Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1025331 ΕΞ 13.2.2013 Παροχή διευκρινίσεων για την τήρηση του λογαριασμού 94

(Παροχή διευκρινίσεων για την τήρηση του λογαριασμού 94)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Αθήνα, 13/2/2013
Αρ. Πρωτ. : Δ15Α 1025331 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3638389
FAX : 210 3641620

ΘEMA : Παροχή διευκρινίσεων για την τήρηση του λογαριασμού 94.

Με την από 23/1/2013 αίτησή σας ζητάτε να σας γνωρίσουμε: α) Αν ο υπόχρεος τήρησης του λογαριασμού 94 έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει το κόστος παραχθέντων, το κόστος αναλωθέντων υλών και το κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων στις αντίστοιχες μερίδες των ειδών άπαξ κατά τον χρόνο προσδιορισμού του αποτελέσματος και β) Τον τρόπο τήρησης του λογαριασμού 94 (μερίδες βιβλίου αποθήκης) από τον υπόχρεο του οποίου τα έσοδα από την πώληση προϊόντων (κλάδος επεξεργασίας) για πρώτη φορά υπερέβησαν το όριο των 5.000.000 ευρώ το έτος 2012.

Επί των ερωτημάτων σας αυτών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1004/4.1.2013 και στην ενότητα «Χρόνος ενημέρωσης των υπολογαριασμών του 94» αναφέρεται ότι το κόστος παραχθέντων και πωληθέντων καθώς και το κόστος των αναλωθέντων υλών τίθενται άπαξ του έτους και μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Περαιτέρω σημειώνουμε ότι στην ενότητα «Τρόπος τήρησης του λογαριασμού 94» της ίδιας παραγράφου 8 της πιο πάνω εγκυκλίου, αναφέρεται ότι για την εφαρμογή της αντίστοιχης διάταξης οι υπολογαριασμοί του 94 τηρούνται όπως και στο βιβλίο αποθήκης, όπως αυτό τηρείτο με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. Συνεπώς επειδή με βάση τις διατάξεις αυτές δεν υπήρχε υποχρέωση αναγραφής του κόστους πωληθέντων στις μερίδες του βιβλίου αποθήκης το κόστος αυτό μπορεί να μην αναγράφεται και στους υπολογαριασμούς του 94.

2. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα «Τήρηση του λογαριασμού 94 από νέους υπόχρεους και λοιπές περιπτώσεις» της ιδίας πιο πάνω αναφερόμενης παραγράφου και εγκυκλίου, ο υπόχρεος του οποίου τα έσοδα από την πώληση αγαθών για πρώτη φορά υπερέβησαν το όριο των 5.000.000 ευρώ την χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012 έχει την δυνατότητα για την διαχειριστική 1/1 έως 31/12/2013 να ενημερώσει μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού της χρήσης αυτής τους υπολογαριασμούς του 94 αναλυτικά η συγκεντρωτικά κατά την εισαγωγή κατά ποσότητα και αξία και κατά την εξαγωγή κατά ποσότητα με βάση την απογραφή.

Στην περίπτωση υπόχρεου που επεξεργάζεται αγαθά ενημερώνονται μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού αναλυτικά ή συγκεντρωτικά μόνο οι μερίδες των πρώτων υλών, κατά την εισαγωγή κατά ποσότητα (αγορές και διακινήσεις) και αξία (αγορές) και κατά την εξαγωγή, κατά ποσότητα, όπως αυτή προσδιορίζεται με την απογραφή.Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής Φορολογίας
Γεώργιος Κριτσέλης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο