Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-02-1998 ]

ΠΟΛ.1049/12.2.1998 Παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οικονομικού έτους 1998 και υποβολή στοιχείων

(Παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οικονομικού έτους 1998 και υποβολή στοιχείων )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΠαραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οικονομικού έτους 1998 και υποβολή στοιχείων 1020548/558/ΔΕΥ-Β'/ΠΟΛ.1049/12.2.1998

Οπως είναι γνωστό, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, των άρθρων 62 και 64, Ν.2238/1994, υποβάλλονται κάθε χρόνο από το μήνα Ιανουάριο μέχρι 15 Απριλίου, οι δε δηλώσεις του άρθρου 107 του Ν.2238/1994 υποβάλλονται μέχρι 15 Μαϊου 1998 για τα Νομικά Πρόσωπα της παρ. 1 και μέχρι 3 Μαρτίου 1998 για τα Νομικά Πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 101 του ιδίου Νόμου. Οι δηλώσεις των φυσικών προσώπων εκκαθαρίζονται από το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ).
Προκειμένου να ενημερώνεται η διοίκηση σχετικά με την πορεία τόσο της παραλαβής και αποστολής των δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ, όσο και της εκκαθάρισης αυτών, παρακαλούμε να υποβάλετε κατά διαστήματα δελτίο, όπως το συνημμένο υπόδειγμα 1, ως εξής:

1. Το δελτίο αυτό να υποβληθεί στις 3 Μαρτίου, 9 Μαρτίου, 16 Μαρτίου, 23 Μαρτίου, 30 Μαρτίου, 6 Απριλίου, 13 Απριλίου, 27 Απριλίου, 4 Μαϊου, 11 Μαϊου, 18 Μαϊου και 25 Μαϊου 1998.

2. Για τον τρόπο υποβολής του δελτίου, το οποίο πρέπει να υποβάλλεται απαραίτητα στις παραπάνω ημερομηνίες, για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση της Διοίκησης, παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες:

Ολες οι ΔΟΥ της χώρας, στις παραπάνω ημερομηνίες, θα συντάσσουν και θα αποστέλλουν με Fax το συνημμένο δελτίο (υπόδειγμα 1), στις αρμόδιες Οικονομικές Επιθεωρήσεις που υπάγονται.
Οσες από τις ΔΟΥ δεν διαθέτουν Fax, θα γνωρίζουν τα στοιχεία των δηλώσεων με τηλεγράφημα στην αρμόδια Οικονομική Επιθεώρηση.
Οι Γραμματείες Οικονομικών Επιθεωρήσεων, παρακαλούνται να καταχωρούν τα στοιχεία των fax ή των τηλεγραφημάτων που παραλαμβάνουν σε κατάσταση με τα στοιχεία των ΔΟΥ της αρμοδιότητάς τους και στη συνέχεια, με ευθύνη και υπογραφή του προϊσταμένου τους, θα την αποστέλλουν με fax στη Διεύθυνσή μας, αριθμοί fax: 52.44.156 ή 52.30.289.

3. Σε κάθε δελτίο (fax ή τηλεγράφημα) θα περιλαμβάνεται ο αριθμός των δηλώσεων που παραλήφθηκαν μέχρι την προηγούμενη ημέρα της υποβολής του fax ή του τηλεγραφήματος. Για τη συμπλήρωση του δελτίου, σας γνωρίζουμε ότι στην ένδειξη Α' αναφέρεται ο αριθμός των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. που παραλήφθηκαν, στην ένδειξη Β' ο αριθμός των δηλώσεων εταιριών άρθρου 64, Ν.2238/1994, στην ένδειξη Γ' ο αριθμός των δηλώσεων των εταιριών άρθρου 107, Ν.2238/1994 και στην ένδειξη Δ' ο αριθμός των δηλώσεων φυσικών προσώπων που έχουν σταλεί στο ΚΕΠΥΟ.

4. Η αποστολή των fax ή των τηλεγραφημάτων, κατά τις ημερομηνίες που σημειώνονται ανωτέρω, θα γίνεται ανεξάρτητα αν παραλήφθηκαν ή όχι δηλώσεις.

5. Οι αποστολές των δηλώσεων φυσικών προσώπων στο ΚΕΠΥΟ, για εκκαθάριση του φόρου, θα γίνονται με έγγραφο (ως το συνημμένο υπόδειγμα 2). Κάθε αποστολή θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος. Αρχικές δηλώσεις που επεστράφησαν από το ΚΕΠΥΟ στις ΔΟΥ για διόρθωση, λόγω λανθασμένης
συμπλήρωσής τους, δεν θα υπολογίζονται πάλι ως νέα παραλαβή και αποστολή. Εφιστούμε την προσοχή σας, η αποστολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στο ΚΕΠΥΟ, προς εκκαθάριση, να ακολουθεί συνεχή και ομαλή ροή, χωρίς κενά, ώστε το ΚΕΠΥΟ να συνεχίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του, για την έγκαιρη βεβαίωση του φόρου.

6. Με την τελευταία αποστολή στο ΚΕΠΥΟ (25.5.1998), κάθε ΔΟΥ να μας στείλει κατάσταση, που θα περιέχει αναλυτικά τις επί μέρους αποστολές, τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών. Η κατάσταση αυτή να κοινοποιηθεί και στο ΚΕΠΥΟ.

7. Οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ, προς διευκόλυνση των φορολογουμένων αρμοδιότητάς τους, προσωπικά ή τηλεφωνικά, για την ορθή σύνταξη των εντύπων της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πρέπει να μεριμνήσουν για τη σωστή λειτουργία του "Γραφείου Πληροφόρησης και Ενημέρωσης Πολιτών", σύμφωνα με την υπ' αριθ.
1011408/303/ΔΕΥ-Α/194/ΦΓΔ1/29.1.1998 εγκύκλιο.

8. Με τη λήξη της προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων εταιριών άρθρου 64, Ν.2238/1994, οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ όλης της χώρας να συντάξουν πίνακα, στον οποίο θα εμφανίζεται ο αριθμός δηλώσεων που παραλήφθηκε, τα συνολικά φορολογητέα κέρδη (Κωδ. 108, Ε5), ο φόρος και η προκαταβολή φόρου. Ο πίνακας αυτός θα υποβληθεί στα fax: 52.44.156 ή 52.30.289 το αργότερο: α) για μεν τις εταιρίες που τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας μέχρι 17.3.1998, β) για δε τις εταιρίες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας μέχρι 29.4.1998. Η ίδια διαδικασία να επαναληφθεί και για τις δηλώσεις των εταιριών ΑΕ και ΕΠΕ και λοιπών Νομικών Προσώπων του άρθρου 107 του ιδίου νόμου: α) για μεν τα υποκείμενα στο φόρο Νομικά Πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 μέχρι 29.5.1998, β) για δε τα υποκείμενα στο φόρο Νομικά Πρόσωπα της παρ. 2 του ιδίου άρθρου μέχρι 17.3.1998.

9. Το ΚΕΠΥΟ παρακαλείται να γνωρίζει στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών - Τμήμα Β', τον αριθμό των δηλώσεων φυσικών προσώπων που έχουν εκκαθαριστεί και έχουν αποσταλεί τα εκκαθαριστικά σημειώματα, ως το συνημμένο υπόδειγμα 3.

10. Οι Επιθεωρητές ΔΟΥ, στους οποίους κοινοποιείται η διαταγή αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εκτέλεσή της με ιδιαίτερη επιμέλεια και ενδιαφέρον και με επιτόπιες επισκέψεις τους στις ΔΟΥ να παρέχουν οδηγίες σ' αυτές, για την επίλυση τυχόν σχετικών προβλημάτων, σύμφωνα και με την υπ' αριθ. 1011408/303/ΔΕΥ-Α'/194/ΦΓΔ1/29.1.1998 εγκύκλιο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο