Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2013 ]

Άρθρα Η τήρηση του λογαρισμού 94 με τον νέο Κ.Φ.Α.Σ. από 1/1/2013 - Πρακτική εφαρμογή

(Η τήρηση του λογαρισμού 94 με τον νέο Κ.Φ.Α.Σ. από 1/1/2013 - Πρακτική εφαρμογή)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)


Υπόχρεοι τήρησης λογαριασμού 94-βιβλίου αποθήκης από 1/1/2013

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.8 του Κ.Φ.Α.Σ. αναφέρεται ότι εφαρμόζεται υποχρεωτικά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 1123/1980, Α’ 283), μόνο ως προς την δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβαθμίων, δευτεροβαθμίων και των υπογραμμισμένων τριτοβαθμίων λογαριασμών, και από τους λογαριασμούς της ομάδας 9 μόνο ο λογαριασμός 94, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών (λογαριασμοί 70, 71) υπερβαίνουν τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά λογαριασμό την προηγούμενη χρήση. (Στο λογαριασμό 70 θα πρέπει να συναθροίζονται και οι πωλήσεις των πρώτων υλών που καταχωρούνται στο λογαριασμό 72, επειδή αποτελούν έσοδο προερχόμενο από εμπορική δραστηριότητα).

Ο υπόχρεος κρίνεται για την υποχρέωση αυτή στην αρχή της εκάστοτε διαχειριστικής περιόδου με βάση τα έσοδα της προηγούμενης χρήσης και κρίνεται αυτοτελώς για την υποχρέωση αυτή ανά λογαριασμό (κλάδος εμπορίας και επεξεργασίας). Ο υπόχρεος τήρησης του λογαριασμού 94 όταν σε κάποια διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το όριο τήρησης του ποσού των 5.000.000 ευρώ για ένα λογαριασμό (κλάδο εμπορίας ή επεξεργασίας) σταματά την τήρησή του από την επόμενη διαχειριστική περίοδο για τα αγαθά του λογαριασμού αυτού.

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση αυτή αφορά όλους τους υπόχρεους ανεξάρτητα από την υποχρέωση ή μη εφαρμογής της ομάδας 9 ή την απαλλαγή τους από αυτή.

Η ουσιώδης μεταβολή που πραγματοποιήθηκε στον Κ.Φ.Α.Σ. σε σύγκριση με τον Κ.Β.Σ. είναι ότι ενώ απαιτείτο δύο χρόνια να περάσει κάποιος το όριο των πέντε εκατομμυρίων για τηρήσει βιβλίο αποθήκης ή να πέσει σε δύο συνεχόμενες χρήσεις κάτω από το όριο των πέντε εκατομμυρίων προκειμένου να παύσει την τήρηση του βιβλίου της αποθήκης, τώρα απαιτείται μόνο ένας χρόνος.


Χρόνος έναρξης τήρησης του λογαριασμού 94-βιβλίου αποθήκης


Η υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 αρχίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Φ.Α.Σ. από 1/1/2013. Έτσι ο υπόχρεος που η διαχειριστική του περίοδος λήγει την 31/12/2012 τηρεί τον λογαριασμό αυτόν από 1/1/2013, εφόσον βέβαια τα ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν το ποσό των 5.000.000 ευρώ την προηγούμενη χρήση. Εάν η διαχειριστική του περίοδος αρχίζει μετά την ημερομηνία αυτή (1/1/2013), υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 από 1/1/2013 (ενδιάμεσα της χρήσης), έχει μόνο ο υπόχρεος ο οποίος την 31/12/2012 τηρούσε το βιβλίο αποθήκης, ο οποίος θα συνεχίσει από 1/1/2013 και μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου, να τηρεί το βιβλίο αποθήκης ως υπολογαριασμό του 94 με το περιεχόμενο και στον χρόνο που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο και χωρίς βέβαια την υποχρέωση εγγραφής των δεδομένων του σε θεωρημένο οπτικό δίσκο. Εάν την 31/12/2012 δεν τηρεί βιβλίο αποθήκης τότε για την υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 θα κριθεί από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου που αρχίζει εντός του έτους 2013 με βάση τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Τρόπος τήρησης του λογαριασμού 94

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 ο λογαριασμός 94 τηρείται εξωλογιστικά, χωρίς δηλαδή την διενέργεια των σχετικών ημερολογιακών εγγραφών της ομάδας 9. Για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης τηρείται στο τελευταίο όριο ανάλυσής του που είναι η μερίδα αποθήκης, όπως αναφέρεται στην περίπτωση 3 της παραγράφου 5.215 του Ε.Γ.Λ.Σ.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής και με βάση και τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις 3, 4, 5 και 7 της παραπάνω παραγράφου του Ε.Γ.Λ.Σ. οι υπολογαριασμοί τηρούνται όπως και το βιβλίο αποθήκης.

Ειδικότερα:

α) Οι υπολογαριασμοί τηρούνται σε μερίδες κατ' είδος, ποσότητα και αξία για τα ίδια αγαθά κατά την εισαγωγή και εξαγωγή, για τις αγορές και τις πωλήσεις και κατ' είδος και ποσότητα για τις διακινήσεις των ίδιων αγαθών εντός ή εκτός εγκαταστάσεων. Για τις εγγραφές των εσωτερικών διακινήσεων πρώτων υλών, προϊόντων και υποπροϊόντων δεν εκδίδεται δελτίο εσωτερικής διακίνησης αλλά λογιστικό σημείωμα που αποτελεί το δικαιολογητικό εγγραφής στους υπολογαριασμούς του 94. Ο λογαριασμός 94 τηρείται για τα εμπορεύματα, τα έτοιμα προϊόντα, τα υποπροϊόντα και τις πρώτες ύλες. Για τα αγαθά των τρίτων δεν απαιτείται να τηρούνται υπολογαριασμοί του λογαριασμού 94, όπως ίσχυε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

Το είδος για την τήρηση των υπολογαριασμών του 94 περιγράφεται με τα ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά που το διακρίνουν στις εμπορικές συναλλαγές. Για τα εξατομικευμένα αγαθά που παράγονται κατόπιν παραγγελίας του πελάτη, είδος είναι η λαμβανόμενη παραγγελία. Αντί της περιγραφής του είδους μπορεί να χρησιμοποιούνται κωδικοί αριθμοί εφόσον βέβαια καλύπτονται οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2, πρέπει δηλαδή να δίνεται στον έλεγχο αντιστοίχιση κωδικού αριθμού και περιγραφής του είδους.

β) Ο λογαριασμός 94 τηρείται σε μερίδες ανά αποθηκευτικό χώρο (έδρα, υποκατάστημα, αποθηκευτικό χώρο και ανά τρίτο). Οι εγκαταστάσεις που στεγάζονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο λογίζονται ως μία εγκατάσταση για την τήρηση των υπολογαριασμών του 94.

Οι μερίδες αυτές τηρούνται στην έδρα χωρίς να υπάρχει υποχρέωση τήρησής τους και στην εγκατάσταση που αφορούν.

Το Βιβλίο αποθήκης της έδρας περιλαμβάνει:

-Την κίνηση των μερίδων αποθήκης της έδρας (είδος, ποσότητα, αξία).

-Την κίνηση κάθε υποκαταστήματος με εξαρτημένη λογιστική (είδος, ποσότητα, αξία).

-Την κίνηση κάθε αποθηκευτικού χώρου (είδος, ποσότητα).

-Τα αγαθά που βρίσκονται σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό. (ανά τρίτο, είδος, ποσότητα).

Υποκατάστημα με αυτοτελή λογιστική
-Το υποκατάστημα με αυτοτελή λογιστική οργάνωση τηρεί δικό του βιβλίο αποθήκης κατ΄ είδος ποσότητα και αξία.

γ) Ο λογαριασμός 94 ενημερώνεται ανά παραστατικό αγοράς, πώλησης και διακίνησης. Όμως δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού τα λογιστικά βιβλία μπορεί να ενημερώνονται συγκεντρωτικά με τα στοιχεία εσόδου, αναλόγως και οι υπολογαριασμοί του 94 μπορεί να ενημερώνονται με μια συγκεντρωτική ημερήσια εγγραφή κατά ποσότητα και αξία κατά την εξαγωγή, με τα στοιχεία εσόδου και τα σχετικά εκδιδόμενα δελτία αποστολής, με την προϋπόθεση ότι όταν ζητηθεί θα δίνεται άμεσα στον έλεγχο ανάλυση των καταχωρίσεων αυτών ανά παραστατικό.

Πρακτική εφαρμογή Αποθήκης Εμπορικής Εταιρείας

Οι εμπορικές εταιρείες υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο αποθήκης μόνο για το 20.‹‹Εμπορεύματα›› και προαιρετικά για τα υπόλοιπα αποθέματά τους.

Ετήσια κίνηση βιβλίου αποθήκης 1/1/2013 – 31/12/2013

Υπόδειγμα μερίδας Εμπορεύματος

Στοιχεία είδους: 20.00.02 – Συναγερμοί

Ημερ/νία

Παρασ/κό

Αιτιολογία Κίνησης

ΤΤ/Κ

Απογρ.

& Εισ. Ποσ.

Κόστος Απογρ.

&Εισαγ.

Εξαγ.

Ποσοτ.

Αξία Πωλ.

Κόστος Πωλ.

Μικτό

Απ/σμα

Υπόλ/πο Ποσοτ.

1/1/2013

Απογραφή

110

20

2.000.000

10/2/2013

Τ.Π.Δ.Α.85

Πώληση

999

110

1.500.000

1.300.000

200.000

10

20/4/2013

Τ.Π.Δ.Α220

Αγορά από Προκοπίου

111

10

1.500.000

20

1/6/2013

Τ.Π.Δ.Α86

Πώληση

999

220

5.000.000

2.600.000

2.400.000

0

15/10/2013

Τ.Π.Δ.Α280

Αγορά από Μάχλη

110

20

3.000.000

20

31/12/2013

Τ.Π.Δ.Α87

Πώληση

999

115

2.500.000

1.950.000

550.000

5

Σε μεταφρά

50

6.500.000

445

9.000.000

5.850.000

3.150.000

5


.

Μέσο σταθμικό Κόστος έτους : 6.500.000 = 130.000 €
50


Αξία Υπολοίπου: 650.000

Τύποι Κινήσεων Αποθήκης
10 = Απογραφή, 11 = Αγορά και 99 = Πώληση

Στα πλαίσια του Κ.Φ.Α.Σ. το κόστος πωληθέντων είμαστε υποχρεωμένοι να το προσδιορίζουμε μία φορά το χρόνο κατά το κλείσιμο του ισολογισμού και μέχρι την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και το μικτό αποτέλεσμα θα μπορούσε να μην υφίσταται στο Βιβλίο αποθήκης.

Βέβαια οι οργανωμένες επιχειρήσεις είναι αδιανόητο να μην προσδιορίσουν σε μηνιαία ή το πολύ σε τριμηνιαία βάση τα αποτελέσματα.


Πρακτική εφαρμογή Αποθήκης Βιομηχανικής Εταιρείας

Οι Βιομηχανικές εταιρείες υποχρεούνται να τηρούν Βιβλίο Αποθήκης:
α) Πρώτων υλών,
β) Ετοίμων προϊόντων και
γ) Υποπροϊόντων
Οι υπόλοιπες κατηγορίες αποθεμάτων μπορούν να τηρούνται προαιρετικά στο Βιβλίο Αποθήκης.

Ετήσια κίνηση βιβλίου αποθήκης 1/1/2013 - 31/12/2013

 

Υπόδειγμα μερίδας Πρώτης ύλης

Στοιχεία είδους : 24.00.01 – Πρώτη Ύλη Υ1

Ημερ/νία

Παρασ/κό

Αιτιολογία Κίνησης

ΤΤ/Κ

Απογραφή & Εισ. Ποσ.

Κόστος Απογρ.

& Εισαγ.

Εξαγωγές

Ποσοτ.

Αξία Πωλ.

Κόστος

Αναλ.

Μικτό Αποτ/μα

Υπόλοιπο Ποσότητα

1/1/2013

Απογραφή

110

20.000

600.000

10/3/2013

Λ.Σ. 165

Ανάλωση

665

10.000

325.000

10.000

2/5/2013

Τ.Π.Δ.Α 100

Αγορά από Σπύρου

111

50.000

1.600.000

60.000

10/7/2013

Λ.Σ. 167

Ανάλωση

665

40.000

1.300.000

20.000

20/9/2013

Τ.Π.Δ.Α.102

Αγορά από Σπύρου

111

30.000

1.050.000

50.000

20/11/2013

Λ.Σ. 169

Ανάλωση

664

200

6.500

49.800

30/12/2013

Λ.Σ. 170

Ανάλωση

665

40.000

1.300.000

9.800

ΣΥΝΟΛΑ

100.000

3.250.000

90.200

2.931.500

9.800Μέσο σταθμικό Κόστος έτους : 3.250.000 = 32,50 €.
100.000


Αξία Υπολοίπου: 318.500,00
Τύποι Κινήσεων Αποθήκης
10 = Απογραφή, 15 = Παραγωγή, 64 = Ανάλωση για πειράματα, 65 = Ανάλωση για παραγωγή, 99 = Πώληση

Στα πλαίσια του Κ.Φ.Α.Σ. το κόστος αναλωθέντων είμαστε υποχρεωμένοι να το προσδιορίζουμε μία φορά το χρόνο κατά το κλείσιμο του ισολογισμού και μέχρι την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Υπόδειγμα Μερίδας Προϊόντος

Στοιχεία είδους : 21.00.01 – Προϊόν Τ1

Ημερ.

Παρακ/κό

Περιγραφή είδους

Τ/Κ

Απογρ & Εισ. Ποσ.

Κόστος

Απογρ.

& Εισαγ.

Εξαγ.

Ποσ.

Αξία

πωλ.

Κόστος

πωληθέν.

Μικτό αποτ/μα

Υπολ.

Ποσ.

1/1/13

Απογραφή

10

6.000

24.000,00

6.000

10/1/13

Λ.Σ..60

Παραγωγή

15

5.000

32.193,00

11.000

20/1/13

Τ.Π.Δ.Α.80

Πώληση

99

10.000

65.000

56.257,40

8.742,60

1.000

10/3/13

Λ.Σ..61

Παραγωγή

15

4.000

25.754,40

5.000

10/3/13

Τ.Π.Δ.Α.81

Πώληση

99

3.000

20.000

16.878,10

3.122,90

2.000

30/3/13

Λ.Σ.62

Παραγωγή

15

3.000

19.315,80

5.000

ΣΥΝΟΛΑ

18.000

101.263,20

13.000

85.000

73,134,50

11.865,50

5.000

 

Μέσο σταθμικό Κόστος έτους : 101.263,20
= 5,63 €
18.000


Αξία Υπολοίπου: 28.128,70

Τύποι Κινήσεων Αποθήκης
10 = Απογραφή, 15 = Παραγωγή, 99 = Πώληση

Στα πλαίσια του Κ.Φ.Α.Σ. το κόστος παραχθέντων και κατ' επέκταση το κόστος πωληθέντων είμαστε υποχρεωμένοι να το προσδιορίζουμε μία φορά το χρόνο κατά το κλείσιμο του ισολογισμού και μέχρι την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και το μικτό αποτέλεσμα θα μπορούσε να μην υφίσταται στην μερίδα της αποθήκης.


Οι ουσιώδεις μεταβολές του Κ.Φ.Α.Σ. έναντι του Κ.Β.Σ. στο κεφάλαιο αυτό είναι ότι δεν τηρούνται σε μερίδες αποθήκης τα αγαθά των τρίτων, αντικαθίσταται το Δ.Ε.Δ. από το λογιστικό σημείωμα, οι μερίδες των αγαθών των υποκαταστημάτων και των αποθηκευτικών χώρων τηρούνται πλέον στην έδρα χωρίς να υπάρχει υποχρέωση τήρησής τους και στην εγκατάσταση που αφορούν και παύει πλέον το είδος να καθορίζεται από τον Κ.Φ.Α.Σ.


Χρόνος ενημέρωσης του λογαριασμού 94-βιβλίου αποθήκης

Ο λογαριασμός 94 ενημερώνεται με τα παραστατικά κατά ποσότητα και αξία για τις αγορές και τις πωλήσεις στον χρόνο ενημέρωσης των ημερολογίων δηλαδή μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα και όχι αργότερα από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. Το κόστος παραχθέντων και πωληθέντων καθώς και το κόστος των αναλωθέντων υλών τίθενται στο χρόνο προσδιορισμού του αποτελέσματος, δηλαδή άπαξ του έτους και μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όταν δεν τηρείται η ομάδα 9 ή τηρείται αυτή σε ετήσια βάση.


Συνέχιση τήρησης του βιβλίου αποθήκης

Οι επιχειρήσεις που τηρούσαν το βιβλίο αποθήκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του προϊσχύοντος Κώδικα θα συνεχίσουν την τήρησή του από 1/1/2013 (εφόσον βέβαια υπάρχει σχετική υποχρέωση) με τον τρόπο που το τηρούσαν συμπεριλαμβανομένης και της μη τήρησης ιδιαίτερων μερίδων για τις βοηθητικές ύλες και τα υλικά συσκευασίας, τα οποία παρακολουθούνται συγκεντρωτικά σε λογαριασμούς αξίας.

Αποφάσεις ρύθμισης υποχρέωσης τήρησης βιβλίου αποθήκης

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (Κ.Ε.Λ.Β.), της Επιτροπής Λογιστικών Αμφισβητήσεων (Ε.Λ.Α.) και της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (Ε.Λ.Β.) μπορούν να εφαρμόζονται αναλόγως από τους υπόχρεους, για την τήρηση των υπολογαριασμών του 94 και για όσο χρόνο ορίζεται από αυτές. Ακόμη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ιδίου ως άνω άρθρου 14, εξακολουθούν να ισχύουν Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες είχε ρυθμιστεί ο τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών (όπως, επιχειρήσεις τύπου, ιχθυοτροφεία, λιανοπωλήτριες επιχειρήσεις).

Η απόφαση που αφορά τις λιανοπωλήτριες επιχειρήσεις μπορεί να εφαρμόζεται και από τις επιχειρήσεις των Σούπερ - Μάρκετ και λοιπές λιανοπωλήτριες επιχειρήσεις.

Τήρηση του λογαριασμού 94-βιβλίου αποθήκης από νέους υπόχρεους

Ως γνωστό, με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) απαλλάσσονταν μερικά ή ολικά από την τήρηση βιβλίου αποθήκης οι ακόλουθες κατηγορίες επιτηδευματιών, ανεξαρτήτως ύψους εσόδων:

α) Ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου,
β)Ο πρατηριούχος χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων,
γ) Ο πωλητής βενζίνης και πετρελαίου για λογαριασμό τρίτου,
δ) Ο εκμεταλλευτής πρατηρίου υγραερίου αυτοκινήτων,
ε) Ο εκμεταλλευτής πρατηρίου υγρών καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων,
στ)Ο εκμεταλλευτής εστιατορίου ή ζαχαροπλαστείου,
ζ) Ο εκμεταλλευτής ξενοδοχείου ή ξενώνα ή κάμπινγκ,
η)Ο πωλητής νωπών οπωρολαχανικών και ιχθύων,
θ) Ο πωλητής νωπών αγροτικών προϊόντων, πλην νωπών οπωρολαχανικών και ιχθύων, εκτός της χώρας κατά ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του,
ι) Ο παραγωγός κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών,
ια) Ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών,
ιβ) Ο εκμεταλλευτής κλινικής,
ιγ) Ο επιτηδευματίας που ασχολείται με την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή την ανέγερση και πώληση οικοδομών,
ιδ) Ο επιτηδευματίας που λειτουργεί μετά από έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ως «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης», που προβλέπεται από την παράγραφο 19 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄),
ιε) Ο πωλητής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και αερίων γενικά που διατίθενται με συνεχή ροή.

Οι υπόχρεοι αυτοί θα υποχρεωθούν σε τήρηση του λογαριασμού 94 από την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από 1/1/2013 και μετά, εφόσον βέβαια τα έσοδά τους υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000 ευρώ (ανα κλάδο εμπορίας και επεξεργασίας). κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.


Οι παραπάνω υπόχρεοι λόγω του περιορισμένου χρόνου προετοιμασίας τήρησης του λογαριασμού 94 είναι δυνατόν για την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει εντός του 2013 να ενημερώσουν μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού της εν λόγω διαχειριστικής περιόδου, τους υπολογαριασμούς του 94 αναλυτικά ή συγκεντρωτικά κατά την εισαγωγή κατά ποσότητα και αξία και κατά την εξαγωγή κατά ποσότητα με βάση την απογραφή. (Σχετική απόφαση Δ15Α 1025331 ΕΞ 13.2.2013)

Η παραπάνω δυνατότητα αναλόγως ισχύει και για τον υπόχρεο ο οποίος κατά την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει εντός του 2013 δεν είχε υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης (ξεπέρασε για μια φορά το όριο) και με τις νέες διατάξεις έχει υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94.

Ένα υπόδειγμα τέτοιας συγκεντρωτικής ενημέρωσης των καρτελών του βιβλίου αποθήκης σε Εμπορική εταιρεία είναι ο ακόλουθος:


Υπόδειγμα μερίδας Εμπορεύματος

Στοιχεία είδους: 20.00.02 – Συναγερμοί

Ημερ/νία

Παρασ/κό

Αιτιολογία Κίνησης

ΤΤ/Κ

Απογρ.

& Εισ. Ποσ.

Κόστος Απογρ.

&Εισαγ.

Εξαγ.

Ποσοτ.

Αξία Πωλ.

Κόστος Πωλ.

Μικτό

Απ/σμα

Υπόλ/πο Ποσοτ.

1/1/2013

Απογραφή

110

20

2.000.000

Χρήση 2013

Αγορές

111

30

4.500.000

Χρήση 2013

Πωλήσεις

999

245

5.850.000

5

Σε μεταφρά

50

6.500.000

445

5.850.000

5


Μέσο σταθμικό Κόστος έτους : 6.500.000=130.000 €.
50


Αξία Υπολοίπου: 650.000


Πρακτική εφαρμογή Αποθήκης Βιομηχανικής Εταιρείας

Στην περίπτωση υπόχρεου που για πρώτη φορά θα τηρήσει Βιβλίο αποθήκης στον κλάδο επεξεργασίας, ενημερώνονται μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού αναλυτικά ή συγκεντρωτικά μόνο οι μερίδες των πρώτων υλών, κατά την εισαγωγή κατά ποσότητα (αγορές και διακινήσεις) και αξία (αγορές) και κατά την εξαγωγή κατά ποσότητα, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά την απογραφή.( Δ15Α 1025331 ΕΞ 13.2.2013)


Ένα υπόδειγμα τέτοιας συγκεντρωτικής ενημέρωσης πρώτων υλών του βιβλίου αποθήκης σε εταιρεία επεξεργασίας είναι ο ακόλουθος:


Ετήσια κίνηση βιβλίου αποθήκης 1/1/2013 - 31/12/2013

 

Υπόδειγμα μερίδας Πρώτης ύλης

Στοιχεία είδους : 24.00.01 – Πρώτη Ύλη Υ1

Ημερ/νία

Παρασ/κό

Αιτιολογία Κίνησης

ΤΤ/Κ

Απογραφή & Εισ. Ποσ.

Κόστος Απογρ.

& Εισαγ.

Εξαγωγές

Ποσοτ.

Αξία Πωλ.

Κόστος

Αναλ.

Μικτό Αποτ/μα

Υπόλοιπο Ποσότητα

1/1/2013

Απογραφή

110

20.000

600.000

Χρήση 2013

Αγορές

111

80.000

2.650.000

100.000

Χρήση 2013

Αναλώσεις

665

90.200

2

2.931.500

9.800

ΣΥΝΟΛΑ

100.000

3.250.000

90.200

2.931.500

9.800Μέσο σταθμικό Κόστος έτους : 3.250.000 = .32,50 €
100.000Αξία Υπολοίπου: 318.500,00


Εκτύπωση του λογαριασμού 94 –βιβλίου αποθήκης

Τα δεδομένα του λογαριασμού 94 αποτυπώνονται-εκτυπώνονται σε αθεώρητα χειρόγραφα ή μηχανογραφικά έντυπα. Τα δεδομένα του μπορεί να μην εκτυπώνονται και να φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης, εφόσον δίνονται άμεσα στον έλεγχο όταν ζητηθούν από αυτόν.

Συμπέρασμα τήρησης λογαριασμού 94-βιβλίου αποθήκης

Από την συγκεκριμένη διατύπωση τόσο του Κ.Φ.Α.Σ. όσο και της ερμηνευτικής εγκυκλίου με την ΠΟΛ.1004/4.1.2013, προκύπτει ότι εφόσον μία επιχείρηση εμπορική ή βιομηχανική ή και μικτή έχει υπερβεί τα 5.000.000 ευρώ από πωλήσεις εμπορευμάτων μεμονωμένα ή από πωλήσεις προϊόντων μεμονωμένα, υποχρεούται στην τήρηση του λογαριασμού 94 ‹‹Αποθέματα της αναλυτικής λογιστικής κατ’ είδος ποσότητα και αξία››. Επειδή κατά την πρακτική εφαρμογή είναι ανέφικτο να πραγματοποιηθεί τήρηση των αποθεμάτων και κατά ποσότητα στο λογαριασμό 94 της αναλυτικής λογιστικής, γιαυτό η πρακτική λύση είναι η τήρηση του Βιβλίου της Αποθήκης για τις εμπορικές, τις βιομηχανικές καθώς και για τις μικτές επιχειρήσεις.

Βιβλία τεχνικών προδιαγραφών και παραγωγής κοστολογίου

Από 1/1/2013 δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης βιβλίου παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών από τους υπόχρεους τήρησης του λογαριασμού 94-βιβλίου αποθήκης. Έτσι από την ημερομηνία αυτή και μετά όλοι οι υπόχρεοι ανεξάρτητα του χρόνου λήξης της διαχειριστικής τους περιόδου σταματούν την τήρηση των βιβλίων αυτών.

Όμως με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Α.Σ. πρέπει να δίνονται στον έλεγχο όλα τα δεδομένα προσδιορισμού του κόστους παραγωγής όταν ζητηθούν από αυτόν.

Βασικά δεδομένα όσον αφορά τη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής αποτελούν οι τεχνικές προδιαγραφές και τα επιμέρους στοιχεία που συγκροτούν το κόστος παραγωγής.


Δρ Κριαράς Ι. Ευστάθιος
Οικονομολόγος-Κοστολόγος

Δείτε στο Online Βιβλιοπωλείο του κόμβου το Νέο βιβλίο του Ευστάθιου Κριαρά "Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως "

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


2 Σχόλια

image description Dimitris K. | March 13, 2013 8:00 AM | Απάντηση
Αναμασήματα... Ένας να μας πει πως συμβιβάζεται η τήρηση του 94 κατά ΚΦΑΣ με την ολοκληρωμένη Αναλυτική Λογιστική δε θα βρεθεί...
image description empeirikos | March 23, 2013 8:38 PM | Απάντηση
Απλά θέλουν να τηρείται ενα εξωλογιστικό βιβλίο με τις κινήσεις σαν αθεώρητο αποθήκης το 94 σε πείραξε..πέστο λογ.20 να μπορούν σε έλεγχο να βρούν το υπόλοιπ της αποθήκης, τις αγορές και τις πωλήσεις, βέβαια θα πρέπει οι κινήσεις στην γενική λογιστική να συμφωνούνε, ειδάλλως.ΜΠΑΜ
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο