Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-03-2013 ]

Δ.Σ. Ε.Τ.Ε.Α. αριθ. απόφ. 35/18.2.2013 Κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση για το έτος 2013 των Κρεοπωλών των πόλεων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας και Αλεξανδρούπολης

(Κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση για το έτος 2013 των Κρεοπωλών των πόλεων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας και Αλεξανδρούπολης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. απόφ. 35

(ΦΕΚ Β' 561/11-03-2013)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΤΕΑ)
(Συνεδρίαση 5/07−02−2013)

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΑ του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α).

2. Το με υπ’ αριθμ. Φ80000/15236/1094/12−07−2012 έγγραφο της ΓΓΚΑ: «Σχετικά με τις αρμοδιότητες του προσωρινού Δ.Σ του ΕΤΕΑ.»

3. Την υπ’ αριθμ. Φ21021/489/6/13−01 −2003 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

4. Το Π.Δ 284/19−08−1992 (ΦΕΚ 145 Α) για τη συγχώνευση του τ.ΕΤΑΚΕΚ στο ΙΚΑ−ΤΕΑΜ.

5. Το άρθρο 4 του Ν.Δ/τος 4577/1966 (ΦΕΚ 230 Α) καθώς και το σχετικό με αυτό άρθρο 3 περ. γ του καταστατικού του τ. ΕΤΑΚΕΚ (ΦΕΚ 71/55 Β).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1393/1983 (ΦΕΚ 126 Α).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 1976/1991 (ΦΕΚ 184 Α).

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Ασφάλισης Παροχών του ΕΤΕΑ με θέμα: «Κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση για το έτος 2013 των Κρεοπωλών (ως φυσικών προσώπων) των πόλεων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας και Αλεξανδρούπολης».

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

10. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών του Δ.Σ με την εισήγηση της υπηρεσίας, αποφασίζει ομόφωνα (με τη σύμφωνη γνώμη της Κυβερνητικής Επιτρόπου):

Για το έτος 2013 την παραμονή στην ίδια ασφαλιστική κλάση με το 2012, δηλαδή την 25η, ως βάση υπολογισμού και καταβολής των εισφορών στο ΕΤΕΑ των Κρεοπωλών (ως φυσικών προσώπων) των πόλεων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας και Αλεξανδρούπολης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο