα που υπέβαλε αίτημα για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του εμφανίζεται, συγκεντρωτικά και ανά διοικητική μονάδα και έδρα, μετά την αξιολόγηση του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 και την υπ’ αριθμ. 2/12.03.2013 Γνωμοδότησή του, στο συνημμένο πίνακα.

Τα κριτήρια κατάταξης των υπαλλήλων που θα διατεθούν για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των φορέων που ορίζονται ανωτέρω είναι τα αναφερόμενα στο συνημμένο στην υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ−ΔΙΠΙΔ/οικ. 559/8.1.2013 (ΦΕΚ Β΄/7/8−1−2013) υπουργική Πίνακα II, πλην του κριτηρίου «υπηρεσιακή αξιολόγηση».

Συνεπώς, μετά την απαλοιφή του ως άνω κριτηρίου, το σύνολο των μορίων του Πίνακα II ορίζεται σε 235.

Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


1 Σχόλια

image description 235711 | Μαρτίου 15, 2013 1:55 μ.μ. | Απάντηση
τι έγινε βρε παιδιά αφού υποτίθεται οτι η υποβολή ήταν μέχρι τις 13/3 ....!!!!!!! τώρα πάμε Απρίλιο??!?!??
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο